Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıUluslararası İlişkiler Doktora


Kuruluş


23.02.2010 tarihinde Uluslararası İlişkiler ABD Doktora Programının Açılması için YÖK’ten izin alındı. 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci almaya başlandı.


Kazanılan Derece


Uluslararası İlişikler Bilim Doktoru


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek lisans mezunu olmak. Lisans veya yüksek lisansını Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamış olmak. ALES'den en az 55 puan almak. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yüksek lisans yapmış olmak. Lisans veya yüksek lisansını Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamış olmak.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


Program Profili


Bölümün eğitim vizyonu öğrencilere entelektüel derinlik kazandırmanın dışında, soru sormayı ve eleştirel düşünmeyi, alternatif bakış açılarına açık olmayı ve ekip halinde çalışmayı öğretmektir. Bu amaca yönelik olarak bölüm disiplinlerarası bilgi birikimini desteklemektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bölümün mezunları yurtiçinde ve yurtdışında, kamuda ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, Birleşmiş Milletler’de ve Avrupa Birliği’nin çeşitli kuruluşlarında, Dışişleri Bakanlığı’nda, üniversitelerde, medyada ve özel şirketlerde kariyer yapmaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak doçentlik çalışmasına başlanır.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından verilir. Enstitü Anabilim dalı Başkanlığı tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir.


Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet için her öğrencinin 12 kredi zorunlu, 10 kredi seçmeli toplam 22 kredi ve seminer dersini alması gerekmektedir. Ders yükünü tamamlayan öğrenci yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır. Öğrencinin yeterlilik sınavına girebilmesi için ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden 75 olması gereklidir. Yeterlilik sınavı, 1 yazılı ve 1 sözlü sınavdan oluşur. Yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 75 alan öğrenci sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınavda başarılı olan öğrenciler doktora tezi hazırlama aşamasına geçerler. Öğrencilerin yazılı ve sözlü sınavlara iki kez giriş hakkı vardır. Tez danışmanının en geç üçüncü yarıyıl başına kadar atanması zorunludur. Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlilik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci azami olarak sekiz yarıyıl sonuna kadar tezini tamamlamak zorundadır. Tezini tamamlayamayan öğrencilere ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her defasında ikişer yarıyılı geçmemek koşuluyla en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


14280, Bolu http://www.iibf.ibu.edu.tr/ Program Başkanı: Prof. Dr. Kamer Kasım AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Ali YAMAN AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Rasim Özgür DÖNMEZ


Bölüm Olanakları


Fiziksel olanaklar olarak bölüme ait akademik personel ofislerinin yanısıra fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör ve/veya tepegöz donanımlı derslikler ve bunun dışında bilgisayar laboratuvarı ile fakülteye ait akademik ve öğrenci kantinini içermektedir. Ayrıca bölümümüz öğrencilerinin yararlanabileceği alanla ilgili temel kitaplardan oluşan bir kütüphane mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Modern uluslararası ilişkiler bakış açılarının derin bir bilgisine sahip olmak.

Kamusal hadiselerin çeşitli gerekçelendirme biçimlerini yeterli derecede tanımlama ve değerlendirme.

Yazılı ve sözlü iletişimde daha büyük yeterliliğe sahip olmak.

Uluslararası İlişkilerde aktörler ve kurumlar gibi karmaşık teorilerde bir vukufiyet ve onların performans ve sonuçlarını değerlendirme araçlarını elde etmek.

Üniversitede karier gibi çok sayıda uygun profesyonel faaliyetler için analitik yetenekler elde etmek.

Ek olarak, doktora programını tamamlayan öğrenciler orjinal gerekçelendirme de dahil çalışma konusunda literatüre açık bir katkı sağlamış olacak.

Beceri


Uluslararası İlişkilerle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir.

Yetkinlikler


Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanma

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek.

Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder.

Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.1. Uluslararası İlişkilerle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

2. Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir.

3. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

4. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

5. Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanma

6. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

7. Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek.

8. Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

9. Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

10. Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder.

11. Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.

12. Modern uluslararası ilişkiler bakış açılarının derin bir bilgisine sahip olmak.

13. Kamusal hadiselerin çeşitli gerekçelendirme biçimlerini yeterli derecede tanımlama ve değerlendirme.

14. Yazılı ve sözlü iletişimde daha büyük yeterliliğe sahip olmak.

15. Uluslararası İlişkilerde aktörler ve kurumlar gibi karmaşık teorilerde bir vukufiyet ve onların performans ve sonuçlarını değerlendirme araçlarını elde etmek.

16. Üniversitede karier gibi çok sayıda uygun profesyonel faaliyetler için analitik yetenekler elde etmek.

17. Ek olarak, doktora programını tamamlayan öğrenciler orjinal gerekçelendirme de dahil çalışma konusunda literatüre açık bir katkı sağlamış olacak.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Modern uluslararası ilişkiler bakış açılarının derin bir bilgisine sahip olmak. 1
Kamusal hadiselerin çeşitli gerekçelendirme biçimlerini yeterli derecede tanımlama ve değerlendirme.
Yazılı ve sözlü iletişimde daha büyük yeterliliğe sahip olmak. 1
Uluslararası İlişkilerde aktörler ve kurumlar gibi karmaşık teorilerde bir vukufiyet ve onların performans ve sonuçlarını değerlendirme araçlarını elde etmek.
Üniversitede karier gibi çok sayıda uygun profesyonel faaliyetler için analitik yetenekler elde etmek. 1
Ek olarak, doktora programını tamamlayan öğrenciler orjinal gerekçelendirme de dahil çalışma konusunda literatüre açık bir katkı sağlamış olacak.
Uluslararası İlişkilerle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1 1
Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir. 1 1
Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanma 1
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek. 1
Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 1
Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 1
Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder. 1
Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631401026012000Bilimsel Araştırma Yöntemleri IZorunlu3006.00
631401026032000Uluslararası İlişkiler ve Siyaset TeorisiZorunlu3006.00
631401026912000Seçmeli ISeçmeli2006.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631401026022000Bilimsel Araştırma Yöntemleri IIZorunlu3006.00
631401026042000Uluslararası İlişkiler TeorileriZorunlu3006.00
631401026062016SeminerZorunlu0206.00
631401026922000Seçmeli IISeçmeli2006.00
Toplam:24
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631401026422000YeterlikZorunlu00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631401026412011Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu50024.00
631401026432011Tez Çalışması Zorunlu0106.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631401026412014Uzmanlık Alan DersiZorunlu50024.00
631401026422014Tez ÇalışmasıZorunlu0106.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631401026412014Uzmanlık Alan DersiZorunlu50024.00
631401026422014Tez ÇalışmasıZorunlu0106.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
631401026212000Büyük Güçlerin Orta Doğu PolitikalarıSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026232000İnsancıl HukukSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026252000Siyasal ve Sosyal Çatışma DinamikleriSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026272000Dünya Sisteminde TürkiyeSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026292000Uluslararası Sistemde Basra KörfeziSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026312000Ermeni SorunuSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026332000AB Entegrasyonu ve DemokrasiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631401026352000Soğuk Savaş Sonrası Türk-ABD İlişkileriSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026372000Avrasya Güvenlik PolitikasıSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026392000ABD Dış Politikasının Ekonomi PolitiğiSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026222000Dünya Sisteminde IrakSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026242000Türk Dış Politikasında Yeni Ortaklar ve AlanlarSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026262000Dış Politika ve Devlet Dışı AktörlerSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026282000Orta Asya' da Siyaset ve EkonomiSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026302000ABD Dış Politikasında Karar Verme SüreciSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026322000Güvenlik ve Sınır Aşan SorunlarSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026342000Orta Doğu'da Toplumsal Muhalefet HareketleriSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026362000Uluslararası Siyaset ve SinemaSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026382000Çin Halk Cumhuriyeti Dış PolitikasıSeçmeli1Seçmeli I2005.00
631401026212000Büyük Güçlerin Orta Doğu PolitikalarıSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026232000İnsancıl HukukSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026252000Siyasal ve Sosyal Çatışma DinamikleriSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026272000Dünya Sisteminde TürkiyeSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026292000Uluslararası Sistemde Basra KörfeziSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026312000Ermeni SorunuSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026332000AB Entegrasyonu ve DemokrasiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631401026352000Soğuk Savaş Sonrası Türk-ABD İlişkileriSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026372000Avrasya Güvenlik PolitikasıSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026392000ABD Dış Politikasının Ekonomi PolitiğiSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026222000Dünya Sisteminde IrakSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026242000Türk Dış Politikasında Yeni Ortaklar ve AlanlarSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026262000Dış Politika ve Devlet Dışı AktörlerSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026282000Orta Asya' da Siyaset ve EkonomiSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026302000ABD Dış Politikasında Karar Verme SüreciSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026322000Güvenlik ve Sınır Aşan SorunlarSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026342000Orta Doğu'da Toplumsal Muhalefet HareketleriSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026362000Uluslararası Siyaset ve SinemaSeçmeli2Seçmeli II2005.00
631401026382000Çin Halk Cumhuriyeti Dış PolitikasıSeçmeli2Seçmeli II2005.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
631401026032000International Relations and Political TheoryCompulsory13006.00
631401026042000Theories of International RelationsCompulsory23006.00