Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıUluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


09-04-2004 tarihinde Uluslararası İlişkiler ABD Yüksek Lisans Programının Açılması için YÖK’ten izin alındı. 2004-2005 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci almaya başlandı.


Kazanılan Derece


Uluslararası İlişkiler Uzmanı


Kabul ve Kayıt Koşulları


Lisans Mezunu olmak. ALES Sınavından EA 55 puan almış olmak. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak ya da Üniversitemiz tarafından yapılan yabancı dil seviye tespit sınavından en az 50 puan almış olmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Lisans mezunu olmak.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü dışından programa başlayanlar bilimsel hazırlık programına tabii tutulur.


Program Profili


Uluslararası ilişkilerde yüksek lisans derecesi, öğrencilere uluslararası ilişkiler ve dünya politikasıyla ilgili süreçleri ve karmaşıklığı analiz etmeyi sağlar. Program; küreselleşme, insan hakları, insancıl eylem ve ekonomik kalkınma gibi disiplinin kilit alt disiplinleri ve ilgili konularını ortaya çıkarmayı sağlar. Program; öğrencileri, çok uluslu şirket, hükümet dışı örgüt, hükümetlerarası örgüt veya hükümetsel birimlerle çalışmak için rekabet etmeye hazırlamada yardımcı olur. Bu program ayrıca doktora yapmak isteyen veya başka kurumda bir akademik kariyer planlayan öğrenciler için tavsiye edilir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bölümün mezunları yurtiçinde ve yurtdışında, kamuda ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, Birleşmiş Milletler’de ve Avrupa Birliği’nin çeşitli kuruluşlarında, Dışişleri Bakanlığı’nda, üniversitelerde, medyada ve özel şirketlerde kariyer yapmaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Uluslararası ilişkiler yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında doktora yapabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmektedir.


Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet için her öğrencinin 2 zorunlu ve 5 seçimlik ders (toplam 21 kredi) ve seminer dersini alması gerekmektedir. Derslerini başarıyla bitiren öğrenciler tez aşamasına geçerler. Tezini bitiren öğrenciler, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezini jüri önünde savunurlar, tezi onaylanırsa mezun olur.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


14280, Bolu http://www.iibf.ibu.edu.tr/ Program Başkanı: Prof. Dr. Kamer Kasım AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Ali YAMAN AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Rasim Özgür DÖNMEZ


Bölüm Olanakları


Fiziksel olanaklar, akademik personel ofislerinin yanı sıra enstitü içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör ve/veya tepegöz donanımlı dersliklerdir. Ayrıca program öğrencilerinin yararlanabileceği ve alanla ilgili temel kitapların yer aldığı bir kütüphane mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Uluslararası ilişkiler alanından ve temel alt dallarından olan Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar, Devletler Hukuku, Dış Politika gibi güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgileri kavrar.

Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma.

Disiplinin birçok altdalında çalışma bilgisine sahip olmak.

Güçlü araştırma yeteneklerine sahip olmak.

Uluslararası olaylar ve konuları eleştirel analiz edebilmek.

Uluslararası ilişkiler teorilerini uluslararası ilişkiler pratiğine uygulayabilmek.

Etkili yazılım ve sözlü iletişim yetenekleri sergilemek.

Alanda uygun iş olanakları bulabilmek için gerekli yetenekleri geliştirme ve eğitime sahip olmak.

Beceri


Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanıml

Uluslararası İlişkilerle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir.

Yetkinlikler


Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye day

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanma

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek.

Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder.

Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.1. Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanıml

2. Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye day

3. Uluslararası ilişkiler alanından ve temel alt dallarından olan Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar, Devletler Hukuku, Dış Politika gibi güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgileri kavrar.

4. Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma.

5. Uluslararası İlişkilerle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

6. Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir.

7. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

8. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

9. Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanma

10. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

11. Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek.

12. Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

13. Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

14. Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder.

15. Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.

16. Disiplinin birçok altdalında çalışma bilgisine sahip olmak.

17. Güçlü araştırma yeteneklerine sahip olmak.

18. Uluslararası olaylar ve konuları eleştirel analiz edebilmek.

19. Uluslararası ilişkiler teorilerini uluslararası ilişkiler pratiğine uygulayabilmek.

20. Etkili yazılım ve sözlü iletişim yetenekleri sergilemek.

21. Alanda uygun iş olanakları bulabilmek için gerekli yetenekleri geliştirme ve eğitime sahip olmak.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Uluslararası ilişkiler alanından ve temel alt dallarından olan Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar, Devletler Hukuku, Dış Politika gibi güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgileri kavrar.
Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma.
Disiplinin birçok altdalında çalışma bilgisine sahip olmak.
Güçlü araştırma yeteneklerine sahip olmak.
Uluslararası olaylar ve konuları eleştirel analiz edebilmek.
Uluslararası ilişkiler teorilerini uluslararası ilişkiler pratiğine uygulayabilmek.
Etkili yazılım ve sözlü iletişim yetenekleri sergilemek.
Alanda uygun iş olanakları bulabilmek için gerekli yetenekleri geliştirme ve eğitime sahip olmak.
Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanıml
Uluslararası İlişkilerle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir.
Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye day
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1 1
Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.1 1 1 1
Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanma
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 1
Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek. 1
Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 1
Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 1
Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder. 1
Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma. 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631400005032016Uluslararası İlişkilerde Araştırma YöntemleriZorunlu3006.00
631401015012000Uluslararası İlişkiler TeorileriZorunlu3006.00
631401015912000Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631401015022000SeminerZorunlu0306.00
631401015922000Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631401015212000Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu5006.00
631401015222014Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631401015212000Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu5006.00
631401015222014Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
631401015052000Uluslararası Güvenlik SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015072000Avrupa Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal TarihiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015092000Jeopolitik KuramlarSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015112000Uluslararası Su HukukuSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015132000Uluslararası Sistemde Filistin SorunuSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015152000Uluslararası Göç PolitikalarıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015172000Uluslararası Ekonomi PolitikSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015192000Karşılaştırmalı Dış Politika AnaliziSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015042000Türk Dış Politikasının Güncel SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015062000ABD Dış PolitikasıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015082000Bütünleşme TeorileriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015102000Avrupa İnsan Hakları HukukuSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015122000Türkiye' de Siyasi ve Sosyal HayatSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015142000Etnisite ve MilliyetçilikSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015162000Uluslararası TerörizmSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015182000Küreselleşme ve Uluslararası İlişkilerSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015202000Orta Doğu' daki Güncel SorunlarSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631401015222020Toplumsal Cinsiyet ve SavaşSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631401015052000Uluslararası Güvenlik SorunlarıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015072000Avrupa Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal TarihiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015092000Jeopolitik KuramlarSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015112000Uluslararası Su HukukuSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015132000Uluslararası Sistemde Filistin SorunuSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015152000Uluslararası Göç PolitikalarıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015172000Uluslararası Ekonomi PolitikSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015192000Karşılaştırmalı Dış Politika AnaliziSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015042000Türk Dış Politikasının Güncel SorunlarıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015062000ABD Dış PolitikasıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015082000Bütünleşme TeorileriSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015102000Avrupa İnsan Hakları HukukuSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015122000Türkiye' de Siyasi ve Sosyal HayatSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015142000Etnisite ve MilliyetçilikSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015162000Uluslararası TerörizmSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015182000Küreselleşme ve Uluslararası İlişkilerSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631401015202000Orta Doğu' daki Güncel SorunlarSeçmeli2Seçmeli II3007.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS