Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSosyoloji Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


2011


Kazanılan Derece


Yüksek Lisans Derecesi


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları, mezuniyet notlarının en az 2.00 olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si (ana sanat dallarında uygulamalı sınavın %50’si), lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve bilim sınavının %20’si dikkate alınır. Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim/sanat sınavı notunun 100 üzerinden en az 50 puan olması gerekir. Kontenjanlar toplam puanı en yüksek olan adaylardan başlamak suretiyle doldurulur. Toplam puanın eşit olması halinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarılı olan adaylar arasından başarı sırasına göre asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların hangi düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerektiği EADB’nin ADAK önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato kararı ile belirlenir. Adayların yabancı dil bilgi düzeyleri; Üniversite tarafından yapılan sınav (YDYS), merkezi yabancı dil sınavları (YDS) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı sonuçlarına göre belirlenir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Sosyoloji Yüksek Lisans Programı'na başvuru şartlarını sağlayan ve programa giriş sınavında başarılı bulunan mezunlar programa kabul edilirler. Yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans  veya  doktora  programından  farklı  alanlardan  almış  olan  adayların  programlara  uyumlarını  sağlamak  amacı ile  bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.  Bilimsel hazırlık programına ilişkin esaslar şunlardır: a)  Bilimsel  hazırlık  programı  toplam  18  krediyi  geçemez.  Bu  programa  alınacak  öğrencilerin  EADB  tarafından  lisans  ve/veya  lisansüstü  başarı  düzeyleri  bitirdikleri  yükseköğretim  kurumlarında  izledikleri  lisans  ve/veya lisansüstü programlarının kapsamı değerlendirilerek belirlenir. b)  Bilimsel  hazırlık  programına  kabul  edilen  bir  yüksek  lisans  öğrencisinin  ders  programı  lisans  seviyesindeki derslerden oluşur. Bu programda alınacak olan dersler, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik  programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.  c) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık dersleri ile birlikte ilgili EADB’nın önerisi  ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programına yönelik dersler de alabilir.  ç) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında  uzatılamaz.  Bu  programda  geçirilen  süre,  bu  Yönetmelikte  belirtilen  yüksek  lisans  veya  doktora  programı  sürelerine dahil edilmez. d)  Bilimsel  hazırlık  programına  kabul  edilen;  yüksek  lisans  öğrencisinin  başvurduğu  programa  başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin her birinden en az CC alması gerekmektedir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Sosyoloji Tezli yüksek lisans programı, ders ve tez çalışmasını kapsayan bir yapıya sahiptir. SOS-503 Araştırma Teknikleri I, SOS-506 Seminer, SOS-595 Uzmanlık Alan Dersi I, SOS-596 Uzmanlık Alan Dersi II, SOS-597 Tez Çalışması I, SOS-598 Tez Çalışması II derslerinin hepsi zorunludur. Bunların dışında kalan tüm dersler seçmelidir. Yüksek lisans programında ders aşamasını tamamlayabilmek için toplam 27 kredilik 9 (dokuz) adet dersin ve kredisiz zorunlu seminer dersinin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasını tamamlayabilmek için genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması gerekmektedir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.


Program Profili


Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının amacı, sosyolojik bilginin temel kuramsal ve yöntemsel konu ve sorunları hakkında ayrıntılı ve analitik bilgiye sahip, sosyolojinin güncel sorunları hakkında bağımsız, özgün ve yeni açılımları tetikleyici araştırma yapma kabiliyetine sahip ve toplumsal sorunların çözümü için politika önerileri geliştirebilen, bilimsel bilgi ve anlayışın ilerletilmesi, insan refahının sağlanması ve toplumsal gelişmenin temini için sosyal ve etik sorumluk alabilen bireyler yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Sosyoloji alanında bilim uzmanlığı derecesine sahip olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler kadrolarında sosyolog unvanı ile ya da farklı bir kadroda çalışabilmelerinin yanı sıra, ilgileri doğrultusunda özel sektörde de geniş bir istihdam alanı bulabilmektedir. Sosyologların çalışabilecekleri kurumlar arasında bakanlıkların merkez kuruluşları, , Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlükleri (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ), Tarım Bakanlığı İl Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, Türkiye Standartlar Enstitüsü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, belediyeler, kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları, yaşlı bakım evleri, yazılı-görsel medya kuruluşları, araştırma şirketleri, reklam şirketleri, yayınevleri, bankalar, özel şirketlerin insan kaynakları, uluslararası kuruluşlar (UN, ILO,EU, UNDP gibi) yer almaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine  yüksek lisans diploması verilir. Bu aşamadan sonra bir üst derece olan doktora programına geçiş için doktora programı kabul ve kayıt koşullarını sağlaması gerekmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği maddeleri uygulanır. http://oidb.ibu.edu.tr/images/documents/yonetmelikler/lisansustu.pdf


Mezuniyet Koşulları


Dersleri ve programın tamamını bitirme süreleri “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin, Bölüm Başkanı AIBÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu

Program Çıktıları

Bilgi


Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme.

Beceri


Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilme.

Yetkinlikler


Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.

Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.

Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.

Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme.1. Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme.

2. Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilme.

3. Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.

4. Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.

5. Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.

6. Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme.
Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilme. 1
Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme. 1
Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme. 1
Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme. 1
Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631601015992011Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631601015062016SeminerZorunlu0206.00
631602016562013Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631601015952014Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5006.00
631601015972014Tez Çalışması IZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631601015962014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu0006.00
631601015982014Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
631601015012011Klasik Sosyoloji TeorileriSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015032011Araştırma Teknikleri ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015022011Çağdaş Sosyoloji TeorileriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631601015042011Araştırma Teknikleri IISeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015052011Eğitim,Toplum ve SiyasetSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015072011Sağlık ve ToplumSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631601015132011Kalkınma SosyolojisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015152011Ortadoğu Sosyolojisi ve AntropolojisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015212011Türkiye'de Göç ve Toplumsal DeğişmeSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631601015232011Türk Toplumunun Sosyal Yapısı ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015272011Dini Grupların Sosyolojik Analizi ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015292011Gündelik Hayat SosyolojisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015312011Çalışma Yaşamı SosyolojisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015102011Türkiye'de Kırsal Yapılar ve Toplumsal DönüşümSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631601015142011Kent ve Mekan Üzerine Farklı YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015162011Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyo-Ekonomik YapısıSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015182011Sivil Toplum Üzerine Kuramsal ve Politik TartışmalarSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015222011Türk Toplumunun Sosyal Yapısı IISeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015242011Dini Grupların Sosyolojik Analizi IISeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015262011Sosyolojik Açıdan Din-Toplum İlişkileriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631601015282011Medya ÇalışmalarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015322011Milliyetçilik TeorileriSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015372012Toplumsal Cinsiyet ve KalkınmaSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015392012Kültürel ÇalışmalarSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015412012Avrupa Birliği'nde Sosyal PolitikalarSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015452012Küreselleşme, Yeni Toplum Yapıları ve DinSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015472012Türkiye'de SanayileşmeSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015532012Modern Öncesi Dönemde Toplum DüşüncesiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015552012Toplumsal Kalkınmanın Temelleri ve AraçlarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015572012Kadın Hakları ve Uluslararası SözleşmelerSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015592012Türkiye'de Çağdaş Toplumsal SorunlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015612012Türkiye'de Sosyal AraştrmalarSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015442012Ortadoğu SosyolojisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015522012Felsefi AntropolojiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015562012Yoksulluğun Dinamikleri ve Başetme YöntemleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015582012Yaşlılık ve ToplumSeçmeli1Seçmeli I300.00
631601015622016Gençlik Politikalarına Teorik ve Pratik YaklaşımSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631601015632016Gençler,Politik Katılım ve Sosyal AdaletSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631601015652016Toplumsal Sınıf ve Estetik TercihlerSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631601015662016Suç SosyolojisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631601015682016Bölgesel Gelişme PolitikalarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631601015692016Siyaset Sosyolojisinde Güncel TartışmalarSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631601015012011Klasik Sosyoloji TeorileriSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015032011Araştırma Teknikleri ISeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015022011Çağdaş Sosyoloji TeorileriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631601015042011Araştırma Teknikleri IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015052011Eğitim,Toplum ve SiyasetSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015072011Sağlık ve ToplumSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631601015092011Türkiye'de KentleşmeSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631601015132011Kalkınma SosyolojisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015152011Ortadoğu Sosyolojisi ve AntropolojisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015212011Türkiye'de Göç ve Toplumsal DeğişmeSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631601015232011Türk Toplumunun Sosyal Yapısı ISeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015252011Kentleşme ve Din İlişkileriSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015292011Gündelik Hayat SosyolojisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015312011Çalışma Yaşamı SosyolojisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015102011Türkiye'de Kırsal Yapılar ve Toplumsal DönüşümSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631601015162011Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyo-Ekonomik YapısıSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015182011Sivil Toplum Üzerine Kuramsal ve Politik TartışmalarSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015222011Türk Toplumunun Sosyal Yapısı IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015282011Medya ÇalışmalarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015322011Milliyetçilik TeorileriSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015342011Türkiye'de Sosyal PolitikaSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631601015372012Toplumsal Cinsiyet ve KalkınmaSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015392012Kültürel ÇalışmalarSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015472012Türkiye'de SanayileşmeSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015552012Toplumsal Kalkınmanın Temelleri ve AraçlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015572012Kadın Hakları ve Uluslararası SözleşmelerSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015592012Türkiye'de Çağdaş Toplumsal SorunlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015442012Ortadoğu SosyolojisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015542012Girişimcilik SosyolojisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015562012Yoksulluğun Dinamikleri ve Başetme YöntemleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015582012Yaşlılık ve ToplumSeçmeli2Seçmeli II300.00
631601015622016Gençlik Politikalarına Teorik ve Pratik YaklaşımSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631601015632016Gençler,Politik Katılım ve Sosyal AdaletSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631601015652016Toplumsal Sınıf ve Estetik TercihlerSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631601015662016Suç SosyolojisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631601015682016Bölgesel Gelişme PolitikalarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS