Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıSosyoloji Doktora


Kuruluş


2017


Kazanılan Derece


Doktora Derecesi


Kabul ve Kayıt Koşulları


Doktora programına , Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve bilim sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların sınava alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den en az 60 standart puan almaı gerekir. Ayrıca, adayların ÜDS, KPDS veya YDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekmektedir. Yabancı dil yeterliliğini sağlayan adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından bilim sınavına alınır. Sınav notu 100 tam not üzerinden verilir. Adaylar ABD başkanlığı uygun görürüse mülakata da alınabilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20’si, yabancı dil notunun %10’u ve bilim sınavı notunun %10’uve mülakat notunun %10'u toplamıdır. Adaylar mülakata alınmaz ise bilim sınavı notunun ağırlığı %20 dir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Sosyoloji Doktora Programı'na müracaat önkoşullarını sağlayan ve programa giriş sınavında başarılı bulunan yüksek lisans mezunları programa devam edebilirler. Ancak mülakat jürisince akademik birikimlerinin geliştirilmesi veya desteklenmesine ihtiyaç bulunduğu tespit edilen öğrencilere mülakat jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Eğitim-Öğretim Programında Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Doktora Programının süresi sekiz yarıyıldır. Program; toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.


Program Profili


Sosyoloji öğretiminde bölümün temel amacı öğrencilerinin kuramsal ve yöntemsel konularda ve sosyolojik araştırmada mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyimi kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entelektüel ortam sağlamaktır. Araştırma faaliyetlerinde ise bilimin gelişmesine ve ülkenin toplumsal ve iktisadi gelişmesine azami katkı sağlamak bölümün temel amacıdır. Program dili Türkçedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Sosyoloji alanında bilim uzmanlığı derecesine sahip olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler kadrolarında sosyolog unvanı ile ya da farklı bir kadroda çalışabilmelerinin yanı sıra, ilgileri doğrultusunda özel sektörde de geniş bir istihdam alanı bulabilmektedir. Sosyologların çalışabilecekleri kurumlar arasında bakanlıkların merkez kuruluşları, , Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlükleri (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ), Tarım Bakanlığı İl Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, Türkiye Standartlar Enstitüsü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, , Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, belediyeler, kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları, yaşlı bakım evleri, yazılı-görsel medya kuruluşları, araştırma şirketleri, reklam şirketleri, yayınevleri, bankalar, özel şirketlerin insan kaynakları, uluslararası kuruluşlar (UN, ILO,EU, UNDP gibi) yer almaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği maddeleri uygulanır. http://oidb.ibu.edu.tr/images/documents/yonetmelikler/lisansustu.pdf


Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde detaylı bir şekilde açıklandığı gibidir.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin AIBÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu

Program Çıktıları

Bilgi


Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme.

Beceri


Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilme.

Yetkinlikler


Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.

Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.

Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.

Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme.1. Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme.

2. Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilme.

3. Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.

4. Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.

5. Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.

6. Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme.
Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilme. 1
Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme. 1
Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme. 1
Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme. 1
Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631602016032013Sosyolojide İleri Araştırma Teknikleri IZorunlu3006.00
631602016552013Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631602016042013Sosyolojide İleri Araştırma Teknikleri IIZorunlu3006.00
631602016062016SeminerZorunlu0206.00
631602016562013Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631602016872017YeterlikZorunlu00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631602016882013Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5006.00
631602016902013Tez Çalışması IZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631602016912017Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5006.00
631602016932017Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631602016922017Uzmanlık Alan Dersi IIIZorunlu5006.00
631602016942017Tez Çalışması IIIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
631602016012013Sosyolojide Çağdaş Kuramsal Gelişmeler ISeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016052013Sosyolojide Grup SüreçleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016072013Yeni Göç Hareketleri ve İnsan TicaretiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016092013Etnik Kimlik tartışmalarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631602016112013Toplumsal Cinsiyet ve KalkınmaSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016132013Türkiye'de Toplumsal DönüşümSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016152013Çağdaş Toplumsal SorunlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016192013Türkiye'de Modernleşme ve Din İlişkilerinin Sosyolojik AnaliziSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631602016232013Bilim ve Bilgi SosyolojisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016252013Kültür,Kimlik,Kişilik ve DinSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016272013Kültürel ÇalışmalarSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016332013Eleştirel KuramSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016022013Sosyolojide Çağdaş Kuramsal Gelişmeler IISeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016122013Din ve Toplumsal KuramlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016162013Erken Cumhuriyet Döneminde Toplumsal ve Siyasal Hayat Seçmeli1Seçmeli I300.00
631602016182013Sürdürülebilir Kırsal KalkınmaSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016222013Medya ve İktidarSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016242013Sosyal Değişme ve Yeni Dünya DüzeniSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016262013Türkiye'nin Güncel SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016302013Bütüncül Çevre Anlayışı ve Hayvan HaklarıSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016342013Anket ve Ölçek GeliştirmeSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016362013Batı Sosyolojisinden Küresel Sosyolojiye: Yeni YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I300.00
631602016012013Sosyolojide Çağdaş Kuramsal Gelişmeler ISeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016052013Sosyolojide Grup SüreçleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016072013Yeni Göç Hareketleri ve İnsan TicaretiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016112013Toplumsal Cinsiyet ve KalkınmaSeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016132013Türkiye'de Toplumsal DönüşümSeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016152013Çağdaş Toplumsal SorunlarSeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016192013Türkiye'de Modernleşme ve Din İlişkilerinin Sosyolojik AnaliziSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631602016212013Türkiye' de Sınıf ve Etnisite TartışmalarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016232013Bilim ve Bilgi SosyolojisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016272013Kültürel ÇalışmalarSeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016332013Eleştirel KuramSeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016022013Sosyolojide Çağdaş Kuramsal Gelişmeler IISeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016162013Erken Cumhuriyet Döneminde Toplumsal ve Siyasal Hayat Seçmeli2Seçmeli II300.00
631602016182013Sürdürülebilir Kırsal KalkınmaSeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016222013Medya ve İktidarSeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016242013Sosyal Değişme ve Yeni Dünya DüzeniSeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016262013Türkiye'nin Güncel SorunlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016302013Bütüncül Çevre Anlayışı ve Hayvan HaklarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016342013Anket ve Ölçek GeliştirmeSeçmeli2Seçmeli II300.00
631602016362013Batı Sosyolojisinden Küresel Sosyolojiye: Yeni YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS