Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıMaliye Tezli Yüksek Lisans (Sakarya Ü. Ortak)


Kazanılan Derece


Maliye Anabilim Dalı alanında lisansüstü derecesine sahip olunur.


Kabul ve Kayıt Koşulları


İlan şartlarında belirtilen 4 yıllık lisans programından mezun olmak. ALES'ten en az 55 puan, ÖSYM veya üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü: Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerden alandışı lisans programlarından mezun olan öğrenciler, alan bilgisi hakkında eksikliklerini gidermek amacıyla bölüm lisans programından güz ve bahar dönemi olmak üzere 2 yarıyıl (toplam 1 yıl) bilimsel hazırlık dersi alırlar. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Öğrencilerin alması uygun görülen bilimsel hazırlık programı derslerinin her birinden başarılı olması gerekir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EADB’nin ADAK önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık öğrencilerine yönelik olarak, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra almaları için lisansüstü eğitim dersi açılmaz, sadece açık olan derslerden alabilirler. Bilimsel hazırlık programı toplam 24 krediyi (60 AKTS) geçemez. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü: AİBÜ içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumunun aynı adı taşıyan veya eşdeğer (program içeriği %80 oranında uyuşan) anabilim dalında başarılı olan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. a) Bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programına kayıtlı olup, bu programda en az bir yarıyılı başarıyla tamamlayan öğrenciler, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak şartıyla, EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. b) Yüksek lisans programlarına en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yatay geçişle öğrenci kabul edilebilir. c) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir. d) Yatay geçiş yoluyla lisansüstü programlara başvuru için, istenen belgelerin aslı veya geldiği enstitü tarafından onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. e) Adayların ilgili EADB’nin en son ilan edilen lisansüstü eğitim başvuru şartlarını taşıması gerekir. f) Lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş için başvuran, kabul edilen ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilgili programın mezuniyet koşullarını kabul etmiş sayılırlar. g) Yatay geçiş, eğitim dili aynı olan anabilim dalları arasında gerçekleştirilir. Ancak bir yabancı dilde eğitim veren anabilim dalı öğrencileri istemeleri halinde Türkçe eğitim veren programlara yatay geçiş yapabilir. Özel öğrenci kabulü: Özel öğrenci statüsünde her yarıyıl en fazla iki ders alınabilir. Özel öğrenciler, kabul edildikleri dönemde, lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler için açılmış ve en az bir asıl öğrencinin kayıt yaptırmış olduğu derslerden alabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı derslerden 85 ve üstünde not aldıkları dersler EADB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ders yüküne sayılabilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Yüksek lisans programında ders aşamasını tamamlayabilmek için toplam 27 kredilik 9 (3'ü zorunlu, 6'sı seçmeli ders) adet dersin ve kredisiz zorunlu seminer dersinin tamamlanması gerekmektedir. Tez danışmanı atanan ve ders aşamasını tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrenci, tez savunma sınavına alınıp başarılı bulununcaya kadar danışmanı tarafından açılacak olan kredisiz zorunlu uzmanlık alan dersi ve kredisiz zorunlu tez çalışması derslerine her dönem kayıt yaptıracaktır. Ders aşamasını tamamlayabilmek için genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması gerekmektedir. Öğrenciler her dönem en az 30 AKTS’lik ders alacak olup program 120 AKTS ile tamamlanabilecektir. Dersleri ve programın tamamını bitirme süreleri “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülmektedir.


Program Profili


Maliye Anabilim Dalı; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama ve Mali Hukuk Anabilim dallarından oluşmaktadır. Maliye Bilimi genel olarak devletin gelir ve harcamalarını konu edinen bir alandır. Konusu devletin gelir ve harcamaları olan maliye bölümünde salt mali bilgilerin yanında ekonomi ve hukuk eksenli bilgiler de verilmektedir. Dersler teorik ağırlıklı olmakla birlikte bu alanda meydana gelen son gelişmeler de öğrencilere aktarılmaktadır. Bölümümüzde 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman görev yapmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleği Maliye Anabilim Dalı öğrencilerinin istihdam olanağının yüksek olduğu alanlardır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar doktora programının olduğu üniversitelerde başvurulan üniversitenin ALES ve Yabancı Dil puan şartını sağlayarak öğrenim görebilirler. Anabilim Dalımızda Doktora Programı mevcut değildir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilerin her ders için başarı notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje vb. çalışmaların değerlendirilmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından hesaplanır. Başarı notuna, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % oranı dersi veren öğretim üyesinin kanaatine göre şekillenmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB),(CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Puan Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2.5 70-74 CC 2.0 65-69 DC 1.5 (Başarısız) 60-64 DD 1.0 (Başarısız) 50-59 FD 0.5 (Başarısız) 49 ve aşağısı FF 0 (Başarısız) E (I) 0 Eksik (Incomplete) DZ (NA) 0 Devamsız (Not Applicable) B (S) Başarılı(Successful) BZ (U) Başarısız (Unsuccessful) DE (P) Devam ediyor (Progress) MU (EX) Muaf (Exempted)


Mezuniyet Koşulları


Yüksek lisans programında ders aşamasını tamamlayabilmek için toplam 27 kredilik 9 (3'ü zorunlu, 6'sı seçmeli ders) adet dersin ve kredisiz zorunlu seminer dersinin tamamlanması gerekmektedir. Tez danışmanı atanan ve ders aşamasını tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrenci, tez savunma sınavına alınıp başarılı bulununcaya kadar danışmanı tarafından açılacak olan kredisiz zorunlu uzmanlık alan dersi ve kredisiz zorunlu tez çalışması derslerine her dönem kayıt yaptıracaktır. Ders aşamasını tamamlayabilmek için genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 75 olması gerekmektedir. Öğrenciler her dönem en az 30 AKTS’lik ders alacak olup program 120 AKTS ile tamamlanabilecektir. Dersleri ve programın tamamını bitirme süreleri “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülmektedir.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tarık VURAL, tarikvural@ibu.edu.tr AKTS Koordinatörü Arş. Gör. Kadir AYYILDIRIM, ayyildirimkadir@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


İsteğe bağlı hareket programlarında yurtiçi anlaşmalı üniversitelerarasında gerçekleştirilen Farabi Değişim Programı ve yurtdışı anlaşmalı üniversitelerarası Erasmus programı bulunmaktadır. Farabi Değişim Programına bir veya iki dönem şeklinde başvuru yapılabilmektedir. Başvuru tarihleri mart ayında olmaktadır. Erasmus programında yurtdışında yeralan anlaşmalı üniversite ile belirlenen ay hesabına göre burslu olarak programdan faydalanılabilir.

Program Çıktıları

Bilgi


Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma

Beceri


Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme

Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme

Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme

Yetkinlikler


Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme

Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme

Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme

Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme

Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme

Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme1. Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma

2. Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme

3. Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme

4. Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme

5. Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme

6. Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme

7. Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme

8. Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme

9. Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme

10. Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma
Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme 1
Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme 1
Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme 1
Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme 1
Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme 1
Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme 1
Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme 1
Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme 1
Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631701011312012Ders Havuzu ISeçmeli3006.00
631701015012012Sosyal Bilimlerde Araştırma YöntemleriZorunlu3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631701011322012Ders Havuzu IISeçmeli3006.00
631701015022012SeminerZorunlu03012.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631701015282014Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
631701015292014Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631701015282014Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
631701015292014Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
631701015032012Kamu TercihiSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
631701015052012Kamu Harcamaları AnaliziSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
631701015072012Bütçe Sistemleri ve PolitikalarıSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
631701015092012Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve ÖzelleştirmeSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
631701015112012Uluslararası MaliyeSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
631701015132012Vergi Ceza HukukuSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
631701015152012Mali KurumlarSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
631701015172012Yolsuzluk EkonomisiSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
631701015192012Kayıt Dışı EkonomiSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
631701015212012Vergi Usul ve İcra HukukuSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
631701015232012Mali SosyolojiSeçmeli1Ders Havuzu I300.00
631701015042012Türk Vergi Sisteminin AnaliziSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
631701015062012Kamu Gelirleri AnaliziSeçmeli2Ders Havuzu II3006.00
631701015082012Kamu Mali DenetimiSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
631701015102012Gümrük MevzuatıSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
631701015122012İdareler Arası Mali İlişkilerSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
631701015212012Devlet Borçlarının AnaliziSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
631701015162012Anayasal İktisatSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
631701015182012Vergi Yargılama HukukuSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
631701015202012Avrupa Birliğinde VergilemeSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
631701015222012Teşvik Politikaları ve UygulamalarıSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
631701015242012Kamuda Stratejik PlanlamaSeçmeli2Ders Havuzu II300.00
631701015262012İdari İşlemlerin Yargısal DenetimiSeçmeli2Ders Havuzu II300.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS