Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıGastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Enstitümüz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre 1993 yılında kurulmuş olup Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans eğitimine 2015 yılında başlamıştır.


Kazanılan Derece


Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Yüksek Lisans Derecesi


Kabul ve Kayıt Koşulları


Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Bir öğrencinin programa kayıt olmadan önceki yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldıkları lisansüstü derslerden aldıkları krediler, mevzuat doğrultusunda ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile değerlendirilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını tamamlayabilmeleri için minimum 120 AKTS kredisini başarmış olmaları, tezini hazırlayıp sunmaları ve mezuniyet için en az 75 ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir.


Program Profili


Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü yüksek lisans programı, temelde yiyecek içecek ve turizm alanında güncel ve evrensel bilgi birikimine destek sağlayacak bir eğitim planına sahiptir. Temel amaç, alana ilişkin disiplinler arası bilginin bütün yönleriyle özümsenmesini sağlamaktır. Öğrencilere, turizm ve gastronomi alanında güçlü bir akademik bilgi birikimi, araştırma ve problem çözme becerileri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, Türk mutfağı, uluslararası mutfaklar, beslenme ilkeleri, gıda bilimi ve teknolojisi, yiyecek-içecek üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezun öğrenciler konaklama işletmelerinin yiyecek içecek departmanlarında, bağımsız yiyecek içecek işletmelerinde üst kademe mutfak yöneticisi olarak ve üniversitelerde araştırmacı/öğretim elemanı olarak çalışabilecekleri gibi kendi yiyecek içecek işletmelerini de kurabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


(1) Ders sınavları ve değerlendirme; a) Öğrenciler Bologna süreci kriterlerine uygun olarak ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Bütünleme sınavı yapılmaz. Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde EADB tarafından tespit edilen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. b) Ders başarı notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje vb. çalışmaların değerlendirilmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından hesaplanır. Hesaplama yöntemi dönem başında öğrenciye duyurulur. Transkriptte her dersin başarı notu, hem 100’lük sistemdeki not ile hem de harf notu ile gösterilir. Transkriptte genel not ortalamasının, 100’lük ve 4’lük sistemdeki her iki karşılığı da gösterilir. Ders başarı notunun oluşmasına ilişkin tüm evrak öğretim elemanı tarafından bir yıl süre ile arşivlenmek zorundadır. Birinci yılın sonunda arşivlenmek üzere evrak ilgili enstitüye teslim edilir. c) EADB’ce, haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir. ç) Dönem içinde derse devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen devamsız öğrenciye DZ notu verilir. DZ notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez. (2) Ders Notları; a) Öğrencilerin, her dersten aldığı puanlar, 100’lük sistem üzerinden öğretim elemanı tarafından bilgi yönetim sistemine girilir ve kesin kayıt yapıldığı anda kesinleşir. Ders notu raporlarının ıslak imzalı örnekleri EADB tarafından finallerden sonra, arşivlenmek üzere enstitüye gönderilir. b) 100’lük sistem üzerinden alınan puanların harf notu karşılıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan Yarıyıl Ders Notu 90-l00 AA 85-89 BA 80-84 BB 75-79 CB 70-74 CC 65-69 DC 60-64 DD 50-59 FD 49 ve aşağısı FF Eksik (Incomplete) E (I) Devamsız (Not Applicable) DZ (NA) Başarılı (Successful) B (S) Başarısız (Unsuccessful) BZ (U) Devam ediyor (Progress) DE (P) Muaf (Exempted) MU (EX) c) Yukarıdaki harf notlarından; 1) E (Incomplete, I); eksik not olarak değerlendirilir ve hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde, notların ilgili Enstitüye teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) notu, öğrencinin not dökümünde gösterilir ve (FF) notu işlemi görür. 2) DZ (Not Applicable, NA); devamsızlık durumunu gösterir. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DZ) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür. 3) B notu (Successful, S); tez çalışmalarını ve yerel/kurumsal kredisiz dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir, ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir. 4) BZ notu (Unsuccessful, U); tez çalışmalarını ve yerel/kurumsal kredisiz dersleri başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir, ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir. 5) DE (Progress, P); tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir, ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir. 6) MU (Exempted, EX); herhangi bir dersten muaf tutulma durumunda verilir.


Mezuniyet Koşulları


Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması yerel/ kurumsal kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel/sanatsal hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre sonunda genel not ortalaması 100 üzerinden 75’in altında olan; azami süreler içerisinde ise tez/sanat eseri çalışmasında başarısız olan veya tez/sanat eseri savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Ders yükümlülüklerini, tez/sanat eseri çalışmasını tamamlayan, genel not ortalaması 100 üzerinden 85 ve üzeri olan öğrenciler süresinden daha önce mezun olabilirler.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim Dalı Başkanı (AKTS Koordinatörü) Yrd. Doç. Dr. Ahmet EMİRMUSTAFAOĞLU Dahili: 2492/1865; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mengen Kampüsü Bolu /14280 Türkiye E-posta: turizmyo@ibu.edu.tr Telefon: +90 374 253 55 50 Faks: +90 374 253 55 51


Bölüm Olanakları


Yerleşkede ofis binaları, sınıflar, uygulama mutfakları, kantin, yemekhane, spor salonu ve çok amaçlı bina bulunmaktadır. 2 adet uygulama mutfağı, pastane mutfağı, hazırlanan ürünlerin sunumunun ve servisinin yapıldığı bir adet servis odası, bulaşıkhane ve soyunma odaları yer almaktadır. Mutfaklarımız gerek alet-ekipman gerekse teknolojik cihazlar açısından son derece zengin bir donanıma sahiptir.

Program Çıktıları

Bilgi


Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanına özgü ve genel araştırma yöntemleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

Özgün düşünebilmek ve araştırma yapabilmek için Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki ve yakın disiplinlerdeki (Turizm, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, İşletme, Gıda, Beslenme vb.) kavramlar, kuramlar, ilkeler, olgular ve paradigmalar ile ilgili kapsamlı, sistemli ve uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.

Beceri


Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak özgün araştırmalar tasarlar ve gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili planlama, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını etkin bir biçimde yerine getirir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile yakın disiplinlerdeki bilgiler, kuramlar, modeller arasında ilişki kurar ve bilgileri birleştirir.

Yetkinlikler


Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır.

Öz eleştiri yapabilir, kendini ve zamanı yönetir.

Ekip ve proje üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve proje yönetir, birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir, performanslarını adil biçimde değerlendirir ve performansı arttırıcı yeni yöntemler geliştirir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu öğrenme bilinciyle günceller ve geliştirir, akademik danışmanı nezaretinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları yürütür.

Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.

Bireylerarası etkin iletişim kurar ve grup çalışması yapar, farklı kültürleri tanır, ayırt eder ve bu kültürlerle iletişim kurar.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesinde etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uygulamalarda bulunur, işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır, temel hak ve hürriyetleri gözetir, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.1. Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.

2. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanına özgü ve genel araştırma yöntemleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

3. Özgün düşünebilmek ve araştırma yapabilmek için Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki ve yakın disiplinlerdeki (Turizm, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, İşletme, Gıda, Beslenme vb.) kavramlar, kuramlar, ilkeler, olgular ve paradigmalar ile ilgili kapsamlı, sistemli ve uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.

4. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak özgün araştırmalar tasarlar ve gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.

5. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili planlama, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını etkin bir biçimde yerine getirir.

6. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile yakın disiplinlerdeki bilgiler, kuramlar, modeller arasında ilişki kurar ve bilgileri birleştirir.

7. Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır.

8. Öz eleştiri yapabilir, kendini ve zamanı yönetir.

9. Ekip ve proje üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve proje yönetir, birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir, performanslarını adil biçimde değerlendirir ve performansı arttırıcı yeni yöntemler geliştirir.

10. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu öğrenme bilinciyle günceller ve geliştirir, akademik danışmanı nezaretinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları yürütür.

11. Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.

12. Bireylerarası etkin iletişim kurar ve grup çalışması yapar, farklı kültürleri tanır, ayırt eder ve bu kültürlerle iletişim kurar.

13. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesinde etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uygulamalarda bulunur, işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır, temel hak ve hürriyetleri gözetir, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanına özgü ve genel araştırma yöntemleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
Özgün düşünebilmek ve araştırma yapabilmek için Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki ve yakın disiplinlerdeki (Turizm, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, İşletme, Gıda, Beslenme vb.) kavramlar, kuramlar, ilkeler, olgular ve paradigmalar ile ilgili kapsamlı, sistemli ve uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak özgün araştırmalar tasarlar ve gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.1 1 1 11 11 11
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili planlama, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını etkin bir biçimde yerine getirir.111 1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile yakın disiplinlerdeki bilgiler, kuramlar, modeller arasında ilişki kurar ve bilgileri birleştirir.11111 1 11 1
Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır. 1 111
Öz eleştiri yapabilir, kendini ve zamanı yönetir. 1 1
Ekip ve proje üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve proje yönetir, birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir, performanslarını adil biçimde değerlendirir ve performansı arttırıcı yeni yöntemler geliştirir. 11 1 111 1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu öğrenme bilinciyle günceller ve geliştirir, akademik danışmanı nezaretinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları yürütür.111 1 11 11 111
Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar. 1
Bireylerarası etkin iletişim kurar ve grup çalışması yapar, farklı kültürleri tanır, ayırt eder ve bu kültürlerle iletişim kurar. 1 1 1
Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesinde etik ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uygulamalarda bulunur, işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır, temel hak ve hürriyetleri gözetir, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir. 11 1 1 11 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631901015252016Bilimsel Araştırma TeknikleriZorunlu3006.00
631901015472015Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631901015232016SeminerZorunlu0206.00
631901015482015Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631901015952015Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu0506.00
631901015972015Tez Çalışması IZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
631901015962015Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu0506.00
631901015982015Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
631901015042015Şarap Tarihi ve TeknolojisiSeçmeli1Seçmeli I3008.00
631901015062015Özel Durumlarda BeslenmeSeçmeli1Seçmeli I3008.00
631901015132015Bilimsel Makale/ Tez Yazım TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631901015152015Özel GıdalarSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631901015212015Gastronomide Sağlığın Korunması ve GeliştirilmesiSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631901015242017Dünya PeynirleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631901015272017Dünya Mutfak KültürüSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631901015312017Türk Mutfak Tarihi AraştırmalarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
631901015882015Lipid KimyasıSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631901015892015Fonksiyonel Gıda BileşenleriSeçmeli1Seçmeli I3007.00
631901015042015Şarap Tarihi ve TeknolojisiSeçmeli2Seçmeli II3008.00
631901015062015Özel Durumlarda BeslenmeSeçmeli2Seçmeli II3008.00
631901015132015Bilimsel Makale/ Tez Yazım TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631901015152015Özel GıdalarSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631901015212015Gastronomide Sağlığın Korunması ve GeliştirilmesiSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631901015242017Dünya PeynirleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631901015272017Dünya Mutfak KültürüSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631901015312017Türk Mutfak Tarihi AraştırmalarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
631901015882015Lipid KimyasıSeçmeli2Seçmeli II3007.00
631901015892015Fonksiyonel Gıda BileşenleriSeçmeli2Seçmeli II3007.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS