Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTemel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 22.06.2017 tarih ve 43199 sayılı yazısına istinaden 2016-207 Eğitim-Öğretim Yılı güz Yarıyılında öğretime başlamıştır.


Kazanılan Derece


Bu program, yükseköğretimde Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için 90/120 AKTS kredilik 2. aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Temel İslam Bilimleri alanında yüksek lisans derecesine sahip olunur.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si (ana sanat dallarındauygulamalı sınavın %50’si), lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve bilim sınavının %20’sidikkate alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ise lisans not ortalamasının %40’ı ve bilim/sanat sınavının %60’ı dikkate alınır. Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim/sanat sınavınotunun 100 üzerinden en az 50 puan olması gerekir. Kontenjanlar toplam puanı en yüksek olan adaylardanbaşlamak suretiyle doldurulur. Toplam puanın eşit olması halinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarılı olan adaylar arasından başarı sırasına göre asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. (4) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların hangi düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalarıgerektiği EADB’nin ADAK önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato kararı ile belirlenir. Özel Kabul Koşulları:_Kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve varsa diğer özel koşullar, Ana Bilim Dalı Başkanlıklarının teklifi, Enstitü Kurulu'nun kararı ve Senatonun onayı ile yapılır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Lisans derecesi tanınmaktadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Temel İslam Bilimleri Programını başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri şu program yeterliliklerini kazanır: PY1: Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayanarak, TİB alanında bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek PY2: Temel İslam bilimlerine ilişkin araştırmalarda konu seçiminden, araştırmanın sonuçlanmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar devam eden süreçte mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincine göre hareket etme becerisini kazanmak PY3: TİB alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenmek, alana ait bilgileri fert ve toplum yararına kullanma becerisini elde etmek PY4: TİB alanına ilişkin tarihi bilgilerin yanında, alanıyla ilgili aktüel gelişmeleri takip ederek ülkemiz şartları açısından değerlendirebilme yeteneğini kazanmak PY5: TİB alanında üretilen bilgi ve becerileri tenkitçi bir yaklaşımla değerlendirip yorumlayabilme becerisine sahip olmak PY6: TİB alanında kazandığı nosyonu din hizmetleri ve din eğitimi alanında kullanabilecek bir beceriyi sahip olmak PY7: Akademik alanıyla ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleyip değerlendirebilme ve ele aldığı problemlerin çözümünde kullanabilme becerisini kazanmak PY8: TİB nosyonundan yararlanarak, günümüzde karşılaşılan bireysel ve toplumsal problemler içim çözüm önerileri sunabilecek bir beceriye sahip olmak


Program Profili


Yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakülteleri başta çeşitli fakültelerde de Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalışma imkanına sahiptirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programı bitiren öğrenciler doktora programına başvurma hakkı kazanırlar.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Devam zorunluluğu; Öğrencilerin devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için % 80’dir. Devamsızlık sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dâhildir. Öğrencilerin derslere devam durumları ilgili öğretim elemanları tarafından izlenir. Ders sınavları ve değerlendirme; Öğrenciler Bologna süreci kriterlerine uygun olarak ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Bütünleme sınavı yapılmaz. Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde EADB tarafından tespit edilen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl geçme notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az 70 (yetmiş) notu almış olması gerekir.


Mezuniyet Koşulları


Tez/sanat eseri sınavında başarılı olan ve ilgili Enstitünün tez/sanat eseri raporu yazım esaslarına göre yazılmış, yüksek lisans tezinin/sanat eseri raporunun ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki adet ilgili enstitünün talep ettiği ortamda elektronik kopyasını tez/sanat eseri savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi/raporu şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Doç. Dr. Ömer BAŞKAN, Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin AYDIN AİBÜ İlahiyat Fakültesi 03742534005

Program Çıktıları

Bilgi


Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayanarak, TİB alanında bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek

Beceri


Temel İslam bilimlerine ilişkin araştırmalarda konu seçiminden, araştırmanın sonuçlanmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar devam eden süreçte mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincine göre hareket etme becerisini kazanmak

Yetkinlikler


TİB alanına ilişkin tarihi bilgilerin yanında, alanıyla ilgili aktüel gelişmeleri takip ederek ülkemiz şartları açısından değerlendirebilme yeteneğini kazanmak

TİB alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenmek, alana ait bilgileri fert ve toplum yararına kullanma becerisini elde etmek

TİB nosyonundan yararlanarak, günümüzde karşılaşılan bireysel ve toplumsal problemler içim çözüm önerileri sunabilecek bir beceriye sahip olmak

TİB alanında üretilen bilgi ve becerileri tenkitçi bir yaklaşımla değerlendirip yorumlayabilme becerisine sahip olmak

TİB alanında kazandığı nosyonu din hizmetleri ve din eğitimi alanında kullanabilecek bir beceriyi sahip olmak

Akademik alanıyla ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleyip değerlendirebilme ve ele aldığı problemlerin çözümünde kullanabilme becerisini kazanmak1. Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayanarak, TİB alanında bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek

2. Temel İslam bilimlerine ilişkin araştırmalarda konu seçiminden, araştırmanın sonuçlanmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar devam eden süreçte mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincine göre hareket etme becerisini kazanmak

3. TİB alanına ilişkin tarihi bilgilerin yanında, alanıyla ilgili aktüel gelişmeleri takip ederek ülkemiz şartları açısından değerlendirebilme yeteneğini kazanmak

4. TİB alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenmek, alana ait bilgileri fert ve toplum yararına kullanma becerisini elde etmek

5. TİB nosyonundan yararlanarak, günümüzde karşılaşılan bireysel ve toplumsal problemler içim çözüm önerileri sunabilecek bir beceriye sahip olmak

6. TİB alanında üretilen bilgi ve becerileri tenkitçi bir yaklaşımla değerlendirip yorumlayabilme becerisine sahip olmak

7. TİB alanında kazandığı nosyonu din hizmetleri ve din eğitimi alanında kullanabilecek bir beceriyi sahip olmak

8. Akademik alanıyla ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleyip değerlendirebilme ve ele aldığı problemlerin çözümünde kullanabilme becerisini kazanmak


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayanarak, TİB alanında bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek
Temel İslam bilimlerine ilişkin araştırmalarda konu seçiminden, araştırmanın sonuçlanmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar devam eden süreçte mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincine göre hareket etme becerisini kazanmak
TİB alanına ilişkin tarihi bilgilerin yanında, alanıyla ilgili aktüel gelişmeleri takip ederek ülkemiz şartları açısından değerlendirebilme yeteneğini kazanmak
TİB alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenmek, alana ait bilgileri fert ve toplum yararına kullanma becerisini elde etmek
TİB nosyonundan yararlanarak, günümüzde karşılaşılan bireysel ve toplumsal problemler içim çözüm önerileri sunabilecek bir beceriye sahip olmak
TİB alanında üretilen bilgi ve becerileri tenkitçi bir yaklaşımla değerlendirip yorumlayabilme becerisine sahip olmak
TİB alanında kazandığı nosyonu din hizmetleri ve din eğitimi alanında kullanabilecek bir beceriyi sahip olmak
Akademik alanıyla ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleyip değerlendirebilme ve ele aldığı problemlerin çözümünde kullanabilme becerisini kazanmak

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
632101015012017Temel İslam Bilimleri Araştırma TeknikleriZorunlu3006.00
632101015912017Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
632101015022017SeminerZorunlu0206.00
632101015922017Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
632101015952017Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5006.00
632101015972017Tez Çalışması IZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
632101015962017Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5006.00
632101015982017Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
632101015032017Yazma Eserler TerminolojisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015052017Klasik Tefsir Ekolleri ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015042017Tefsir İhtilaflarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015062017Klasik Tefsir Ekolleri IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015072017İlmi Tefsir HareketiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015082017Kur'an'a GirişSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015092017Klasik Tefsir MetinleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015102017Modern Tefsir MetinleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015112017Erken Dönem Tefsir İlminin Gelişim SüreciSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015122017Modern Dönem Tefsir EğilimleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015132017Tefsir Usulü ve Metodolojisi ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015142017Tefsir Usulü ve Metodolojisi IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015152017Kıraat Farklılıklarının Tevcihi ve TefsirSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015162017Hadis Usulüne GirişSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015172017Klasik Hadis Usulü Metinleri ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015182017Klasik Hadis Usülü Metinleri IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015192017Hadis TahrîcîSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015202017Hadis TarihiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015212017Hadis ProblemleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015222017Hadis Rivayet İlimleri ve EdebiyatıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015232017Klasik Hadis Şerhi MetinleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015242017Fıkıh EdebiyatıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015252017Mukayeseli FıkıhSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015262017Klasik Fıkıh MetinleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015272017Çağdaş Fıkıh MetinleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015282017Fıkıh Usûlü ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015292017Fıkıh Usûlü IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015302017Hukuk BaşlangıcıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015312017Hukukun Genel İlkeleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015322017Kelâm İlminin Teşekkül DönemiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015332017Kelâmın Ana Konuları ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015342017Klasik Kelâm Metinleri ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015352017Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015362017Kelâm Araştırmalarında YöntemSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015372017Kelâmın Ana Konuları IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015382017Klasik Kelâm Metinleri IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015392017Kelâm-Felsefe İlişkisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015402017Çağdaş Dinî AkımlarSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015412017Tasavvuf Felsefesi Metinleri ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015422017Tasavvuf Felsefesi Metinleri IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015432017Osmanlı Döneminde Tasavvuf ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015442017Osmanlı Döneminde Tasavvuf IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015452017Tasavvuf Terminolojisi ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015462017Tasavvuf Terminolojisi IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015472017Tasavvufta Varlık ve Bilgi ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015482017Tasavvufta Varlık ve Bilgi IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015492017Arap Dili Grameri ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015502017Arap Dili Grameri IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015512017Klasik Arapça MetinlerSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015522017Güncel Arapça MetinlerSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015532017Arap Edebiyatı TarihiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015542017Arap Dili Belagatı ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015552017Arap Dili Belagatı IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015562017Arap Dili EkolleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015572017Kıraat İlmi veTarihi ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015582017Kıraat İlmi veTarihi IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015592017Geleneksel Kıraat Algısına Yönelik TenkitlerSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015602017Kıraat İmamları ve Usulleri ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015612017Kıraat İmamları ve Usulleri IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015622017Kıraat İlminin Temel KaynaklarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015632017Kıraat Tedrisatı Tarihi ve UsulleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015642019Osmanlı Türkçesi Tarih Metinleri I Seçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015652019Osmanlı Türkçesi Tarih Metinleri IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015662019 Filolojik/Dilbilimsel TefsirSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015672019İslam İktisadına GirişSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632101015032017Yazma Eserler TerminolojisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015052017Klasik Tefsir Ekolleri ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015042017Tefsir İhtilaflarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015062017Klasik Tefsir Ekolleri IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015072017İlmi Tefsir HareketiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015082017Kur'an'a GirişSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015092017Klasik Tefsir MetinleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015102017Modern Tefsir MetinleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015112017Erken Dönem Tefsir İlminin Gelişim SüreciSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015122017Modern Dönem Tefsir EğilimleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015132017Tefsir Usulü ve Metodolojisi ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015142017Tefsir Usulü ve Metodolojisi IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015152017Kıraat Farklılıklarının Tevcihi ve TefsirSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015162017Hadis Usulüne GirişSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015172017Klasik Hadis Usulü Metinleri ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015182017Klasik Hadis Usülü Metinleri IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015192017Hadis TahrîcîSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015202017Hadis TarihiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015212017Hadis ProblemleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015222017Hadis Rivayet İlimleri ve EdebiyatıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015232017Klasik Hadis Şerhi MetinleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015242017Fıkıh EdebiyatıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015252017Mukayeseli FıkıhSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015262017Klasik Fıkıh MetinleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015272017Çağdaş Fıkıh MetinleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015282017Fıkıh Usûlü ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015292017Fıkıh Usûlü IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015302017Hukuk BaşlangıcıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015312017Hukukun Genel İlkeleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015322017Kelâm İlminin Teşekkül DönemiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015332017Kelâmın Ana Konuları ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015342017Klasik Kelâm Metinleri ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015352017Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015362017Kelâm Araştırmalarında YöntemSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015372017Kelâmın Ana Konuları IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015382017Klasik Kelâm Metinleri IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015392017Kelâm-Felsefe İlişkisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015402017Çağdaş Dinî AkımlarSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015412017Tasavvuf Felsefesi Metinleri ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015422017Tasavvuf Felsefesi Metinleri IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015432017Osmanlı Döneminde Tasavvuf ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015442017Osmanlı Döneminde Tasavvuf IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015452017Tasavvuf Terminolojisi ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015462017Tasavvuf Terminolojisi IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015472017Tasavvufta Varlık ve Bilgi ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015482017Tasavvufta Varlık ve Bilgi IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015492017Arap Dili Grameri ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015502017Arap Dili Grameri IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015512017Klasik Arapça MetinlerSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015522017Güncel Arapça MetinlerSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015532017Arap Edebiyatı TarihiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015542017Arap Dili Belagatı ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015552017Arap Dili Belagatı IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015562017Arap Dili EkolleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015572017Kıraat İlmi veTarihi ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015582017Kıraat İlmi veTarihi IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015592017Geleneksel Kıraat Algısına Yönelik TenkitlerSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015602017Kıraat İmamları ve Usulleri ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015612017Kıraat İmamları ve Usulleri IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015622017Kıraat İlminin Temel KaynaklarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015632017Kıraat Tedrisatı Tarihi ve UsulleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015642019Osmanlı Türkçesi Tarih Metinleri I Seçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015652019Osmanlı Türkçesi Tarih Metinleri IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015662019 Filolojik/Dilbilimsel TefsirSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632101015672019İslam İktisadına GirişSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS