Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının açılması, 22.07.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir.


Kazanılan Derece


Bu program, yükseköğretimde İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için 90/120 ECTS kredilik 2. aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İslam Tarihi ve Sanatları Bilimleri alanında yüksek lisans derecesine sahip olunur.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek lisans programına başvurabilmek için, adayların, bir lisans diplomasına sahip olmak veya bu diploma yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul etmesi ve 100’lük sistemde en az 60 ve 4’lük sistemde ise en az 2.30 not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları, ÖSYM tarafından yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları, YDS, ÜDS, sınavlarından birine girmiş olmaları gerekir. Her öğrenci kabul döneminde, ilgili ana bilim dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca dil kriteri belirlenir. Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sınavlara girmiş ve aldıkları puanların YDS’ye dönüştürülmüş olması gerekir. Başvuru kabullerinde; 55 standart puandan az olmamak kaydıyla, Senato farklı ALES puanı alt sınırı belirleyebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı Üniversite Senatosunca belirlenir. Yüksek lisans programları için başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Adayların ALES puanlarının %50’si, lisans mezuniyet notunun %40’ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’unun toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar sıralanır. Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %20’si ve mülakat sınavının %10’u alınır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Lisans derecesi tanınmaktadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


İslam Tarihi ve Sanatları Programını başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri şu program yeterliliklerini kazanır: PY1: Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayanarak, İTS alanında bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek PY2: İslam Tarihi ve Sanatları bilimlerine ilişkin araştırmalarda konu seçiminden, araştırmanın sonuçlanmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar devam eden süreçte mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincine göre hareket etme becerisini kazanmak PY3: İTS alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenmek, alana ait bilgileri fert ve toplum yararına kullanma becerisini elde etmek PY4: İTS alanına ilişkin tarihi bilgilerin yanında, alanıyla ilgili aktüel gelişmeleri takip ederek ülkemiz şartları açısından değerlendirebilme yeteneğini kazanmak PY5: İTS alanında üretilen bilgi ve becerileri tenkitçi bir yaklaşımla değerlendirip yorumlayabilme becerisine sahip olmak PY6: İTS alanında kazandığı nosyonu din hizmetleri ve din eğitimi alanında kullanabilecek bir beceriyi sahip olmak PY7: Akademik alanıyla ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleyip değerlendirebilme ve ele aldığı problemlerin çözümünde kullanabilme becerisini kazanmak PY8: İTS nosyonundan yararlanarak, günümüzde karşılaşılan bireysel ve toplumsal problemler içim çözüm önerileri sunabilecek bir beceriye sahip olmak


Program Profili


Yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakülteleri başta çeşitli fakültelerde de Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalışma imkanına sahiptirl


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programı bitiren öğrenciler doktora programına başvurma hakkı kazanırlar.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve seminerlerin en az % 70’ine; uygulamalı ders ve uygulamaların ise % 80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz. Devamsızlık ve başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır. Dersi veren öğretim elemanı, birden fazla ara sınav ve/veya farklı dönem içi uygulamaların (ödev, kısa sınav, proje vb.) türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını ilgili ders tanıtım formlarında belirtir ve uygular. Ders geçme notu 100 puan üzerinden 70 puandır. Kredisiz dersler için puanlama yapılmaz. Bu derslerde öğrenciler, başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.


Mezuniyet Koşulları


Yüksek Lisans programından mezun olmak için, “Yüksek Lisans Tez Çalışmasını” Savunma Sınavında başarı ile sunan ve diğer koşulları da yerine getiren öğrenci, jüri üyelerinin raporlarıyla işaret ettikleri gerekli düzeltme ve değişiklikleri yapmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu’na sunulmak üzere yüksek lisans tezini istenen sayıda tez, dijital (CD) kopyası ile birlikte “Tez Veri Giriş Formu”nu doldurarak, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder ve tezinin kabul edilmesi halinde “Tezli Yüksek Lisans Diploması” almaya hak kazanır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Doç. Dr. Cahid Kara AİBÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları AB Öğretim Üyesi Gölköy Kampüsü - BOLU cahidkara@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda 2 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Anabilim Dalı’na ait olmak üzere 1 toplantı salonu, 1 seminer salonu, 1 dini musiki odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


İslâm tarih, kültür ve medeniyeti hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, diğer kültür ve medeniyetlerle ilişkisini kurar.

İslam Tarihi ve Sanatları alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir.

Yeni Program Çıktısı

Beceri


İslam tarihinin meselelerine modern metotlarla problematik yaklaşmayı öğrenir.

Türk-İslâm edebiyatı, sanatları ve estetiği alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir; potansiyel yeteneklerini geliştirir.

Yetkinlikler


İslam Tarihi ve Sanatları alanında özgün araştırmalar yapabilir.

Bilimsel ve meslekî etiğe sahip olur.

Alanında edindiği birikimi toplumun İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamada kullanır.

Alanıyla ilgili çeşitli organizasyonlara katılır ve katkı verir.

Alanıyla ilgili kaynakları kullanacak derecede Arapça ve bir Batı diline sahip olur.

Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur.1. İslâm tarih, kültür ve medeniyeti hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, diğer kültür ve medeniyetlerle ilişkisini kurar.

2. İslam Tarihi ve Sanatları alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir.

3. Yeni Program Çıktısı

4. İslam tarihinin meselelerine modern metotlarla problematik yaklaşmayı öğrenir.

5. Türk-İslâm edebiyatı, sanatları ve estetiği alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir; potansiyel yeteneklerini geliştirir.

6. İslam Tarihi ve Sanatları alanında özgün araştırmalar yapabilir.

7. Bilimsel ve meslekî etiğe sahip olur.

8. Alanında edindiği birikimi toplumun İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamada kullanır.

9. Alanıyla ilgili çeşitli organizasyonlara katılır ve katkı verir.

10. Alanıyla ilgili kaynakları kullanacak derecede Arapça ve bir Batı diline sahip olur.

11. Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
İslâm tarih, kültür ve medeniyeti hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, diğer kültür ve medeniyetlerle ilişkisini kurar.
İslam Tarihi ve Sanatları alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir.
Yeni Program Çıktısı
İslam tarihinin meselelerine modern metotlarla problematik yaklaşmayı öğrenir.
Türk-İslâm edebiyatı, sanatları ve estetiği alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir; potansiyel yeteneklerini geliştirir.
İslam Tarihi ve Sanatları alanında özgün araştırmalar yapabilir.
Bilimsel ve meslekî etiğe sahip olur.
Alanında edindiği birikimi toplumun İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamada kullanır.
Alanıyla ilgili çeşitli organizasyonlara katılır ve katkı verir.
Alanıyla ilgili kaynakları kullanacak derecede Arapça ve bir Batı diline sahip olur.
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
632201015012017İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma TeknikleriZorunlu3006.00
632201015912017Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
632201015022017SeminerZorunlu0206.00
632201015922017Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
632201015952017Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5006.00
632201015972017Tez Çalışması IZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
632201015962017Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5006.00
632201015982017Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
632201015032017Osmanlı Türkçesi Tarih Metinleri ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015042017Osmanlı Türkçesi Tarih Metinleri IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015052017İslam Öncesi Arap Tarihi ve KültürüSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015062017Hz. Muhammed’in Hayatı ve DönemiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015072017Batı Literatüründe Hz. MuhammedSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015082017Râşid Halifeler Dönemi İslam TarihiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015092017Emeviler Dönemi Siyasi ve Kültürel TarihSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015102017Abbasiler Dönemi Siyasi ve Kültürel TarihSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015112017İslam Tarihi KaynaklarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015122017Endülüs Siyasi ve Kültürel Tarihi Seçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015132017Cumhuriyet Türkiyesinde İslam TarihçiliğiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015142017Türk-İslam Devletleri Siyasi ve Kültürel TarihiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015152017Tarih FelsefesiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015162017Osmanlı Siyasi ve Kültürel Tarihi ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015172017Osmanlı Siyasi ve Kültürel Tarihi II Seçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015182017Türk Edebiyatında Hz. MuhammedSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015192017Türk İslam Edebiyatı Metinleri ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015202017Türk İslam Edebiyatı Metinleri IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015212017Türk İslam Edebiyatı ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015222017Türk İslam Edebiyatı IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015232017Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Metinleri ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015242017Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Metinleri IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015252017Türk Musikisi KaynaklarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015262017Türk Din Musikisi Nazariyatı ve RepertuarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015272017İlk Devir İslam MimarisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015282017Türk-İslam Süsleme Sanatlarında Malzeme ve TeknikSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632201015032017Osmanlı Türkçesi Tarih Metinleri ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015042017Osmanlı Türkçesi Tarih Metinleri IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015052017İslam Öncesi Arap Tarihi ve KültürüSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015062017Hz. Muhammed’in Hayatı ve DönemiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015072017Batı Literatüründe Hz. MuhammedSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015082017Râşid Halifeler Dönemi İslam TarihiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015092017Emeviler Dönemi Siyasi ve Kültürel TarihSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015102017Abbasiler Dönemi Siyasi ve Kültürel TarihSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015112017İslam Tarihi KaynaklarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015122017Endülüs Siyasi ve Kültürel Tarihi Seçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015132017Cumhuriyet Türkiyesinde İslam TarihçiliğiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015142017Türk-İslam Devletleri Siyasi ve Kültürel TarihiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015152017Tarih FelsefesiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015162017Osmanlı Siyasi ve Kültürel Tarihi ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015172017Osmanlı Siyasi ve Kültürel Tarihi II Seçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015182017Türk Edebiyatında Hz. MuhammedSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015192017Türk İslam Edebiyatı Metinleri ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015202017Türk İslam Edebiyatı Metinleri IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015212017Türk İslam Edebiyatı ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015222017Türk İslam Edebiyatı IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015232017Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Metinleri ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015242017Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Metinleri IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015252017Türk Musikisi KaynaklarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015262017Türk Din Musikisi Nazariyatı ve RepertuarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015272017İlk Devir İslam MimarisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632201015282017Türk-İslam Süsleme Sanatlarında Malzeme ve TeknikSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS