Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıOtomotiv Teknolojisi


KuruluşKuruluş


Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü 1993-1994 öğretim yılında kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu’nun bünyesindeki Otomotiv Teknolojileri Birinci ve İkinci öğretim programları ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Otomotiv Teknolojileri Programın amacı, değişen bilim, teknoloji, eğitim ve otomotiv alanının gereksinimleri doğrultusunda Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını ve meslek alanının temel çalışma ilkelerini bilen, Sektörün gerektirdiği çağdaş bilgi ve teknolojilerin önemine sahip, üretim veya satış sonrası hizmet sektörlerinde otomotiv teknikeri olarak sorumluluğuna sahip, meslek hayatında teknik dil kullanabilen, iş hayatında meslek etiğinin önemine sahip otomotiv teknikeri yetiştirmektir.


Kazanılan Derece


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Otomotiv Teknolojisi önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


AİBÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, AİBÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümüne kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir..


Program Profili


Programın öğrenci kontenjanı 90’dır.Programın eğitimi örgün eğitim ve ikinci öğretim şeklindedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarının hemen hemen tüm kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev alabilir. Otomotiv sektörünün üretim ve satış sonrası hizmet birimleri olarak adlandırabileceğimiz servisler ve satış noktaları ve eğitim merkezlerinde çalışabilir.Bu birimlerde grup liderliği servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek parça, servis atölyesi yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar birçok alanda sorumluluk ve görev alabilir. Araç muayene istasyonlarında amir yardımcısı ve tekniker olarak çalışabilir. Otomotiv alanının ara eleman ihtiyacını karşılayacak işletmeler çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş sınav kılavuzunda belirtilen lisans programlarına devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü veya yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve standartlarını (6 haftalık 2 ayrı staj olacak şekilde )başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Öğr. Gör. İdris ÇALIŞKAN AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Mehmet BAYIK


Bölüm Olanakları


AİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesindeki derslikler, bilgisayar laboratuvarları, kütüphane ve otomotiv uygulama atölyesi.

Program Çıktıları

Bilgi


1- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgiikonularda yeterli alt yapıya sahiptir.

1.Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları,uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceri


1- Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar. 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma

2- Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlaya bilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

3- Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.

4- Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.

Yetkinlikler


1- Bireysel olarak ve takımlarda çalışır. 1. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve ön görülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, Üretim kademelerinin montaj ve kalite kontrol birimlerindeki cihaz ve gereçler ile ölçme aletlerini kullanabilen, Temel tamir araç ve gereçlerini kullanabilen; sökme, takma ve teşhis koyma, tamir etme işlemlerini yapabilen, Mesleği ile ilgili standartları bilen ve uygulayabilen, Satış sonrası kademelerde müşteri ile iletişim kurabilen, Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilen ve emrinde çalışan kişilerin yönetim ve denetimini üstlenebilen Otomotiv teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar.

. Otomotive Endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli, teorik ve pratik bilgiler ile donanmış, mevcut ve gelişen teknolojileri birbiriyle ilişkilendirebilen, kişisel ve toplumsal sorumluluk sahibi ve gerektiğinde kendi işini kurup yönetebilen bireyler yetiştirmektir.

. Otomotiv Endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştiren altyapıya sahip olma ve yenilikleri takip ederek yeni teknolojilere uyum sağlayabilen elemanları temin etmede söz sahibi olan bir bölüm olmaktır.

1- Teknik resim kullanarak iletişim kurar. 1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

2- Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar. 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerine uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme

3- Orta- ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde Kullanır. 3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

4- Otomotiv teknolojilerini kullanır alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olama.

1- Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir. 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma1. 1- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgiikonularda yeterli alt yapıya sahiptir.

2. 1.Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları,uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

3. 1- Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar. 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma

4. 2- Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlaya bilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

5. 3- Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.

6. 4- Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.

7. 1- Bireysel olarak ve takımlarda çalışır. 1. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

8. 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve ön görülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

9. 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

10. Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, Üretim kademelerinin montaj ve kalite kontrol birimlerindeki cihaz ve gereçler ile ölçme aletlerini kullanabilen, Temel tamir araç ve gereçlerini kullanabilen; sökme, takma ve teşhis koyma, tamir etme işlemlerini yapabilen, Mesleği ile ilgili standartları bilen ve uygulayabilen, Satış sonrası kademelerde müşteri ile iletişim kurabilen, Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilen ve emrinde çalışan kişilerin yönetim ve denetimini üstlenebilen Otomotiv teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar.

11. . Otomotive Endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli, teorik ve pratik bilgiler ile donanmış, mevcut ve gelişen teknolojileri birbiriyle ilişkilendirebilen, kişisel ve toplumsal sorumluluk sahibi ve gerektiğinde kendi işini kurup yönetebilen bireyler yetiştirmektir.

12. . Otomotiv Endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştiren altyapıya sahip olma ve yenilikleri takip ederek yeni teknolojilere uyum sağlayabilen elemanları temin etmede söz sahibi olan bir bölüm olmaktır.

13. 1- Teknik resim kullanarak iletişim kurar. 1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

14. 2- Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar. 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerine uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme

15. 3- Orta- ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde Kullanır. 3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

16. 4- Otomotiv teknolojilerini kullanır alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

17. 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olama.

18. 1- Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir. 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
1- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgiikonularda yeterli alt yapıya sahiptir.
1.Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları,uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1- Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar. 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
2- Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlaya bilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3- Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
4- Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
1- Bireysel olarak ve takımlarda çalışır. 1. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 1111111 11111
2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve ön görülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. 1111111111111
3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. 1 1 1 11111
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, Üretim kademelerinin montaj ve kalite kontrol birimlerindeki cihaz ve gereçler ile ölçme aletlerini kullanabilen, Temel tamir araç ve gereçlerini kullanabilen; sökme, takma ve teşhis koyma, tamir etme işlemlerini yapabilen, Mesleği ile ilgili standartları bilen ve uygulayabilen, Satış sonrası kademelerde müşteri ile iletişim kurabilen, Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilen ve emrinde çalışan kişilerin yönetim ve denetimini üstlenebilen Otomotiv teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar.1111 1 11111
. Otomotive Endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli, teorik ve pratik bilgiler ile donanmış, mevcut ve gelişen teknolojileri birbiriyle ilişkilendirebilen, kişisel ve toplumsal sorumluluk sahibi ve gerektiğinde kendi işini kurup yönetebilen bireyler yetiştirmektir. 111 1 11111
. Otomotiv Endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştiren altyapıya sahip olma ve yenilikleri takip ederek yeni teknolojilere uyum sağlayabilen elemanları temin etmede söz sahibi olan bir bölüm olmaktır.11 11 11 1
1- Teknik resim kullanarak iletişim kurar. 1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.11 1111 11 1
2- Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar. 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerine uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme111 1 111 1
3- Orta- ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde Kullanır. 3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme11 11111111
4- Otomotiv teknolojilerini kullanır alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 1111 11 1 1
2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olama.11 11 11 11 1
1- Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir. 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma1111 11 11 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1321001122002Meslek ResimZorunlu2104.00
1321001212002Türk Dili IZorunlu2002.00
1321001232002Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi IZorunlu2002.00
1321001352011FizikZorunlu4004.00
1321001372011Motor TeknolojisiZorunlu3105.00
1321001412011Otomotiv ElektriğiZorunlu3105.00
1321001252011İngilizce IZorunlu2002.00
1321001392013Matematik IZorunlu4006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1321001142002Malzeme TeknolojisiZorunlu2003.00
1321001222002Türk Dili IIZorunlu2002.00
1321001242002Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi IIZorunlu2002.00
1321001402011Dizel Motorlar ve Yakıt Enjeksiyon SistemleriZorunlu3104.00
1321001422011Otomotiv ElektroniğiZorunlu3105.00
1321001962011Seçmeli ( II. Dönem)Seçmeli3004.00
1321002202011Ölçme TekniğiZorunlu2002.00
1321001262011İngilizce IIZorunlu2002.00
1321001362013Matematik IIZorunlu4006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1321002112011Hareket Kontrol SistemleriZorunlu3104.00
1321002132011Motor Test ve AyarlarıZorunlu3104.00
1321002152011Makine Elemanları Zorunlu3003.00
1321002172011Buji Ateşlemeli Motorların Yakıt ve Ateşleme SistemleriZorunlu3104.00
1321002192011TermodinamikZorunlu3004.00
1321002972011Seçmeli (III. Dönem)Seçmeli3007.00
1321002392013I.StajZorunlu0004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1321001382011Emisyon Kontrol SistemleriZorunlu2002.00
1321002122011Taşıtlar MekaniğiZorunlu3104.00
1321002142011Alternatif Motorlar ve Yakıt SistemleriZorunlu3104.00
1321002162011Sistem Analizi ve TasarımıZorunlu3104.00
1321002182011Güç Aktarma OrganlarıZorunlu3104.00
1321002962011Seçmeli (IV. Dönem)Seçmeli2008.00
1321002362013II.StajZorunlu0004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
1321002242011Kaynak TekniğiSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
1321002262011Mesleki Yabancı Dil Seçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2004.00
1321002342011Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)2002.00
REKG003GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli (IV. Dönem)4004.00
1321001442011Bilgi Ve İletişim TeknolojisiSeçmeli2Seçmeli ( II. Dönem)2104.00
1321002212011Hidrolik PnömatikSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)3104.00
1321002232011Kalite Güvencesi ve StandartlarıSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)3003.00
GMY1310118Yaşam Boyu SporSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)1104.00
REKG004GirişimcilikSeçmeli3Seçmeli (III. Dönem)2104.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS