Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıFelsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programının açılması, Yükseköğretim Genel Kurulu Başkanlığı'nın 22.06.2017 tar,h ve 43199 sayılı yazısına istinaden 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğretime başlamıştır.


Kazanılan Derece


Bu program, yükseköğretimde Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için 90/120 AKTS kredilik 2. aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İslam Tarihi ve Sanatları alanında yüksek lisans derecesine sahip olunur.


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Sosyal Bilimler Enstitüsünün sayfasında ilan edilen kayıt koşulları aranır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Bu yüksek lisans programına üniversitelerdeki İlahiyat Fakülteleri, İslami İlimler Fakülteleri, Din Bilimleri Fakülteleri ile bu fakültelerle denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki eşdeğer fakülte ve dengi yükseköğretim kurumlarından mezun öğrenciler başvurabileceklerdir


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Felsefe ve Din Bilimleri programını başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri şu program yeterliliklerini kazanır: PY1: Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayanarak, FDB alanında bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek. PY2: FDB'ye ilişkin araştırmalarda konu seçiminden, araştırmanın sonuçlanmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar devam eden süreçte mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincine göre hareket etme becerisini kazanmak. PY3: FDB alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenmek, alana ait bilgileri fert ve toplum yararına kullanma becerisini elde etmek. PY4: FDB alanına ilişkin tarihi bilgilerin yanında, alanıyla ilgili aktüel gelişmeleri takip ederek ülkemiz şartları açısından değerlendirebilme yeteneğini kazanmak. PY5: FDB alanında üretilen bilgi ve becerileri tenkitçi bir yaklaşımla değerlendirip yorumlayabilme becerisine sahip olmak. PY6: FDB alanında kazandığı nosyonu din hizmetleri ve din eğitimi alanında kullanabilecek bir beceriyi sahip olmak. PY7: Akademik alanıyla ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleyip değerlendirebilme ve ele aldığı problemlerin çözümünde kullanabilme becerisini kazanmak. PY8: FDB nosyonundan yararlanarak, günümüzde karşılaşılan bireysel ve toplumsal problemler içim çözüm önerileri sunabilecek bir beceriye sahip olmak.


Program Profili


Bu programda din-bilim ve din-felsefe ilişkisi noktasındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak bir içeriğe sahiptir ve dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bölümden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev alabilir, üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilir ya da kamu ve özel kuruluşlarda görev yapabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölüm mezunları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sınavı veya YÖKSİS sınavından yeterli not aldıklarında doktora öğrenimi görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Devam zorunluluğu; Öğrencilerin devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için % 80’dir. Devamsızlık sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dâhildir. Öğrencilerin derslere devam durumları ilgili öğretim elemanları tarafından izlenir. Ders sınavları ve değerlendirme; Öğrenciler Bologna süreci kriterlerine uygun olarak ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Bütünleme sınavı yapılmaz. Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde EADB tarafından tespit edilen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl geçme notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az 70 (yetmiş) notu almış olması gerekir.


Mezuniyet Koşulları


Tez/sanat eseri sınavında başarılı olan ve ilgili Enstitünün tez/sanat eseri raporu yazım esaslarına göre yazılmış, yüksek lisans tezinin/sanat eseri raporunun ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki adet ilgili enstitünün talep ettiği ortamda elektronik kopyasını tez/sanat eseri savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi/raporu şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.


Mezuniyet Koşulları


Bölümden mezun olmak için, 27 kredilik en az dokuz dersi (120 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamak, genel not ortalamasının (GANO) 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı- AKTS/DS Koordinatörü: Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Hüseyin İbrahim Yeğin,Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Gölköy Kampüsü 14280 BOLU Telefon : +90 374 2534005 Fax:+90 374 2534006 http://ilahiyat.ibu.edu.tr AKTS Koordinatörü:Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur ERKAN BALCI Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Gölköy Kampüsü 14280 BOLU Telefon : +90 374 2534005 Fax:+90 374 2534006 http://ilahiyat.ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümümüzde 2 Doçent, 6 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüz akademik ve idari işlemlerle iligli olarak İlahiyat Fakültesinin imkanlarından yararlanmaktadır. Fakülte binasında idari ve teknik hizmet üniteleri, derslikler, seminer salonları, öğretim elemanları odaları bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Din olgusunun, insan ve toplum yapısının oluşmasına, değişmesine ve gelişmesine etkilerini açıklayabilme.

Günümüz dünyasında barış ortamının sağlanmasında ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesinde dinlerin olumlu yönde katkı sağlayabileceğini açıklayabilme.

Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri hakkında yeterli düzeyde donanıma sahip olabilme.

Dinin, toplumsal ve bilimsel gelişmeler üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını temel kaynaklardan izleyebilme

Alanı ile ilgili temel sorunları tanıma ve bunlarla ilgili çözüm yolları üretebilme.

Beceri


Bilimsel araştırmalarla doğru dini bilgiye ulaşma, elde edilen bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve kullanma yeteneğine sahip olma.

Alanı ile ilgili temel kaynakları tanıma ve bunlara ulaşabilme niteliğine sahip olabilme

Din ve toplum ilişkileri ile ilgili temel konular üzerinde bağımsız bilimsel araştırmalar yapabilme ve sonuçlara ulaşabilme.

Yetkinlikler


Bilimsel ölçütlere uygun araştırma raporu hazırlayabilme.

Ulaştığı sonuçları, objektif ve bilimsel kriterlere göre savunabilme.

Öğrenmeye açık olması ve yürüteceği bilimsel faaliyetlerle sürekli olarak kendini geliştirmesi.

Alanda elde ettiği bilgi ve birikimi topluma rehberlik ve önderlik etmek için kullanır.

Din, bilim, sanat, felsefe ve ahlakın birbirlerini tamamlayan, insanın ve hayatın anlamını ve değerini açıklamada birlikte düşünülmesi gereken alanlar olduğunu fark edebilme.1. Din olgusunun, insan ve toplum yapısının oluşmasına, değişmesine ve gelişmesine etkilerini açıklayabilme.

2. Günümüz dünyasında barış ortamının sağlanmasında ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesinde dinlerin olumlu yönde katkı sağlayabileceğini açıklayabilme.

3. Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri hakkında yeterli düzeyde donanıma sahip olabilme.

4. Dinin, toplumsal ve bilimsel gelişmeler üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını temel kaynaklardan izleyebilme

5. Alanı ile ilgili temel sorunları tanıma ve bunlarla ilgili çözüm yolları üretebilme.

6. Bilimsel araştırmalarla doğru dini bilgiye ulaşma, elde edilen bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve kullanma yeteneğine sahip olma.

7. Alanı ile ilgili temel kaynakları tanıma ve bunlara ulaşabilme niteliğine sahip olabilme

8. Din ve toplum ilişkileri ile ilgili temel konular üzerinde bağımsız bilimsel araştırmalar yapabilme ve sonuçlara ulaşabilme.

9. Bilimsel ölçütlere uygun araştırma raporu hazırlayabilme.

10. Ulaştığı sonuçları, objektif ve bilimsel kriterlere göre savunabilme.

11. Öğrenmeye açık olması ve yürüteceği bilimsel faaliyetlerle sürekli olarak kendini geliştirmesi.

12. Alanda elde ettiği bilgi ve birikimi topluma rehberlik ve önderlik etmek için kullanır.

13. Din, bilim, sanat, felsefe ve ahlakın birbirlerini tamamlayan, insanın ve hayatın anlamını ve değerini açıklamada birlikte düşünülmesi gereken alanlar olduğunu fark edebilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Din olgusunun, insan ve toplum yapısının oluşmasına, değişmesine ve gelişmesine etkilerini açıklayabilme.
Günümüz dünyasında barış ortamının sağlanmasında ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesinde dinlerin olumlu yönde katkı sağlayabileceğini açıklayabilme.
Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri hakkında yeterli düzeyde donanıma sahip olabilme.
Dinin, toplumsal ve bilimsel gelişmeler üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını temel kaynaklardan izleyebilme
Alanı ile ilgili temel sorunları tanıma ve bunlarla ilgili çözüm yolları üretebilme.
Bilimsel araştırmalarla doğru dini bilgiye ulaşma, elde edilen bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve kullanma yeteneğine sahip olma. 1
Alanı ile ilgili temel kaynakları tanıma ve bunlara ulaşabilme niteliğine sahip olabilme 11
Din ve toplum ilişkileri ile ilgili temel konular üzerinde bağımsız bilimsel araştırmalar yapabilme ve sonuçlara ulaşabilme. 11
Bilimsel ölçütlere uygun araştırma raporu hazırlayabilme. 1
Ulaştığı sonuçları, objektif ve bilimsel kriterlere göre savunabilme. 1
Öğrenmeye açık olması ve yürüteceği bilimsel faaliyetlerle sürekli olarak kendini geliştirmesi. 1
Alanda elde ettiği bilgi ve birikimi topluma rehberlik ve önderlik etmek için kullanır. 1
Din, bilim, sanat, felsefe ve ahlakın birbirlerini tamamlayan, insanın ve hayatın anlamını ve değerini açıklamada birlikte düşünülmesi gereken alanlar olduğunu fark edebilme. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
632301015012018Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3006.00
632301015912018Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
632301015922018Seçmeli IISeçmeli3006.00
632301015942018SeminerZorunlu0206.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
632301015952018Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5006.00
632301015972018Tez Çalışması IZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
632301015962018Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5006.00
632301015982018Tez Çalışması IIZorunlu01024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
632301015032018Din Psikolojisinde Yöntem ve KaynaklarSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015042018Din Psikolojisinin Temel ProblemleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015052018Dini Gelişim TeorileriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015062018Temel Psikolojik KavramlarSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015072018Ruh Sağlığı ve DinSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015082018Psikanaliz ve DinSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015092018Gelişim Dönemleri ve DinSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015102018Manevi Danışmanlık ve RehberlikSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015112018Tasavvuf Psikolojisine GirişSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015122018İslami Kaynaklarda İnsan PsikolojisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015132018Din Sosyolojisinin Temel ProblemleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015142018Din ve Sosyal DeğişmeSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015152018Klasik Sosyolojide DinSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015162018Klasik Sosyoloji KuramlarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015172018Temel Sosyolojik KavramlarSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015182018Çağdaş Sosyolojide DinSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015192018Din Bilimlerinde Dini Davranış KuramlarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015202018Kadın ve DinSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015212018Modern Toplumda DinSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015222018Modern Türkiye’de Din-Toplum İlişkisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015232018Dinler Tarihi MetodolojisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015242018Doğu DinleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015252018Eski Ahid TetkikleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015262018Hıristiyanlık TarihiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015272018Yahudilik TarihiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015282018Düalist DinlerSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015292018Hıristiyan MezhepleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015302018İslam’da Yahudilik ve Hıristiyanlığa ReddiyelerSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015312018Yahudi MezhepleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015322018Yeni Ahit TetkikleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015332018Din Eğitimi BilimiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015342018İslam Eğitim Tarihi-ISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015352018Din Öğretimi Programları ve Ders KitaplarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015362018Din Eğitimi Biliminin Temel MeseleleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015372018Din Eğitiminin Psikolojik TemelleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015382018İslam Eğitim Tarihi-IISeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015392018Mukayeseli Eğitim FelsefesiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015402018Din Eğitiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015412018Yaygın Din Eğitimi ve ProblemleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015422018Dini Danışmanlık ve RehberlikSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015432018İbn Sina FelsefesiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015442018İslam Düşüncesinin Teşekkül TarihiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015452018Klasik İslam Felsefesi Ana SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015462018Mantık Tarihi ve FelsefesiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015472018Ahlak Felsefesinin Klasik MeseleleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015482018Çağdaş İslam Felsefesinin Ana SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015492018İslam Düşüncesinin Temel KavramlarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015502018İslam Felsefesinde Bilgi TeorisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015512018Türk İslam Düşüncesinde Temel KavramlarSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015522018İslam Felsefesinde İşrâkîlikSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015532018Din Felsefesi ve HermenotikSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015542018Din Felsefesinde Kötülük ProblemiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015552018Kant ve Tanrı Kanıtlamalarına eleştirileriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015562018Aydınlanma filozoflarında TanrıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015572018Analitik Felsefe ve Dini DüşünceSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015582018Klasik Düşüncede Tanrı KanıtlamalarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015592018Klasik Düşüncede Tanrı ve SıfatlarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015602018Süreç Felsefesi ve TanrıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015612018Bilgi Öğretisinin Temel ProblemleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015622018Kant Düşüncesinde Numen ve Sonraki Döneme EtkisiSeçmeli1Seçmeli I3006.00
632301015032018Din Psikolojisinde Yöntem ve KaynaklarSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015042018Din Psikolojisinin Temel ProblemleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015052018Dini Gelişim TeorileriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015062018Temel Psikolojik KavramlarSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015072018Ruh Sağlığı ve DinSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015082018Psikanaliz ve DinSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015092018Gelişim Dönemleri ve DinSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015102018Manevi Danışmanlık ve RehberlikSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015112018Tasavvuf Psikolojisine GirişSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015122018İslami Kaynaklarda İnsan PsikolojisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015132018Din Sosyolojisinin Temel ProblemleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015142018Din ve Sosyal DeğişmeSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015152018Klasik Sosyolojide DinSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015162018Klasik Sosyoloji KuramlarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015172018Temel Sosyolojik KavramlarSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015182018Çağdaş Sosyolojide DinSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015192018Din Bilimlerinde Dini Davranış KuramlarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015202018Kadın ve DinSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015212018Modern Toplumda DinSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015222018Modern Türkiye’de Din-Toplum İlişkisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015232018Dinler Tarihi MetodolojisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015242018Doğu DinleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015252018Eski Ahid TetkikleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015262018Hıristiyanlık TarihiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015272018Yahudilik TarihiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015282018Düalist DinlerSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015292018Hıristiyan MezhepleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015302018İslam’da Yahudilik ve Hıristiyanlığa ReddiyelerSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015312018Yahudi MezhepleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015322018Yeni Ahit TetkikleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015332018Din Eğitimi BilimiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015342018İslam Eğitim Tarihi-ISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015352018Din Öğretimi Programları ve Ders KitaplarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015362018Din Eğitimi Biliminin Temel MeseleleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015372018Din Eğitiminin Psikolojik TemelleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015382018İslam Eğitim Tarihi-IISeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015392018Mukayeseli Eğitim FelsefesiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015402018Din Eğitiminde Yeni YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015412018Yaygın Din Eğitimi ve ProblemleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015422018Dini Danışmanlık ve RehberlikSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015432018İbn Sina FelsefesiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015442018İslam Düşüncesinin Teşekkül TarihiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015452018Klasik İslam Felsefesi Ana SorunlarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015462018Mantık Tarihi ve FelsefesiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015472018Ahlak Felsefesinin Klasik MeseleleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015482018Çağdaş İslam Felsefesinin Ana SorunlarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015492018İslam Düşüncesinin Temel KavramlarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015502018İslam Felsefesinde Bilgi TeorisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015512018Türk İslam Düşüncesinde Temel KavramlarSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015522018İslam Felsefesinde İşrâkîlikSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015532018Din Felsefesi ve HermenotikSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015542018Din Felsefesinde Kötülük ProblemiSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015552018Kant ve Tanrı Kanıtlamalarına eleştirileriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015562018Aydınlanma filozoflarında TanrıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015572018Analitik Felsefe ve Dini DüşünceSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015582018Klasik Düşüncede Tanrı KanıtlamalarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015592018Klasik Düşüncede Tanrı ve SıfatlarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015602018Süreç Felsefesi ve TanrıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015612018Bilgi Öğretisinin Temel ProblemleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00
632301015622018Kant Düşüncesinde Numen ve Sonraki Döneme EtkisiSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
632301015012018Research Methods and TechniquesCompulsory13006.00
632301015942018SeminarCompulsory20206.00
632301015042018Theories of Religious DevelopmentElective13006.00
632301015132018Basic Problems of Religion SociologyElective13006.00
632301015202018Women and ReligionElective13006.00
632301015342018The History of Islamic Education-IElective13006.00
632301015432018Philosophy of Ibn SinaElective13006.00
632301015472018Classical Issues of Moral PhilosophyElective13006.00
632301015482018Main Problems of Contemporary Islamic PhilosophyElective13006.00
632301015492018Basic Concepts of Islamic ThoughtElective13006.00
632301015542018Problem of Evil in the Philosophy of ReligionElective13006.00
632301015562018God in Enlightenment PhilosophyElective13006.00
632301015572018Analytical Philosophy and Religious ThoughtElective13006.00
632301015222018Religion-Society Relation in Modern TurkeyElective13006.00
632301015442018Establishment History of Islamic ThoughtElective13006.00
632301015472018Classical Issues of Moral PhilosophyElective13006.00
632301015512018Basic Concepts in Turkish Islamic ThoughtElective13006.00
632301015572018Analytical Philosophy and Religious ThoughtElective13006.00
632301015572018Analytical Philosophy and Religious ThoughtElective23006.00
632301015512018Basic Concepts in Turkish Islamic ThoughtElective23006.00
632301015472018Classical Issues of Moral PhilosophyElective23006.00
632301015442018Establishment History of Islamic ThoughtElective23006.00
632301015222018Religion-Society Relation in Modern TurkeyElective23006.00
632301015572018Analytical Philosophy and Religious ThoughtElective23006.00
632301015562018God in Enlightenment PhilosophyElective23006.00
632301015542018Problem of Evil in the Philosophy of ReligionElective23006.00
632301015492018Basic Concepts of Islamic ThoughtElective23006.00
632301015482018Main Problems of Contemporary Islamic PhilosophyElective23006.00
632301015472018Classical Issues of Moral PhilosophyElective23006.00
632301015432018Philosophy of Ibn SinaElective23006.00
632301015342018The History of Islamic Education-IElective23006.00
632301015202018Women and ReligionElective23006.00
632301015132018Basic Problems of Religion SociologyElective23006.00
632301015042018Theories of Religious DevelopmentElective23006.00