Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBitki Koruma Doktora


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı


Kazanılan Derece


Bitki Koruma Alanında Doktora


Kazanılan Derece


Bitki Koruma Alanında Doktora


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Doktora


Kabul ve Kayıt Koşulları


Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Anabilim dalına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversite ve YÖK tarafından belirlenen akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ilgili süreçleri tamamlamış ve öngörülen sınavlardan yeterlilik sağlamış olmalıdır. Yurtiçi veya yurtdışı diğer üniversiteler eşdeğer programlarda öğrenimine başlamış ya da üniversitemiz başkaca programlarında öğrenimine başlamış öğrenciler anabilim dalı ve üniversitemiz enstitümüzce belirlenen şartlar altında Anabilim dalına yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü, dönem başlamadan önce her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı alan dikkate alınarak incelenir ve usulünce değerlendirilir. Programa öğrenci kabul ve kayıt koşulları her yıl güz ve bahar dönemi başlamadan önce üniversitemiz tarafından kendi web sayfasında duyurulur.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


1) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir yüksek lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. 2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Anabilim Dalında doktora derecesi elde etmek için gerekli şartlar yönetmelik ve senato kararları ile belirlenir.


Program Profili


Bitki Koruma Bölümü Doktora Programının amacı; hem sanayi hem de akademik çevrelerde gerekli olan mesleki bilgilerle donatılmış, Bitki Kouma çalışma alanının temellerini çok iyi bilen, araştırma ve uygulama seviyesinde yeni uygulamaları öğrenme kapasitesine sahip, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışabilen ve sorumluluk alabilen, etkin iletişim kurabilen ve alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilme yeteneğine sahip, edindiği bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış, analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip, modern dünyadaki küresel rekabet gereksiniminin farkında olan, mesleki etik bakımından yüksek düzeyde sorumluluk sahibi Bitki Koruma alanında doktora dereceli mühendis yetiştirmektir. Bitki Koruma Doktora Programı mezunları başta üniversitelerde (öğretim elemanı olarak) olmak üzere çeşitli devlet ve özel sektör kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedir. Bunlar; kamu kuruluşları (DPT, Tarım, Gıda, Çevre ve Orman konularıyla ilgili Bakanlıklar, Belediyeler vb.), tarımsal danışmanlık kuruluşları, tarıma dayalı kooperatifler, fidanlıklar, kamu ve özel bankalar, tarım ilaçları satan firmaları, mühendislik ve danışmanlık büroları, teknoloji geliştirme bölgeleri, tarımsal ilaç dağıtımı yapan uluslararası şirketler ve tarımsal işletmelerdir.


Program Profili


Bitki Koruma Bölümü Doktora Programının amacı; hem sanayi hem de akademik çevrelerde gerekli olan mesleki bilgilerle donatılmış, Bitki Kouma çalışma alanının temellerini çok iyi bilen, araştırma ve uygulama seviyesinde yeni uygulamaları öğrenme kapasitesine sahip, çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışabilen ve sorumluluk alabilen, etkin iletişim kurabilen ve alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilme yeteneğine sahip, edindiği bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış, analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip, modern dünyadaki küresel rekabet gereksiniminin farkında olan, mesleki etik bakımından yüksek düzeyde sorumluluk sahibi Bitki Koruma alanında doktora dereceli mühendis yetiştirmektir. Bitki Koruma Doktora Programı mezunları başta üniversitelerde (öğretim elemanı olarak) olmak üzere çeşitli devlet ve özel sektör kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedir. Bunlar; kamu kuruluşları (DPT, Tarım, Gıda, Çevre ve Orman konularıyla ilgili Bakanlıklar, Belediyeler vb.), tarımsal danışmanlık kuruluşları, tarıma dayalı kooperatifler, fidanlıklar, kamu ve özel bankalar, tarım ilaçları satan firmaları, mühendislik ve danışmanlık büroları, teknoloji geliştirme bölgeleri, tarımsal ilaç dağıtımı yapan uluslararası şirketler ve tarımsal işletmelerdir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Doktora program mezunları çeşitli devlet ve özel sektör kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedir. Bunlar; başta üniversitelerde (öğretim elemanı olarak) olmak üzere, kamu kuruluşları (DPT, Tarım, Gıda, Çevre ve Orman konularıyla ilgili Bakanlıklar, Belediyeler vb.), tarımsal danışmanlık kuruluşları, tarıma dayalı kooperatifler, fidanlıklar, kamu ve özel bankalar, tarım ilaçları satan firmaları, mühendislik ve danışmanlık büroları, teknoloji geliştirme bölgeleri, tarımsal ilaç dağıtımı yapan uluslararası şirketler ve tarımsal işletmelerdir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar kendi alanlarında veya ilgili alanlarda ulusal ve/veya uluslar arası düzeydeki Doktora sonrası çalışmalarda bulunabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bitki Koruma Doktora Programının amacı; hem tarımsal alanlarda hem de akademik çevrelerde gerekli olan mesleki bilgilerle donatılmış, Bitki Koruma Bölümünün çalışma alanlarının temellerini çok iyi bilen, araştırma ve uygulama seviyesinde yeni uygulamaları öğrenme kapasitesine sahip, çok disiplinli alanlarla etkin olarak çalışabilen ve sorumluluk alabilen, etkin iletişim kurabilen ve alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilme yeteneğine sahip, edindiği bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış, analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip, modern dünyadaki küresel rekabet gereksiniminin farkında olan, mesleki etik bakımından yüksek düzeyde sorumluluk sahibi doktorantlar yetiştirmektir.


Mezuniyet Koşulları


Anabilim Dalında doktora derecesi elde etmek için gerekli şartlar yönetmelik ve senato kararları ile belirlenir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof.Dr.M.Erhan GÖRE AİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Bölüm Başkanı Bolu Tel: 0090374 2541000-2655 egore@ibu.edu.tr Doç.Dr.Göksel ÖZER AİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Erasmus/Bologna Koordinatörü Bolu Tel: 0090374 2541000-2624 ozer_g@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


2 cam sera - 2 plastik sera -1 uygulama alanı -1 meyve bahçesi -1 herbaryum - 7 Laboratuvar -2 öğrenci laboratuvarı -1 soğuk hava deposu -2 toplantı salonu -8 iklim odası -1 kütüphane -3 sınıf

Program Çıktıları

Bilgi


Tarım ile ilgili konularda kavram bilgilerini gözden geçirme ve lisans eğitimi süresince bitki koruma alanında edindiği bilgileri uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik bilgi kazanamı

Beceri


Çevre/halk sağlığı ve tarımsal üretim ile ilişkili olarak biyogüvenlik konularında aldığı bilgileri uygulayabilme,

Tarımsal üretimde sorun olan hastalık, zararlılar ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan yöntemler, kimyasal maddeler, biyolojik etmenler ile alternatiflerini sürdürülebilir tarım kapsamında değerlendirebilme yetisi kazanma,

Yetkinlikler


Bitki koruma alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları izleme ve yorumlama yetisi kazanabilme,

Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını rapor/tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunabilme,

Tarım ile ilgili konularda kavram bilgilerini gözden geçirme ve lisans eğitimi süresince bitki koruma alanında edindiği bilgileri uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik geliştirme becerisi kazanabilme.

Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, sistemli biçimde aktarabilme,

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı veya projeyi bağımsız olarak yürütebilme, pratikte karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme,

Alanıyla ilgili bir araştırmayı nicel ve nitel veri toplama yöntemlerini kullanarak planlama, bilimsel etik çerçevesinde sürdürme ve uygun istatistiksel yöntemleri seçerek değerlendirme yeterliliklerine sahip olma,1. Tarım ile ilgili konularda kavram bilgilerini gözden geçirme ve lisans eğitimi süresince bitki koruma alanında edindiği bilgileri uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik bilgi kazanamı

2. Çevre/halk sağlığı ve tarımsal üretim ile ilişkili olarak biyogüvenlik konularında aldığı bilgileri uygulayabilme,

3. Tarımsal üretimde sorun olan hastalık, zararlılar ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan yöntemler, kimyasal maddeler, biyolojik etmenler ile alternatiflerini sürdürülebilir tarım kapsamında değerlendirebilme yetisi kazanma,

4. Bitki koruma alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları izleme ve yorumlama yetisi kazanabilme,

5. Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını rapor/tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunabilme,

6. Tarım ile ilgili konularda kavram bilgilerini gözden geçirme ve lisans eğitimi süresince bitki koruma alanında edindiği bilgileri uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik geliştirme becerisi kazanabilme.

7. Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, sistemli biçimde aktarabilme,

8. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı veya projeyi bağımsız olarak yürütebilme, pratikte karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme,

9. Alanıyla ilgili bir araştırmayı nicel ve nitel veri toplama yöntemlerini kullanarak planlama, bilimsel etik çerçevesinde sürdürme ve uygun istatistiksel yöntemleri seçerek değerlendirme yeterliliklerine sahip olma,


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Tarım ile ilgili konularda kavram bilgilerini gözden geçirme ve lisans eğitimi süresince bitki koruma alanında edindiği bilgileri uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik bilgi kazanamı
Çevre/halk sağlığı ve tarımsal üretim ile ilişkili olarak biyogüvenlik konularında aldığı bilgileri uygulayabilme, 11 1 1
Tarımsal üretimde sorun olan hastalık, zararlılar ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan yöntemler, kimyasal maddeler, biyolojik etmenler ile alternatiflerini sürdürülebilir tarım kapsamında değerlendirebilme yetisi kazanma, 1 1 1 1
Bitki koruma alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları izleme ve yorumlama yetisi kazanabilme, 1 1 11 1
Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını rapor/tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunabilme, 1 1
Tarım ile ilgili konularda kavram bilgilerini gözden geçirme ve lisans eğitimi süresince bitki koruma alanında edindiği bilgileri uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik geliştirme becerisi kazanabilme. 1 1 1 1 1
Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, sistemli biçimde aktarabilme, 1 1 1
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı veya projeyi bağımsız olarak yürütebilme, pratikte karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme, 1 1 1
Alanıyla ilgili bir araştırmayı nicel ve nitel veri toplama yöntemlerini kullanarak planlama, bilimsel etik çerçevesinde sürdürme ve uygun istatistiksel yöntemleri seçerek değerlendirme yeterliliklerine sahip olma, 1 1 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61100006992016DR Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61100006982016DR Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli00022.00
6110008052017SeminerZorunlu0202.50
6110008102017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3005.00
Toplam:29.5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6110008002016Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6110008902016Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6110008002016Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6110008902016Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6110008002016Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6110008902016Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6110008002016Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6110008902016Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6110006012016Bitki Korumada Son GelişmelerSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006022016Doğal Bağışık Bitkilerde Hormon Sinyal SistemiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006032016Global perspektifte PhytophthoraSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006042016Fungal BiyolojiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006052016Ascomycota TaksonomisiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006062016Basidiomycota TaksonomisiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006072016Chytridiomycota, Oomycota ve Zygomycota TaksonomisiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006082016MycorrhizaSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006092016Sürdürülebilir Tarım ve Bitki Koruma UygulamalarıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006102016Zararlılarla Biyolojik MücadeleSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006112016Tüm SavaşımSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006132016Böcek BiyoçeşitliliğiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006122016Hasat Sonrası Zararlı YönetimiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006142016Temel NematolojiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006152016Nematodların Sınıflandırılması - ISeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006162016Nematodların Sınıflandırılması - IISeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006172016Nematodların Tanısında Kullanılan Moleküler YöntemlerSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006182016Nematod DavranışlarıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006192016Tarımda Kullanılan İnsektisitlerin Genel Özellikleri ve Etki ŞekilleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006202016Böceklerde Davranış ÖzellikleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006212016Bitki Hastalık Etmenlerinin Vektörlerle Taşınma YollarıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006222016Tarımsal Zararlı BöceklerSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006232016Böcek EkolojisiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006262016Böcek Patolojisi ve YönetimiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006242016Tarımsal Karantina Zararlıları ve Risk YönetimiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006252016Biyogüvenlik ve BiyoetikSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006272016Transgenik BöceklerSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006282016Parazitoit ve Predatör Türlerin Üretimi, Salımı ve DeğerlendirilmesiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006292016Entomolojide Zararlı YönetimiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006302016Böcek Morfolojisi, Fizyoljisi ve GelişimiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110006012016Bitki Korumada Son GelişmelerSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006022016Doğal Bağışık Bitkilerde Hormon Sinyal SistemiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006032016Global perspektifte PhytophthoraSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006042016Fungal BiyolojiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006052016Ascomycota TaksonomisiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006062016Basidiomycota TaksonomisiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006072016Chytridiomycota, Oomycota ve Zygomycota TaksonomisiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006082016MycorrhizaSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006092016Sürdürülebilir Tarım ve Bitki Koruma UygulamalarıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006102016Zararlılarla Biyolojik MücadeleSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006112016Tüm SavaşımSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006132016Böcek BiyoçeşitliliğiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006122016Hasat Sonrası Zararlı YönetimiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006142016Temel NematolojiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006152016Nematodların Sınıflandırılması - ISeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006162016Nematodların Sınıflandırılması - IISeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006172016Nematodların Tanısında Kullanılan Moleküler YöntemlerSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006182016Nematod DavranışlarıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006192016Tarımda Kullanılan İnsektisitlerin Genel Özellikleri ve Etki ŞekilleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006202016Böceklerde Davranış ÖzellikleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006212016Bitki Hastalık Etmenlerinin Vektörlerle Taşınma YollarıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006222016Tarımsal Zararlı BöceklerSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006232016Böcek EkolojisiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006262016Böcek Patolojisi ve YönetimiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006242016Tarımsal Karantina Zararlıları ve Risk YönetimiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006252016Biyogüvenlik ve BiyoetikSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006272016Transgenik BöceklerSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006282016Parazitoit ve Predatör Türlerin Üretimi, Salımı ve DeğerlendirilmesiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006292016Entomolojide Zararlı YönetimiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110006302016Böcek Morfolojisi, Fizyoljisi ve GelişimiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS