Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİlköğretim / Sosyal Bilgiler Öğretmenliği


Kuruluş


Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı, 1998 öğretim yılında ilköğretim ikinci basamakta (6-8. sınıflar) görev yapacak sosyal bilgiler öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.


Kazanılan Derece


Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalından mezun olanlar sosyal bilgiler öğretmeni unvanı alır ve ilköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yaparlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı için öğrenciler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile seçilmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin dili Türkçe’dir. Bölüme her yıl ortalama 110 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Program, 1998-1999 öğretim yılından başlayarak öğrenci almaya başlamıştır. Abanat İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündaki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 Profesör, 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.


Program Profili


Programda zorunlu, alan bilgisi, alan eğitimi, mesleki beceri ve genel kültür derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalışmaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri mezun olduktan sonra lisansüstü programlara devam edebilmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersin içeriğine göre 1 yada 2 ara sınav, proje, dönem sonu ödev, sunum ile birlikte dönem sonu sınavları yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Lisans programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Abant izzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Gölköy / BOLU Doç. Dr. Cemal AVCI


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç-gereçler bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Türkiye'nin coğrafi, toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik yapısını geçmiş, bugün ve gelecek boyutuyla bilir.

Sosyal bilgilerin temel yaklaşımlarını ve sosyal bilimlerin temel alanlarını açıklar.

İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen sosyal bilgiler öğretmenleri olarak yetişme.

Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklama

Sosyal bilgiler öğretim programını uygulamak için gerekli bilgi, beceri, teknik, yöntem ve yaklaşımları bilir.

İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama

Sosyal bilgiler öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme

Sosyal bilgiler eğitiminin amaçları doğrultusunda sosyal bilimlerin alt dallarına yönelik bilgi, beceri ve değerleri kavrar.

Sosyal bilgiler öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanıma

Sosyal Bilgilerin temel alanlarını ve işlevlerini açıklama

Sosyal bilimlerde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama

Sosyal Bilgiler programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama

Etkin sınıf yönetimiyle ilgili uygulamaları açıklama

Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma

Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlama

Sosyal bilgiler eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli genel kültüre sahip olur.

Bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanma

Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için uygun eğitim ortamları düzenleyerek, öğrenen merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.

Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme

Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma

Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve değerlere sahip olur.

Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma

Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme

Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili ve sağlıklı iletişim kurma

Alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma

Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma

Çevresinde olup biten sanatsal, bilimsel, etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izleme

Beceri


Türkiye özelinde toplumsal, kültürel, ekonomik, politik vb. olanaklar ve sorunlar bağlamında yansıtıcı sorgulamalar yapar.

Hem otantik hemde teknolojik olanaklardan yararlanarak planlama, öğretim ve ölçme değerlendirme sürecine yönelik yenilikçi araç ve gereçler tasarlar.

Yetkinlikler


Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Sosyal bilgiler öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek yerel, ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek öğrenir.

Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.

Sosyal Bilgiler programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini çocukların gelişim özelliklerini dikkate alarak uygular.

Sosyal bilgiler eğitimine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek için sorumluluk alarak girişimde bulunur.1. Türkiye'nin coğrafi, toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik yapısını geçmiş, bugün ve gelecek boyutuyla bilir.

2. Türkiye özelinde toplumsal, kültürel, ekonomik, politik vb. olanaklar ve sorunlar bağlamında yansıtıcı sorgulamalar yapar.

3. Hem otantik hemde teknolojik olanaklardan yararlanarak planlama, öğretim ve ölçme değerlendirme sürecine yönelik yenilikçi araç ve gereçler tasarlar.

4. Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5. Sosyal bilgiler öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek yerel, ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek öğrenir.

6. Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.

7. Sosyal Bilgiler programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini çocukların gelişim özelliklerini dikkate alarak uygular.

8. Sosyal bilgiler eğitimine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek için sorumluluk alarak girişimde bulunur.

9. Sosyal bilgilerin temel yaklaşımlarını ve sosyal bilimlerin temel alanlarını açıklar.

10. İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen sosyal bilgiler öğretmenleri olarak yetişme.

11. Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklama

12. Sosyal bilgiler öğretim programını uygulamak için gerekli bilgi, beceri, teknik, yöntem ve yaklaşımları bilir.

13. İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama

14. Sosyal bilgiler öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme

15. Sosyal bilgiler eğitiminin amaçları doğrultusunda sosyal bilimlerin alt dallarına yönelik bilgi, beceri ve değerleri kavrar.

16. Sosyal bilgiler öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanıma

17. Sosyal Bilgilerin temel alanlarını ve işlevlerini açıklama

18. Sosyal bilimlerde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama

19. Sosyal Bilgiler programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama

20. Etkin sınıf yönetimiyle ilgili uygulamaları açıklama

21. Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma

22. Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlama

23. Sosyal bilgiler eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli genel kültüre sahip olur.

24. Bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanma

25. Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için uygun eğitim ortamları düzenleyerek, öğrenen merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.

26. Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme

27. Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma

28. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve değerlere sahip olur.

29. Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma

30. Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme

31. Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili ve sağlıklı iletişim kurma

32. Alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma

33. Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma

34. Çevresinde olup biten sanatsal, bilimsel, etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izleme


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Türkiye'nin coğrafi, toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik yapısını geçmiş, bugün ve gelecek boyutuyla bilir.
Sosyal bilgilerin temel yaklaşımlarını ve sosyal bilimlerin temel alanlarını açıklar.
İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen sosyal bilgiler öğretmenleri olarak yetişme.
Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklama
Sosyal bilgiler öğretim programını uygulamak için gerekli bilgi, beceri, teknik, yöntem ve yaklaşımları bilir.
İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama
Sosyal bilgiler öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme
Sosyal bilgiler eğitiminin amaçları doğrultusunda sosyal bilimlerin alt dallarına yönelik bilgi, beceri ve değerleri kavrar.
Sosyal bilgiler öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası kültürel unsurları tanıma
Sosyal Bilgilerin temel alanlarını ve işlevlerini açıklama
Sosyal bilimlerde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama
Sosyal Bilgiler programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama
Etkin sınıf yönetimiyle ilgili uygulamaları açıklama
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlama
Sosyal bilgiler eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli genel kültüre sahip olur.
Bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanma
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için uygun eğitim ortamları düzenleyerek, öğrenen merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve değerlere sahip olur.
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili ve sağlıklı iletişim kurma
Alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma
Kendi performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma
Çevresinde olup biten sanatsal, bilimsel, etkinlikleri, toplumun ve dünyanın gündemindeki güncel olayları izleme
Türkiye özelinde toplumsal, kültürel, ekonomik, politik vb. olanaklar ve sorunlar bağlamında yansıtıcı sorgulamalar yapar.
Hem otantik hemde teknolojik olanaklardan yararlanarak planlama, öğretim ve ölçme değerlendirme sürecine yönelik yenilikçi araç ve gereçler tasarlar.
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Sosyal bilgiler öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek yerel, ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek öğrenir.
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili ve sağlıklı iletişim kurar.
Sosyal Bilgiler programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini çocukların gelişim özelliklerini dikkate alarak uygular.
Sosyal bilgiler eğitimine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek için sorumluluk alarak girişimde bulunur.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
105001252006Sosyal PsikolojiZorunlu2004.00
105001071998Türkçe I Yazılı AnlatımZorunlu2002.00
105001171998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
105001292006SosyolojiZorunlu2003.00
105001272006ArkeolojiZorunlu2004.00
105001312006Bilgisayar IZorunlu2024.00
105001232006Sosyal Bilgilerin TemelleriZorunlu2004.00
105001332006Eğitim Bilimine GirişZorunlu3004.00
0105001992007Yabancı Dil ISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
105001262006Eskiçağ Tarihi ve UygarlığıZorunlu2004.00
105001081998Türkçe II Sözlü AnlatımZorunlu2002.00
105001322006Bilgisayar IIZorunlu2204.00
105001242006Genel Fiziki CoğrafyaZorunlu4008.00
105001282006FelsefeZorunlu2004.00
105001302006EkonomiZorunlu2003.00
0105001982007Yabancı Dil IISeçmeli3003.00
105001161998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
105002352006Siyaset Bilimine GirişZorunlu2003.00
105002392006Sanat ve EstetikZorunlu2003.00
105002412006Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2003.00
105002332006İslam Öncesi Türk Tarihi ve KültürüZorunlu2004.00
105002432006Eğitim PsikolojisiZorunlu3004.00
105002312006Türkiye Fiziki CoğrafyasıZorunlu2004.00
105002372006Temel HukukZorunlu2003.00
0105002992010Seçmeli I (A)Seçmeli2003.00
0105002972010Seçmeli I (GK)Seçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
105002362006Bilim Teknoloji ve Sosyal DeğişmeZorunlu2003.00
105002342006Ortaçağ TarihiZorunlu4005.00
105002402006Türk Eğitim TarihiZorunlu2003.00
105002322006AntropolojiZorunlu2002.00
105002302006Genel Beşeri ve Ekonomik CoğrafyaZorunlu4005.00
105002422006Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3004.00
105002382006Vatandaşlık BilgisiZorunlu2002.00
0105002982007Seçmeli II (A)Seçmeli2003.00
0105002962010Seçmeli I (MB)Seçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
105004342006DramaZorunlu2205.00
105004322006Sosyal Proje GeliştirmeZorunlu1204.00
105004382006Öğretmenlik UygulamasıZorunlu26010.00
105004362006RehberlikZorunlu3004.00
105004302006Türkiye Cumhuriyeti Tarihi IIZorunlu2003.00
0105004992010Seçmeli II (MB)Seçmeli2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
105002592006Türkiye JeopolitiğiSeçmeli3Seçmeli I (A)2003.00
105002532006İmparatorluktan Ulusal Devlete GeçişSeçmeli3Seçmeli I (A)2003.00
105002612006Doğal KaynaklarSeçmeli3Seçmeli I (A)2003.00
105002652006Atatürkçü Düşüncenin OluşumuSeçmeli3Seçmeli I (GK)2003.00
105002672006Türk Siyasal HayatıSeçmeli3Seçmeli I (GK)2003.00
105002732006DemografiSeçmeli3Seçmeli I (GK)2003.00
105002752006Çevre SorunlarıSeçmeli3Seçmeli I (GK)2003.00
105002662006Tarih ÖğretimiSeçmeli4Seçmeli I (MB)2003.00
105002682006AB Ülkelerinde Sosyal Bilgiler ÖğretimiSeçmeli4Seçmeli I (MB)2003.00
105002702006Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni YaklaşıSeçmeli4Seçmeli I (MB)2003.00
105002502006Türk Demokrasi TarihiSeçmeli4Seçmeli II (A)2003.00
105002522006Türk Dış PolitikasıSeçmeli4Seçmeli II (A)2003.00
105002542006Ulaşım CoğrafyasıSeçmeli4Seçmeli II (A)2003.00
105003512006Erken Çocuklu EğitimiSeçmeli5Seçmeli II (GK)2003.00
105003552006Değerler EğitimiSeçmeli5Seçmeli II (GK)2003.00
105003572006Medya Okur YazarlığıSeçmeli5Seçmeli II (GK)2003.00
105004442006İnsan Hakları ve Demokrasi ÖğretimiSeçmeli8Seçmeli II (MB)2004.00
105004422006Müze Eğitimi ve Tarihi MekanlarSeçmeli8Seçmeli II (MB)2004.00
105003582006Küresel Çevre SorunuSeçmeli6Seçmeli III (GK)2003.00
105003542006Eğlenceli MatematikSeçmeli6Seçmeli III (GK)2003.00
105003662006Erken Çocukluk Eğitimi HizmetleriSeçmeli6Seçmeli III (GK)2003.00
105003682006Anadolu Türk SanatıSeçmeli6Seçmeli III (GK)2003.00
105001111998İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I3003.00
105001101998İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS