Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTürkçe Eğt. / Türkçe Öğretmenliği


Kuruluş


Türkçe Eğitimi Lisans Programı 1999 yılında açılmıştır.


Kazanılan Derece


Programdan mezun olanlara Türçe Eğitimi alanında lisans diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve merkezi olarak yapılan yükseköğretime seçme ve yerleştirme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Öğrenciler, muafiyet sınavı yapılması kararlaştırılan derslerin sınavından yeterli puanı almaları halinde o dersten muaf sayılırlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda bulunan tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gerekir.


Program Profili


Türkçe Eğitimi Lisans Programı'nın hedefi, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bütün nitelikleri bilgi, beceri ve karakter bakımından taşıyan; ülkesine, milletine, insani ve ahlaki değerlere kıymet veren, Türkçe Eğitimi alanındaki kazanımlarıyla öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye yetkin, kendini geliştirmeyi alışkanlık hâline getirmiş, kültürlü ve toplumsal sorunlara duyarlı Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Öncelikle devlet ortaokullarında, özel okul ve dershanelerde Türkçe öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca yurt dışında ülkemizin, Türk dilinin ve Türk kültürünün tanıtılması, yayılması amacıyla faaliyet gösteren devlet kurumu olan Yunus Emre Enstitüsünde okutman, eğitim koordinatörü, kültür-sanat koordinatörü, uzman yardımcısı, uzman olarak istihdam edilebilmektedirler. Özel okullar ile Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde de yabancı dil olarak Türkçe okutmanı olabilmektedirler. Bunların dışında ilgili alanlarda akademik kariyer yapabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde üst derece programlarına (yüksek lisans, doktora) devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, ders öğretim planlarında tanımlanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümündeki şartlar yeterlidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Halit KARATAY Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü No: 312 Telefon: 0374 254 10 00 - 1635(dahili) E-posta: karatay_h@ibu.edu.tr AKTS Koordinatörü (Lisans): Yrd. Doç. Dr. S. Kürşad DOLUNAY Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü No: 313 Telefon: 0374 254 10 00 - 1636(dahili) E-posta: dolunay_k@ibu.edu.tr AKTS Koordinatörü (Yüksek Lisans): Yrd. Doç. Dr. Başak Ümit BOZKURT Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü No: 316 Telefon: 0374 254 10 00 - 1623(dahili) E-posta: umitbozkurt@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Program, iki doçent, beş yardımcı doçent, bir okutman (Dr) ve iki araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir. AİBÜ TÖMER'de yabancılara Türkçe öğretimi üzerine staj ve sertifika olanakları bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.

Türkçe öğretim programlarını bilme.

Türkçe öğretimi strateji, yöntem ve tekniklerini bilme.

Türkçe öğretim sürecini ölçme ve değerlendirmeyi bilme.

Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri eğitim ortamında kullanma.

Türk dilinin tarihi gelişimini bilme.

Türk dilinin dilbilimsel özelliklerini bilme.

Türk dilinin sorunlarının farkında olma.

Edebiyat bilgi ve kuramlarını bilme.

Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini bilme.

Türk ve dünya edebiyatının önemli şahsiyetlerini bilme.

Öğrencilerin anlama; dinleme/izleme, okuma becerilerini geliştirebilme.

Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.

Edebiyat bilgi ve kuramları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.

Öğrencilerin anlatma; konuşma, yazma becerilerini geliştirebilme.

Öğrencilerin dil bilgisi becerilerini geliştirebilme.

Öğrencilerde dil bilinci oluşturabilme.

Türkçeyi sevdirebilme.

Türkçe Eğitimi alanının özelliklerini ve kazanımları dikkate alarak en uygun strateji, yöntem ve teknikleri uygulayabilme.

Türkçenin ve öğrencilerin özelliklerine uygun materyaller geliştirebilme.

Öğrenci kazanımlarını alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak değerlendirebilme.

Türkçe Eğitimi alanındaki olgu ve olayları bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak açıklayabilme.

Türkçe Eğitimi alanındaki sorunlara bilimsel çözümler üretebilme.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Bir yabancı dili, dil eğitimi ile ilgili gelişmeleri o dilde takip edebilecek düzeyde kullanabilme.

Dil sevgi ve bilinciyle çevreye örnek olma.

Edebi kültür sahibi olma.

Bireysel veya ekip üyesi olarak her türlü olumlu faaliyette sorumluluk almada istekli olma.

Dil eğitimi ve kültür aktarımında sorumlulukları yerine getirme.

Olumlu eleştirel düşünme biçimini özümsemiş olma.

Hayatın her alanında ahlaki değerlere uygun hareket etme.

Sosyal haklara, adalete ve demokrasiye değer verme.

Ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı olma.

Sosyal etkinliklere katılma.

Beceri


Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.

Yetkinlikler


Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.

Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.

Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.

Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.1. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.

2. Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.

3. Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.

4. Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.

5. Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

6. Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

7. Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.

8. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.

9. Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

10. Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.

11. Türkçe öğretim programlarını bilme.

12. Türkçe öğretimi strateji, yöntem ve tekniklerini bilme.

13. Türkçe öğretim sürecini ölçme ve değerlendirmeyi bilme.

14. Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri eğitim ortamında kullanma.

15. Türk dilinin tarihi gelişimini bilme.

16. Türk dilinin dilbilimsel özelliklerini bilme.

17. Türk dilinin sorunlarının farkında olma.

18. Edebiyat bilgi ve kuramlarını bilme.

19. Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini bilme.

20. Türk ve dünya edebiyatının önemli şahsiyetlerini bilme.

21. Öğrencilerin anlama; dinleme/izleme, okuma becerilerini geliştirebilme.

22. Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.

23. Edebiyat bilgi ve kuramları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.

24. Öğrencilerin anlatma; konuşma, yazma becerilerini geliştirebilme.

25. Öğrencilerin dil bilgisi becerilerini geliştirebilme.

26. Öğrencilerde dil bilinci oluşturabilme.

27. Türkçeyi sevdirebilme.

28. Türkçe Eğitimi alanının özelliklerini ve kazanımları dikkate alarak en uygun strateji, yöntem ve teknikleri uygulayabilme.

29. Türkçenin ve öğrencilerin özelliklerine uygun materyaller geliştirebilme.

30. Öğrenci kazanımlarını alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak değerlendirebilme.

31. Türkçe Eğitimi alanındaki olgu ve olayları bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak açıklayabilme.

32. Türkçe Eğitimi alanındaki sorunlara bilimsel çözümler üretebilme.

33. Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

34. Bir yabancı dili, dil eğitimi ile ilgili gelişmeleri o dilde takip edebilecek düzeyde kullanabilme.

35. Dil sevgi ve bilinciyle çevreye örnek olma.

36. Edebi kültür sahibi olma.

37. Bireysel veya ekip üyesi olarak her türlü olumlu faaliyette sorumluluk almada istekli olma.

38. Dil eğitimi ve kültür aktarımında sorumlulukları yerine getirme.

39. Olumlu eleştirel düşünme biçimini özümsemiş olma.

40. Hayatın her alanında ahlaki değerlere uygun hareket etme.

41. Sosyal haklara, adalete ve demokrasiye değer verme.

42. Ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı olma.

43. Sosyal etkinliklere katılma.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.
Türkçe öğretim programlarını bilme.
Türkçe öğretimi strateji, yöntem ve tekniklerini bilme.
Türkçe öğretim sürecini ölçme ve değerlendirmeyi bilme.
Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri eğitim ortamında kullanma.
Türk dilinin tarihi gelişimini bilme.
Türk dilinin dilbilimsel özelliklerini bilme.
Türk dilinin sorunlarının farkında olma.
Edebiyat bilgi ve kuramlarını bilme.
Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini bilme.
Türk ve dünya edebiyatının önemli şahsiyetlerini bilme.
Öğrencilerin anlama; dinleme/izleme, okuma becerilerini geliştirebilme.
Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar.
Edebiyat bilgi ve kuramları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.
Öğrencilerin anlatma; konuşma, yazma becerilerini geliştirebilme.
Öğrencilerin dil bilgisi becerilerini geliştirebilme.
Öğrencilerde dil bilinci oluşturabilme.
Türkçeyi sevdirebilme.
Türkçe Eğitimi alanının özelliklerini ve kazanımları dikkate alarak en uygun strateji, yöntem ve teknikleri uygulayabilme.
Türkçenin ve öğrencilerin özelliklerine uygun materyaller geliştirebilme.
Öğrenci kazanımlarını alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak değerlendirebilme.
Türkçe Eğitimi alanındaki olgu ve olayları bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak açıklayabilme.
Türkçe Eğitimi alanındaki sorunlara bilimsel çözümler üretebilme.
Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Bir yabancı dili, dil eğitimi ile ilgili gelişmeleri o dilde takip edebilecek düzeyde kullanabilme.
Dil sevgi ve bilinciyle çevreye örnek olma.
Edebi kültür sahibi olma.
Bireysel veya ekip üyesi olarak her türlü olumlu faaliyette sorumluluk almada istekli olma.
Dil eğitimi ve kültür aktarımında sorumlulukları yerine getirme.
Olumlu eleştirel düşünme biçimini özümsemiş olma.
Hayatın her alanında ahlaki değerlere uygun hareket etme.
Sosyal haklara, adalete ve demokrasiye değer verme.
Ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı olma.
Sosyal etkinliklere katılma.
Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
110001352006Edebiyat Bilgi ve Kuramları IZorunlu2003.00
110001332006Türk Dil Bilgisi I: Ses BilgisiZorunlu2003.00
110001312006Yazı Yazma TeknikleriZorunlu1204.00
110001432006Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
110001412006Osmanlı Türkçesi IZorunlu2003.00
110001392006Sözlü Anlatım IZorunlu2004.00
110001372006Yazılı Anlatım IZorunlu2004.00
110001512006Eğitim Bilimine GirişZorunlu3004.00
0110001992010Yabancı Dil ISeçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
110001342006Yazılı Anlatım IIZorunlu2004.00
110001402006Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
110001382006Osmanlı Türkçesi IIZorunlu2004.00
110001362006Sözlü Anlatım IIZorunlu2004.00
110001322006Edebiyat Bilgi ve Kuramları IIZorunlu2004.00
110001302006Türk Dil Bilgisi II: Şekil BilgisiZorunlu2005.00
110001482006Eğitim PsikolojisiZorunlu3004.00
0110001982010Yabancı Dil IISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
110002312006Türk Dil Bilgisi III: Sözcük BilgisiZorunlu2004.00
110002372006Yeni Türk Edebiyatı IZorunlu2004.00
110002432006Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3004.00
110002412006Bilgisayar IZorunlu2204.00
110002352006Eski Türk Edebiyatı IZorunlu2003.00
110002392006Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2003.00
110002332006Türk Halk Edebiyatı IZorunlu2004.00
0110002992010Seçmeli I (A)Seçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
110004232006Türkçe Ders Kitabı İncelemeleriZorunlu2004.00
110004212006Tiyatro ve Drama UygulamalarıZorunlu2205.00
110004272006RehberlikZorunlu3004.00
110004252006Okul DeneyimiZorunlu14012.00
110004292006Özel EğitimZorunlu2003.00
0110004992010Seçmeli I (GK)Seçmeli2003.00
Toplam:31
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
110004262006Öğretmenlik UygulamasıZorunlu26012.00
110004222006Dil ve KültürZorunlu2004.00
110004242006Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2002.00
0110004942010Seçmeli II (A)Seçmeli3004.00
0110004962010Seçmeli III (A)Seçmeli2004.00
0110004982010Seçmeli II (GK)Seçmeli2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
110002492008Şiir Çözümleme Teknik ve UygulamalarıSeçmeli3Seçmeli I (A)3004.00
110002512008Roman ve Hikaye Çözümleme Teknik ve UygSeçmeli3Seçmeli I (A)3004.00
110002532008Çocuklar İçin Metin YazarlığıSeçmeli3Seçmeli I (A)3004.00
110002552008Yaratıcı Yazma Süreç ve UygulamalarıSeçmeli3Seçmeli I (A)3004.00
110002572008Metin BilgisiSeçmeli3Seçmeli I (A)3004.00
110002592013Noktalama ve Yazım KuralllarıSeçmeli3Seçmeli I (A)3004.00
110002612013Dil EdinimiSeçmeli3Seçmeli I (A)3004.00
110002632013Eski Türkçe ve Metin İncelemeleriSeçmeli3Seçmeli I (A)3004.00
110002652013Edebi SanatlarSeçmeli3Seçmeli I (A)3004.00
110004312006İnternette Öğrenme OrtamlarıSeçmeli7Seçmeli I (GK)2003.00
110004332006İnsan Hakları ve Demokrasi ErişimiSeçmeli7Seçmeli I (GK)2003.00
110004372006Çocuk Resimlerinin AnaliziSeçmeli7Seçmeli I (GK)2003.00
110004392006Etkili İletişim BecerileriSeçmeli7Seçmeli I (GK)2003.00
110004432006Engellilerle İletişimSeçmeli7Seçmeli I (GK)2003.00
110004472006Proje YazımıSeçmeli7Seçmeli I (GK)2003.00
110004512006Halk MüziğiSeçmeli7Seçmeli I (GK)2003.00
110004552013Sınıfta İstenmeyen Davranışlarla Baş etme YaklaşımlarıSeçmeli7Seçmeli I (GK)2003.00
110004442006Görsel Okuma ve Görsel SunuSeçmeli8Seçmeli II (A)3004.00
110004322006Yaratıcı DramaSeçmeli8Seçmeli II (A)3004.00
110004302006Eğitim Teknolojileri Yoluyla Türkçe ÖğretimiSeçmeli8Seçmeli II (A)3004.00
110004282009Çağdaş Türk EdebiyatıSeçmeli8Seçmeli II (A)3004.00
110004542009Diksiyon Eğitimi, Güzel Konuşma ve SunuSeçmeli8Seçmeli II (A)3004.00
110004602009Bilimsel Rapor Yazma TeknikleriSeçmeli8Seçmeli II (A)3004.00
110004622009Proje Tasarımı ve UygulamalarıSeçmeli8Seçmeli II (A)3004.00
110004862013Çağdaş Türk LehçeleriSeçmeli8Seçmeli II (A)3004.00
110004882013Çağdaş Türk Dünyası EdebiyatlarıSeçmeli8Seçmeli II (A)3004.00
110004902013ToplumdilbilimSeçmeli8Seçmeli II (A)3004.00
110004922013Edebiyat EğitimiSeçmeli8Seçmeli II (A)3004.00
110004842006İletişimSeçmeli8Seçmeli II (GK)2004.00
110004782006Engelliler için Engelsiz YaşamSeçmeli8Seçmeli II (GK)2004.00
110004762006Aile EğitimiSeçmeli8Seçmeli II (GK)2004.00
110004742006Müzik KültürüSeçmeli8Seçmeli II (GK)2004.00
110004702006FotoğrafçılıkSeçmeli8Seçmeli II (GK)2004.00
110004662006Öğretimsel LiderlikSeçmeli8Seçmeli II (GK)2004.00
110004642006Etkileşimli Öğretim Programları GeliştirSeçmeli8Seçmeli II (GK)2004.00
110004422009Dünya EdebiyatıSeçmeli8Seçmeli III (A)2004.00
110004482009Eleştirel Düşünme-OkumaSeçmeli8Seçmeli III (A)2004.00
110004502006Karşılaştırmalı EdebiyatSeçmeli8Seçmeli III (A)2004.00
110004522006Hızlı Okuma TeknikleriSeçmeli8Seçmeli III (A)2004.00
110004582006Sanat ve EstetikSeçmeli8Seçmeli III (A)2004.00
110004002013Çocuk Edebiyatı EleştrisiSeçmeli8Seçmeli III (A)2004.00
110004942013İleri Osmanlı TürkçesiSeçmeli8Seçmeli III (A)2004.00
1100040042013Edebiyat SosyolojisiSeçmeli8Seçmeli III (A)2004.00
1100040062013Dilbilgisi ÖğretimiSeçmeli8Seçmeli III (A)2004.00
1100040082013Divan Şiiri İncellemeleriSeçmeli8Seçmeli III (A)2004.00
1100040102013Türkçenin Güncel SorunlarıSeçmeli8Seçmeli III (A)2004.00
110001452006İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I3003.00
110001422006İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS