Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıÖzel Eğt. / Zihin Engelliler Öğretmenliği


Kuruluş


Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı, 1993 öğretim yılında özel eğitim okullarında ve ilköğretim okulları bünyesindeki özel eğitim sınıflarında görev yapacak zihin engelliler öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.


Kazanılan Derece


Zihin engelliler öğretmenliği anabilim dalından mezun olanlar zihin engelliler öğretmeni unvanı alırlar ve özel eğitim okulları ile ilköğretim okullarındaki özel eğitim sınıflarında zihin engelliler öğretmeni olarak görev yaparlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı için öğrenciler, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin dili Türkçe'dir. Bölüme her yıl ortalama 110 öğrenci kayıt yaptırabilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Program 1994-1995 öğretim yılından başlayarak öğrenci almaya başlamıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsündeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı, 3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.


Program Profili


Programda zorunlu alanbilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar Milli Eğitim Bakalnlığı'ba bağlı resmi ve özel özel eğitim okulları ile ilköğretim okullarındaki özel eğitim sınıflarından zihin engelliler öğretmeni olarak çalışırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim dalı öğrencileri mezun olduktan sonra lisansüstü programlara devam edebilmektedirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersin içeriklerine göre 1 ya da 2 ara sınav, proje, yılsonu ödev, sunum ile birlikte dönemsonunda bir sınav yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Lisans programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı Gölköy/BOLU Doç.Dr. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç gereçler bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Zihin engelli olan öğrencilerin yetersizliklerine uygun programlar hazırlamak için bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanabilme.

Zihin engelli öğrenciler için gereksinimlerine uygun programları hazırlayabilmek için bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanabilme.

Zihin engelli olan öğrenciler için etkili ve verimli olduğu kanıtlanmış yöntem ve teknikleri kullanabilme.

Zihin engelli olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan alanlarda yapabildiklerini belirleyebilme.

Zihin engelli olan öğrencilerin öğrenme ve gelişim özellikleri ile bireysel farklılıklarına göre eğitim yapabilme.

Zihin engelli öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’na göre Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı uygulayabilme.

Zihin engelli olan öğrencinin eğitim öğretim ortamlarından en çok yararı sağlayabilmesi için; sınıf öğretmeni, alan öğretmenleri, öğrencinin öğretim sürecinde yer alan diğer meslek gruplarından uzmanları ve okul yöneticilerle gerekli işbirliğini sağlayabilme.

Zihin engelli olan öğrencinin eğitim yaşantısının sürekliliği ve özel eğitime ilişkin hak ve sorumlulukları konusunda aileye rehberlik edebilme.

Zihin engelli olan öğrencilerin bulundukları ortam için sergilemeleri gereken uygun davranışları kazandırabilme.

Zihin engelli olan öğrencinin öğretim etkinliklerine katılımını düzenleyebilme ve sınıfta oluşan davranış problemlerinin sağaltımını yapabilme.

Zihin engelli olan öğrencilerin sosyal kabulünü sağlayabilme.

Zihin engelli öğrencinin ve akranlarının öğretimsel etkinliklere katılımını engelleyen problem davranışları yönetebilme.

Zihin engelli öğrencinin eğitim yaşantısının sürekliliği ve özel eğitime ilişkin hak ve sorumlulukları konusunda aileye rehberlik edebilme.

Atatürk ilke ve inkılâpları ile demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranabilme.

Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun hareket edebilme.

Zihin engelli öğrencilerin eğitimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme.

Beceri


Zihin engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini, gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklara göre yapabilme.

Zihin engelli öğrencilerin özel eğitimin sürekliliğine, hak ve sorumluluklarına ilişkin aile rehberliği yapabilme.

Zihin engelli öğrencilerin yaşadıkları ortama uygun davranışları kazandırabilme.

Yetkinlikler


Zihin engelli öğrencilerin eğitimlerine yönelik kişisel ve mesleki gelişim sağlayabilme.

Zihin engelli öğrenciler için geliştirilen yöntem ve teknikleri etkili ve verimli şekilde kullanabilme.

Zihin engelli öğrencilerin akademik ve akademik olmayan beceri alanlarında neler yapabileceklerini belirleyebilme.

Zihin engelli öğrencilerin sınıf faaliyetlerine katılımını sağlamak için davranış sorunlarını çözümleyebilme.

Zihin engelli öğrencilerin sosyal kabullünü sağlayabilme.

Zihin engelli öğrencilerin eğitim – öğretim ortamlarından en fazla yararlanabilmelerine yönelik, öğretim sürecinin uygulanmasında gerekli bütün bilgilerin sağlanmasında, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, öğrenciler, diğer meslek gruplarından uzmanlar ve okul yöneticileri ile işbirliğini sağlayabilme.

Zihin engelli öğrencilerin problem davranışlarının önlenmesinde akranlarının katılımına yönelik öğrenme – öğretme etkinliklerini yönetebilme.

Zihin engelli öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı ve bireyselleştirilmiş öğretim planı uygulayabilme.

Mesleği ile ilgili görevleri, hak ve sorumluluklarını tanımlamak için mevzuat doğrultusunda bireysel olarak hareket edebilme.

Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve kültürel değerlere ve meslek etiği ilkelerine göre hareket edebilme.1. Zihin engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini, gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklara göre yapabilme.

2. Zihin engelli öğrencilerin özel eğitimin sürekliliğine, hak ve sorumluluklarına ilişkin aile rehberliği yapabilme.

3. Zihin engelli öğrencilerin yaşadıkları ortama uygun davranışları kazandırabilme.

4. Zihin engelli öğrencilerin eğitimlerine yönelik kişisel ve mesleki gelişim sağlayabilme.

5. Zihin engelli öğrenciler için geliştirilen yöntem ve teknikleri etkili ve verimli şekilde kullanabilme.

6. Zihin engelli öğrencilerin akademik ve akademik olmayan beceri alanlarında neler yapabileceklerini belirleyebilme.

7. Zihin engelli öğrencilerin sınıf faaliyetlerine katılımını sağlamak için davranış sorunlarını çözümleyebilme.

8. Zihin engelli öğrencilerin sosyal kabullünü sağlayabilme.

9. Zihin engelli öğrencilerin eğitim – öğretim ortamlarından en fazla yararlanabilmelerine yönelik, öğretim sürecinin uygulanmasında gerekli bütün bilgilerin sağlanmasında, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, öğrenciler, diğer meslek gruplarından uzmanlar ve okul yöneticileri ile işbirliğini sağlayabilme.

10. Zihin engelli öğrencilerin problem davranışlarının önlenmesinde akranlarının katılımına yönelik öğrenme – öğretme etkinliklerini yönetebilme.

11. Zihin engelli öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı ve bireyselleştirilmiş öğretim planı uygulayabilme.

12. Mesleği ile ilgili görevleri, hak ve sorumluluklarını tanımlamak için mevzuat doğrultusunda bireysel olarak hareket edebilme.

13. Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve kültürel değerlere ve meslek etiği ilkelerine göre hareket edebilme.

14. Zihin engelli olan öğrencilerin yetersizliklerine uygun programlar hazırlamak için bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanabilme.

15. Zihin engelli öğrenciler için gereksinimlerine uygun programları hazırlayabilmek için bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanabilme.

16. Zihin engelli olan öğrenciler için etkili ve verimli olduğu kanıtlanmış yöntem ve teknikleri kullanabilme.

17. Zihin engelli olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan alanlarda yapabildiklerini belirleyebilme.

18. Zihin engelli olan öğrencilerin öğrenme ve gelişim özellikleri ile bireysel farklılıklarına göre eğitim yapabilme.

19. Zihin engelli öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’na göre Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı uygulayabilme.

20. Zihin engelli olan öğrencinin eğitim öğretim ortamlarından en çok yararı sağlayabilmesi için; sınıf öğretmeni, alan öğretmenleri, öğrencinin öğretim sürecinde yer alan diğer meslek gruplarından uzmanları ve okul yöneticilerle gerekli işbirliğini sağlayabilme.

21. Zihin engelli olan öğrencinin eğitim yaşantısının sürekliliği ve özel eğitime ilişkin hak ve sorumlulukları konusunda aileye rehberlik edebilme.

22. Zihin engelli olan öğrencilerin bulundukları ortam için sergilemeleri gereken uygun davranışları kazandırabilme.

23. Zihin engelli olan öğrencinin öğretim etkinliklerine katılımını düzenleyebilme ve sınıfta oluşan davranış problemlerinin sağaltımını yapabilme.

24. Zihin engelli olan öğrencilerin sosyal kabulünü sağlayabilme.

25. Zihin engelli öğrencinin ve akranlarının öğretimsel etkinliklere katılımını engelleyen problem davranışları yönetebilme.

26. Zihin engelli öğrencinin eğitim yaşantısının sürekliliği ve özel eğitime ilişkin hak ve sorumlulukları konusunda aileye rehberlik edebilme.

27. Atatürk ilke ve inkılâpları ile demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranabilme.

28. Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun hareket edebilme.

29. Zihin engelli öğrencilerin eğitimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Zihin engelli olan öğrencilerin yetersizliklerine uygun programlar hazırlamak için bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanabilme.
Zihin engelli öğrenciler için gereksinimlerine uygun programları hazırlayabilmek için bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanabilme.
Zihin engelli olan öğrenciler için etkili ve verimli olduğu kanıtlanmış yöntem ve teknikleri kullanabilme.
Zihin engelli olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan alanlarda yapabildiklerini belirleyebilme.
Zihin engelli olan öğrencilerin öğrenme ve gelişim özellikleri ile bireysel farklılıklarına göre eğitim yapabilme.
Zihin engelli öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’na göre Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı uygulayabilme.
Zihin engelli olan öğrencinin eğitim öğretim ortamlarından en çok yararı sağlayabilmesi için; sınıf öğretmeni, alan öğretmenleri, öğrencinin öğretim sürecinde yer alan diğer meslek gruplarından uzmanları ve okul yöneticilerle gerekli işbirliğini sağlayabilme.
Zihin engelli olan öğrencinin eğitim yaşantısının sürekliliği ve özel eğitime ilişkin hak ve sorumlulukları konusunda aileye rehberlik edebilme.
Zihin engelli olan öğrencilerin bulundukları ortam için sergilemeleri gereken uygun davranışları kazandırabilme.
Zihin engelli olan öğrencinin öğretim etkinliklerine katılımını düzenleyebilme ve sınıfta oluşan davranış problemlerinin sağaltımını yapabilme.
Zihin engelli olan öğrencilerin sosyal kabulünü sağlayabilme.
Zihin engelli öğrencinin ve akranlarının öğretimsel etkinliklere katılımını engelleyen problem davranışları yönetebilme.
Zihin engelli öğrencinin eğitim yaşantısının sürekliliği ve özel eğitime ilişkin hak ve sorumlulukları konusunda aileye rehberlik edebilme.
Atatürk ilke ve inkılâpları ile demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranabilme.
Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun hareket edebilme.
Zihin engelli öğrencilerin eğitimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme.
Zihin engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini, gelişim özellikleri ve bireysel farklılıklara göre yapabilme.
Zihin engelli öğrencilerin özel eğitimin sürekliliğine, hak ve sorumluluklarına ilişkin aile rehberliği yapabilme.
Zihin engelli öğrencilerin yaşadıkları ortama uygun davranışları kazandırabilme.
Zihin engelli öğrencilerin eğitimlerine yönelik kişisel ve mesleki gelişim sağlayabilme.
Zihin engelli öğrenciler için geliştirilen yöntem ve teknikleri etkili ve verimli şekilde kullanabilme.
Zihin engelli öğrencilerin akademik ve akademik olmayan beceri alanlarında neler yapabileceklerini belirleyebilme.
Zihin engelli öğrencilerin sınıf faaliyetlerine katılımını sağlamak için davranış sorunlarını çözümleyebilme.
Zihin engelli öğrencilerin sosyal kabullünü sağlayabilme.
Zihin engelli öğrencilerin eğitim – öğretim ortamlarından en fazla yararlanabilmelerine yönelik, öğretim sürecinin uygulanmasında gerekli bütün bilgilerin sağlanmasında, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, öğrenciler, diğer meslek gruplarından uzmanlar ve okul yöneticileri ile işbirliğini sağlayabilme.
Zihin engelli öğrencilerin problem davranışlarının önlenmesinde akranlarının katılımına yönelik öğrenme – öğretme etkinliklerini yönetebilme.
Zihin engelli öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı ve bireyselleştirilmiş öğretim planı uygulayabilme.
Mesleği ile ilgili görevleri, hak ve sorumluluklarını tanımlamak için mevzuat doğrultusunda bireysel olarak hareket edebilme.
Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve kültürel değerlere ve meslek etiği ilkelerine göre hareket edebilme.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
115001131998Türkçe I Yazılı AnlatımZorunlu2002.00
115001011998Özel Eğitim AlanıZorunlu4008.00
115001192006Eğitim Bilimine GirişZorunlu3004.00
115001232006Bilgisayar IZorunlu2204.00
115001212006Psikolojiye GirişZorunlu3007.00
115001151998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
115001992011Yabancı Dil ISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
115001161998Türkçe II Sözlü AnlatımZorunlu2002.00
115001141998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
115001322006Sağlık Bilgisi ve İlk YardımZorunlu2003.00
115001181998Birey.Fark. ve Psik.Yakl.Zorunlu3006.00
115001342006Bilgisayar IIZorunlu2204.00
115001302006Eğitim PsikolojisiZorunlu3004.00
115001282006Zihin Engelliler ve EğitimleriZorunlu3006.00
115001982011Yabancı Dil IISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
115002332006Erken Çocukluk Özel EğitimiZorunlu3005.00
115002312006Engellilere Yönelik Tutumların DeğiştiriZorunlu2003.00
115002372006Eğitsel-Davranışsal Ölçme ve DeğerlendirZorunlu4005.00
115002392006Öğretim İlke ve YöntemleriZorunlu3004.00
115002352006Uygulamalı Davranış AnaliziZorunlu4005.00
115001972011Seçmeli I (A)Seçmeli3005.00
115001962011Seçmeli I (GK)Seçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
115003212006Okuma - Yazma ÖğretimiZorunlu3004.00
115003272006Bir.Eğit.Plan. ve Öğret.Bireyselleştir.Zorunlu2004.00
115003312006RehberlikZorunlu3004.00
115003232006Z.E.Gün.Yaşam ve Sosyal Beceri ÖğretimiZorunlu4005.00
115003292006Sınıf YönetimiZorunlu2003.00
115003252006Zihin Engellilere Oyun ve Şarkı ÖğretimiZorunlu3005.00
115001942011Seçmeli III (A)Seçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
115003202006Fen Bilgisi ÖğretimiZorunlu3003.00
115003282006Okul Deneyimi ve Kaynaştır.UygulamalarıZorunlu1405.00
115003222006Aile Eğitimi ve RehberliğiZorunlu3003.00
115003262006Topluma Hizmet UygulamalarıZorunlu1204.00
115003242006Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2003.00
115001932011Seçmeli IV (A)Seçmeli3004.00
115001922011Seçmeli V (A)Seçmeli3004.00
115001912011Seçmeli II (GK)Seçmeli2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
115004112006Z.E.İçin Öğret.Tekno.ve Mater.Tas. IZorunlu3008.00
115004152006Öğretmenlik Uygulaması IZorunlu28018.00
115004132006Yasalar ve Özel EğitimZorunlu2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
115004102006Z.E.İçin Öğret.Tekno.ve Mater.Tas. IIZorunlu3008.00
115004142006Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiZorunlu2002.00
115004122006Öğretmenlik Uygulaması IIZorunlu28020.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
115002412006Üstün Zekalıların EğitimiSeçmeli3Seçmeli I (A)3005.00
115002452006Özel Eğitimde Teknoloji KullanımıSeçmeli3Seçmeli I (A)3005.00
115002472006Görme Engellilerin EğitimiSeçmeli3Seçmeli I (A)3005.00
115002512006MüzikSeçmeli3Seçmeli I (GK)2003.00
115002532006SosyolojiSeçmeli3Seçmeli I (GK)2003.00
115002482006Özel Eğitimde DramaSeçmeli4Seçmeli II (A)3005.00
115002502009Etkili İletişimSeçmeli4Seçmeli II (A)3005.00
115002442006Zihin Engelilerin Eğitiminde BilgisayarSeçmeli4Seçmeli II (A)3005.00
115002462006Özel Eğitimde FizyoterapiSeçmeli4Seçmeli II (A)3005.00
115003482006Stresle Baş Etme YöntemleriSeçmeli6Seçmeli II (GK)2004.00
115003642006Erken Çocukluk Eğitimi HizmetleriSeçmeli6Seçmeli II (GK)2004.00
115003462006Gitar ÖğretimiSeçmeli6Seçmeli II (GK)2004.00
115003542006Küresel Çevre SorunlarıSeçmeli6Seçmeli II (GK)2004.00
115003582006Yaratıcı Yazma Süreç ve UygulamalarıSeçmeli6Seçmeli II (GK)2004.00
115003352006Z.E.İş ve Meslek Becerileri ÖğretimiSeçmeli5Seçmeli III (A)3005.00
115003432009BütünleştirmeSeçmeli5Seçmeli III (A)3005.00
115003392006Çağdaş ve Demokratik EğitimSeçmeli5Seçmeli III (A)3005.00
115003412009Çok Engellilerin EğitimiSeçmeli5Seçmeli III (A)3005.00
115003342006Otistik Çocukların EğitimiSeçmeli6Seçmeli IV (A)3004.00
115003322006İşitme Engellilerin EğitimiSeçmeli6Seçmeli IV (A)3004.00
115003362006Eğitimsel ve Öğretimsel LiderlikSeçmeli6Seçmeli IV (A)3004.00
115003722010Yanlışsız Öğretim YöntemleriSeçmeli6Seçmeli IV (A)3004.00
115003402006Zihin Engellilere Türkçe ÖğretimiSeçmeli6Seçmeli V (A)3004.00
115003442006Konuşma Engellilerin EğitimiSeçmeli6Seçmeli V (A)3004.00
115003422006Öğrenme GüçlükleriSeçmeli6Seçmeli V (A)3004.00
115003662009Türk Eğitim TarihiSeçmeli6Seçmeli V (A)3004.00
115003682009Otizmi Olan.Bir.İle.Bec.KazandırılmasıSeçmeli6Seçmeli V (A)3004.00
115001071998İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I3003.00
115001081998İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS