Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıPsikoloji


Kuruluş


2003


Kazanılan Derece


Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


Bir orta öğretim kurumundan mezun olduktan sonra ÖSYM'nin yapacağı seçme ve yerleştirme sınavları sonucu yeterli puanı almak ve bölümümüze başvurmak.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


A) Yatay ve dikey geçişle bölümümüze gelen öğrencilerin ders saydırma/intibak işlemleri; ilgili YÖK yönetmelikleri ve üniversitemiz yetkili organlarının kararları doğrultusunda Psikoloji Bölümü yatay geçiş ve intibak komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Ders saydırma işlemlerinde öğrencinin daha önceden aldığı dersin kredisi ve içeriği göz önüne alınır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin her dönem 30 AKTS ders alarak, 4 sene sonunda toplamda 240 AKTSlik dersten başarılı olması gerekir. Dört yıl sonunda mezun olabilmek için öğrenci tüm zorunlu derslerini başarıyla tamamlamalı (en az DD notu almış), not ortalaması en az 2.00 olmalı ve aldığı AKTS kredisinin en az % 30'unu İngilizce verilen dersler oluşturmalıdır.


Program Profili


Dört yıllık Psikoloji Lisans eğitiminin amacı öğrencilerin psikolojinin temel alanları ve psikoloji ile ilişkili diğer disiplinler hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Psikoloji lisans bölümü mezunları; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi farklı devlet yapıları altında kamu personeli olarak istihdam edilebilmektedir. Özel sektörde ise genellikle anaokulları ve kerşler, özel eğitim merkezleri, insan kaynakları departmanları gibi psikoloji bilgisine değer veren yerlerde çalışabilmektedirler. Bunların dışında spor ve egzersiz, travma sonrası süreç, şehir yapılandırılması ve mimari, çocuk gelişimi gibi insanı ilgilendiren çok farklı alanlarda psikoloji mezunları iş bulabilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Psikoloji lisans derecesine sahip öğrenciler gerekli yeterlilikleri (lisansüstü eğitim sınavı, dil, mülakat) sağlayarak üniversitemizde veya diğer üniversitelerde açılan Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Klinik Psikoloji ve Sosyal Psikoloji yüksek lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her dersin ölçme ve değerlendirme yöntemi ders içeriği ve derste kazandırılması beklenilen öğrenme çıktıları doğrultusunda belirlenmektedir. Ölçme-değerlendirme yöntemleri, test, ödev teslimi, klasik sınav, sunum vb. yöntemlerden oluşur.


Mezuniyet Koşulları


Bölümdeki dersleri başarı ile geçerek en az 144 kredi ders alıp minimum 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasına ulaşmak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof. Dr. Hamit COŞKUN Tel: 0 374 254 13 10 E-posta: hamitcoskun2000@gmail.com, hamitcoskun2000@hotmail.com Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gölköy Yerleşkesi Gölköy - BOLU 14280


Bölüm Olanakları


Bölümümüzde lisans eğitimi boyunca hem diğer yakın disiplinlerden (Sosyoloji, İstatistik, Biyoloji gibi) hem de psikolojinin çeşitli alanlarından (Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi gibi) teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Bölümümüzde beş adet laboratuvar bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Psikolojinin temel kavram ve terimlerini tanımlayabilmeli, psikolojiyle ortak çalışmaları olan diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini tanımalı, bu disiplinlerin psikoloji ile benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırabilmelidir. Psikolojinin temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere katkılarını bilmelidir.

Psikoloji tarihini bilmeli; psikolojinin kullandığı yöntemlerin gelişimini bilmeli, psikoloji disiplininin kendi içindeki kuramsal çelişkilerini tartışabilmelidir.

Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının sayıtlılarını bilmeli, bu kuramları karşılaştırabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir.

Dünya’da ve Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeleri takip etmeli, literatürdeki araştırmalar ile ilgili bilgi birikimine sahip olabilmeli, psikoloji bilgilerini etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmeli, kaynaklardan ve ilgili veri tabanlarından bilgiler toplayabilmeli

Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve lisans düzeyindeki psikoloji araştırmalarında; araştırma desenini oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimini kazanmalıdır.

Beceri


Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olmalıdır. Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmeli; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmalıdır. Gereken temel düzey gözlem, görüşme, psikolojik değerlendirme ve raporlaştırma becerilerine sahip olmalıdır.

Yetkinlikler


Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve lisans düzeyindeki psikoloji araştırmalarında; araştırma desenini oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimini kazanmalıdır.

Bilimsel düşünce anlayışına, öğrenme, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip olmalıdır. İnsan davranışı zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve meraklarını geliştirebilmeli, edindikleri bilgileri değerlendirip, bilimsel süzgeçten geçirebilmelidir.

Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, dil, din, cinsel yönelim, engellilik ve sosyoekonomik statüler temelinde kendisinden farklı olanların, kendisi ile benzer ve farklı yönlerini fark edebilmeli, kendi görüşlerine de eleştirel yaklaşabilmeli ve yeni fikirlere açık olmalıdır.

Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilmeli ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalıdır. Meslek etiği çerçevesinde, yürüttükleri tüm faaliyetlerde etik ilke, kural ve değerlerine uygun hareket etmelidir. Alandaki etik ikilemleri fark edebilmeli ve tüm kararlarını ilgili etik ilkeler temelinde alabilmelidir.

Kişilerarası ilişkilerde ve toplumsal olay ve sorunlarda farkındalık ve duyarlılığa sahip olmalı ve psikoloji bilgisine dayanarak çözüm önerileri sunabilmelidir.1. Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olmalıdır. Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmeli; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmalıdır. Gereken temel düzey gözlem, görüşme, psikolojik değerlendirme ve raporlaştırma becerilerine sahip olmalıdır.

2. Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve lisans düzeyindeki psikoloji araştırmalarında; araştırma desenini oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimini kazanmalıdır.

3. Bilimsel düşünce anlayışına, öğrenme, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip olmalıdır. İnsan davranışı zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve meraklarını geliştirebilmeli, edindikleri bilgileri değerlendirip, bilimsel süzgeçten geçirebilmelidir.

4. Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, dil, din, cinsel yönelim, engellilik ve sosyoekonomik statüler temelinde kendisinden farklı olanların, kendisi ile benzer ve farklı yönlerini fark edebilmeli, kendi görüşlerine de eleştirel yaklaşabilmeli ve yeni fikirlere açık olmalıdır.

5. Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilmeli ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalıdır. Meslek etiği çerçevesinde, yürüttükleri tüm faaliyetlerde etik ilke, kural ve değerlerine uygun hareket etmelidir. Alandaki etik ikilemleri fark edebilmeli ve tüm kararlarını ilgili etik ilkeler temelinde alabilmelidir.

6. Kişilerarası ilişkilerde ve toplumsal olay ve sorunlarda farkındalık ve duyarlılığa sahip olmalı ve psikoloji bilgisine dayanarak çözüm önerileri sunabilmelidir.

7. Psikolojinin temel kavram ve terimlerini tanımlayabilmeli, psikolojiyle ortak çalışmaları olan diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini tanımalı, bu disiplinlerin psikoloji ile benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırabilmelidir. Psikolojinin temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere katkılarını bilmelidir.

8. Psikoloji tarihini bilmeli; psikolojinin kullandığı yöntemlerin gelişimini bilmeli, psikoloji disiplininin kendi içindeki kuramsal çelişkilerini tartışabilmelidir.

9. Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının sayıtlılarını bilmeli, bu kuramları karşılaştırabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir.

10. Dünya’da ve Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeleri takip etmeli, literatürdeki araştırmalar ile ilgili bilgi birikimine sahip olabilmeli, psikoloji bilgilerini etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmeli, kaynaklardan ve ilgili veri tabanlarından bilgiler toplayabilmeli

11. Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve lisans düzeyindeki psikoloji araştırmalarında; araştırma desenini oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimini kazanmalıdır.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Psikolojinin temel kavram ve terimlerini tanımlayabilmeli, psikolojiyle ortak çalışmaları olan diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini tanımalı, bu disiplinlerin psikoloji ile benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırabilmelidir. Psikolojinin temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere katkılarını bilmelidir.
Psikoloji tarihini bilmeli; psikolojinin kullandığı yöntemlerin gelişimini bilmeli, psikoloji disiplininin kendi içindeki kuramsal çelişkilerini tartışabilmelidir.
Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının sayıtlılarını bilmeli, bu kuramları karşılaştırabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir.
Dünya’da ve Türkiye'de psikoloji alanındaki gelişmeleri takip etmeli, literatürdeki araştırmalar ile ilgili bilgi birikimine sahip olabilmeli, psikoloji bilgilerini etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmeli, kaynaklardan ve ilgili veri tabanlarından bilgiler toplayabilmeli
Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve lisans düzeyindeki psikoloji araştırmalarında; araştırma desenini oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimini kazanmalıdır.
Psikolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olmalıdır. Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilmeli; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olmalıdır. Gereken temel düzey gözlem, görüşme, psikolojik değerlendirme ve raporlaştırma becerilerine sahip olmalıdır.
Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve lisans düzeyindeki psikoloji araştırmalarında; araştırma desenini oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimini kazanmalıdır.
Bilimsel düşünce anlayışına, öğrenme, eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerine sahip olmalıdır. İnsan davranışı zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve meraklarını geliştirebilmeli, edindikleri bilgileri değerlendirip, bilimsel süzgeçten geçirebilmelidir. 111 11
Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, dil, din, cinsel yönelim, engellilik ve sosyoekonomik statüler temelinde kendisinden farklı olanların, kendisi ile benzer ve farklı yönlerini fark edebilmeli, kendi görüşlerine de eleştirel yaklaşabilmeli ve yeni fikirlere açık olmalıdır.
Psikolojinin etik ilke ve değerlerini bilmeli ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalıdır. Meslek etiği çerçevesinde, yürüttükleri tüm faaliyetlerde etik ilke, kural ve değerlerine uygun hareket etmelidir. Alandaki etik ikilemleri fark edebilmeli ve tüm kararlarını ilgili etik ilkeler temelinde alabilmelidir. 1111111 11 11
Kişilerarası ilişkilerde ve toplumsal olay ve sorunlarda farkındalık ve duyarlılığa sahip olmalı ve psikoloji bilgisine dayanarak çözüm önerileri sunabilmelidir.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
209001012003Psikolojiye Giriş IZorunlu3005.00
209001032003İstatistik IZorunlu3006.00
209001052003Sosyolojiye Giriş IZorunlu3005.00
209001072003Ekonomiye GirişZorunlu3005.00
209001092003MatematikZorunlu3005.00
209001112003İngilizce IZorunlu2002.00
209001132003Türk Dili IZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
209001022003Psikolojiye Giriş IIZorunlu3005.00
209001042003İstatistik IIZorunlu3006.00
209001062003Sosyolojiye Giriş IIZorunlu3005.00
209001102003Biyolojiye GirişZorunlu3005.00
209001122003İngilizce IIZorunlu2005.00
209001142003Türk Dili IIZorunlu2002.00
209001182010Felsefeye GirişZorunlu3002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
209002012004Araştırma Yöntemleri IZorunlu3005.00
209002032004Gelişim PsikolojisiZorunlu3005.00
209002052004Sosyal Psikoloji IZorunlu3005.00
209002072004Anormal Psikoloji IZorunlu3005.00
209002092004Öğrenme PsikolojisiZorunlu3005.00
209002132004Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi IZorunlu2002.00
20900992010Seçmeli ISeçmeli3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
209002022004Araştırma Yöntemleri IIZorunlu3005.00
209002042004Gelişim Psikolojisi IIZorunlu3005.00
209002062004Sosyal Psikoloji IIZorunlu3005.00
209002082004Anormal Psikoloji IIZorunlu3005.00
209002142004Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi IIZorunlu2002.00
20900982010Seçmeli IISeçmeli3008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
209003092004Endüstri PsikolojisiZorunlu3005.00
209003272004Kişilik TeorileriZorunlu3005.00
209003292004Gözlem ve Görüşme TeknikleriZorunlu3005.00
20900972010Seçmeli IIISeçmeli30015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
209003042004Bilişsel PsikolojiZorunlu3005.00
209003062004BiyopsikolojiZorunlu3005.00
20900962010Seçmeli IVSeçmeli30020.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
209003302004PsikometriZorunlu3006.00
20900952010Seçmeli VSeçmeli30024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
209004282004Psikolojide Meslek EtiğiZorunlu3006.00
20900942010Seçmeli VISeçmeli30024.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
209003512008Yetişkin ve Yaşlı PsikopatolojisiSeçmeli3Seçmeli I3005.00
209003592011Fransızca ISeçmeli3Seçmeli I3005.00
209003612011Almanca ISeçmeli3Seçmeli I3005.00
209004322016Applied Social PsychologySeçmeli3Seçmeli I3006.00
209004342016CreativitySeçmeli3Seçmeli I3005.00
209004492016Ethical And Legal Issues In PsychologySeçmeli3Seçmeli I3005.00
209004482016Ethical Debates In PsychologySeçmeli3Seçmeli I3006.00
209004412016Cross-Cultural PsychologySeçmeli3Seçmeli I3005.00
209004382016Introduction To Cognitive Beahavioral PsychotherapySeçmeli3Seçmeli I3004.00
209004392016Introduction To Family TherapySeçmeli3Seçmeli I2205.00
209004402016Introduction To Forensic PsychologySeçmeli3Seçmeli I3006.00
209004352016Child Language AcquisitionSeçmeli3Seçmeli I3006.00
209004422016Management And LeadershipSeçmeli3Seçmeli I3006.00
209004432016Introduction To NeuroimagingSeçmeli3Seçmeli I3006.00
209004452016Peace And Conflict ResolutionSeçmeli3Seçmeli I3004.00
209004462016Political PsychologySeçmeli3Seçmeli I3006.00
209004472016Problem Solving And Decision MakingSeçmeli3Seçmeli I3006.00
209004532016Psychology of SportSeçmeli3Seçmeli I3004.00
209004502016Psychology of Art and AestheticsSeçmeli3Seçmeli I3006.00
209004512016Psychology of EmotionSeçmeli3Seçmeli I3006.00
209004332016Psychology Of GenderSeçmeli3Seçmeli I3005.00
209004372016Psychology Of MigrationSeçmeli3Seçmeli I3004.00
209004542016Psychology of TraumaSeçmeli3Seçmeli I3004.00
209004552016Psychopathology in Older Adults and ElderySeçmeli3Seçmeli I3005.00
209004522016Social CognitionSeçmeli3Seçmeli I3004.00
209002162008İngilizce IVSeçmeli3Seçmeli I3004.00
209003572011Mesleki İngilizce IISeçmeli3Seçmeli I3005.00
209004042004İleri Bilgisayar UygulamalarıSeçmeli3Seçmeli I1306.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli3Seçmeli I2204.00
209004012004Örgütsel DavranışSeçmeli3Seçmeli I3006.00
209004362016Experimental Social PsychologySeçmeli3Seçmeli I2206.00
209004442016Special Topics In Organizational PsychologySeçmeli3Seçmeli I3006.00
209002352019İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli3Seçmeli I3005.00
209002212019İspanyolca IISeçmeli3Seçmeli I3005.00
209002192019İspanyolca ISeçmeli3Seçmeli I3005.00
209002252010Psikoloji TarihiSeçmeli4Seçmeli II3005.00
209004152005NöropsikolojiSeçmeli4Seçmeli II1406.00
209003602011Almanca IISeçmeli4Seçmeli II3005.00
209003622011Fransızca IISeçmeli4Seçmeli II3005.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli II2204.00
209004372016Psychology Of MigrationSeçmeli4Seçmeli II3004.00
209004322016Applied Social PsychologySeçmeli4Seçmeli II3006.00
209004342016CreativitySeçmeli4Seçmeli II3005.00
209004492016Ethical And Legal Issues In PsychologySeçmeli4Seçmeli II3005.00
209004482016Ethical Debates In PsychologySeçmeli4Seçmeli II3006.00
209004412016Cross-Cultural PsychologySeçmeli4Seçmeli II3005.00
209004382016Introduction To Cognitive Beahavioral PsychotherapySeçmeli4Seçmeli II3004.00
209004392016Introduction To Family TherapySeçmeli4Seçmeli II2205.00
209004352016Child Language AcquisitionSeçmeli4Seçmeli II3006.00
209004402016Introduction To Forensic PsychologySeçmeli4Seçmeli II3006.00
209004422016Management And LeadershipSeçmeli4Seçmeli II3006.00
209004432016Introduction To NeuroimagingSeçmeli4Seçmeli II3006.00
209004462016Political PsychologySeçmeli4Seçmeli II3006.00
209004472016Problem Solving And Decision MakingSeçmeli4Seçmeli II3006.00
209004502016Psychology of Art and AestheticsSeçmeli4Seçmeli II3006.00
209004512016Psychology of EmotionSeçmeli4Seçmeli II3006.00
209004332016Psychology Of GenderSeçmeli4Seçmeli II3005.00
209004552016Psychopathology in Older Adults and ElderySeçmeli4Seçmeli II3005.00
209003572011Mesleki İngilizce IISeçmeli4Seçmeli II3005.00
209004042004İleri Bilgisayar UygulamalarıSeçmeli4Seçmeli II1306.00
209004012004Örgütsel DavranışSeçmeli4Seçmeli II3006.00
209004362016Experimental Social PsychologySeçmeli4Seçmeli II2206.00
209004442016Special Topics In Organizational PsychologySeçmeli4Seçmeli II3006.00
209002352019İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli4Seçmeli II3005.00
209002192019İspanyolca ISeçmeli4Seçmeli II3005.00
209002212019İspanyolca IISeçmeli4Seçmeli II3005.00
209002122008Mesleki İngilizce ISeçmeli5Seçmeli III3004.00
209002152004İngilizce IIISeçmeli5Seçmeli III3004.00
209002162004İngilizce IVSeçmeli5Seçmeli III2104.00
209003462005AdjustmentSeçmeli5Seçmeli III3005.00
209004322016Applied Social PsychologySeçmeli5Seçmeli III3006.00
209004342016CreativitySeçmeli5Seçmeli III3005.00
209004492016Ethical And Legal Issues In PsychologySeçmeli5Seçmeli III3005.00
209004482016Ethical Debates In PsychologySeçmeli5Seçmeli III3006.00
209004412016Cross-Cultural PsychologySeçmeli5Seçmeli III3005.00
209004392016Introduction To Family TherapySeçmeli5Seçmeli III2205.00
209004402016Introduction To Forensic PsychologySeçmeli5Seçmeli III3006.00
209004352016Child Language AcquisitionSeçmeli5Seçmeli III3006.00
209004422016Management And LeadershipSeçmeli5Seçmeli III3006.00
209004432016Introduction To NeuroimagingSeçmeli5Seçmeli III3006.00
209004462016Political PsychologySeçmeli5Seçmeli III3006.00
209004472016Problem Solving And Decision MakingSeçmeli5Seçmeli III3006.00
209004502016Psychology of Art and AestheticsSeçmeli5Seçmeli III3006.00
209004512016Psychology of EmotionSeçmeli5Seçmeli III3006.00
209004332016Psychology Of GenderSeçmeli5Seçmeli III3005.00
209004552016Psychopathology in Older Adults and ElderySeçmeli5Seçmeli III3005.00
209002162008İngilizce IVSeçmeli5Seçmeli III3004.00
209003572011Mesleki İngilizce IISeçmeli5Seçmeli III3005.00
209004042004İleri Bilgisayar UygulamalarıSeçmeli5Seçmeli III1306.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli5Seçmeli III2204.00
209004362016Experimental Social PsychologySeçmeli5Seçmeli III2206.00
209004442016Special Topics In Organizational PsychologySeçmeli5Seçmeli III3006.00
209002352019İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli5Seçmeli III3005.00
209002212019İspanyolca IISeçmeli5Seçmeli III3005.00
209002192019İspanyolca ISeçmeli5Seçmeli III3005.00
209002162004İngilizce IVSeçmeli6Seçmeli IV2104.00
209003602011Almanca IISeçmeli6Seçmeli IV3005.00
209003622011Fransızca IISeçmeli6Seçmeli IV3005.00
209004342016CreativitySeçmeli6Seçmeli IV3005.00
209004322016Applied Social PsychologySeçmeli6Seçmeli IV3006.00
209004482016Ethical Debates In PsychologySeçmeli6Seçmeli IV3006.00
209004382016Introduction To Cognitive Beahavioral PsychotherapySeçmeli6Seçmeli IV3004.00
209004402016Introduction To Forensic PsychologySeçmeli6Seçmeli IV3006.00
209004352016Child Language AcquisitionSeçmeli6Seçmeli IV3006.00
209004422016Management And LeadershipSeçmeli6Seçmeli IV3006.00
209004432016Introduction To NeuroimagingSeçmeli6Seçmeli IV3006.00
209004452016Peace And Conflict ResolutionSeçmeli6Seçmeli IV3004.00
209004462016Political PsychologySeçmeli6Seçmeli IV3006.00
209004472016Problem Solving And Decision MakingSeçmeli6Seçmeli IV3006.00
209004532016Psychology of SportSeçmeli6Seçmeli IV3004.00
209004502016Psychology of Art and AestheticsSeçmeli6Seçmeli IV3006.00
209004512016Psychology of EmotionSeçmeli6Seçmeli IV3006.00
209004372016Psychology Of MigrationSeçmeli6Seçmeli IV3004.00
209004542016Psychology of TraumaSeçmeli6Seçmeli IV3004.00
209004522016Social CognitionSeçmeli6Seçmeli IV3004.00
209002162008İngilizce IVSeçmeli6Seçmeli IV3004.00
209003572011Mesleki İngilizce IISeçmeli6Seçmeli IV3005.00
209004042004İleri Bilgisayar UygulamalarıSeçmeli6Seçmeli IV1306.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli6Seçmeli IV2204.00
209004012004Örgütsel DavranışSeçmeli6Seçmeli IV3006.00
209004362016Experimental Social PsychologySeçmeli6Seçmeli IV2206.00
209004442016Special Topics In Organizational PsychologySeçmeli6Seçmeli IV3006.00
209003682018Applied Industrial PsychologySeçmeli6Seçmeli IV3205.00
209002352019İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli6Seçmeli IV3005.00
209002192019İspanyolca ISeçmeli6Seçmeli IV3005.00
209002212019İspanyolca IISeçmeli6Seçmeli IV3005.00
209002152004İngilizce IIISeçmeli7Seçmeli V3004.00
209002162004İngilizce IVSeçmeli7Seçmeli V2104.00
209004262009Klinik UygulamalarSeçmeli7Seçmeli V0066.00
209004322016Applied Social PsychologySeçmeli7Seçmeli V3006.00
209004362016Experimental Social PsychologySeçmeli7Seçmeli V2206.00
209004372016Psychology Of MigrationSeçmeli7Seçmeli V3004.00
209004382016Introduction To Cognitive Beahavioral PsychotherapySeçmeli7Seçmeli V3004.00
209004452016Peace And Conflict ResolutionSeçmeli7Seçmeli V3004.00
209004522016Social CognitionSeçmeli7Seçmeli V3004.00
209004532016Psychology of SportSeçmeli7Seçmeli V3004.00
209004542016Psychology of TraumaSeçmeli7Seçmeli V3004.00
209002252010Psikoloji TarihiSeçmeli7Seçmeli V3005.00
209004342016CreativitySeçmeli7Seçmeli V3005.00
209004492016Ethical And Legal Issues In PsychologySeçmeli7Seçmeli V3005.00
209004412016Cross-Cultural PsychologySeçmeli7Seçmeli V3005.00
209004392016Introduction To Family TherapySeçmeli7Seçmeli V2205.00
209004332016Psychology Of GenderSeçmeli7Seçmeli V3005.00
209004552016Psychopathology in Older Adults and ElderySeçmeli7Seçmeli V3005.00
209004122005Uygulamalı Personel Seçme YerleştirmeSeçmeli7Seçmeli V1406.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli7Seçmeli V2204.00
209004012004Örgütsel DavranışSeçmeli7Seçmeli V3006.00
209002162008İngilizce IVSeçmeli7Seçmeli V3004.00
209002352019İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli7Seçmeli V3005.00
209002192019İspanyolca ISeçmeli7Seçmeli V3005.00
209002212019İspanyolca IISeçmeli7Seçmeli V3005.00
209002152004İngilizce IIISeçmeli8Seçmeli VI3004.00
209002162004İngilizce IVSeçmeli8Seçmeli VI2104.00
209004322016Applied Social PsychologySeçmeli8Seçmeli VI3006.00
209004372016Psychology Of MigrationSeçmeli8Seçmeli VI3004.00
209004382016Introduction To Cognitive Beahavioral PsychotherapySeçmeli8Seçmeli VI3004.00
209004452016Peace And Conflict ResolutionSeçmeli8Seçmeli VI3004.00
209004522016Social CognitionSeçmeli8Seçmeli VI3004.00
209004532016Psychology of SportSeçmeli8Seçmeli VI3004.00
209004542016Psychology of TraumaSeçmeli8Seçmeli VI3004.00
209004552016Psychopathology in Older Adults and ElderySeçmeli8Seçmeli VI3005.00
209004332016Psychology Of GenderSeçmeli8Seçmeli VI3005.00
209004392016Introduction To Family TherapySeçmeli8Seçmeli VI2205.00
209004412016Cross-Cultural PsychologySeçmeli8Seçmeli VI3005.00
209004492016Ethical And Legal Issues In PsychologySeçmeli8Seçmeli VI3005.00
209004342016CreativitySeçmeli8Seçmeli VI3005.00
209002162008İngilizce IVSeçmeli8Seçmeli VI3004.00
209003572011Mesleki İngilizce IISeçmeli8Seçmeli VI3005.00
209004042004İleri Bilgisayar UygulamalarıSeçmeli8Seçmeli VI1306.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli8Seçmeli VI2204.00
209004012004Örgütsel DavranışSeçmeli8Seçmeli VI3006.00
209004362016Experimental Social PsychologySeçmeli8Seçmeli VI2206.00
209004562018Applied Personnel SelectionSeçmeli8Seçmeli VI3206.00
209002352019İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli8Seçmeli VI3005.00
209002192019İspanyolca ISeçmeli8Seçmeli VI3005.00
209002212019İspanyolca IISeçmeli8Seçmeli VI3005.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS