Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTarih


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Tarih Bölümü, YÖK Yürütme Kurulunun 08/06/1994 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 Sayılı Kanunun 3. maddeleri uyarınca 1994 yılında kurulmuş, ancak çalışmalarına 2003 yılında bir kurucu öğretim üyesinin atanmasıyla başlamıştır. 2004-2005 öğretim yılında İngilizce hazırlık programına 30 öğrenci alınmış ve 2005-2006 öğretim yılında da öğretime başlanmıştır. Bölümümüzde 2011-2012 öğretim yılından itibaren de ikinci öğretim programında eğitim verilmeye başlanmıştır. Yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmayan Bölümümüzde eğitim-öğretim dili %100 Türkçe'dir. Bölümümüzde beş anabilim dalı (Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi) bulunmaktadır. Bunlardan Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans programı yürütülmektedir. Ayrıca Tarih Ana Bilim Dalı çatısı altında doktora programı yürütülmektedir. Amaç: Tarihin başlangıcından günümüze kadar toplumların yaşayışları, oluşturdukları kurumların (siyasal, iktisadi ve kültürel) tarihlerinin modern sosyal bilim metodolojisine uygun bir şekilde öğretilmesi ve öğrencilere bu metodolojiyi kullanabilecek donanımlar kazandırılmasıdır. Bu donanım vasıtasıyla Tarih öğrencilerini alanlarını en verimli bir şekilde araştırabilecek yeterlikte yetiştirmektir. Hedef: Tarihi olaylar ve dönemler arasında sağlıklı bir neden sonuç ilişkisi kurabilme, edineceği birikim ile güncel problemlere dair çıkarımlar yapabilme, sahip olacağı Tarihçi bakış açısıyla hem eğitim kurumlarında öğretmen hem de araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazandırmaktır.


Kazanılan Derece


Bu bölüm, yüksek öğretimde Tarih Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Bölümümüz I. ve II. öğretim programından mezun olan öğrenciler "Tarih Bölümü Lisans Programı Diploması" almaya hak kazanırlar. Mezuniyete hak kazanan öğrenciye herhangi bir unvan verilmez.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucu başarılı olan adaylar içerisinden tercihte bulunanlar, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci (YÖS) Sınavında başarılı adaylar içerisinden tercihte bulunanlar ve kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında Bölümümüz I. ve II. öğretim programlarına öğrenci kabulü gerçekleştirilmektedir. Ayrıca protokol anlaşmaları yapılan diğer üniversitelerin öğrencileri geçici öğrenci statüsünde ve belirli sürelerle sınırlı olmak üzere Farabi – Mevlana – Erasmus öğrenci değişim programları kapsamında Bölümümüzde öğrenim görmek üzere kabul edilmektedir. ÖSYM sınavları neticesinde Bölümümüz I. öğretim programına 62, II. öğretim programına 62 öğrenci olmak üzere yıllık ortalama 124 öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. ÖSYM sınavları neticesinde Bölümümüze kayıtlanmaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları YÖK tarafından belirlenen kayıt tarihleri aralığında e-devlet kapısı üzerinden veya belirlenen tarihler aralığında Fakültemizde kabul edilmektedir. Kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında Bölümümüzde öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenci adaylarının başvuruları belirlenen tarihler aralığında Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı idari birimleri tarafından alınmakta, kabul edilen öğrencilerin kaydı Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın birimlerinde yapılmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Tarih Bölümü Lisans Programı mezunları başta kamu kurum-kuruluşları, kütüphaneler, arşivler olmak üzere görsel ve yazılı basında ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda istihdam edilebilir veya kariyer yapabilirler. Tarih öğretmeni olmak isteyen öğrenciler de pedagojik formasyon alarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda tarih öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca alan bilgilerini derinleştirebilir ya da lisansüstü eğitimi alarak akademik kariyeri seçebilirler. İlave olarak bölümümüz mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinin yanı sıra, özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulabileceklerdir. Ayrıca, ülkemizin zengin kültürel mirası nedeniyle devlet kurumları ile sayıları hızla artan özel kuruluş ve vakıfların kurduğu müze ve çeşitli kültür birimlerinde yabancı dil bilen ve alanında iyi yetişmiş tarihçilere artan oranda talep duyulması da çalışma alanlarını genişletmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Tarih Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Abant İzzet Baysal Üniversitesi "Lisans Eğitim Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik" uygulanır. Öğrencinin kayıtlandığı her bir ders için 1 ara sınav ve 1 final sınavı yapılır, bütünleme sınavı uygulaması bulunmamaktadır. Derste kayıtlı öğrenciler başvuru yapmaksızın dersin ara sınav ve final sınavına katılırlar. Dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından değişiklik yapılmadığı takdirde ara sınavdan alınan notun %40' ı , final sınavından alınan notun %60' ı alınarak not hesaplaması yapılmaktadır. Kayıtlanılan her bir dersten başarılı olunması için arasınav ve final sınavı ortalamasının asgari 55 rakamsal puan (DD) olması gerekmektedir. Üniversitemiz not sisteminde çan eğrisi uygulaması bulunmamaktadır. Öğrenci sınav evrakları dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından rakamsal puanlama usulüne göre değerlendirilir. Sınav sonucu olarak öğrenciye takdir olunan rakamsal not akademik takvimde belirtilen not girişlerinin son gününe kadar öğretim üyesince Bilgi Yönetim Sistemine tanımlanmış olur. Öğretim üyeleri tarafından Bilgi Yönetim Sistemine rakamsal olarak tanımlanan ara sınav ve final sınavı notları, dönem sonunda Bilgi Yönetim Sistemi veri tabanında ortalaması alınarak harfsel nota dönüştürülür ve transkriptlere yansıtılır. Öğrenciler sınav sonucu olarak aldıkları rakamsal not verilerine “Bilgi Yönetim Sistemi” portalında yer alan “Not Görüntüleme” menüsünden ulaşabilmektedirler. Ara Sınavlar: Ortalama 14 haftadan oluşan bir eğitim öğretim yarıyılının ortalarına isabet eden ve Bölüm Başkanlığınca belirlenen iki haftalık süreç içerisinde, dersin okutulduğu gün-saat-salon esas alınmak suretiyle ara sınav programları düzenlenir ve dönemin ilk ayı içerisinde ilan edilir. Ara sınav haftalarında ders işlenmeye devam edilir. Ara sınav soruları dönem başlangıcından ara sınav haftasına kadar olan süreler içerisinde işlenen konuları kapsar. Final Sınavları: Akademik takvimde belirtilen iki haftalık süreç içerisinde Bölüm Başkanlığınca belirlenen gün, saat ve salonda gerçekleştirilmek üzere final sınavları programı düzenlenir. Final sınavı haftalarında ders yapılmaz. Final sınavı soruları dönem başlangıcından dönem sonuna kadar olan süreler içerisinde işlenen konuların tamamını kapsar. Mazeret Sınavları: Resmi evrakla belgelendirilen geçerli mazereti Bölüm Başkanlığınca kabul edilen öğrenciler katılamadığı ara sınav ve final sınavlarının yerine geçmek üzere resmi evrakıyla Bölüm Başkanlığı’na başvurmak kaydıyla mazeret sınavına alınırlar. Notların Bilgi Yönetim Sistemine tanımlanması için akademik takvimde belirtilen son güne bırakılmadan dersin sorumlu öğretim üyesince belirlenecek gün-saat-salonda mazeret sınavı gerçekleştirilir. Tek Çift Sınavları: Tabi olunan müfredata göre zorunlu - seçmeli ders yükünü tamamlayarak en çok iki dersten (FF), (FD), (I) veya (U) notu olan öğrencilere bu iki ders için ek bir sınav hakkı (tek-çift sınavı) veya alması gereken tüm ders ve kredileri tamamlayarak genel ağırlıklı not ortalaması 2.00’ nin altında kalan öğrenciler seçecekleri iki ders için ek bir sınav hakkı (tek-çift sınavı) verilir. Ancak her ders ile ilgili durum ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derslere bakınız.


Mezuniyet Koşulları


Tarih Bölümü Lisans Programında toplamda 240 ECTS ve 160 krediden oluşan 80 adet dersi alarak, tüm derslerini başarılı notlar ile tamamlayan, kayıtlandığı derslerde FD, FF, I, NA notu olmayan ve mezuniyet aşamasında genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler mezun olabilirler. Toplamdaki 80 dersten 50’si zorunlu, 30’u ise seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrencinin mezun olabilmesi sınıf geçme sistemine göre değil, derste başarılı olması esasına dayalıdır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


(Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet OCAK E-Posta: ocak_a@ibu.edu.tr Tel : +90 374 254 1000 İçhat:1283 Faks: +90 374 253 4642) __________ (AKTS ve Erasmus Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Yusuf YILDIZ E-Posta: yusufyildiz@ibu.edu.tr Tel : +90 374 254 1000 İçhat:2310 Faks: +90 374 253 4642) ___________ Adres ve İletişim Bilgileri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 14030 Gölköy Yerleşkesi Merkez / BOLU / TÜRKİYE Web: http://www.fef.ibu.edu.tr/tr/bolumler/tarih

Program Çıktıları

Bilgi


Tarihin çok geniş bir bilgi yekunu olduğunu kavrar. Tarihin hemen her bilim ve bilgiyi kapsadığını anlar ve öğrenir.

Tarih disiplini ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara elde ettiği bulgularla ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder.

Tarihi bilgi ve bulgu eksisklikleri nedeni ile henüz aydınlatılamamış konularda sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır. Tarih alanındaki sosyal bilimler ile ilgili becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, içinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.

Tarih alanı ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarda veri kaynağı olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Tarih alanında kendisini devamlı geliştirmek için gayret gsterir. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini, kurumunu ve alanını geliştirmede etkin rol oynar. Türk toplumunun değerleri ile Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlıdır.

Beceri


Genel kültür ve tarihe yardımcı bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.

Tarih disiplini çerçevesinde düşünebilme ve yorum yapabilme yeteneği kazanır.

Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.

Yetkinlikler


Tarih metodolojisini kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız veya ortak çalışma olarak yürütebilir.

Tarihi bilgi ve bulgu eksiklikleri nedeni ile henüz aydınlatılamamış konularda sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır. Tarih alanındaki sosyal bilimler ile ilgili becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

Tarih alanında yapılmış güncel araştrımaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir.

Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir. İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini planlar.

Tarih alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

Tarih alanında kendisini devamlı geliştirmek için gayret gösterir. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini, kurumunu ve alanını geliştirmede etkin rol oynar.1. Tarihin çok geniş bir bilgi yekunu olduğunu kavrar. Tarihin hemen her bilim ve bilgiyi kapsadığını anlar ve öğrenir.

2. Genel kültür ve tarihe yardımcı bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.

3. Tarih disiplini çerçevesinde düşünebilme ve yorum yapabilme yeteneği kazanır.

4. Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.

5. Tarih metodolojisini kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız veya ortak çalışma olarak yürütebilir.

6. Tarihi bilgi ve bulgu eksiklikleri nedeni ile henüz aydınlatılamamış konularda sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır. Tarih alanındaki sosyal bilimler ile ilgili becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

7. Tarih alanında yapılmış güncel araştrımaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir.

8. Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir. İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini planlar.

9. Tarih alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

10. Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

11. Tarih alanında kendisini devamlı geliştirmek için gayret gösterir. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini, kurumunu ve alanını geliştirmede etkin rol oynar.

12. Tarih disiplini ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara elde ettiği bulgularla ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder.

13. Tarihi bilgi ve bulgu eksisklikleri nedeni ile henüz aydınlatılamamış konularda sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır. Tarih alanındaki sosyal bilimler ile ilgili becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

14. Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, içinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.

15. Tarih alanı ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarda veri kaynağı olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

16. Tarih alanında kendisini devamlı geliştirmek için gayret gsterir. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini, kurumunu ve alanını geliştirmede etkin rol oynar. Türk toplumunun değerleri ile Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlıdır.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Tarihin çok geniş bir bilgi yekunu olduğunu kavrar. Tarihin hemen her bilim ve bilgiyi kapsadığını anlar ve öğrenir.
Tarih disiplini ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara elde ettiği bulgularla ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder.
Tarihi bilgi ve bulgu eksisklikleri nedeni ile henüz aydınlatılamamış konularda sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır. Tarih alanındaki sosyal bilimler ile ilgili becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, içinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.
Tarih alanı ile ilgili yaptığı tüm çalışmalarda veri kaynağı olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
Tarih alanında kendisini devamlı geliştirmek için gayret gsterir. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini, kurumunu ve alanını geliştirmede etkin rol oynar. Türk toplumunun değerleri ile Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlıdır.
Genel kültür ve tarihe yardımcı bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır. 11
Tarih disiplini çerçevesinde düşünebilme ve yorum yapabilme yeteneği kazanır. 11
Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir. 11 1 1 1
Tarih metodolojisini kullanarak, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız veya ortak çalışma olarak yürütebilir.
Tarihi bilgi ve bulgu eksiklikleri nedeni ile henüz aydınlatılamamış konularda sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır. Tarih alanındaki sosyal bilimler ile ilgili becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Tarih alanında yapılmış güncel araştrımaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir.1 1 1 11
Sahasında çalışan kişilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir. İçinde bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini planlar. 1 1 1 1 1 1
Tarih alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) 1 1 1 1 1 111
Tarih alanında kendisini devamlı geliştirmek için gayret gösterir. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini, kurumunu ve alanını geliştirmede etkin rol oynar.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
210001012004Osmanlı Paleografyası IZorunlu2004.00
210001032004Tarih Metodolojisi IZorunlu2004.00
210001072010Eskiçağ Tarihi IZorunlu2004.00
210001092004Orta Asya Türk Tarihi IZorunlu2003.00
210001152010Türk Dili IZorunlu2002.00
210001252010Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
210001272010İngilizce IZorunlu2002.00
210001992010Seçmeli ISeçmeli2009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
210001022004Osmanlı Paleografyası IIZorunlu2004.00
210001042004Tarih Metodolojisi IIZorunlu2004.00
210001082010Eskiçağ Tarihi IIZorunlu2004.00
210001102004Orta Asya Türk Tarihi IIZorunlu2003.00
210001162010Türk Dili IIZorunlu2002.00
210001262010Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
210001282010İngilizce IIZorunlu2002.00
210001982010Seçmeli IISeçmeli2009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
210002012005Osmanlıca Metinler IZorunlu2003.00
210002072005Büyük Selçuklu Devleti TarihiZorunlu2003.00
210002112005Osmanlı Tarihi IZorunlu2003.00
210002412010Ortaçağ Avrupa TarihiZorunlu2003.00
210002432010İslam Tarihi-IZorunlu2003.00
210002452010Siyasal Düşünceler Tarihi-IZorunlu2003.00
210002992010Seçmeli IIISeçmeli20012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
210002022005Osmanlıca Metinler IIZorunlu2003.00
210002102005Bizans TarihiZorunlu2003.00
210002122005Osmanlı Tarihi IIZorunlu2003.00
210002402010İslam Tarihi-IIZorunlu2003.00
210002422010Türkiye Selçukluları TarihiZorunlu2003.00
210002442010Siyasal Düşünceler Tarihi-IIZorunlu2003.00
210002982010Seçmeli IVSeçmeli20012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
210003012005Osmanlı Diplomatikası IZorunlu2003.00
210003032005Osmanlı Tarihi IIIZorunlu2003.00
210003512010Yeniçağ Avrupa TarihiZorunlu2003.00
210003532010Modern Ortadoğu Tarihi-IZorunlu2003.00
210003552010Türk Dünyası Tarihi IZorunlu2003.00
210003572010Osmanlı İktisat TarihiZorunlu2003.00
210003992010Seçmeli-VSeçmeli20012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
210003022005Osmanlı Diplomatikası IIZorunlu2003.00
210003042005Osmanlı Tarihi IVZorunlu2003.00
210003502010Yakınçağ Avrupa TarihiZorunlu2003.00
210003522010Modern Ortadoğu Tarihi-IIZorunlu2003.00
210003542010Türk Dünyası Tarihi IIZorunlu2003.00
210003562010Osmanlı Sosyal TarihiZorunlu2003.00
210003982010Seçmeli VISeçmeli20012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
210004032005Türkiye Cumhuriyeti Tarihi IZorunlu2003.00
210004112005Bitirme Projesi IZorunlu0203.00
210004332005Türk Demokrasi TarihiZorunlu2003.00
210004512010Türk Dış Politikası-IZorunlu2003.00
210004552010Cumhuriyet Dönemi İktisat TarihiZorunlu2003.00
210004912010Çağdaş Dünya TarihiZorunlu2003.00
210004992010Seçmeli VIISeçmeli20012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
210004022005Atatürk ve Modern TürkiyeZorunlu2003.00
210004042005Türkiye Cumhuriyeti Tarihi IIZorunlu2003.00
210004122005Bitirme Projesi IIZorunlu0203.00
210004282005Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür TarihiZorunlu2003.00
210004442010Türk Dış Politikası-IIZorunlu2003.00
210004502010Cumhuriyet Dönemi Sosyal TarihiZorunlu2003.00
210004982010Seçmeli VIIISeçmeli20012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
210001192004Siyaset Bilimine GirişSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001372010Oğuzlar (Türkmenler)Seçmeli1Seçmeli I2003.00
210001392010Tarihi CoğrafyaSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001412010Orta Asya Türk Tarihinin KaynaklarıSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001432010Eski Yunan TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001472010Arapça ISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001492010Farsça ISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001512010Yunanca ISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001532010Rusça ISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001302010Bilim ve Teknoloji TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001322010Uygarlık TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001342010Tarih SosyolojisiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001362010Türklerde ArşivcilikSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001382010JeopolitikSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001402010Doğu Avrupa Türk Devletleri TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001422010Roma TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001462010Arapça IISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001482010Farsça IISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001502010Yunanca IISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001522010Rusça IISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002052005İlk Müslüman Türk Devletleri TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002192005Sömürgecilik TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002232005Türk Moğol TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002262005Selçuklu Sosyo-Ekonomik TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002082005Anadolu Beylikleri TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002202005Haçlı Seferleri TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002222005Doğu Anadolu Türk Devletleri TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002472010Türk Kültür TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002492010Osmanlı Tarihinin KaynaklarıSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002512010Ortaçağ Tarihinin KaynaklarıSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002532010AtabeyliklerSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002552010Türk Hukuk TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002572010İngilizce-IIISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002612005Arapça IIISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002632005Farsça IIISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002652005Yunanca IIISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002672005Rusça IIISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002462010Selçuklu Kültür ve Medeniyeti TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002482010İslam Medeniyeti TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002502010Şehir TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002522010Yakındoğu Türk Devletleri TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002542010Hindistan Türk Devletleri TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002562010Dünya Liderleri TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002582010İngilizce-IVSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002622005Arapça IVSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002642005Farsça IVSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002662005Yunanca IVSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210002682005Rusça IVSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003062005Osmanlı Teşkilat TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003152003Tarih YazıcılığıSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003612010Osmanlı Diploması TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003632010Rusya TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003652010Türk-İslam Sanatı TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003672010Türk Düşünce TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003692010Selçuklu-Bizans İlişkileriSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003712010İran Türk TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003752010İngilizce VSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003792011Uzakdoğu TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003812005Arapça VSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003832005Farsça VSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003852005Yunanca VSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003872005Rusça VSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003182005Tarih FelsefesiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003282005Amerikan TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003322005Avrupa Sosyo-Ekonomik TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003602010Kafkasya TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003622010Osmanlı Bizans ilişkileriSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003642010Osmanlı Kültür ve Medeniyeti TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003662010Türk Denizcilik TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003682010İngilizce VISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003722010Osmanlı Modernleşme TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003742005Afrika TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003762005Arapça VISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003782005Farsça VISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003802005Yunanca VISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210003822005Rusça VISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004532010Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin KaynaklarıSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004572010Cumhuriyet Dönemi Fikir HareketleriSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004592010Demokrasi Ve İnsan HaklarıSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004612010Günümüz Dünya SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004522010Cumhuriyet Dönemi Devlet TeşkilatıSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004542010Türkiye Avrupa Birliği İlişkileriSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004632010Uluslararası Kuruluşlar ve TürkiyeSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004652010Milli Mücadele TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004672010Türk Ermeni İlişkileriSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004692010Türk Eğitim TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004712010Osmanlıca Metin İncelemeleri-ISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004732010Balkan TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004792010İngilizce VIISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004812010Arapça VIISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004832010Farsça VIISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004852010Yunanca VIISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004872010Rusça VIISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004562010Türk Basın TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004582010Uluslararası Güvenlik ve TürkiyeSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004602010Atatürkçü Düşünce SistemiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
21000464201020.Yüzyıl Balkan Devletleri TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004662010Osmanlıca Metin İncelemeleri-IISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004682010Kıbrıs TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004702010Türkiye Göç Hareketleri TarihiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004742010İngilizce VIIISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004762010Arapça VIIISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004782010Farsça VIIISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004802010Yunanca VIIISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210004822010Rusça VIIISeçmeli1Seçmeli I2003.00
210001432010Eski Yunan TarihiSeçmeli2Seçmeli II2003.00
210004532010Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin KaynaklarıSeçmeli7Seçmeli VII2003.00
210004732010Balkan TarihiSeçmeli7Seçmeli VII2003.00
210004732010Balkan TarihiSeçmeli8Seçmeli VIII2003.00
210004532010Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin KaynaklarıSeçmeli8Seçmeli VIII2003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS