Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTürk Dili ve Edebiyatı


Kuruluş


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2004 yılında kurulmuş, 2005-2006 Öğretim Yılında öğrenci alarak faaliyete geçmiştir.


Kazanılan Derece


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu (Türkolog)


Kabul ve Kayıt Koşulları


Lise diploması, ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite yerleştirme sınavları ile öğrenci alınmaktadır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Bölümümüz lisans öğrenimine kabul edilmek üzere dikey ve yatay geçiş başvurularında AİBÜ'nün ilgili yönetmeliklerinde ilan edilen koşul ve kontenjanlar geçerlidir. Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilere uyum programı uygulanmaktadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


AİBÜ'nün ilgili yönetmeliklerinde ilan edilen koşul ve kurallar geçerlidir.


Program Profili


Bölümümüzün amacı, başlangıçtan günümüze kadar Türk Dili ve Edebiyatı alanına giren metinlerini edebî ve filolojik olarak değerlendirmek, bu şekilde öğrenciye bu ürünlerin, Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki yerini akademik düzeyde öğretmek, öğrencileri Türk Dili ve Edebiyat hakkında kapsamlı bilgilerle donatarak, onların ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamı, uzman ve öğretmen olarak yetişmelerini sağlamaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bölümümüz mezunları basta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere çeşitli özel eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedirler. Bunun yanında Kültür Bakanlığı ve çeşitli Bakanlıklarda, TRT'de, özel radyo ve televizyon kuruluşlarında, Türk Dil Kurumunda, kamu ve özel kurumlara bağlı arşivlerde görev alabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümümüz lisans mezunları, gerekli koşulları sağlamaları durumunda, Türk Dili ve Edebiyatı başta olmak üzere, üniversitelerin sosyal bilimler alanlarında eğitim veren farklı alanlardaki yüksek lisans programlarına başvurabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar genel olarak bir ara sınav ve bir sınav şeklinde olup, ayrıca ödev ve sözlü sunum ile desteklenmektedir. Değerlendirme A.İ.B.Ü. Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Toplam en az 162 kredilik dersten başarılı olmak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ (Program Başkanı) mkutalmis@tnn.net 03742541000-1346 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Gölköy Kampüsü BOLU


Bölüm Olanakları


Fakültemizde mevcut olan 3 adet bilgisayar laboratuvarında 120 adet masaüstü bilgisayar bulunmakta ve arzu eden öğrenciler tarafından üniversitenin açık olduğu gün ve saatlerde kullanıma sunulmaktadır. Üniversitemiz yerli ve yabancı yayınlara ulaşılabilen 63 ayrı elektronik veritabanına üyedir. ayrıca sosyal bilimler alanında makalelerin yayımlandığı 54 süreli yayına abonedir.

Program Çıktıları

Bilgi


Türk dili ve edebiyatının Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili konuşup, dili iyi bir iletişime ve anlamaya olanak sağlayacak biçimde kullanır. Türkiye Türkçesini ses, şekil, söz dizimi, anlam bilim ve sözlük bilim gibi dilbilgisi ve dilbilim yöntemleriyle anlama, yorumlama ve çözümleme becerisine sahip olarak bu alandaki bilgisini, araştırma ve geliştirme yönünde kullanabilir.

Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilgi edinme, aktarma, düzenleme ve paylaşma becerilerine sahiptir.

Tarihi Türk Şivelerinin yazıldığı alfabeleri bilir; bu alfabelerle yazılmış metinleri çevriyazıya aktarır; aktardığı metinleri Standart Türkiye Türkçesine çevirerek üzerinde dil incelemeleri yapabilir.

Çağdaş Türk Şivelerinin yazıldığı alfabeleri bilir; bu alfabelerle yazılmış metinleri çevriyazıya aktarır; aktardığı metinleri Standart Türkiye Türkçesine çevirerek üzerinde dil incelemeleri yapabilir.

Anadolu ve Rumeli ağızlarından derlenmiş metinleri okur, anlar ve çözümlemelerini yapabilir.

Eski Türk edebiyatının kaynaklarına, karakteristik özelliklerine, araştırma yöntemlerine, nazım bilgi, şekil ve türlerine, aruz veznine, mazmun bilgisine, edebi sanatlara hâkimdir.

Eski Türk edebiyatı metinlerini anlama, açıklama ve yorumlamada kullanılan geleneksel ve modern yöntemlerle nesre çeviri, şerh, yorum, tahlil ve inceleme yapabilir; metinleri anlamada filolojik, etimolojik ve semantik yaklaşımları kullanabilir.

Klasik Türk edebiyatının çok anlamlılık özelliği, poetikası, hayat ve toplumla olan ilişkisi, disiplinler arası ilişkileri, dil, kültür ve medeniyetimize olan katkıları ile günümüz edebiyatına olan etkileri vs. konularda bilgi sahibidir.

Yeni Türk Edebiyatı Tarihini, edebiyat tarihinin esas sorunlarına ve edebiyat tarihçiliğinin görüş ve esaslarına, uygun olarak, bilimsel bir şekilde inceleyebilir ve değerlendirme yapabilir. Edebî metinleri okuma, anlama, inceleme ve yorumlamada kullanılan modern edebiyat, düşünce, kültür kuram ve yöntemleri bilir ve bunları metinler üzerinde etkili bir biçimde uygulayabilecek yeterlilik ve yetkinliğe sahip olur.

Edebî dönemler, akımlar ve şahsiyetler üzerinde; bilimsel, edebî, disiplinler arası araştırmalar yapabilir. Türk edebiyatının başlangıç devirlerinden 19. yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdüren eski Türk edebiyatının tarihini, evrelerini, gelişimini, dönem özelliklerini başlıca akım, ekol, edebî çevre, yazar ve şairlerini manzum ve mensur eserleriyle birlikte öğrenir.

13. Halk biliminin tarihi, gelişimi ve ülkemizde halk biliminin günümüze kadar geçirmiş olduğu bilimsel olgunlaşma süreci, bu sürece etki eden bilim adamları ve çalışmaları bilgilerine sahip olur. Halk Bilimi yöntem ve tekniklerini anlama, inceleme ve yorumlama konusunda; modern bilim, düşünce, kültür, kuram ve yöntemleri bilir ve bunları folklor araştırma alanları üzerinde etkili bir biçimde uygulayabilecek yeterlilik ve yetkinliğe sahip olur. Halk Biliminin diğer bilim dalları ile olan ilişkilerini öğrenir. Halk Bilimi alan araştırmalarında kullanılacak alan araştırmaları ile ilgili teknik ve yöntemleri ve bunları alan araştırmalarında nasıl kullanacağını bilir.

Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri, sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ortak yürütülen çalışmalarda kullanabilir.

Beceri


Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak doğru, yetkin, anlaşılır bir şekilde kullanır.

Türk edebiyatının tarihi dönemlerini ayırt eder, bu dönemlerin önde gelen yazarlarını tanır.

Türk dili ve edebiyatının tarihsel gelişimini temsil eden metinleri okuyarak tahlil eder.

Türk edebiyatının klasik ve yeni dönem bilgi ve teorilerini kavrayarak edebiyat metinlerini bu bilgiler ışığında yorumlar.

Türk edebiyatı metinlerini Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırır.

Yetkinlikler


Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.1. Türk dili ve edebiyatının Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.

2. Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak doğru, yetkin, anlaşılır bir şekilde kullanır.

3. Türk edebiyatının tarihi dönemlerini ayırt eder, bu dönemlerin önde gelen yazarlarını tanır.

4. Türk dili ve edebiyatının tarihsel gelişimini temsil eden metinleri okuyarak tahlil eder.

5. Türk edebiyatının klasik ve yeni dönem bilgi ve teorilerini kavrayarak edebiyat metinlerini bu bilgiler ışığında yorumlar.

6. Türk edebiyatı metinlerini Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırır.

7. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

8. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

9. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

10. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

12. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili konuşup, dili iyi bir iletişime ve anlamaya olanak sağlayacak biçimde kullanır. Türkiye Türkçesini ses, şekil, söz dizimi, anlam bilim ve sözlük bilim gibi dilbilgisi ve dilbilim yöntemleriyle anlama, yorumlama ve çözümleme becerisine sahip olarak bu alandaki bilgisini, araştırma ve geliştirme yönünde kullanabilir.

13. Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilgi edinme, aktarma, düzenleme ve paylaşma becerilerine sahiptir.

14. Tarihi Türk Şivelerinin yazıldığı alfabeleri bilir; bu alfabelerle yazılmış metinleri çevriyazıya aktarır; aktardığı metinleri Standart Türkiye Türkçesine çevirerek üzerinde dil incelemeleri yapabilir.

15. Çağdaş Türk Şivelerinin yazıldığı alfabeleri bilir; bu alfabelerle yazılmış metinleri çevriyazıya aktarır; aktardığı metinleri Standart Türkiye Türkçesine çevirerek üzerinde dil incelemeleri yapabilir.

16. Anadolu ve Rumeli ağızlarından derlenmiş metinleri okur, anlar ve çözümlemelerini yapabilir.

17. Eski Türk edebiyatının kaynaklarına, karakteristik özelliklerine, araştırma yöntemlerine, nazım bilgi, şekil ve türlerine, aruz veznine, mazmun bilgisine, edebi sanatlara hâkimdir.

18. Eski Türk edebiyatı metinlerini anlama, açıklama ve yorumlamada kullanılan geleneksel ve modern yöntemlerle nesre çeviri, şerh, yorum, tahlil ve inceleme yapabilir; metinleri anlamada filolojik, etimolojik ve semantik yaklaşımları kullanabilir.

19. Klasik Türk edebiyatının çok anlamlılık özelliği, poetikası, hayat ve toplumla olan ilişkisi, disiplinler arası ilişkileri, dil, kültür ve medeniyetimize olan katkıları ile günümüz edebiyatına olan etkileri vs. konularda bilgi sahibidir.

20. Yeni Türk Edebiyatı Tarihini, edebiyat tarihinin esas sorunlarına ve edebiyat tarihçiliğinin görüş ve esaslarına, uygun olarak, bilimsel bir şekilde inceleyebilir ve değerlendirme yapabilir. Edebî metinleri okuma, anlama, inceleme ve yorumlamada kullanılan modern edebiyat, düşünce, kültür kuram ve yöntemleri bilir ve bunları metinler üzerinde etkili bir biçimde uygulayabilecek yeterlilik ve yetkinliğe sahip olur.

21. Edebî dönemler, akımlar ve şahsiyetler üzerinde; bilimsel, edebî, disiplinler arası araştırmalar yapabilir. Türk edebiyatının başlangıç devirlerinden 19. yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdüren eski Türk edebiyatının tarihini, evrelerini, gelişimini, dönem özelliklerini başlıca akım, ekol, edebî çevre, yazar ve şairlerini manzum ve mensur eserleriyle birlikte öğrenir.

22. 13. Halk biliminin tarihi, gelişimi ve ülkemizde halk biliminin günümüze kadar geçirmiş olduğu bilimsel olgunlaşma süreci, bu sürece etki eden bilim adamları ve çalışmaları bilgilerine sahip olur. Halk Bilimi yöntem ve tekniklerini anlama, inceleme ve yorumlama konusunda; modern bilim, düşünce, kültür, kuram ve yöntemleri bilir ve bunları folklor araştırma alanları üzerinde etkili bir biçimde uygulayabilecek yeterlilik ve yetkinliğe sahip olur. Halk Biliminin diğer bilim dalları ile olan ilişkilerini öğrenir. Halk Bilimi alan araştırmalarında kullanılacak alan araştırmaları ile ilgili teknik ve yöntemleri ve bunları alan araştırmalarında nasıl kullanacağını bilir.

23. Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri, sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ortak yürütülen çalışmalarda kullanabilir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Türk dili ve edebiyatının Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili konuşup, dili iyi bir iletişime ve anlamaya olanak sağlayacak biçimde kullanır. Türkiye Türkçesini ses, şekil, söz dizimi, anlam bilim ve sözlük bilim gibi dilbilgisi ve dilbilim yöntemleriyle anlama, yorumlama ve çözümleme becerisine sahip olarak bu alandaki bilgisini, araştırma ve geliştirme yönünde kullanabilir.
Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilgi edinme, aktarma, düzenleme ve paylaşma becerilerine sahiptir.
Tarihi Türk Şivelerinin yazıldığı alfabeleri bilir; bu alfabelerle yazılmış metinleri çevriyazıya aktarır; aktardığı metinleri Standart Türkiye Türkçesine çevirerek üzerinde dil incelemeleri yapabilir.
Çağdaş Türk Şivelerinin yazıldığı alfabeleri bilir; bu alfabelerle yazılmış metinleri çevriyazıya aktarır; aktardığı metinleri Standart Türkiye Türkçesine çevirerek üzerinde dil incelemeleri yapabilir.
Anadolu ve Rumeli ağızlarından derlenmiş metinleri okur, anlar ve çözümlemelerini yapabilir.
Eski Türk edebiyatının kaynaklarına, karakteristik özelliklerine, araştırma yöntemlerine, nazım bilgi, şekil ve türlerine, aruz veznine, mazmun bilgisine, edebi sanatlara hâkimdir.
Eski Türk edebiyatı metinlerini anlama, açıklama ve yorumlamada kullanılan geleneksel ve modern yöntemlerle nesre çeviri, şerh, yorum, tahlil ve inceleme yapabilir; metinleri anlamada filolojik, etimolojik ve semantik yaklaşımları kullanabilir.
Klasik Türk edebiyatının çok anlamlılık özelliği, poetikası, hayat ve toplumla olan ilişkisi, disiplinler arası ilişkileri, dil, kültür ve medeniyetimize olan katkıları ile günümüz edebiyatına olan etkileri vs. konularda bilgi sahibidir.
Yeni Türk Edebiyatı Tarihini, edebiyat tarihinin esas sorunlarına ve edebiyat tarihçiliğinin görüş ve esaslarına, uygun olarak, bilimsel bir şekilde inceleyebilir ve değerlendirme yapabilir. Edebî metinleri okuma, anlama, inceleme ve yorumlamada kullanılan modern edebiyat, düşünce, kültür kuram ve yöntemleri bilir ve bunları metinler üzerinde etkili bir biçimde uygulayabilecek yeterlilik ve yetkinliğe sahip olur.
Edebî dönemler, akımlar ve şahsiyetler üzerinde; bilimsel, edebî, disiplinler arası araştırmalar yapabilir. Türk edebiyatının başlangıç devirlerinden 19. yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdüren eski Türk edebiyatının tarihini, evrelerini, gelişimini, dönem özelliklerini başlıca akım, ekol, edebî çevre, yazar ve şairlerini manzum ve mensur eserleriyle birlikte öğrenir.
13. Halk biliminin tarihi, gelişimi ve ülkemizde halk biliminin günümüze kadar geçirmiş olduğu bilimsel olgunlaşma süreci, bu sürece etki eden bilim adamları ve çalışmaları bilgilerine sahip olur. Halk Bilimi yöntem ve tekniklerini anlama, inceleme ve yorumlama konusunda; modern bilim, düşünce, kültür, kuram ve yöntemleri bilir ve bunları folklor araştırma alanları üzerinde etkili bir biçimde uygulayabilecek yeterlilik ve yetkinliğe sahip olur. Halk Biliminin diğer bilim dalları ile olan ilişkilerini öğrenir. Halk Bilimi alan araştırmalarında kullanılacak alan araştırmaları ile ilgili teknik ve yöntemleri ve bunları alan araştırmalarında nasıl kullanacağını bilir.
Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri, sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ortak yürütülen çalışmalarda kullanabilir.
Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak doğru, yetkin, anlaşılır bir şekilde kullanır.
Türk edebiyatının tarihi dönemlerini ayırt eder, bu dönemlerin önde gelen yazarlarını tanır.
Türk dili ve edebiyatının tarihsel gelişimini temsil eden metinleri okuyarak tahlil eder.
Türk edebiyatının klasik ve yeni dönem bilgi ve teorilerini kavrayarak edebiyat metinlerini bu bilgiler ışığında yorumlar.
Türk edebiyatı metinlerini Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırır.
Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
021100992010Seçmeli ISeçmeli2004.00
211002012007Türkiye Türkçesi IIIZorunlu2003.00
211002052007Eski Türkçe IZorunlu2004.00
211002072007Eski Anadolu Türkçesi IZorunlu2003.00
211002092007Eski Türk Edebiyatı IZorunlu2004.00
211002112007Yeni Türk Edebiyatı IZorunlu2004.00
211002132007Türk Halk Edebiyatı IZorunlu2003.00
211002272008Osmanlı Türkçesi IIIZorunlu3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
021100982010Seçmeli IISeçmeli2004.00
211002022007Türkiye Türkçesi IVZorunlu2003.00
211002062007Eski Türkçe IIZorunlu2004.00
211002082007Eski Anadolu Türkçesi IIZorunlu2003.00
211002102007Eski Türk Edebiyatı IIZorunlu2004.00
211002122007Yeni Türk Edebiyatı IIZorunlu2004.00
211002142007Türk Halk Edebiyatı IIZorunlu2003.00
211002282008Osmanlı Türkçesi IVZorunlu3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
021100972010Seçmeli IIISeçmeli2006.00
211003012008Karahanlı TürkçesiZorunlu2004.00
211003032008Çağdaş Türk Lehçeleri IZorunlu2004.00
211003052008Eski Türk Edebiyatı IIIZorunlu2004.00
211003072008Eski Türk Edebiyatında Nesir IZorunlu2004.00
211003092008Yeni Türk Edebiyatı IIIZorunlu2004.00
211003112008Türk Halk Edebiyatı IIIZorunlu2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
021100962010Seçmeli IVSeçmeli2006.00
211003022008Harezm-Kıpçak TürkçesiZorunlu2004.00
211003042008Çağdaş Türk Lehçeleri IIZorunlu2004.00
211003062008Eski Türk Edebiyatı IVZorunlu2004.00
211003082008Eski Türk Edebiyatında Nesir IIZorunlu2004.00
211003102008Yeni Türk Edebiyatı IVZorunlu2004.00
211003122008Türk Halk Edebiyatı IVZorunlu2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
021100952010Seçmeli VSeçmeli20016.00
211004012008Çağatay Türkçesi IZorunlu2003.00
211004032008Eski Türk Edebiyatı VZorunlu2003.00
211004052008Yeni Türk Edebiyatı VZorunlu2004.00
211004272011Bitirme Çalışması IZorunlu0204.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
021100942010Seçmeli VISeçmeli20016.00
211004022008Çağatay Türkçesi IIZorunlu2003.00
211004042008Eski Türk Edebiyatı VIZorunlu2003.00
211004062008Yeni Türk Edebiyatı VIZorunlu2004.00
211004302011Bitirme Çalışması IIZorunlu0204.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
211002162007Mesleki İngilizce ISeçmeli3Seçmeli I2002.00
211002172007Farsça ISeçmeli3Seçmeli I2002.00
211002192007Güzel Konuşma ve Yazma TeknikleriSeçmeli3Seçmeli I2002.00
211002212007Türk Kültür TarihiSeçmeli3Seçmeli I2002.00
211002232007İletişim ve EdebiyatSeçmeli3Seçmeli I2002.00
211002252007Türkolojiye GirişSeçmeli3Seçmeli I2002.00
211002292013Türk Kültüründe İnanç ve İnanışlarSeçmeli3Seçmeli I2002.00
211002342013Türk MitolojisiSeçmeli3Seçmeli I2002.00
211002182007Farsça IISeçmeli4Seçmeli II2002.00
211002262007Dil ve KültürSeçmeli4Seçmeli II2002.00
211002302011Edebiyat TarihiSeçmeli4Seçmeli II2002.00
211003152008Mesleki İngilizce IISeçmeli4Seçmeli II2002.00
211002362013Aşıklık GeleneğiSeçmeli4Seçmeli II2002.00
211003132008Türk Halk Bilimi ISeçmeli5Seçmeli III2002.00
211003192008Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı ISeçmeli5Seçmeli III2002.00
211003232008Edebiyat SosyolojisiSeçmeli5Seçmeli III2002.00
211003292011Yaratıcı YazmaSeçmeli5Seçmeli III2002.00
211003332013Türk Medeniyeti TarihiSeçmeli5Seçmeli III2002.00
211003352013Türk Tasavvuf Edebiyatı ve Geleneği Seçmeli5Seçmeli III2002.00
211004132008Akademik İngilizce ISeçmeli5Seçmeli III2004.00
211003142008Türk Halk Bilimi IISeçmeli6Seçmeli IV2002.00
211003202008Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı IISeçmeli6Seçmeli IV2002.00
211003222008Roman TeorileriSeçmeli6Seçmeli IV2002.00
211003322013Türk Halk BilgisiSeçmeli6Seçmeli IV2002.00
211003342013Halk Bilimi Araştırma Metot ve TeknikleriSeçmeli6Seçmeli IV2002.00
211002222007Türk Dilinin KaynaklarıSeçmeli6Seçmeli IV2002.00
211004142008Akademik İngilizce IISeçmeli6Seçmeli IV2004.00
211004072008Batı Edebiyatı ISeçmeli7Seçmeli V2004.00
211004092008Tiyatro BilgileriSeçmeli7Seçmeli V2004.00
211004152009Çağdaş Türk Lehçeleri IIISeçmeli7Seçmeli V2004.00
211004172009Anadolu ve Rumeli AğızlarıSeçmeli7Seçmeli V2004.00
211004232009Çocuk EdebiyatıSeçmeli7Seçmeli V2004.00
211004292013Geleneksel Türk Halk TiyatrosuSeçmeli7Seçmeli V2004.00
211004182009Türk Dilinin Bugünkü ProblemleriSeçmeli7Seçmeli V2004.00
211004082008Batı Edebiyatı IISeçmeli8Seçmeli VI2004.00
211004102008Tiyatro TarihiSeçmeli8Seçmeli VI2004.00
211004262011Hitabet SanatıSeçmeli8Seçmeli VI2004.00
211004322013Bolu Şehir FolkloruSeçmeli8Seçmeli VI2004.00
211003182008Anlam BilimiSeçmeli8Seçmeli VI2002.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
MTT231Russian IElective33004.00