Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıGeleneksel Türk Sanatları Bölümü


Kuruluş


2010 tarihinde kurulmuş olan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında öğretim faaliyetine başlamıştır. Geleneksel Türk Sanatları kültür ve sanat değerlerini, yaşam biçimini, gelenek ve görenekle birlikte, sanatsal yönleri, kuşaktan kuşağa aktarmayı, tanıtmayı, ürünleri doğru yorumlamayı, yaratıcılığı geliştirerek bu alanda eser üretmeyi, disiplinler arası bağlantılar kurmayı, kültürel çeşitliliği korumayı vurgulayan, sanatsal ve teknolojik edinimlerle mezun olan tasarımcılar yetiştirir. Programın dört yıl süren lisans eğitimi; genel kültür, teorik ve uygulamalı meslek/alan derslerini kapsamaktadır.


Kazanılan Derece


Geleneksel Türk Sanatları Programı Lisans derecesi


Kazanılan Derece


Lisans derecesi


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


6. Seviye Lisans diploması


Kabul ve Kayıt Koşulları


Geleneksel Türk Sanatları Bölümü normal öğretim programı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) Uygulama Esaslarına uygun olarak yapılmaktadır. Bu süreçte, öğrenci kontenjanları (ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda ilan edilen şekliyle), başvuru için gereken koşullar, ön kayıt işlemleri, sınav tarihleri ve sınava dair bilgiler; “Özel Yetenek Sınavı Uygulama Esasları” içerisinde açık olarak yer almakta ve bu esaslar Üniversite Senatosu'nda kabul edildikten sonra Üniversite web sayfası, Fakülte web sayfası (www.gsf.ibu.edu.tr) ve Fakülte duyuru panoları aracılığı ile ilan edilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Güzel Sanatlar Fakültesinin Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde alınması koşuluyla daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başardıkları derslerin kredi ve not transferinin yapılarak, kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken eşdeğer derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Kredi-not transferi ve muafiyet talepleri, ilk kayıt esnasında bir hafta içinde, tevsik eden evrak eklenerek, dilekçeyle bölüm başkanlıklarına yapılır. Süresinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bölüm başkanlıklarınca ilgili yönetim kuruluna iletilen talepler, yönetim kurulunca Senato tarafından belirlenen esaslara göre, tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde ivedilikle sonuçlandırılır. Muafiyete ilişkin yönetim kurulu kararları derslerin başlamasından itibaren en geç üç hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir. Kredi transferi ve muafiyet işlemleri “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği” Madde 9’a göre yapılmaktadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Geleneksel Türk Sanatları lisans programından mezun olabilmek için programa kayıtlı adayların, her dönem alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olması gerekir.


Program Profili


Kültürel bilgi birikimi ve teknoloji kullanılarak geleneksel sanatlarımızın günümüzde yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için özgün tasarımlar yapabilen tasarımcı yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Geleneksel Türk Sanatları bölümünden mezun olan öğrenciler, seçimlik üç uzmanlık alandan (Kitap Sanatları alanı, Çini Sanatı alanı, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri alanı) biri ve seçmeli ders tercihlerine göre kavramsal bilgi, sanatsal atölye ile teknolojiyi birleştirme imkanına sahiptir. öğrencinin verimli çalışması ve sahada tercih edilen tasarımcı olması hedeflenmektedir. Programdan sanatsal ve teknolojik edinimlerle mezun olan öğrenciler, Geleneksel Türk Sanatları uzmanı olarak; müze ve kütüphanelerde, arşivlerde, ilgili resmi ve özel kurumlarda, dokuma kumaş, halı, çini ve kitap sanatları uygulama alanlarında sanatçı, tasarımcı ya da uzmanı olarak görev alabilmektedir. Alanında uzman öğretim elemanlarıyla öğrenciler, kişisel gelişimlerini arttırılabilmektedirler, programdan ve çok alanlı (multidisipliner) bölümlerden edindiği bilgi ve becerilerilerle sanatsal çalışmaları yorumlayabilmektedirler. Farabi ve Erasmus Değişim Programları ile Avrupadaki ve Türkiye’deki diğer üniversiteler bünyesinde ortak yürütülen çalışmalarla, öğrencilerin küresel ortamda hareketlilik kazanmalarına ve çok yönlü olmalarına olanak sağlanabilmektedir. Ayrıca akademik kariyer yaparak, yüksek öğretim kurumlarında ihtiyaç duyulan öğretim elemanı olma hakkı kazanabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Tezli yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Genel kural olarak değerlendirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve dönem sonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Dönem sonu sınavının ders başarı notuna etkisi en az %40, en çok %70 olabilir. Bölüm başkanlığına bildirilmesi koşulu ile yarıyıl değerlendirilmesi yapılmayacak dersler için dönem sonu sınavının ders başarı notuna etkisi %100 yapılabilir. Yarıyıl içi başarının ve dönem sonu sınavının ders başarı notuna etkileri ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur ve öğrenci bilgi sistemine işlenir. Herhangi bir bilgi girişi yapılmadığı takdirde, bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı şekliyle sistemde varsayılan olarak işlem yapılır. Başarı notuna katkısı, ara sınav %40, dönem sonu sınavı %60 olarak hesaplanır. Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 puan üzerinden “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin 27 nci maddedeki not sistemine uyarlanarak dönem sonu başarı notu belirlenir. Sınavlar, ölçme ve değerlendirme “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ne göre uygulanmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Geleneksel Türk Sanatları lisans programından mezun olabilmek için programa kayıtlı adayların, her dönem alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olması gerekir. Bir öğrencinin her dönemde alabileceği normal ders yükü 30 AKTS’dir. Programda öğrenciler mezuniyet için en az 240 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


AKTS/DS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pakize KAYADİBİ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tel: +90 374 254 10 00/2456 e - posta: pakizekayadibi@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


2 Adet Geleneksel Türk Sanatları Atölyesi, 1 Adet Cam Atölyesi, 1 Adet Bilgisayar Atölyesi, 1 adet Serigrafi/Ebru Atölyesi, 1 adet Dokuma Atölyesi

Program Çıktıları

Bilgi


Alanında kültürel miras, tarih, sanat, estetik ve teknoloji ile ilgili bilgi sahibi olur.

İlişkili olduğu tarih, sanat tarihi, arkeoloji, etnoğrafya, sosyoloji, filoloji, felsefe bilim dallarının biribiriyle etkileşimini kavrar.

Kaynakları tarayarak, araştırma ve belgeleme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

“Kitap Sanatları”, “Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri”, “Çini Sanatı” alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahip olur.

İlgili kaynaklardan edindiği bilgileri kendi alanında yorumlar ve uygulamalarında etkin bir şekilde kullanır.

Tasarım, sanat ve geleneksel Türk sanatları eğitimi alanında gelişen teknolojiyi talip eder .

Beceri


Kurumsal ve sektör içerisinde güncel yarışma, sergi, sempozyum, konferansları takip eder ve sonuçlarını değerlendirir.

Sanat ve tasarım çalışmalarında farklı sanat teknikleriyle sanatsal ilkeleri ve elemanları ustalıkla kullanır.

Yetkinlikler


Düzenlenen sergi, sempozyum, panel vs etkinliklerde, bireysel veya ekip çalışmaları içerisinde sorumluluk alır.

Uzmanlık alanında bir atölye açabilecek kadar bilgi, beceri, donanım ve farkındalığa sahip olur.

Sanatsal ve kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı sağlar.

İlişkili olduğu alt disiplinlere ait bilgilerini analiz ederek, teknolojik alanda uygulama becerilerine aktarır.

Kendi uzmanlık alanındaki ürettiği çalışmalarını sorgulayarak; sürekli iyileştirme ve geliştirme yollarını arar.

Çeşitli dallarda yapılan eserleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak somut olarak çevresindeki insanları bilgilendirir ve alana yönelik bilinçlenmelerini sağlar.

Ulusal ve uluslararası yayın ve sanatsal etkinlikleri takip eder.

İhtiyacı olan kaynakları tarayıp, bunları bilimsel ve sanatsal etik değerleri gözeterek analiz edip yorumlar ve kullanılır.

Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceyle, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir

Her alanda yaratıcı davranış geliştirebilir ve yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilir.1. Alanında kültürel miras, tarih, sanat, estetik ve teknoloji ile ilgili bilgi sahibi olur.

2. İlişkili olduğu tarih, sanat tarihi, arkeoloji, etnoğrafya, sosyoloji, filoloji, felsefe bilim dallarının biribiriyle etkileşimini kavrar.

3. Kaynakları tarayarak, araştırma ve belgeleme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

4. “Kitap Sanatları”, “Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri”, “Çini Sanatı” alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahip olur.

5. İlgili kaynaklardan edindiği bilgileri kendi alanında yorumlar ve uygulamalarında etkin bir şekilde kullanır.

6. Tasarım, sanat ve geleneksel Türk sanatları eğitimi alanında gelişen teknolojiyi talip eder .

7. Kurumsal ve sektör içerisinde güncel yarışma, sergi, sempozyum, konferansları takip eder ve sonuçlarını değerlendirir.

8. Sanat ve tasarım çalışmalarında farklı sanat teknikleriyle sanatsal ilkeleri ve elemanları ustalıkla kullanır.

9. Düzenlenen sergi, sempozyum, panel vs etkinliklerde, bireysel veya ekip çalışmaları içerisinde sorumluluk alır.

10. Uzmanlık alanında bir atölye açabilecek kadar bilgi, beceri, donanım ve farkındalığa sahip olur.

11. Sanatsal ve kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı sağlar.

12. İlişkili olduğu alt disiplinlere ait bilgilerini analiz ederek, teknolojik alanda uygulama becerilerine aktarır.

13. Kendi uzmanlık alanındaki ürettiği çalışmalarını sorgulayarak; sürekli iyileştirme ve geliştirme yollarını arar.

14. Çeşitli dallarda yapılan eserleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

15. Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak somut olarak çevresindeki insanları bilgilendirir ve alana yönelik bilinçlenmelerini sağlar.

16. Ulusal ve uluslararası yayın ve sanatsal etkinlikleri takip eder.

17. İhtiyacı olan kaynakları tarayıp, bunları bilimsel ve sanatsal etik değerleri gözeterek analiz edip yorumlar ve kullanılır.

18. Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceyle, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir

19. Her alanda yaratıcı davranış geliştirebilir ve yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanında kültürel miras, tarih, sanat, estetik ve teknoloji ile ilgili bilgi sahibi olur.
İlişkili olduğu tarih, sanat tarihi, arkeoloji, etnoğrafya, sosyoloji, filoloji, felsefe bilim dallarının biribiriyle etkileşimini kavrar.
Kaynakları tarayarak, araştırma ve belgeleme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
“Kitap Sanatları”, “Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri”, “Çini Sanatı” alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahip olur.
İlgili kaynaklardan edindiği bilgileri kendi alanında yorumlar ve uygulamalarında etkin bir şekilde kullanır.
Tasarım, sanat ve geleneksel Türk sanatları eğitimi alanında gelişen teknolojiyi talip eder .
Kurumsal ve sektör içerisinde güncel yarışma, sergi, sempozyum, konferansları takip eder ve sonuçlarını değerlendirir. 1 1 1 1 111
Sanat ve tasarım çalışmalarında farklı sanat teknikleriyle sanatsal ilkeleri ve elemanları ustalıkla kullanır. 1 11 1 111
Düzenlenen sergi, sempozyum, panel vs etkinliklerde, bireysel veya ekip çalışmaları içerisinde sorumluluk alır. 11 11
Uzmanlık alanında bir atölye açabilecek kadar bilgi, beceri, donanım ve farkındalığa sahip olur. 1 1 1
Sanatsal ve kültürel etkinlikler ve projelerde sorumluluk alarak yaşadığı kültüre ve çevreye katkı sağlar. 1 1
İlişkili olduğu alt disiplinlere ait bilgilerini analiz ederek, teknolojik alanda uygulama becerilerine aktarır. 1 111 1 11
Kendi uzmanlık alanındaki ürettiği çalışmalarını sorgulayarak; sürekli iyileştirme ve geliştirme yollarını arar. 1 1 1 1
Çeşitli dallarda yapılan eserleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.1 11 111111 1
Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak somut olarak çevresindeki insanları bilgilendirir ve alana yönelik bilinçlenmelerini sağlar.1 1 11 11 11
Ulusal ve uluslararası yayın ve sanatsal etkinlikleri takip eder. 11 1 11 1 1
İhtiyacı olan kaynakları tarayıp, bunları bilimsel ve sanatsal etik değerleri gözeterek analiz edip yorumlar ve kullanılır.11 1 1111 1
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceyle, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir11 1 1 1111 11
Her alanda yaratıcı davranış geliştirebilir ve yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilir.11 1 1 1111 11

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2004001012018Türk Dili IZorunlu2002.00
2004001032018Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
2004001052018İngilizce IZorunlu2002.00
GSF0101Temel Sanat Eğitimi IZorunlu4206.00
GSF0111Bilgisayar Dest. Tasarım IZorunlu2203.00
GSF0207Sanat Tarihi IZorunlu2003.00
GTS0101Desen IZorunlu4207.00
GTS0105Osmanlıca IZorunlu2003.00
GTS0113Geleneksel Türk Sanatlarına GirişZorunlu2002.00
GTS0107Kariyer PlanlamaZorunlu1002.00
Toplam:32
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2004001022018Türk Dili IIZorunlu2002.00
2004001042018Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
2004001062018İngilizce IIZorunlu2002.00
GSF0102Temel Sanat Eğitimi IIZorunlu4206.00
GSF0112Bilgisayar Dest. Tasarım IIZorunlu2203.00
GSF0208Sanat Tarihi IIZorunlu2003.00
GTS0102Desen IIZorunlu4207.00
GTS0106Osmanlıca IIZorunlu2003.00
GTS0114PerspektifZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GSF0201Müzeler ve Kültürel MirasZorunlu2002.00
GSF0203İleri Osmanlıca IZorunlu2003.00
GSF0205Estetik ve Sanat Felsefesi IZorunlu2002.00
GTS0201Kitap Sanatları IZorunlu3306.00
GTS0203Dokuma Sanatı IZorunlu3306.00
GTS0205Çini Sanatı IZorunlu3306.00
GTS0207Ebru Sanatı IZorunlu3205.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GSF0202GirişimcilikZorunlu2102.00
GSF0204İleri Osmanlıca IIZorunlu2003.00
GSF0206Estetik ve Sanat Felsefesi IIZorunlu2002.00
GTS0202Kitap Sanatları IIZorunlu3306.00
GTS0204Dokuma Sanatı IIZorunlu3306.00
GTS0206Çini Sanatı IIZorunlu3306.00
GTS0208Ebru Sanatı IIZorunlu3205.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2004003932018Seçmeli Ders ISeçmeli2002.00
2004003952018Seçmeli Atölye ISeçmeli2204.00
2004003972018Seçmeli Yardımcı Atölye ISeçmeli4408.00
2004003992018Seçmeli Anasanat Atölye ISeçmeli4408.00
GSF0301Mitoloji ve İkonografi IZorunlu2002.00
GTS0301Bilgisayar Destekli Desen Tasarımı IZorunlu2204.00
GTS0303Geleneksel Türk Sanatları TarihiZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2004003922018Seçmeli Ders IISeçmeli2002.00
2004003942018Seçmeli Atölye IISeçmeli2204.00
2004003962018Seçmeli Yardımcı Atölye IISeçmeli4408.00
2004003982018Seçmeli Anasanat Atölye IISeçmeli4408.00
GSF0302Mitoloji ve İkonografi IIZorunlu2002.00
GTS0302Bilgisayar Destekli Desen Tasarımı IIZorunlu2204.00
GTS0304Türk Halk BilimiZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2004004952018Seçmeli Atölye IIISeçmeli2204.00
2004004972018Seçmeli Yardımcı Atölye IIISeçmeli4408.00
2004004992018Seçmeli Anasanat Atölye IIISeçmeli4408.00
GTS0401Çağdaş SanatZorunlu2002.00
GTS0403Bilimsel Araştırma YöntemleriZorunlu2003.00
GTS0405İletişim ve Sunum Teknikleri IZorunlu2205.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2004004962018Seçmeli Atölye IVSeçmeli2204.00
2004004982018Seçmeli Anasanat Atölye IVSeçmeli4408.00
GTS0402Farklı Kültürlerde Geleneksel SanatlarZorunlu3003.00
GTS0404Mezuniyet ProjesiZorunlu44010.00
GTS0406İletişim ve Sunum Teknikleri IIZorunlu2205.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
GTS0305-ÇSÇini Sanatları ISeçmeli5Seçmeli Anasanat Atölye I440.00
GTS0305-KSKitap Sanatları (Hat I)Seçmeli5Seçmeli Anasanat Atölye I440.00
GTS0305-HKSHalı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri ISeçmeli5Seçmeli Anasanat Atölye I440.00
GTS0306-ÇSÇini Sanatı IISeçmeli6Seçmeli Anasanat Atölye II440.00
GTS0306-HKSHalı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri IISeçmeli6Seçmeli Anasanat Atölye II440.00
GTS0306-KSKitap Sanatları (Hat II)Seçmeli6Seçmeli Anasanat Atölye II440.00
GTS0407-ÇSÇini Sanatı IIISeçmeli7Seçmeli Anasanat Atölye III440.00
GTS0407-HKSHalı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri IIISeçmeli7Seçmeli Anasanat Atölye III440.00
GTS0407-KSKitap Sanatları (Hat III)Seçmeli7Seçmeli Anasanat Atölye III440.00
GTS0408-ÇSÇini Sanatı IVSeçmeli8Seçmeli Anasanat Atölye IV440.00
GTS0408-HKSHalı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri IVSeçmeli8Seçmeli Anasanat Atölye IV440.00
GTS0408-KSKitap Sanatları (Tasarım)Seçmeli8Seçmeli Anasanat Atölye IV440.00
GTS0309Minyatür ISeçmeli5Seçmeli Atölye I220.00
GTS0311Baskı Sanatları ISeçmeli5Seçmeli Atölye I220.00
GTS0313Örme Teknikleri ISeçmeli5Seçmeli Atölye I220.00
GTS0315Kalem İşi Uygulamaları ISeçmeli5Seçmeli Atölye I220.00
GTS0317Vitray Uygulamaları ISeçmeli5Seçmeli Atölye I220.00
GTS0319Deri Tasarımı ISeçmeli5Seçmeli Atölye I230.00
GTS0310Minyatür IISeçmeli6Seçmeli Atölye II220.00
GTS0312Baskı Sanatları IISeçmeli6Seçmeli Atölye II220.00
GTS0314Örme Teknikleri IISeçmeli6Seçmeli Atölye II220.00
GTS0316Kalem İşi Uygulamaları IISeçmeli6Seçmeli Atölye II220.00
GTS0318Vitray Uygulamaları IISeçmeli6Seçmeli Atölye II220.00
GTS0320Deri Tasarımı IISeçmeli6Seçmeli Atölye II230.00
GTS0409Kat' ı Uygulamaları ISeçmeli7Seçmeli Atölye III220.00
GTS0411Doğal Boyacılık ISeçmeli7Seçmeli Atölye III220.00
GTS0413Keçe Uygulamaları ISeçmeli7Seçmeli Atölye III220.00
GTS0415Cam Sanatları ISeçmeli7Seçmeli Atölye III220.00
GTS0417Cilt ISeçmeli7Seçmeli Atölye III220.00
GTS0410Kat' ı Uygulamaları IISeçmeli8Seçmeli Atölye IV220.00
GTS0412Doğal Boyacılık IISeçmeli8Seçmeli Atölye IV220.00
GTS0414Keçe Uygulamaları IISeçmeli8Seçmeli Atölye IV220.00
GTS0416Cam Sanatları IISeçmeli8Seçmeli Atölye IV220.00
GTS0418Cilt IISeçmeli8Seçmeli Atölye IV220.00
GSF0124FotoğrafSeçmeli5Seçmeli Ders I200.00
GSF0321Sanat SosyolojisiSeçmeli5Seçmeli Ders I200.00
GSF0322Görsel AlgıSeçmeli5Seçmeli Ders I200.00
GSF0323Renk BilgisiSeçmeli5Seçmeli Ders I200.00
GSF0324Sanat Etkinliklerini İzlemeSeçmeli5Seçmeli Ders I200.00
GSF0325PazarlamaSeçmeli5Seçmeli Ders I200.00
GSF0326Seramik TeknolojisiSeçmeli5Seçmeli Ders I200.00
GSF0327Çini Sanatı TarihiSeçmeli5Seçmeli Ders I200.00
GSF0328Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımSeçmeli5Seçmeli Ders I200.00
GSF0329Müzik KültürüSeçmeli5Seçmeli Ders I200.00
GSF0330İşaret DiliSeçmeli5Seçmeli Ders I200.00
GSF0331Disiplinlerarası SanatSeçmeli5Seçmeli Ders I200.00
GSF0332DramaSeçmeli5Seçmeli Ders I200.00
GSF0333Türk Halk DanslarıSeçmeli5Seçmeli Ders I200.00
GSF0124FotoğrafSeçmeli6Seçmeli Ders II200.00
GSF0321Sanat SosyolojisiSeçmeli6Seçmeli Ders II200.00
GSF0322Görsel AlgıSeçmeli6Seçmeli Ders II200.00
GSF0323Renk BilgisiSeçmeli6Seçmeli Ders II200.00
GSF0324Sanat Etkinliklerini İzlemeSeçmeli6Seçmeli Ders II200.00
GSF0325PazarlamaSeçmeli6Seçmeli Ders II200.00
GSF0326Seramik TeknolojisiSeçmeli6Seçmeli Ders II200.00
GSF0327Çini Sanatı TarihiSeçmeli6Seçmeli Ders II200.00
GSF0328Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımSeçmeli6Seçmeli Ders II200.00
GSF0329Müzik KültürüSeçmeli6Seçmeli Ders II200.00
GSF0330İşaret DiliSeçmeli6Seçmeli Ders II200.00
GSF0331Disiplinlerarası SanatSeçmeli6Seçmeli Ders II200.00
GSF0332DramaSeçmeli6Seçmeli Ders II200.00
GSF0333Türk Halk DanslarıSeçmeli6Seçmeli Ders II200.00
GTS0307-KSKitap Sanatları (Tezhip I)Seçmeli5Seçmeli Yardımcı Atölye I440.00
GTS0307-ÇSAlçı ŞekillendirmeSeçmeli5Seçmeli Yardımcı Atölye I440.00
GTS0307-HKSKumaş AnaliziSeçmeli5Seçmeli Yardımcı Atölye I440.00
GTS0308-ÇSÇini Mozaik Uygulamaları ISeçmeli6Seçmeli Yardımcı Atölye II440.00
GTS0308-HKSDokuma Tasarımı ISeçmeli6Seçmeli Yardımcı Atölye II440.00
GTS0308-KSKitap Sanatları (Tezhip II)Seçmeli6Seçmeli Yardımcı Atölye II440.00
GTS0411-ÇSÇini Mozaik Uygulamaları IISeçmeli7Seçmeli Yardımcı Atölye III440.00
GTS0411-HKSDokuma Tasarımı IISeçmeli7Seçmeli Yardımcı Atölye III440.00
GTS0411-KSKitap Sanatları (Tezhip III)Seçmeli7Seçmeli Yardımcı Atölye III440.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS