Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİlahiyat


Kuruluş


İlahiyat Fakültemiz Millî Eğitim Bakanlığı’nın 07/02/2012 tarih ve 3168, 3169 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun Ek-30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/02/2012 tarihinde açılması karara bağlanmış, 25/03/2012 tarihli ve 28244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2852 sayılı kararla açılmıştır.


Kazanılan Derece


İlahiyat programı 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlahiyat alanında Lisans derecesine sahip olunur.


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrenci yerleştirme işlemleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile YGS 4 puan türündeki sonuçlara göre yapılmaktadır. Ayrıca Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) , geçiş yoluyla (yatay) öğrenci alımı ve özel öğrenci statülerinde öğrenci kabul işlemleri gerçekleştirilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bu programa başlayabilmek için zorunlu Arapça Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Üniversite senatosu tarafından eşdeğer kabul edilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 60 puanı son üç yıl içinde almış olduğunu belgeleyenler ve daha önce Türkiye’de başka bir üniversiteye bağlı ilahiyat fakültesinin Arapça zorunlu hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış veya herhangi bir ilahiyat fakültesinin yaptığı Arapça yeterlilik sınavında en az 65 puan almış olan öğrenciler muaf tutularak program derslerini almaya başlayabilirler. İlahiyat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.


Program Profili


Bu programda ilâhiyat alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Genellikle projeye dayalı dersler olarak tasarlanan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak çoğaltılabilecektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


İlâhiyat programını bitirenler dışarıdan formasyon eğitimi aldıktan sonra liselerde din kültürü ve ahlak bilgisi, İmam-Hatip Liselerinde meslek dersi öğretmeni olarak görev alabilirler. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde, din görevlisi (müftü, vaiz, imam-hatip, müezzin, Kur´an Kursu öğreticisi) olarak çalışabilirler. Mezun öğrenciler, üniversitelerde akademisyen olarak vazife alabilirler. Ayrıca kamu ve özel kuruluşlarda yönetici, memur olarak görev yapabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


İlahiyat fakültesi mezunları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve YDS ve KPDS sınavından yeterli not aldıklarında lisansüstü öğrenim görebilirler. Ayrıca üniversitelerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Hazırlık sınıfında başarılı sayılabilmek için, Öğrencinin devam zorunluluğu vardır ve bu akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az % 80 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı toplam ders saatinin % 20’sini geçen öğrencilerin yarıyıl başarı notu 0 (sıfır) olarak hesaplanır. Öğrencilerin yılsonu başarı notu, iki yarıyılın başarı not ortalamasının % 40’ıyla genel sınavdan aldığı notun % 60’ının toplamından oluşur. Öğrencinin Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için, yılsonu başarı notunun 100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir. Yarıyıl başarı notu 0 (sıfır) olan öğrencilerin başarılı sayılmaları için, yılsonu genel sınavdan 100 üzerinden en az 65 veya üzeri puan almaları gerekir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Ara sınıf öğrencilerinin başarılı sayılabilmeleri için; Öğrencinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmeleri ve yarıyıl sonu sınavından oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmeleri Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, 1 yarıyıl sonu (final) ve başarısız olduklarında 1 bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60'tır. Başarı notlarının 100'lük sistemden harfli başarı notuna dönüştürülmesinde “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesindeki tablo kullanılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


İlahiyat fakültesinden mezun olmak için, programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamak, genel not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı- AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur ERKAN BALCI Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Gölköy Kampüsü 14280 BOLU Telefon : +90 374 2534005 Fax:+90 374 2534006 http://ilahiyat.ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


İlahiyat Fakültesinde 2 Profesör, 12 Doçent, 18 Doktor Öğretim. Üyesi, 1 Doktor Öğretim Görevlisi, 4 Öğretim Görevlisi, 19 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Fakülte binasında idari ve teknik hizmet üniteleri, derslikler, bilgisayar sınıfı, seminer salonları, internet salonları, öğretim elemanları odaları, kantin, Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi, Burs imkanı bulunmaktadır. Ayrıca Fakülte Uygulama Camii bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.

Felsefe ve din bilimleri ile Türk ve İslam tarihi alanlarında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.

Beceri


İslam dininin evrensel değerleri ışığında günümüz toplumunun güncel dini ve ahlaki problemlerine tatmin edecek düzeyde çözümler üretir.

Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur.

Yetkinlikler


Almış olduğu bilgiler ışığında çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.

Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayarak İslam dininin temel kaynaklarından yararlanır ve İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.

Din ve dini hayata ilişkin konularda dini sosyal hizmet, dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri yapabilir.

Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur.

Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dini hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.1. Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.

2. Felsefe ve din bilimleri ile Türk ve İslam tarihi alanlarında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.

3. İslam dininin evrensel değerleri ışığında günümüz toplumunun güncel dini ve ahlaki problemlerine tatmin edecek düzeyde çözümler üretir.

4. Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur.

5. Almış olduğu bilgiler ışığında çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.

6. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayarak İslam dininin temel kaynaklarından yararlanır ve İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.

7. Din ve dini hayata ilişkin konularda dini sosyal hizmet, dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri yapabilir.

8. Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur.

9. Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dini hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
Felsefe ve din bilimleri ile Türk ve İslam tarihi alanlarında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
İslam dininin evrensel değerleri ışığında günümüz toplumunun güncel dini ve ahlaki problemlerine tatmin edecek düzeyde çözümler üretir.
Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur.
Almış olduğu bilgiler ışığında çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayarak İslam dininin temel kaynaklarından yararlanır ve İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.
Din ve dini hayata ilişkin konularda dini sosyal hizmet, dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri yapabilir.
Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur.
Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dini hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2504002172017Kur'an Okuma ve Tecvid IIIZorunlu2003.00
2504002192017Arapça IIIZorunlu2003.00
2504002212017Tefsir IZorunlu2003.00
2504002232017Hadis IZorunlu2003.00
2504002252017Kelam TarihiZorunlu2002.00
2504002272017İslam Hukuk Usulü IZorunlu2003.00
2504002292017Felsefe TarihiZorunlu2003.00
2504002312017Din PsikolojisiZorunlu2003.00
2504002332017İslam Tarihi IIZorunlu2002.00
2504002352017Türk İslam EdebiyatıZorunlu2002.00
2504002972017Seçmeli III.YySeçmeli2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2504002182017Kur'an Okuma ve Tecvid IVZorunlu2003.00
2504002202017Arapça IVZorunlu2003.00
2504002222017Tefsir IIZorunlu2003.00
2504002242017Hadis IIZorunlu2003.00
2504002262017İslam Hukuk Usulü IIZorunlu2003.00
2504002282017Sistematik Kelam IZorunlu2003.00
2504002322017Din SosyolojisiZorunlu2003.00
2504002342017İslam Medeniyeti TarihiZorunlu2003.00
2504002962017Seçmeli IV.YySeçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2504003012013Kur'an Okuma ve Tecvid VZorunlu2003.00
2504003032017İslam Hukuku IZorunlu2003.00
2504003632017Arap Dili ve Edebiyatı IZorunlu2003.00
2504003652017Tefsir IIIZorunlu2003.00
2504003672017Hadis IIIZorunlu2003.00
2504003692017Sistematik Kelam IIZorunlu2003.00
2504003712017İslam Felsefesi Tarihi IZorunlu2003.00
2504003972013Seçmeli V.YySeçmeli2009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2504001042013Arap Dili ve Edebiyatı II Zorunlu2003.00
2504003582017Kur'an Okuma ve Tecvid VIZorunlu2003.00
2504003602017Tefsir IVZorunlu2003.00
2504003622017Hadis IVZorunlu2003.00
2504003642017İslam Hukuku IIZorunlu2003.00
2504003662017İslam Mezhepler TarihiZorunlu2003.00
2504003682017İslam Felsefesi Tarihi IIZorunlu2003.00
2504003962013Seçmeli VI.YySeçmeli2009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2504004012017Kur'an Okuma ve Tecvid VIIZorunlu2003.00
2504004672017Tasavvuf IZorunlu2003.00
2504004692017İslam Ahlak Esasları ve FelsefesiZorunlu2003.00
2504004712017Dinler Tarihi IZorunlu2003.00
2504004752017Türk İslam Sanatları TarihiZorunlu2002.00
2504004972013Seçmeli VII.YySeçmeli20016.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2504004022017Kur'an Okuma ve Tecvid VIIIZorunlu2003.00
2504004062013Dinler Tarihi IIZorunlu2003.00
2504004582017Tasavvuf IIZorunlu2003.00
2504004602017Hitabet ve Mesleki UygulamaZorunlu2003.00
2504004622017Din FelsefesiZorunlu2003.00
2504004962013Seçmeli VIII.YySeçmeli20015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
IPF0201Eğitim Bilimine GirişSeçmeli3Seçmeli III.Yy2003.00
2504002372017Cami ve Tekke Musikisi RepertuarıSeçmeli3Seçmeli III.Yy2003.00
IPF0202Öğretim İlke ve YöntemleriSeçmeli4Seçmeli IV.Yy2003.00
IPF0204Eğitim PsikolojisiSeçmeli4Seçmeli IV.Yy2003.00
2504002382017Felsefeye GirişSeçmeli4Seçmeli IV.Yy2003.00
2504003192013Klasik Tefsir MetinleriSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003292015Selçuklu ve Osmanlı Tefsir MirasıSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003272015Klasik Tefsir EkolleriSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003312015Cumhuriyet Dönemi Tefsir ÇalışmalarıSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003392015Güzel Kur'an Okuma ISeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003412015Kur'an KıssalarıSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504004392015Hadis TetkikiSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504004412015Sünen-i Tirmizi OkumalarıSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003352015İslam Hukukunda Külli KaidelerSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003332015Ahkamul Kur'anSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003252015Din ve Eleştirel DüşünmeSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003372015Basın ArapçasıSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003532015İslam Estetik SanatıSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003552015İnsan Bilimlerinde Anlama ve YorumlamaSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003732017Felsefe ve SinemaSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003752017İngilizce Analitik Felsefe MetinleriSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003472015Din Eğitimi Biliminin Temel MeseleleriSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003492015Yaygın Din Eğitimi ve ProblemleriSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003772017İngilizce İslam Eğitim Tarihi Metinleri ISeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003432015Psikolojiye GirişSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003452015Dini İletişim ve Halkla İlişkilerSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003812017İslam SosyolojisiSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003512015Karşılaştırmalı Dinler TarihiSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003832017Yahudi ve Hristiyan Kutsal MetinleriSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504004632015Osmanlı Siyasi TarihiSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504004322015Siyer MetinleriSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003612016Peygamberler TarihiSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
IPF0301Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeSeçmeli5Seçmeli V.Yy2003.00
IPF0303Eğitimde Eylem AraştırmasıSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
IPF0305Eğitim TarihiSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
IPF0307Gelişim PsikolojisiSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
IPF0309Eğitimde Program GeliştirmeSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
IPF0311Eğitim SosyolojisiSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003852020Farsça ISeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003872020Günümüz Hadis ProblemleriSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003892020Hz. Peygamber'in ŞemailiSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003912020Fıkıh MetinleriSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003932020Kategorik FıkıhSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003142013Klasik Mantık MetinleriSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003162013İslam Tarihi MetinleriSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003202015Kelam-Felsefe-Tasavvuf İlişkisiSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003222015Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003282015Fıkıh ve ZamanSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003302015Ahkam HadisleriSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003322015Ahlak HadisleriSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003342015Hadis Metin AnaliziSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003362015Arapça Metin TahlilleriSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003402015Tefsir KaynaklarıSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003442015Sosyal Kurumlar ve DinSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003462015Ahlak ve Değerler EğitimiSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003482015Yahudi ve Hristiyan MezhepleriSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003522015İslam'ın Yayılış TarihiSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003542015Dini Musiki ISeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003562016Osmanlı Arşiv AraştırmalarıSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003702017İslam Felsefesi MetinleriSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003722017İslam Bilim TarihiSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003742017Platon MetinleriSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003762017İngilizce İslam Eğitim Tarihi Metinleri IISeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003782017İngilizce İslam Felsefesi MetinleriSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003822017Ruh Sağlığı ve DinSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003242015Kur'an'ın Ana KonularıSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003262015Kur'an Çevirisinde Yöntem SorunuSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003382015Güzel Kur'an Okuma IISeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
IPF0302Sınıf YönetimiSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2005.00
IPF0304RehberlikSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
IPF0306Eğitim FelsefesiSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
IPF0308Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
IPF0310Özel EğitimSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
IPF0312Eğitimde Teknoloji KullanımıSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
REKL0003Gönüllülük ÇalışmalarıSeçmeli6Seçmeli VI.Yy1204.00
2504003842020Halk İnanışlarıSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003862020Divan Şiirinde Dini İçerikSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003882020Farsça IISeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003902020Türk İslam Edebiyatı MetinleriSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003922020İslam Dünyasında Hadis ÇalışmalarıSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003942020Fıkıh TarihiSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504004192013Dinler Tarihi MetinleriSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504003572015Tarih Usul ve TenkidiSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504003592015Klasik İslam Tarihi MetinleriSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004252015Kelam MetodolojisiSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004272015Çağdaş İslam DüşünürleriSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004292015Kur'an'da Dini ve Ahlaki KavramlarSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004312015Kur'an TarihiSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004352015Fıkıh ve PsikolojiSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004372015Sahabe BilgisiSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004432015Günümüz Tasavvuf HareketleriSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004452015Kıraat ISeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004492015Sosyal PsikolojiSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004512015Sosyal Değişme ve DinSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004532015Batıda Yeni Dini HareketlerSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004552015Din Öğretiminde Ayet ve Hadislerin KullanımıSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004612015İngilizce Siyer MetinleriSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004652015Araştırma TeknikleriSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004772017İngilizce Modern Din Eğitimi Metinleri ISeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004792017Kültürlerarası Din ÖğretimiSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004812017Pozitif Psikoloji ve DinSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004832017Kültür ve DinSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004852017Dünya'da Yeni Dini HareketlerSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004872017Din Felsefesi Metinleri OkumalarıSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004892017Muğni't Tullap OkumalarıSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
IPF0401Öğretim Teknolojileri ve Metaryel TasarımSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2205.00
IPF0403Özel Öğretim YöntemleriSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2205.00
2504004912020Ahlak Felsefesi Seçme MetinlerSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004932020Ney Eğitimi ISeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004952020Modern Arap EdebiyatıSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004972020Buluğü'l Meram OkumalarıSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504005012020Hadiste Sened ve Metin TenkidiSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504005032020Uydurma HadislerSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504005052020Güncel Fıkıh MeseleleriSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504005072020Anadolu İrfan GeleneğiSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504005092020Tasavvuf EdebiyatıSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504005112020Tasavvuf ve AhlakSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004222017Kur'an'a Çağdaş YaklaşımlarSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004642017Kıraat IISeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004302017Konulu TefsirSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004262017Hadiste Tasavvufi YorumSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004242017İslam İktisadına GirişSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004202017Alevi Bektaşi KültürüSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004662017Yeni İlmi KelamSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004282017Tasavvuf LiteratürüSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004682017Tasavvuf Tarihi MetinleriSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004442017Kindi ve Felsefi RisalelerSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004462017Modern Felsefe Metinleri OkumalarıSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004702017İngilizce Modern Felsefenin MetinleriSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004722017İngilizce Atomcu Felsefesi MetinleriSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004402017Gelişim Dönemlerine Göre Din EğitimiSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004742017İngilizce Modern Din Eğitimi Metinleri IISeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004782017Manevi Danışmanlık ve RehberlikSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004362017Kadın ve Aile HayatıSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004802017Sosyal Bilimlerde Davranış TeorileriSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004422017Anadolu'da DinlerSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004562017İngilizce İslam Tarihi MetinleriSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004482017Günümüz İslam ÜlkeleriSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004502017Osmanlı Türkçesi Metin OkumalarıSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004522017Dini Musiki IISeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004542017Bitirme ÖdeviSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004762017Din Eğitiminde DramaSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
IPF0402Öğretmenlik UygulamasıSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2606.00
2504004822020Türk Sosyologlarına göre Toplum ve DinSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004842020Edebiyatımızda Kültür ve ZihniyetSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004862020Ney Eğitimi IISeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004882020Türk Tasavvuf EdebiyatıSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004902020Cerh ve Ta'dil İlmiSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004922020Hadis Araştırmalarında UsulSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004942020Gazali'de TasavvufSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00
2504004962020Mesnevi OkumalarıSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
2504001012013Recitation of the Quran and Its Rules ICompulsory12003.00
2504001032013The Life of the ProphetCompulsory12003.00
2504001112015History of Exegesis and Procedure ICompulsory12003.00
2504001212015Fundamentals of Worship in Islam ICompulsory12002.00
2504001022013Recitation of the Quran and Its Rules IICompulsory22003.00
2504001042015Arabic IICompulsory22003.00
2504001062015Fundamentals of Worship in Islam IICompulsory22002.00
2504001082015History of Exegesis and Procedure IICompulsory22003.00
2504001222015Religious EducationCompulsory22002.00
2504002172017Quranic Recitation IIICompulsory32003.00
2504002212017Exegesis ICompulsory32003.00
2504002272017Methodology of Islamic Law ICompulsory32003.00
2504002182017Quranic Recitation IVCompulsory42003.00
2504002202017Arabic IVCompulsory42003.00
2504002222017Exegesis IICompulsory42003.00
2504002262017Methodology of Islamic Law IICompulsory42003.00
2504002282017Systematic Islamic Theology ICompulsory42003.00
2504002322017Sociology of ReligionCompulsory42003.00
2504002962017Seçmeli IV.YyElective42006.00
2504003012013Recitation of the Quran and Its Rules VCompulsory52003.00
2504003032017Islamic Law ICompulsory52003.00
2504003652017Tafsir IIICompulsory52003.00
2504003672017Hadith IIICompulsory52003.00
2504003692017Systematic Kalam IICompulsory52003.00
2504003712017History of Islamic Philosophy ICompulsory52003.00
2504003582017Quran Reading and Tecvid VICompulsory62003.00
2504003602017Tafsir IVCompulsory62003.00
2504003622017Hadith IVCompulsory62003.00
2504003642017Islamic Law IICompulsory62003.00
2504003682017History of Islamic Philosophy IICompulsory62003.00
2504003962013Elective IIElective62009.00
2504004012017Reading the Qur'an and Tajwid VIICompulsory72003.00
2504004672017Sufism ICompulsory72003.00
2504004692017Principles and Philosophy of Islamic EthicsCompulsory72003.00
2504004622017Philosophy of ReligionCompulsory82003.00