Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımlarıİşletme


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bolu’da 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuştur. Yüksek Okul, 1983 yılında Gazi Üniversitesi’ne bağlanarak “Bolu İdari Bilimler Yüksek Okulu” adını almış daha sonra, 1987 yılında Fakülteye dönüştürülerek “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adıyla varlığını sürdürmüştür. 1992 yılından bu yana Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü olarak eğitim ve öğrenime devam edilmektedir.


Kazanılan Derece


İşletmeci


Kabul ve Kayıt Koşulları


Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri (ÖSYS yüzdeliği, ÖSYM yerleştirmesi ile) tamamlamak, sınavlarda başarılı olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin daha önce aldığı dersler, AİBÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirildikten sonra denk kabul edilip edilemeyeceğine karar verilir. Değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin aldıkları derslerin akademik tanınması da aynı şekilde Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde ilgili kurullarda kararlar alınarak değerlendirilmektedir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bölümün herhangi bir hazırlık programı veya yeterlilik şartı bulunmamaktadır.


Program Profili


İş yaşamının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyleri için çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlamak ve yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bölüm mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarında müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük vb. görevler yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslek elemanları ve yönetici olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans Programını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler İşletme alanında veya bu alanda öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar genel olarak bir ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup ödev, sözlü sunum, dönem ödevi ile desteklenmektedir. Değerlendirme AİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Her bir öğrenci bölüm tarafından belirlenen 115 yerel kredi (175 AKTS) zorunlu ders ve 39 yerel kredi (65 AKTS) seçmeli ders yükümlülüğünü tamamlamak zorundadır. Öğrencinin mezun olabilmesi için genel akademik ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. AİBÜ İİBF İşletme Bölümü Gölköy Kampüsü 14280, Bolu, http://iibf.ibu.edu.tr/tr/bolumler/isletme, Program Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ERYİĞİT, AKTS/ERASMUS Koordinatörü: Prof. Dr. Mehmet ERYİĞİT


Bölüm Olanakları


Fiziksel olanaklar olarak bölüme ait akademik personel ofislerinin yanısıra fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör ve/veya tepegöz donanımlı derslikler ve bunun dışında bilgisayar laboratuvarı ile fakülteye ait akademik ve öğrenci kantinleri mevcuttur. Ayrıca bölümümüz öğrencilerinin yararlanabileceği alanla ilgili temel kitaplardan oluşan bir kütüphane mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


İşletmenin temel fonksiyonları(yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, finans, muhasebe, pazarlama ve AR-GE) ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar

İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri/etkileşimleri kavrar.

İşletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama,üretim,finans,yönetim,muhasebe alanlarında uygulamak.

Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak.

Alanındaki kavramları takip edebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Eleştirel ve analitik düşünmek,üretken ve geliştirici olmak.

Disiplinler arası bakış açısı kazanarak ilgili disiplinlere ilişkin hukuki ve etik değerleri uygulamak.

Teorik olarak edinilmiş bilgileri iş yaşamına aktarmak.

İş / işletme kurma gerekleri ile işletme fonksiyonlarını kavrayarak, işletme yönetiminin tüm aşamalarında karar vermek ve iş süreçlerini oluşturmak.

Beceri


İşletme fonksiyonlarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesinde alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgiyi kullanır.

İşletmenin fonksiyonlarının yürütülmesiyle ilgili ortaya çıkan öngörülemeyen karmaşık problemleri analiz ederek araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri bulur.

Yetkinlikler


Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.1. İşletmenin temel fonksiyonları(yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, finans, muhasebe, pazarlama ve AR-GE) ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar

2. İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri/etkileşimleri kavrar.

3. İşletme fonksiyonlarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesinde alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgiyi kullanır.

4. İşletmenin fonksiyonlarının yürütülmesiyle ilgili ortaya çıkan öngörülemeyen karmaşık problemleri analiz ederek araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri bulur.

5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

6. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

7. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

8. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

9. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

10. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

12. İşletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama,üretim,finans,yönetim,muhasebe alanlarında uygulamak.

13. Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak.

14. Alanındaki kavramları takip edebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmak.

15. Eleştirel ve analitik düşünmek,üretken ve geliştirici olmak.

16. Disiplinler arası bakış açısı kazanarak ilgili disiplinlere ilişkin hukuki ve etik değerleri uygulamak.

17. Teorik olarak edinilmiş bilgileri iş yaşamına aktarmak.

18. İş / işletme kurma gerekleri ile işletme fonksiyonlarını kavrayarak, işletme yönetiminin tüm aşamalarında karar vermek ve iş süreçlerini oluşturmak.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
İşletmenin temel fonksiyonları(yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, finans, muhasebe, pazarlama ve AR-GE) ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri/etkileşimleri kavrar.
İşletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama,üretim,finans,yönetim,muhasebe alanlarında uygulamak.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak.
Alanındaki kavramları takip edebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Eleştirel ve analitik düşünmek,üretken ve geliştirici olmak.
Disiplinler arası bakış açısı kazanarak ilgili disiplinlere ilişkin hukuki ve etik değerleri uygulamak.
Teorik olarak edinilmiş bilgileri iş yaşamına aktarmak.
İş / işletme kurma gerekleri ile işletme fonksiyonlarını kavrayarak, işletme yönetiminin tüm aşamalarında karar vermek ve iş süreçlerini oluşturmak.
İşletme fonksiyonlarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesinde alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgiyi kullanır.
İşletmenin fonksiyonlarının yürütülmesiyle ilgili ortaya çıkan öngörülemeyen karmaşık problemleri analiz ederek araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri bulur.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.1 1 1 1 1 1
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 1
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 1
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.1 1 1 1 1 1
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1
Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.1 1 1 1 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
302001031998İktisada Giriş IZorunlu3004.00
302001052011Sosyolojiye GirişZorunlu3004.00
302001071998Genel Muhasebe IZorunlu3005.00
302001092009Genel MatematikZorunlu3005.00
302001111998Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3003.00
302001131998Türk Dili IZorunlu2002.00
302001252003İşletme Bilimine GirişZorunlu3005.00
302001992010Yabancı Dil ISeçmeli2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
302001041998İktisada Giriş IIZorunlu3004.00
302001062011Davranış Bilimlerine GirişZorunlu3004.00
302001081998Genel Muhasebe IIZorunlu3005.00
302001102009Finans MatematiğiZorunlu3005.00
302001141998Türk Dili IIZorunlu2002.00
302001282009Yönetim ve OrganizasyonZorunlu3005.00
302001302003Borçlar HukukuZorunlu3003.00
302001982010Yabancı Dil IISeçmeli2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
302002031998İstatistik IZorunlu3006.00
302002071998Pazarlama İlkeleriZorunlu3005.00
302002091998Envanter BilançoZorunlu3005.00
302002131998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
302002272007Örgütsel DavranışZorunlu3005.00
302002972011Seçmeli (III Donem)Seçmeli3005.00
302002992010Yabancı Dil IIISeçmeli2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
302002041998İstatistik IIZorunlu3006.00
302002061998Ticaret HukukuZorunlu3005.00
302002141998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
302002222000Pazarlama YönetimiZorunlu3005.00
302002262007Örgüt TeorisiZorunlu3005.00
302002962011Seçmeli (IV Donem)Seçmeli3005.00
302002982010Yabancı Dil IVSeçmeli2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
302003031998Finansal Yönetim IZorunlu3005.00
302003071998Maliyet Muhasebesi IZorunlu3005.00
302003091998İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3005.00
302003412011Üretim YönetimiZorunlu3005.00
302003432011Yöneylem AraştırmasıZorunlu3005.00
302003972011Seçmeli (V.Dönem)Seçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
302003041998Finansal Yönetim IIZorunlu3005.00
302003061998Araştırma Yönt.ve Tekn.Zorunlu3005.00
302003081998Maliyet Muhasebesi IIZorunlu3005.00
302003962011Seçmeli (VI.Dönem)Seçmeli30015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
302004151998Sermaye PiyasasıZorunlu3005.00
302004272003Vergi HukukuZorunlu3005.00
302004312007İşletme Politikaları ve StratejisiZorunlu3005.00
302004992011Seçmeli (VII.Dönem)Seçmeli30015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
302004021998Proje DeğerlendirmeZorunlu3005.00
302004182003İş HukukuZorunlu3005.00
302004982011Seçmeli (VIII.Dönem)Seçmeli30020.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
302002232009Karar AnaliziSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302002242003Para BankaSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302002292007Mikro İktisatSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302003202000Hizmet PazarlamasıSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302003322005Marka YönetimiSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004081998Verimlilik YönetimiSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004101998Uluslararası FinansmanSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004412009Müşteri İlişkileri YönetimiSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004422005Stres ve Çatışma YönetimiSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004462005Tutundurma YönetimiSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004582007Perakende YönetimiSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004602009Elektronik TicaretSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302002312011Perakendeciliğe GirişSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004702011Muhasebede Güncel Konular IISeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302003402016Sürdürülebilir PazarlamaSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302003452016ReklamcılıkSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004832016Kurumsal İmajSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004842016Turizm PazarlamasıSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004852016Sosyal PazarlamaSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004862016Uygulamalı Pazarlama AraştırmalarıSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004872016Tam Sayılı ProgramlamaSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004882016Nonparametrik Hipotez TestleriSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004892016Paramatik Hipotez TestleriSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302003502016Üretim SistemleriSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004952016Stok KontrolSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004982018İleri Pazarlama Araştırma YöntemleriSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302004962016Depo YönetimiSeçmeli3Seçmeli (III Donem)3005.00
302002101998Şirketler MuhasebesiSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302002232009Karar AnaliziSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302003202000Hizmet PazarlamasıSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302003322005Marka YönetimiSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302004062002Bilgisayarlı MuhasebeSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302004081998Verimlilik YönetimiSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302004412009Müşteri İlişkileri YönetimiSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302004422005Stres ve Çatışma YönetimiSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302004462005Tutundurma YönetimiSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302004582007Perakende YönetimiSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302004602009Elektronik TicaretSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302002312011Perakendeciliğe GirişSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302004872016Tam Sayılı ProgramlamaSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302004882016Nonparametrik Hipotez TestleriSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302004892016Paramatik Hipotez TestleriSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302003502016Üretim SistemleriSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302004952016Stok KontrolSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302004982018İleri Pazarlama Araştırma YöntemleriSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302004962016Depo YönetimiSeçmeli4Seçmeli (IV Donem)3005.00
302002232009Karar AnaliziSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302003152000Banka MuhasebesiSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302003172000Tüketici DavranışıSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302003202000Hizmet PazarlamasıSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302003232003Finansal Tablolar AnaliziSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302003272003Örnekleme YöntemleriSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302003292003OlasılıkSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302003322005Marka YönetimiSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302003372009Endüstriyel PazarlamaSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004071998Toplam Kalite YönetimiSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004081998Verimlilik YönetimiSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004412009Müşteri İlişkileri YönetimiSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004422005Stres ve Çatışma YönetimiSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004462005Tutundurma YönetimiSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004522007Tedarik Zinciri YönetimiSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004582007Perakende YönetimiSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302002312011Perakendeciliğe GirişSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302002282011Tedarik Zinciri ve Lojistiğin Temel İlkeleriSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004792011Üretim Yönetiminde Güncel Konular ISeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302002362016Pazarlama İletişimiSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302003452016ReklamcılıkSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302003492016Bilgisayarda İstatistik UygulamalarıSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004832016Kurumsal İmajSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004852016Sosyal PazarlamaSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004872016Tam Sayılı ProgramlamaSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004882016Nonparametrik Hipotez TestleriSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004892016Paramatik Hipotez TestleriSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302003502016Üretim SistemleriSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004952016Stok KontrolSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004982018İleri Pazarlama Araştırma YöntemleriSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302004962016Depo YönetimiSeçmeli5Seçmeli (V.Dönem)3005.00
302002232009Karar AnaliziSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302003142000Uluslararası İşletmecilikSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302003202000Hizmet PazarlamasıSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302003262003Örgüt SosyolojisiSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302003302005Stratejik İnsan Kaynakları Y.Seçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302003322005Marka YönetimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004071998Toplam Kalite YönetimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004081998Verimlilik YönetimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004332003Yönetim MuhasebesiSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004412009Müşteri İlişkileri YönetimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004422005Stres ve Çatışma YönetimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004582007Perakende YönetimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004602009Elektronik TicaretSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302002312011Perakendeciliğe GirişSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004802011Üretim Yönetiminde Güncel Konular IISeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302002362016Pazarlama İletişimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302003402016Sürdürülebilir PazarlamaSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302003442016Üretim Planlaması ve KontrolüSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302003462016Tam Zamanında ÜretimSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302003492016Bilgisayarda İstatistik UygulamalarıSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004832016Kurumsal İmajSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004842016Turizm PazarlamasıSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004852016Sosyal PazarlamaSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004872016Tam Sayılı ProgramlamaSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004882016Nonparametrik Hipotez TestleriSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004892016Paramatik Hipotez TestleriSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302003502016Üretim SistemleriSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004952016Stok KontrolSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004982018İleri Pazarlama Araştırma YöntemleriSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302004962016Depo YönetimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Dönem)3005.00
302002232009Karar AnaliziSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302003322005Marka YönetimiSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004071998Toplam Kalite YönetimiSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004081998Verimlilik YönetimiSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004101998Uluslararası FinansmanSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004171998Çalışma ve ToplumSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004191998Satış YönetimiSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004251998Kalite KontrolSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004292002Pazarlamada EtikSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004352003Portföy YönetimiSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004412009Müşteri İlişkileri YönetimiSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004422005Stres ve Çatışma YönetimiSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004442005Liderlik KuramlarıSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004452005Enflasyon MuhasebesiSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004462005Tutundurma YönetimiSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004532005İleri Araştırma TeknikleriSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004572007Pazarlama AraştırmalarıSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004582007Perakende YönetimiSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004592007Kurumsal SürdürülebilirlikSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004602009Elektronik TicaretSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004612007GirişimcilikSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302002312011Perakendeciliğe GirişSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004812011Finansda Güncel Konular ISeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004652011Risk Yönetimi ve Türev ÜrünlerSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004692011Muhasebede Güncel Konular ISeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004712011Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ISeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004722011Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar IISeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004742011Portföy YönetimiSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302002362016Pazarlama İletişimiSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302003402016Sürdürülebilir PazarlamaSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302003452016ReklamcılıkSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302003492016Bilgisayarda İstatistik UygulamalarıSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004832016Kurumsal İmajSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004842016Turizm PazarlamasıSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004852016Sosyal PazarlamaSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004872016Tam Sayılı ProgramlamaSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004882016Nonparametrik Hipotez TestleriSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004892016Paramatik Hipotez TestleriSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004902016Kariyer YönetimiSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302003502016Üretim SistemleriSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004952016Stok KontrolSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004982018İleri Pazarlama Araştırma YöntemleriSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302004962016Depo YönetimiSeçmeli7Seçmeli (VII.Dönem)3005.00
302002232009Karar AnaliziSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302003202000Hizmet PazarlamasıSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302003322005Marka YönetimiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004062002Bilgisayarlı MuhasebeSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004081998Verimlilik YönetimiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004101998Uluslararası FinansmanSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004141998İşletme DenetimiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004191998Satış YönetimiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004201998Türkiyede Çalışma YaşamıSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3004.00
302004282003İş EtüdüSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004292002Pazarlamada EtikSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004322003Uluslararası YönetimSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004382003Uluslararası PazarlamaSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004402005Örgütsel iletişimSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004412009Müşteri İlişkileri YönetimiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004422005Stres ve Çatışma YönetimiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004442005Liderlik KuramlarıSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004452005Enflasyon MuhasebesiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004462005Tutundurma YönetimiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004482006Yönetim AraştırmalarıSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004572007Pazarlama AraştırmalarıSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004582007Perakende YönetimiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004592007Kurumsal SürdürülebilirlikSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004602009Elektronik TicaretSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004612007GirişimcilikSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004622010Dış Ticaret ve UygulamalarıSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302002312011Perakendeciliğe GirişSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004812011Finansda Güncel Konular ISeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004822011Finansda Güncel Konular IISeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004652011Risk Yönetimi ve Türev ÜrünlerSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004702011Muhasebede Güncel Konular IISeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004712011Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ISeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004722011Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar IISeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004742011Portföy YönetimiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004772011Finansman TeoriSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302002362016Pazarlama İletişimiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302003402016Sürdürülebilir PazarlamaSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302003452016ReklamcılıkSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302003492016Bilgisayarda İstatistik UygulamalarıSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004832016Kurumsal İmajSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004842016Turizm PazarlamasıSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004852016Sosyal PazarlamaSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004862016Uygulamalı Pazarlama AraştırmalarıSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004872016Tam Sayılı ProgramlamaSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004882016Nonparametrik Hipotez TestleriSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004892016Paramatik Hipotez TestleriSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004902016Kariyer YönetimiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302003502016Üretim SistemleriSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004952016Stok KontrolSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004982018İleri Pazarlama Araştırma YöntemleriSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302004962016Depo YönetimiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Dönem)3005.00
302001191998Almanca ISeçmeli1Yabancı Dil I2002.00
302001211998Fransızca ISeçmeli1Yabancı Dil I2002.00
302001201998Almanca IISeçmeli2Yabancı Dil II2002.00
302001221998Fransızca IISeçmeli2Yabancı Dil II2002.00
302002171998Almanca IIISeçmeli3Yabancı Dil III2002.00
302002191998Fransızca IIISeçmeli3Yabancı Dil III2002.00
302002161998İngilizce IVSeçmeli4Yabancı Dil IV2002.00
302002181998Almanca IVSeçmeli4Yabancı Dil IV2002.00
302002201998Fransızca IVSeçmeli4Yabancı Dil IV2002.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS