Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıKamu Yönetimi


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bolu’da 1978 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuştur. Yüksek Okul, 1983 yılında Gazi Üniversitesi’ne bağlanarak “Bolu İdari Bilimler Yüksek Okulu” adını almış daha sonra, 1987 yılında Fakülteye dönüştürülerek “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adıyla varlığını sürdürmüştür. 1992 yılından bu yana Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyette bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye ve Ekonometri Bölümleri bulunmaktadır.


Kazanılan Derece


Kamu Yöneticisi


Kabul ve Kayıt Koşulları


Genel ( Üniversite Giriş Sınavı-EA Puan Türü Sonuçları)


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Tanınıyor


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Üniversite Giriş Sınavı


Program Profili


Üst Düzey Yönetici Eğitimi ve Öğretimi


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Kamu ve Özel Sektörün Tüm Alanları ve Kademeleri ( Vali, Kaymakam gibi Üst Düzey Yöneticilik ve Özel Sektör Üst Düzey Yöneticiliği ve Uzmanlığı)


Üst Derece Programlarına Geçiş


Olanağı var


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Arasınav + Final


Mezuniyet Koşulları


163 Kredi ve 2.00 Genel Not Ortalaması


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof. Dr. İshak TORUN, AİBÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Gölköy Kampüsü/BOLU


Bölüm Olanakları


Bilgisayar Laboratuvarı + İnternet + Projeksiyon O. + Seminer Sınıfı + Sınıflar + Kütüphane

Program Çıktıları

Bilgi


3) Siyasi değişimin mekanizmalarını (oy verme, lobicilik, siyasi hareketler, yasal reformlar, devrim) tanımlar.

4) Siyasi ve toplumsal hayatı şekillendiren ırk, cinsiyet, sınıf, çevre, güvenlik, din, kimlik gibi temel konulardaki bilgileri kavrar.

5) Siyasi olay ve olguların farklı düşünce okulları tarafından farklı açıklandığını tanır.

Sosyal Bilimlerde her türlü görüşü ve yaklaşımı izleme yeteneği

1) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin temel kavram ve kuramlarını, siyasi kurumların tarihsel süreçlerini, yapılarını ve işlevlerini tanımlar.

2) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanını şekillendiren, etkileyen, tanımlayan, analiz eden, sorgulayan yerel, ulusal ve evrensel ölçekteki düşünce akımlarını tanır.

Sosyal sorunlarda analitik düşünme, analiz edebilme ve çözüm üretme yeteneği

Hukuki sorunlarda analitik düşünme, analiz edebilme ve çözüm üretme yeteneği

Geçerli mevzuata vakıf olabilme, yorumlama ve uygulama yeteneği

Disiplinlerarası uygulamalardan kaynaklanan boşlukları doldurabilme yeteneği

Yönetim Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinine ilişkin temel bilgilere ve kamu hizmeti anlayışına sahip olan ve geliştirebilen yönetici olma yeteneği

Kamu Yönetimi kuram ve uygulamasını bilme, karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilme yeteneği

Türk Kamu Yönetiminin daha etkin hale getirilmesinde rol üstlenebilme yeteneği

Yönetim alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilme yeteneği

Siyasal olgu ve olayları anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneği

Siyaset kuramının temelleri olan siyasal ve düşünsel ekolleri ve bilim insanlarını anlayıp izleyebilme kapasitesi ve yeteneği

Temel insan hakları konusunda kuramı ve temelleri bilme temel sorunlara ilişkin çözümler üretebilme yeteneği

Siyasal iktidar mücadelelerini bilme, anlama ve analiz edebilme kapasitesi ve yeteneği

Kent tasarımı, kentsel, bölgesel ve çevresel sorunların çözümü, mekansal gelişme ile ilgili karar süreçlerine ve mekanizmalarına katılım ile özdeşleşen kentlilik bilincine ve sorumluluğuna sahip olma yeteneği

Kentin, bölgenin, çevrenin kısaca mekanın sosyal adalet, gelir dağılımı, toplumsal kimlik gibi düzlemler üzerinden ekonomik, sosyal, siyasal, yönetsel, hukuki ve kültürel kapsamına ve bağlamlarına vakıf olabilme ve bunlara çoğul boyutlu bakabilme, bunları doğa ve insan/yaşam bütünlüğü üzerinden algılayabilme yeteneği

Beceri


1) Olgu ve olayların siyasal altyapısını oluşturan dinamikleri ve bunların etkilerini analiz eder.

2) Ulusal ve uluslararası alanda siyaset, hukuk, yerel ve merkezi yönetim, kentleşme ve çevre sorunlarını ve çözümlerini yaratıcı, bağımsız ve eleştirel bakış açıları ile ele alır.

3) Siyasal, hukuki, sosyal ve ekonomik yapıların sistematik karşılaştırmasını, benzerliklerini ve farklılıklarını ayırt eder.

4) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki bilgi ve becerilerini sorumluluğu altındaki kişilere aktarır.

Yetkinlikler


1) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

2) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

1) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.1. 3) Siyasi değişimin mekanizmalarını (oy verme, lobicilik, siyasi hareketler, yasal reformlar, devrim) tanımlar.

2. 4) Siyasi ve toplumsal hayatı şekillendiren ırk, cinsiyet, sınıf, çevre, güvenlik, din, kimlik gibi temel konulardaki bilgileri kavrar.

3. 5) Siyasi olay ve olguların farklı düşünce okulları tarafından farklı açıklandığını tanır.

4. 1) Olgu ve olayların siyasal altyapısını oluşturan dinamikleri ve bunların etkilerini analiz eder.

5. 2) Ulusal ve uluslararası alanda siyaset, hukuk, yerel ve merkezi yönetim, kentleşme ve çevre sorunlarını ve çözümlerini yaratıcı, bağımsız ve eleştirel bakış açıları ile ele alır.

6. 3) Siyasal, hukuki, sosyal ve ekonomik yapıların sistematik karşılaştırmasını, benzerliklerini ve farklılıklarını ayırt eder.

7. 4) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki bilgi ve becerilerini sorumluluğu altındaki kişilere aktarır.

8. 1) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

9. 2) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

10. 1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

11. 1) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

12. 1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

13. Sosyal Bilimlerde her türlü görüşü ve yaklaşımı izleme yeteneği

14. 1) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin temel kavram ve kuramlarını, siyasi kurumların tarihsel süreçlerini, yapılarını ve işlevlerini tanımlar.

15. 2) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanını şekillendiren, etkileyen, tanımlayan, analiz eden, sorgulayan yerel, ulusal ve evrensel ölçekteki düşünce akımlarını tanır.

16. Sosyal sorunlarda analitik düşünme, analiz edebilme ve çözüm üretme yeteneği

17. Hukuki sorunlarda analitik düşünme, analiz edebilme ve çözüm üretme yeteneği

18. Geçerli mevzuata vakıf olabilme, yorumlama ve uygulama yeteneği

19. Disiplinlerarası uygulamalardan kaynaklanan boşlukları doldurabilme yeteneği

20. Yönetim Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinine ilişkin temel bilgilere ve kamu hizmeti anlayışına sahip olan ve geliştirebilen yönetici olma yeteneği

21. Kamu Yönetimi kuram ve uygulamasını bilme, karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilme yeteneği

22. Türk Kamu Yönetiminin daha etkin hale getirilmesinde rol üstlenebilme yeteneği

23. Yönetim alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilme yeteneği

24. Siyasal olgu ve olayları anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneği

25. Siyaset kuramının temelleri olan siyasal ve düşünsel ekolleri ve bilim insanlarını anlayıp izleyebilme kapasitesi ve yeteneği

26. Temel insan hakları konusunda kuramı ve temelleri bilme temel sorunlara ilişkin çözümler üretebilme yeteneği

27. Siyasal iktidar mücadelelerini bilme, anlama ve analiz edebilme kapasitesi ve yeteneği

28. Kent tasarımı, kentsel, bölgesel ve çevresel sorunların çözümü, mekansal gelişme ile ilgili karar süreçlerine ve mekanizmalarına katılım ile özdeşleşen kentlilik bilincine ve sorumluluğuna sahip olma yeteneği

29. Kentin, bölgenin, çevrenin kısaca mekanın sosyal adalet, gelir dağılımı, toplumsal kimlik gibi düzlemler üzerinden ekonomik, sosyal, siyasal, yönetsel, hukuki ve kültürel kapsamına ve bağlamlarına vakıf olabilme ve bunlara çoğul boyutlu bakabilme, bunları doğa ve insan/yaşam bütünlüğü üzerinden algılayabilme yeteneği


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
3) Siyasi değişimin mekanizmalarını (oy verme, lobicilik, siyasi hareketler, yasal reformlar, devrim) tanımlar.
4) Siyasi ve toplumsal hayatı şekillendiren ırk, cinsiyet, sınıf, çevre, güvenlik, din, kimlik gibi temel konulardaki bilgileri kavrar.
5) Siyasi olay ve olguların farklı düşünce okulları tarafından farklı açıklandığını tanır.
Sosyal Bilimlerde her türlü görüşü ve yaklaşımı izleme yeteneği
1) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplininin temel kavram ve kuramlarını, siyasi kurumların tarihsel süreçlerini, yapılarını ve işlevlerini tanımlar.
2) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanını şekillendiren, etkileyen, tanımlayan, analiz eden, sorgulayan yerel, ulusal ve evrensel ölçekteki düşünce akımlarını tanır.
Sosyal sorunlarda analitik düşünme, analiz edebilme ve çözüm üretme yeteneği
Hukuki sorunlarda analitik düşünme, analiz edebilme ve çözüm üretme yeteneği
Geçerli mevzuata vakıf olabilme, yorumlama ve uygulama yeteneği
Disiplinlerarası uygulamalardan kaynaklanan boşlukları doldurabilme yeteneği
Yönetim Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinine ilişkin temel bilgilere ve kamu hizmeti anlayışına sahip olan ve geliştirebilen yönetici olma yeteneği
Kamu Yönetimi kuram ve uygulamasını bilme, karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilme yeteneği
Türk Kamu Yönetiminin daha etkin hale getirilmesinde rol üstlenebilme yeteneği
Yönetim alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilme yeteneği
Siyasal olgu ve olayları anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneği
Siyaset kuramının temelleri olan siyasal ve düşünsel ekolleri ve bilim insanlarını anlayıp izleyebilme kapasitesi ve yeteneği
Temel insan hakları konusunda kuramı ve temelleri bilme temel sorunlara ilişkin çözümler üretebilme yeteneği
Siyasal iktidar mücadelelerini bilme, anlama ve analiz edebilme kapasitesi ve yeteneği
Kent tasarımı, kentsel, bölgesel ve çevresel sorunların çözümü, mekansal gelişme ile ilgili karar süreçlerine ve mekanizmalarına katılım ile özdeşleşen kentlilik bilincine ve sorumluluğuna sahip olma yeteneği
Kentin, bölgenin, çevrenin kısaca mekanın sosyal adalet, gelir dağılımı, toplumsal kimlik gibi düzlemler üzerinden ekonomik, sosyal, siyasal, yönetsel, hukuki ve kültürel kapsamına ve bağlamlarına vakıf olabilme ve bunlara çoğul boyutlu bakabilme, bunları doğa ve insan/yaşam bütünlüğü üzerinden algılayabilme yeteneği
1) Olgu ve olayların siyasal altyapısını oluşturan dinamikleri ve bunların etkilerini analiz eder.
2) Ulusal ve uluslararası alanda siyaset, hukuk, yerel ve merkezi yönetim, kentleşme ve çevre sorunlarını ve çözümlerini yaratıcı, bağımsız ve eleştirel bakış açıları ile ele alır.
3) Siyasal, hukuki, sosyal ve ekonomik yapıların sistematik karşılaştırmasını, benzerliklerini ve farklılıklarını ayırt eder.
4) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki bilgi ve becerilerini sorumluluğu altındaki kişilere aktarır.
1) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
1) Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0303001992010Yabancı Dil ISeçmeli2002.00
303001031998İktisada Giriş IZorunlu3004.00
303001051998Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3005.00
303001071998Toplum BilimiZorunlu3006.00
303001091998Siyaset Bilimi IZorunlu3006.00
303001252000Yönetim Bilimi IZorunlu3005.00
303001972010Türk Dili ISeçmeli2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0303001982010Yabancı Dil IISeçmeli2002.00
303001041998Anayasa HukukuZorunlu3004.00
303001061998Siyaset Bilimi IIZorunlu3005.00
303001081998Siyasal TarihZorunlu3004.00
303001101998İktisada Giriş IIZorunlu3004.00
303001222006İstatistikZorunlu3004.00
303001982010Türk Dili IISeçmeli2002.00
303003622018Çağdaş Yönetim TeknikleriZorunlu3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0303002992010Yabancı Dil IIISeçmeli2002.00
303002031998Medeni HukukZorunlu3004.00
303002051998Türk Anayasa HukukuZorunlu3004.00
303002131998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
303002212000Yönetim ve Örgüt KuramıZorunlu3005.00
303002252000Siyasi Düşünce Tarihi IZorunlu3004.00
303002292000Kamu Yönetimi IZorunlu3005.00
303002312006Kentleşme ve Konut Politikası IZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0303002982010Yabancı Dil IVSeçmeli2002.00
303002041998Borçlar HukukuZorunlu3004.00
303002141998Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
303002222000Siyasi Düşünce Tarihi IIZorunlu3004.00
303002261999Yönetim PsikolojisiZorunlu3004.00
303002342000Kamu Yönetimi IIZorunlu3005.00
303002362006Kentleşme ve Konut Politikası IIZorunlu3004.00
303002382006İdare HukukuZorunlu3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0303003992010Seçmeli Ders ISeçmeli30018.00
303003112001Personel YönetimiZorunlu3003.00
303003132001Sosyal PolitikaZorunlu3003.00
303003152001Türk Siyasal Yaşamı IZorunlu3003.00
303003272006Yerel Yönetimler IZorunlu3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0303003982010Seçmeli Ders IISeçmeli30018.00
303003101998Halkla İlişkilerZorunlu3006.00
303003142001Türk Siyasal Yaşamı IIZorunlu3003.00
303003262006Yerel Yönetimler IIZorunlu3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0303004992010Seçmeli Ders IIISeçmeli30012.00
303004011998Araştırma Yönt.ve Tekn.Zorunlu3004.00
303004071998Türk Yönetim TarihiZorunlu3004.00
303004112001Çevre ve HukukZorunlu3003.00
303004132001Çağdaş Devlet DüzenleriZorunlu3004.00
303004272006İş HukukuZorunlu3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
0303004982010Seçmeli Ders IVSeçmeli30012.00
303004081998Türkiye EkonomisiZorunlu3005.00
303004102002İdari YargıZorunlu3005.00
303004142001Çağdaş Siyasi AkımlarZorunlu3004.00
303004222006Çevre PolitikasıZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
303003162001Ceza HukukuSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303003172001Maliye TeorisiSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303003232003E-Devlet ve UygulamalarıSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303003242003Yerel Yönetim TartışmalarıSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303003282006LiderlikSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303003322006İdeolojiSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303003332006Siyaset SosyolojisiSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303003402008Türkiye de MilliyetçilikSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303003412006Yerel Yönetim KuramlarıSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303003422010Kamu PolitikasıSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303003432008Milliyetcilik Kuramları ve MilliyetçilikSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303003472010Yönetim DüşünüSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303004202002Türkiye'nin Toplumsal YapısıSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303004242006Vergi HukukuSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303004292006Din ve SiyasetSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303004342006Yurttaşlık ve SiyasetSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303004462006Demokrasi TarihiSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303004492008Siyaset ve MedyaSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303004522006Kamu Yönetiminde EtikSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303003442011Doğu Toplumlarında Yönetim DüşüncesiSeçmeli5Seçmeli Ders I3005.00
303003572017İnsan Hakları HukukuSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303003612017Türkiye' nin Siyasallaşmış SorunlarıSeçmeli5Seçmeli Ders I3006.00
303003162001Ceza HukukuSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303003172001Maliye TeorisiSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303003232003E-Devlet ve UygulamalarıSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303003242003Yerel Yönetim TartışmalarıSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303003322006İdeolojiSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303003332006Siyaset SosyolojisiSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303003402008Türkiye de MilliyetçilikSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303003412006Yerel Yönetim KuramlarıSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303003432008Milliyetcilik Kuramları ve MilliyetçilikSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303004202002Türkiye'nin Toplumsal YapısıSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303004242006Vergi HukukuSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303004292006Din ve SiyasetSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303004342006Yurttaşlık ve SiyasetSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303004462006Demokrasi TarihiSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303004492008Siyaset ve MedyaSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303004522006Kamu Yönetiminde EtikSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303003512011Türkiye'nin Yönetsel GerçekliğiSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303003442011Doğu Toplumlarında Yönetim DüşüncesiSeçmeli6Seçmeli Ders II3005.00
303003572017İnsan Hakları HukukuSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303003612017Türkiye' nin Siyasallaşmış SorunlarıSeçmeli6Seçmeli Ders II3006.00
303003162001Ceza HukukuSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303003172001Maliye TeorisiSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303003232003E-Devlet ve UygulamalarıSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303003242003Yerel Yönetim TartışmalarıSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303003282006LiderlikSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303003322006İdeolojiSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303003332006Siyaset SosyolojisiSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303003402008Türkiye de MilliyetçilikSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303003412006Yerel Yönetim KuramlarıSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303003432008Milliyetcilik Kuramları ve MilliyetçilikSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303004202002Türkiye'nin Toplumsal YapısıSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303004242006Vergi HukukuSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303004292006Din ve SiyasetSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303004342006Yurttaşlık ve SiyasetSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303004462006Demokrasi TarihiSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303004492008Siyaset ve MedyaSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303004522006Kamu Yönetiminde EtikSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303003512011Türkiye'nin Yönetsel GerçekliğiSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303003442011Doğu Toplumlarında Yönetim DüşüncesiSeçmeli7Seçmeli Ders III3005.00
303003572017İnsan Hakları HukukuSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303003612017Türkiye' nin Siyasallaşmış SorunlarıSeçmeli7Seçmeli Ders III3006.00
303003162001Ceza HukukuSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303003172001Maliye TeorisiSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303003232003E-Devlet ve UygulamalarıSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303003242003Yerel Yönetim TartışmalarıSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303003322006İdeolojiSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303003332006Siyaset SosyolojisiSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303003402008Türkiye de MilliyetçilikSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303003412006Yerel Yönetim KuramlarıSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303003432008Milliyetcilik Kuramları ve MilliyetçilikSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303004202002Türkiye'nin Toplumsal YapısıSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303004242006Vergi HukukuSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303004292006Din ve SiyasetSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303004342006Yurttaşlık ve SiyasetSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303004462006Demokrasi TarihiSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303004492008Siyaset ve MedyaSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303004522006Kamu Yönetiminde EtikSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303003572017İnsan Hakları HukukuSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303003612017Türkiye' nin Siyasallaşmış SorunlarıSeçmeli8Seçmeli Ders IV3006.00
303001151998Türk Dili ISeçmeli1Türk Dili I2002.00
303001231998Yabancılar İçin Türkçe ISeçmeli1Türk Dili I4004.00
303001121998Türk Dili IISeçmeli2Türk Dili II200.00
303001141998Yabancılar İçin Türkçe IISeçmeli2Türk Dili II400.00
303001171998İngilizce ISeçmeli1Yabancı Dil I2002.00
303001161998İngilizce IISeçmeli2Yabancı Dil II2002.00
303002151998İngilizce IIISeçmeli3Yabancı Dil III2002.00
303002161998İngilizce IVSeçmeli4Yabancı Dil IV2002.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS