Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıUluslararası İlişkiler


Kuruluş


Uluslararası İlişkiler programı 2002 yılında İktisadi ve İdari Bilimler fakültesine bağlı olarak açılmıştır. 2002-2003 yılında ilk kez ÖSYM sınavı ile öğrenci almaya başlamıştır.


Kazanılan Derece


Uluslararası İlişkiler Uzmanı


Kabul ve Kayıt Koşulları


Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri (ÖSYS sınav yüzdeliği, ÖSYM yerleştirmesi ile) tamamlamak, sınavları başarmış olamak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Lise ve dengi okullardan mezun olmak.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda öğrencilerin isteğine bağlı olarak okuyabilecekleri 1 yıllık İngilzice hazırlık programı bulunmaktadır.


Program Profili


Dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin; tarih, siyasi, ekonomik ve hukuki yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır. Uluslararası ilişkiler bölümü, siyasi tarih, devletler hukuku ve uluslararası ilişkiler anabilim dallarından oluşmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet kurumları ile uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında çalışma imkânına sahip olunmaktadır. Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmak diplomat olmak anlamına gelmez.Diplomatlık, mezuniyet sonrasında kişinin elde edeceği kariyerdir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Uluslararası İlişkiler alanında veya bu alanda öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında Yüksek Lisanas ve Doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar genel olarak bir ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup ödev, sözlü sunum, dönem ödevi, ile desteklenmektedir. Değerlendirme AİBÜ Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Her bir öğrenci bölüm tarafından belirlenen 112 kredilik zorunlu ders (180 AKTS kredisi) ve 36 kredilik seçmeli ders (60 AKTS kredisi) yükümlülüğünü tamamlamak zorundadır. Öğrencinin mezun olabilmesi için genel akademik ortalamasının asgari olarak 2,00 puan olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


14280, Bolu http://www.iibf.ibu.edu.tr/ Program Başkanı: Prof. Dr. Kamer Kasım AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Ali YAMAN AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Rasim Özgür DÖNMEZ


Bölüm Olanakları


Fiziksel olanaklar olarak bölüme ait akademik personel ofislerinin yanısıra fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör ve/veya tepegöz donanımlı derslikler ve bunun dışında bilgisayar laboratuvarı ile fakülteye ait akademik ve öğrenci kantinini içermektedir. Ayrıca bölümümüz öğrencilerinin yararlanabileceği alanla ilgili temel kitaplardan oluşan bir kütüphane mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Uluslararası ilişkiler alanından ve temel alt dallarından olan Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar, Devletler Hukuku, Dış Politika gibi güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgileri kavrar.

Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma.

Uluslararası İlişkiler alanındaki ders kitaplarını, araç ve gereçleri kullanabilme becerisine sahip olmak.

Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavram ve kuramlarını anlamak ve bunları tarihsel ve güncel olaylara uygulayabilmek.

Alanındaki literatürü takip edebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmak.

Disiplinlerarası bakış açısı kazanmak.

Uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütlerin, siyasi kurumların ve yapıların tarihsel gelişim sürecini anlayabilmek.

Dünyadaki siyasi konjonktürü takip edebilmek.

Uluslararası olguların ve olayların siyasal altyapısını oluşturan dinamikleri ve bunların etkilerini analiz edebilmek.

Uluslararası hukuksal çerçeveyi anlayabilmek.

Ekonomik oluşumların nedenlerini ve sonuçlarını ve bunların uluslararası ilişkilere etkilerini kavramak ve sorgulamak.

Sistematik karşılaştırma, benzerlik ve farklılıkları doğru ayırt edebilme yeteneğine sahip olmak.

Gözlemleme, inceleme ve raporlama yetilerine sahip olmak.

Bilimsel araştırma ilke ve tekniklerini başarıyla uygulayabilmek.

Beceri


Uluslararası İlişkilerle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir.

Yetkinlikler


Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanma

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek.

Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder.

Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.

Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.1. Uluslararası ilişkiler alanından ve temel alt dallarından olan Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar, Devletler Hukuku, Dış Politika gibi güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgileri kavrar.

2. Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma.

3. Uluslararası İlişkilerle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

4. Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir.

5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

6. Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

7. Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanma

8. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

9. Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek.

10. Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

11. Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

12. Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder.

13. Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma.

14. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

15. Uluslararası İlişkiler alanındaki ders kitaplarını, araç ve gereçleri kullanabilme becerisine sahip olmak.

16. Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavram ve kuramlarını anlamak ve bunları tarihsel ve güncel olaylara uygulayabilmek.

17. Alanındaki literatürü takip edebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmak.

18. Disiplinlerarası bakış açısı kazanmak.

19. Uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütlerin, siyasi kurumların ve yapıların tarihsel gelişim sürecini anlayabilmek.

20. Dünyadaki siyasi konjonktürü takip edebilmek.

21. Uluslararası olguların ve olayların siyasal altyapısını oluşturan dinamikleri ve bunların etkilerini analiz edebilmek.

22. Uluslararası hukuksal çerçeveyi anlayabilmek.

23. Ekonomik oluşumların nedenlerini ve sonuçlarını ve bunların uluslararası ilişkilere etkilerini kavramak ve sorgulamak.

24. Sistematik karşılaştırma, benzerlik ve farklılıkları doğru ayırt edebilme yeteneğine sahip olmak.

25. Gözlemleme, inceleme ve raporlama yetilerine sahip olmak.

26. Bilimsel araştırma ilke ve tekniklerini başarıyla uygulayabilmek.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Uluslararası ilişkiler alanından ve temel alt dallarından olan Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar, Devletler Hukuku, Dış Politika gibi güncel bilgilerle ve bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgileri kavrar.
Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma.
Uluslararası İlişkiler alanındaki ders kitaplarını, araç ve gereçleri kullanabilme becerisine sahip olmak.
Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavram ve kuramlarını anlamak ve bunları tarihsel ve güncel olaylara uygulayabilmek.
Alanındaki literatürü takip edebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Disiplinlerarası bakış açısı kazanmak.
Uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütlerin, siyasi kurumların ve yapıların tarihsel gelişim sürecini anlayabilmek.
Dünyadaki siyasi konjonktürü takip edebilmek.
Uluslararası olguların ve olayların siyasal altyapısını oluşturan dinamikleri ve bunların etkilerini analiz edebilmek.
Uluslararası hukuksal çerçeveyi anlayabilmek.
Ekonomik oluşumların nedenlerini ve sonuçlarını ve bunların uluslararası ilişkilere etkilerini kavramak ve sorgulamak.
Sistematik karşılaştırma, benzerlik ve farklılıkları doğru ayırt edebilme yeteneğine sahip olmak.
Gözlemleme, inceleme ve raporlama yetilerine sahip olmak.
Bilimsel araştırma ilke ve tekniklerini başarıyla uygulayabilmek.
Uluslararası İlişkilerle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
Küresel, politik, sosyal, ekonomik ve yasal çerçeveyi teşkil eden perspektiflerin aynı olmadığı ayırımına vararak özgün ve eleştirel bir bakış açısı geliştirir.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanma 1
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 1
Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgileri ve bilimsel kaynakları İngilizce dilini kullanarak izleyebilmek.
Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. 1
Farklı kültürler ve toplumlar arasında uluslararası bir iletişim yeteneğine sahip olup; yerel düşünüp küresel hareket eder. 1
Sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olma. 1
Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
307001012002Siyasi Tarih IZorunlu3006.00
307001032002İktisat IZorunlu3004.00
307001052007Hukuka GirişZorunlu3005.00
307001072002Siyaset Bilimi IZorunlu3006.00
307001092002Modern SosyolojiZorunlu3005.00
307001132002Türk Dili IZorunlu2002.00
307001172009İleri İngilizce-IZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
307001022002Siyasi Tarih IIZorunlu3006.00
307001042002İktisat IIZorunlu3004.00
307001082002Siyaset Bilimi IIZorunlu3006.00
307001102002Anayasa HukukuZorunlu3004.00
307001142002Türk Dili IIZorunlu2002.00
307001182009İleri İngilizce-IIZorunlu2002.00
307001262013International RelationsZorunlu3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
307002992010Seçmeli Ders ISeçmeli3005.00
307002012002Uluslararası Hukuk IZorunlu3005.00
307002332013International Organizations IZorunlu3006.00
307002052007Siyasi Düşünce TarihiZorunlu3005.00
307002132002Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi.IZorunlu2002.00
307002152009İleri İngilizce-IIIZorunlu2002.00
307002352013Reading and Writing in EnglishZorunlu3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
307002022002Uluslararası Hukuk IIZorunlu3005.00
307002362013International Organizations IIZorunlu3006.00
307002142002Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi. IIZorunlu2002.00
307002162009İleri İngilizce-IVZorunlu2002.00
307002382013Vocational EnglishZorunlu3005.00
307002242009Araştırma Yöntem ve TeknikleriZorunlu3005.00
0307002982010Seçmeli Ders IISeçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
307003012002Uluslararası İlş. Teorileri IZorunlu3006.00
307003032002Türk Dış Politikası IZorunlu3006.00
307003192009Uluslararası İktisatZorunlu3004.00
307003512013Diplomatic Correspondence Techniques IZorunlu3004.00
307003992010Seçmeli Ders IIISeçmeli3005.00
307003972013Selective (English) ISeçmeli3005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
307003022002Uluslararası İlş. Teorileri IIZorunlu3006.00
307003042002Türk Dış Politikası IIZorunlu3006.00
307003442013Diplomatic Correspondence Techniques IIZorunlu3004.00
307003202009Türk Siyasi HayatıZorunlu3004.00
0307003982010Seçmeli Ders IVSeçmeli3005.00
307003962013Selective (English) IISeçmeli3305.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
307004152013International Current RelationsZorunlu3005.00
307004172013Modern State SystemsZorunlu3006.00
307004192013Communication in International Relations IZorunlu3004.00
0307004992010Seçmeli Ders VSeçmeli3005.00
307004972013Selective (English) IIISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
307004022009İnsan HaklarıZorunlu3005.00
307004182013Communication in International Relations IIZorunlu3004.00
307004162009Uluslararası Özel HukukZorunlu3006.00
0307004982010Seçmeli Ders VISeçmeli3005.00
307004962013Selective (English) IVSeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
307002112002İstatistikSeçmeli3Seçmeli Ders I3005.00
307002232009Osmanlı Diploması Tarihi (Seç)Seçmeli3Seçmeli Ders I3005.00
307002252009Medeni HukukSeçmeli3Seçmeli Ders I3005.00
307002292009Türkiyenin Toplumsal YapısıSeçmeli3Seçmeli Ders I3005.00
307002312009Kamu MaliyesiSeçmeli3Seçmeli Ders I3005.00
307003672019Uluslararası GöçSeçmeli3Seçmeli Ders I3005.00
307004802019Nükleer Enerji PolitikalarıSeçmeli3Seçmeli Ders I3005.00
307002262009Türk Siyasi DüşüncesiSeçmeli4Seçmeli Ders II3005.00
307002282009İdare Hukuku (Seç)Seçmeli4Seçmeli Ders II3005.00
307002302009Genel MuhasebeSeçmeli4Seçmeli Ders II3005.00
307002322009Bilgi İşlemSeçmeli4Seçmeli Ders II3005.00
307002342009Uluslararası Sosyal PolitikaSeçmeli4Seçmeli Ders II3005.00
307003672019Uluslararası GöçSeçmeli4Seçmeli Ders II3005.00
307004802019Nükleer Enerji PolitikalarıSeçmeli4Seçmeli Ders II3005.00
307003312009Dünya Siyasetinde Orta DoğuSeçmeli5Seçmeli Ders III3005.00
307003392009Dünya Siyasetinde Latin AmerikaSeçmeli5Seçmeli Ders III3005.00
307003412009Dünya Siyasetinde Asya PasifikSeçmeli5Seçmeli Ders III3005.00
307003452009Deniz HukukuSeçmeli5Seçmeli Ders III3005.00
307003472009Türkiye EkonomisiSeçmeli5Seçmeli Ders III3005.00
307003672019Uluslararası GöçSeçmeli5Seçmeli Ders III3005.00
307004802019Nükleer Enerji PolitikalarıSeçmeli5Seçmeli Ders III3005.00
307003322009Orta Doğu'da Siyaset ve ToplumSeçmeli6Seçmeli Ders IV3005.00
307003402009Dünya Siyasetinde AvrasyaSeçmeli6Seçmeli Ders IV3005.00
307003422009Dünya Siyasetinde AfrikaSeçmeli6Seçmeli Ders IV3005.00
307003522009AB Hukuku (seç.)Seçmeli6Seçmeli Ders IV3005.00
307003672019Uluslararası GöçSeçmeli6Seçmeli Ders IV3005.00
307004802019Nükleer Enerji PolitikalarıSeçmeli6Seçmeli Ders IV3005.00
307004412009Orta Doğu'da Milliyetçilik ve AzınlıklarSeçmeli7Seçmeli Ders V3005.00
307004572009Çin Dış PolitikasıSeçmeli7Seçmeli Ders V3005.00
307004592009Küresel ve Bölgesel Enerji PolitikalarıSeçmeli7Seçmeli Ders V3005.00
307004612009Kuzey-Güney İlişkileriSeçmeli7Seçmeli Ders V3005.00
307004632009Uluslararası İlişkilerde Eleştirel TeoriSeçmeli7Seçmeli Ders V3005.00
307003672019Uluslararası GöçSeçmeli7Seçmeli Ders V3005.00
307004802019Nükleer Enerji PolitikalarıSeçmeli7Seçmeli Ders V3005.00
307004402009Türkiye-Ortadoğu İlişkileriSeçmeli8Seçmeli Ders VI3005.00
307004422009Dünya Siyasetinde BalkanlarSeçmeli8Seçmeli Ders VI3005.00
307004502009Kıbrıs Sorunu ve Türk-Yunan İlişkileriSeçmeli8Seçmeli Ders VI3005.00
307004582009Uluslararası Ekonomi PolitikSeçmeli8Seçmeli Ders VI3005.00
307004602009Sovyetler Birliği TarihiSeçmeli8Seçmeli Ders VI3005.00
307004622009Uluslararası Yargı YetkisiSeçmeli8Seçmeli Ders VI3005.00
307004802019Nükleer Enerji PolitikalarıSeçmeli8Seçmeli Ders VI3005.00
307003672019Uluslararası GöçSeçmeli8Seçmeli Ders VI3005.00
307003532013U.S. Foreign PolicySeçmeli5Selective (English) I3005.00
307003552013Ethnicity and NationalismSeçmeli5Selective (English) I3005.00
307003572013International PoliticsSeçmeli5Selective (English) I3005.00
307003592013European IntegrationSeçmeli5Selective (English) I3005.00
307003612013Readings on GlobalizationSeçmeli5Selective (English) I3005.00
307003632019Foreign Policy AnalysisSeçmeli5Selective (English) I3005.00
307003652019Politics and Mass MediaSeçmeli5Selective (English) I3005.00
307004782019China in World AffairsSeçmeli5Selective (English) I3005.00
307004792019Modern DiplomacySeçmeli5Selective (English) I3005.00
307003542013Russian Foreign PolicySeçmeli6Selective (English) II3005.00
307003562013Social Movements and GlobalizationSeçmeli6Selective (English) II3005.00
307003582013Globalization and SecuritySeçmeli6Selective (English) II3005.00
307003602013Modern Political TheoriesSeçmeli6Selective (English) II3005.00
307003622013Conflict AreasSeçmeli6Selective (English) II3005.00
307003642013Religion and PoliticsSeçmeli6Selective (English) II3005.00
307003632019Foreign Policy AnalysisSeçmeli6Selective (English) II3005.00
307003652019Politics and Mass MediaSeçmeli6Selective (English) II3005.00
307004782019China in World AffairsSeçmeli6Selective (English) II3005.00
307004792019Modern DiplomacySeçmeli6Selective (English) II3005.00
307004352013Turkey-European Union RelationsSeçmeli7Selective (English) III3005.00
307004672013The Caucasus in World PoliticsSeçmeli7Selective (English) III3005.00
307004692013Conflict and ResolutionSeçmeli7Selective (English) III3005.00
307004712013Turkic Republics and Central AsiaSeçmeli7Selective (English) III3005.00
307004732013Geopolitical TheoriesSeçmeli7Selective (English) III3005.00
307004752013Comparative Foreign PolicySeçmeli7Selective (English) III3005.00
307004772013Basic Texts in International RelationsSeçmeli7Selective (English) III3005.00
307004792019Modern DiplomacySeçmeli7Selective (English) III3005.00
307003632019Foreign Policy AnalysisSeçmeli7Selective (English) III3005.00
307003652019Politics and Mass MediaSeçmeli7Selective (English) III3005.00
307004782019China in World AffairsSeçmeli7Selective (English) III3005.00
307004202013European Union Foreign PolicySeçmeli8Selective (English) IV3005.00
307004542013Peace StudiesSeçmeli8Selective (English) IV3005.00
307004702013International SecuritySeçmeli8Selective (English) IV3005.00
307004722013International TerrorismSeçmeli8Selective (English) IV3005.00
307004742013New Problems in International RelationsSeçmeli8Selective (English) IV3005.00
307004762013Diplomatic TextsSeçmeli8Selective (English) IV3005.00
307004782019China in World AffairsSeçmeli8Selective (English) IV3005.00
307003632019Foreign Policy AnalysisSeçmeli8Selective (English) IV3005.00
307003652019Politics and Mass MediaSeçmeli8Selective (English) IV3005.00
307004792019Modern DiplomacySeçmeli8Selective (English) IV3005.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS