Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıGıda Mühendisliği


Kuruluş


Gıda Mühendisliği Bölümü 2005 yılnda öğrenci kabulüne başlamıştır. Bölümde zorunlu ve uygulamalı derslerin yanı sıra seçmeli dersler de yer almaktadır. Bölüm ders müfredatının oluşturulmasında Gıda Mühendisleri Odası ve diğer gıda mühendisliği bölümleri ile eşgüdümlü hareket edilmektedir. Bölümde lisans öğrenimi dışında yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Bölümde 12 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi doktor, 3 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi doktor bulunmaktadır.


Kazanılan Derece


Bölüm yüksek öğretimde mühendislik (Gıda Mühendisliği) alanında 150 kredi ve 240 ECTS kredilik öğrenim sistemine tabidir. Bu kredi yükünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans düzeyinde diploma alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bunun dışında kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş kontenjanımıza başvuran öğrenciler (yurtdışından gelen öğrenciler dahil) ile merkezi dikey geçiş sınavı ile bölümümüzü tercih eden öğrenciler de kayıt yaptırabilmektedir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Gerekli durumlarda yatay geçiş öğrencilerininin de daha önce almış oldukları dersleri tekrar etmeleri ve/veya alt sınıflardan ek dersleri almaları talep edilebilmektedir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Ayrıca Farabi programı kapsamında yurt içinde diğer gıda mühendisliği programlarından da kontenjanımız kadar öğrenci kabulu gerçekleştirilebilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Bölümümüz yalnızca önceki formal öğrenimi kısmen ve/veya tamamaen tanımaktadır. Dikey geçiş sınavı ile gelen öğrencilerin daha önce aldığı ve başarılı olduğu dersler, bölüm kurulunun uygun görmesi halinde kabul edilebilir ve öğrenci yine bölüm kurulunun uygun gördüğü sınıftan başlayarak eğitimine devam edebilir. Öğrencilerin önceki eğitimlerine ait staj yükümlülüklerinin kabulü bölüm kurulunun öğrenci bazlı incelemesi sonucunda vereceği kararlara bağlı olmaktadır. Bölümümüz in-formal ve non-formal eğitimleri kabul etmemektedir.


Program Profili


Bölümümüzde dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılmıştır. Ders içeriklerinin belirlenmesinde öğretim üyeleri tam yetkilidir. Derslerin müfredata yerleştirilmesinde ise Gıda Mühendisleri Odası ve diğer gıda mühendisliği bölümleri ile işbirliği gerçekleştirilmektedir. Dersler belirlenirken temel mühendislik, gıda teknolojisi ve sosyal bilimler dersleri arasında belirli bir denge gözetilmektedir. Bölümümüzde verilen seçmeli derslerde öğrenci sayısı için bir kota belirlenmekte ve öğrencilerimiz o dönem açılan dersler içerisinden ders seçebilmektedir. Bölümümüzde temel mühendislik derslerinin (Gıdalarda Reaksiyon Kinetiği, Kütle ve Enerji Denklikleri, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı ve Kütle Aktarımı, Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, Gıda Mühendisliğinde Tasarım) yanı sıra Gıda Kimyası, Gıda Mikrobiyolojisi ve Gıda Teknolojisi gibi temel dersler zorunlu ders kapsamında yer almaktadır. Gıda teknolojisi alanı ile ilgili tamamlayıcı nitelikte dersler başta olmak üzere gıda mühendisliği alanına özgü pek çok ders seçmeli ders havuzunda bulunmaktadır. Ayrıca sosyal içerikli olan dersler de bölümümüz seçmeli ders havuzunda tutulmaktadır. Bölümümüz öğrencileri, Rektörlük seçmeli ders havuzunda yer alan ve Bölümümüz tarafından uygun görülen seçmeli derslerden 5. ve 6. yarıyıllarda birer ders almaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezun öğrenciler ağırlıklı olarak gıda sanayi ve yan sanayinde istihdam edilmektedir. Mezunlar gıda sanayinin AR-GE, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanları ile ilgili bakanlıklarda mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Gıda Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Gıda mühendisliği programından mezun olan bir öğrenci herhangi bir gıda mühendisliği alanında doğrudan yüksek lisans programına başvurabilir. Gıda mühendisliği alanı dışında kalan programların yüksek lisans ve doktora programlarına ise ilgili bölümlerin varsa ön koşullarını (hazırlık progrmaına dahil olmak vb.) yerine getirdikten sonra kayıt yaptırabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bölüm öğrencileri en az bir ara sınav ve bir final sınavına girmek zorundadır. Ara sınav sayısı ilgili dersin öğretim elemanı tarafından artırılabilir. Ayrıca, öğretim elemanları quiz, ödev, seminer vb. değerlendirme ölçütlerini de başarı notunun hesabında kullanabilir. Uygulamalı derslerde uygulama dersinin sınavı dersin teorik bölümünün sınavına girmek için ön koşul değildir. Ancak, öğretim elemanı uygulama sınav sonucunu genel değerlendirme sonucunu belirlerken kullanabilir. Yaz dönemi stajını tamamlayan öğrenci, takip eden dönemde Staj dersine kayıtlanır. Stajının geçerli olabilmesi için, öğrencinin Staj 1 ve Staj 2 dersleri kapsamında yapılan staj sınavından da başarılı olması zorunludur.


Mezuniyet Koşulları


Gıda Mühendisi unvanını alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda dönem sonu sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerin bu sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 40 iş günü staj yapmış olması ve staj sınavını başarması gerekmektedir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, 7. ve 8. yarıyıllarda öğrencinin teorik veya uygulamalı olarak hazırlayacağı çalışmalar doğrultusunda, Bitirme Tezi 1 ve Bitirme Tezi 2 derslerinden de başarılı olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı V.: Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR Tel: (374) 254 10 00/4827 Bölüm Sekreteri: Merve Mühürcüoğlu Tel: (374) 254 10 00/4816


Bölüm Olanakları


Bölümümüzde genel olarak kimyasal, enstrümantal ve mikrobiyolojik analizlerin yürütüldüğü 3 adet öğrenci uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüzde ayrıca, öğrenci uygulamalarının ve lisansüstü araştırmalarının gerçekleştirildiği, pilot peynir yapım ünitesi, tereyağı makinesi, dondurma makinesi ile sucuk, salam gibi et ürünlerinin işlenmesinde ve diğer bazı gıda üretimlerinde kullanılan çeşitli ekipmanların yer aldığı ve öğrenci uygulamalarında çeşitli gıda üretimlerinin gerçekleştirildiği bir araştırma geliştirme (AR-GE) laboratuvarı yer almaktadır. Bölümümüzde 8 adet araştırma laboratuvarı yer almaktadır. Bu laboratuvarlar mikrobiyoloji/biyoteknoloji, et teknolojisi, süt teknolojisi, hububat teknolojisi, meyve-sebze teknolojisi ve yağ teknolojisi alanlarında altyapıya sahiptir. AR-GE laboratuvarı başta olmak üzere bölümümüzde mevcut olan toplam 12 adet laboratuvar genel olarak lisansüstü düzeyde araştırmalar için de yararlanılmaktadır. Fakültemizde, Bölüm öğrencilerinin yararlanabildiği bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Güvenli gıda üretimlerinin sağlanabilmesi için, yeterli teknolojik bilgiye sahip olur

Gıda teknolojisi ve biyoteknolojisinde yeterli bilgiye sahip olur ve son gelişmeleri takip eder

Gıda mühendisliği için gerekli olan temel mühendislik bilgilerini edinir

Gıda Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alandaki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak mühendislik problemlerine çözüm üretebilme becerisi

Gıda Mühendisliği problemlerini tespit etme, tanımlama, formüle etme ve çözme amacıyla, uygun analiz yöntemlerinin seçilmesi ve uygulanması hakkında bilgi ve becerisi

.

Beceri


Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarım yapma ve uygulama becerisi

Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern araçları kullanabilir

Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır

Yetkinlikler


İş etiği ve sorumluluğu bilinci kazanır

Gıda sanayisinde var olan sistemleri geliştirebilir, yeni sistemler ve yeni ürünler tasarlayabilir

Bir takım çalışmasında etkin şekilde yer alma ve bireysel çalışma becerisi

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri sürekli izleme ve bilgilerini yenileme bilinci

İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci gelişir

Akademik araştırmaları takip eder, dünya standartlarında bir akademik seviyeyi yakalayabilir ve bunları sektörle paylaşır

Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir

Etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi

Gıda Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

Gıda Mühendisliğindeki uygulamalar yoluyla, sağlık ve çevre gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerine sağlanan katkı hakkında fikir sahibi olunması

Temel mühendislik bilgilerini gıda işlemede uygulayabilir

Gıdalarda meydana gelen değişimleri belirleyebilme, modelleyebilme, analiz yapabilme ve yorumlayabilme yeteneği gelişir

Gıda mühendisliği ve gıda güvenliğinin gelişimine katkıda bulunur1. Güvenli gıda üretimlerinin sağlanabilmesi için, yeterli teknolojik bilgiye sahip olur

2. Gıda teknolojisi ve biyoteknolojisinde yeterli bilgiye sahip olur ve son gelişmeleri takip eder

3. Gıda mühendisliği için gerekli olan temel mühendislik bilgilerini edinir

4. Gıda Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alandaki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak mühendislik problemlerine çözüm üretebilme becerisi

5. Gıda Mühendisliği problemlerini tespit etme, tanımlama, formüle etme ve çözme amacıyla, uygun analiz yöntemlerinin seçilmesi ve uygulanması hakkında bilgi ve becerisi

6. .

7. Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarım yapma ve uygulama becerisi

8. Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi

9. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern araçları kullanabilir

10. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır

11. İş etiği ve sorumluluğu bilinci kazanır

12. Gıda sanayisinde var olan sistemleri geliştirebilir, yeni sistemler ve yeni ürünler tasarlayabilir

13. Bir takım çalışmasında etkin şekilde yer alma ve bireysel çalışma becerisi

14. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi

15. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri sürekli izleme ve bilgilerini yenileme bilinci

16. İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık

17. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci gelişir

18. Akademik araştırmaları takip eder, dünya standartlarında bir akademik seviyeyi yakalayabilir ve bunları sektörle paylaşır

19. Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir

20. Etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi

21. Gıda Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

22. Gıda Mühendisliğindeki uygulamalar yoluyla, sağlık ve çevre gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerine sağlanan katkı hakkında fikir sahibi olunması

23. Temel mühendislik bilgilerini gıda işlemede uygulayabilir

24. Gıdalarda meydana gelen değişimleri belirleyebilme, modelleyebilme, analiz yapabilme ve yorumlayabilme yeteneği gelişir

25. Gıda mühendisliği ve gıda güvenliğinin gelişimine katkıda bulunur


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Güvenli gıda üretimlerinin sağlanabilmesi için, yeterli teknolojik bilgiye sahip olur
Gıda teknolojisi ve biyoteknolojisinde yeterli bilgiye sahip olur ve son gelişmeleri takip eder
Gıda mühendisliği için gerekli olan temel mühendislik bilgilerini edinir
Gıda Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alandaki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak mühendislik problemlerine çözüm üretebilme becerisi
Gıda Mühendisliği problemlerini tespit etme, tanımlama, formüle etme ve çözme amacıyla, uygun analiz yöntemlerinin seçilmesi ve uygulanması hakkında bilgi ve becerisi
.
Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarım yapma ve uygulama becerisi
Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern araçları kullanabilir
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır
İş etiği ve sorumluluğu bilinci kazanır
Gıda sanayisinde var olan sistemleri geliştirebilir, yeni sistemler ve yeni ürünler tasarlayabilir
Bir takım çalışmasında etkin şekilde yer alma ve bireysel çalışma becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri sürekli izleme ve bilgilerini yenileme bilinci
İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci gelişir
Akademik araştırmaları takip eder, dünya standartlarında bir akademik seviyeyi yakalayabilir ve bunları sektörle paylaşır
Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
Etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi
Gıda Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
Gıda Mühendisliğindeki uygulamalar yoluyla, sağlık ve çevre gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerine sağlanan katkı hakkında fikir sahibi olunması
Temel mühendislik bilgilerini gıda işlemede uygulayabilir
Gıdalarda meydana gelen değişimleri belirleyebilme, modelleyebilme, analiz yapabilme ve yorumlayabilme yeteneği gelişir
Gıda mühendisliği ve gıda güvenliğinin gelişimine katkıda bulunur

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1901001012010Matematik IZorunlu3206.00
1901001112004Gıda Mühendisliğine GirişZorunlu2004.00
1901001132004Türk Dili IZorunlu2002.00
1901001152004Atatürk İlk.ve İnk.Tar. IZorunlu2002.00
1901001172004İngilizce IZorunlu2002.00
1901001252007BiyolojiZorunlu2003.00
1901001272013FizikZorunlu2025.00
1901001312010KimyaZorunlu3026.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1901002132010Gıdalarda Reaksiyon KinetiğiZorunlu2004.00
1901002232011Mühendislik MatematiğiZorunlu2004.00
1901002252011Kütle ve Enerji DenklikleriZorunlu2004.00
1901002272010TermodinamikZorunlu3004.00
1901002312013Gıda AnalizleriZorunlu2025.00
1901002992011Seçmeli (III.Donem)Seçmeli2009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1901002022005Akışkanlar MekaniğiZorunlu3004.00
1901002042005Isı ve Kütle AktarımıZorunlu3004.00
1901002062005Gıda KimyasıZorunlu3004.00
1901002082005Genel MikrobiyolojiZorunlu2025.00
1901002222013Enstrümantel AnalizZorunlu2024.00
1901002982011Seçmeli (IV.Donem)Seçmeli2009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1901003012010Gıda BiyokimyasıZorunlu3004.00
1901003212013Staj IZorunlu0005.00
1901003292013Gıda Kalite KontrolZorunlu2004.00
1901003312013Gıda Mikrobiyolojisi IZorunlu3025.00
1901003972011Seçmeli (V.Donem)Seçmeli20012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1901003022013BiyoteknolojiZorunlu2205.00
1901003322013Gıda GüvenliğiZorunlu3004.00
1901003342013Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemlerZorunlu3005.00
1901003362013Gıda Mühendisliğinde TasarımZorunlu1204.00
1901003962011Seçmeli (VI.Donem)Seçmeli20012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1901004212011Bitirme Tezi-IZorunlu0402.00
1901004312013Et ve Ürünleri TeknolojisiZorunlu3004.00
1901004332013Süt ve Ürünleri TeknolojisiZorunlu3004.00
1901004352013Fermantasyon TeknolojisiZorunlu3004.00
1901004372013Gıda Teknolojisi Uygulamaları IZorunlu0042.00
1901004412013Staj IIZorunlu0005.00
1901004972011Seçmeli (VII. Donem)Seçmeli2009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1901004222011Bitirme Tezi-IIZorunlu0403.00
1901004262013Meyve-Sebze Ürünleri TeknolojisiZorunlu3004.00
1901004282013Hububat Ürünleri TeknolojisiZorunlu3004.00
1901004302013Yağ TeknolojisiZorunlu3004.00
1901004322013Gıda Teknolojisi Uygulamaları IIZorunlu0043.00
1901004962011Seçmeli (VIII.Donem)Seçmeli20012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
1901003232007Temel HukukSeçmeli3Seçmeli (III.Donem)2003.00
1901003242007İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli3Seçmeli (III.Donem)2003.00
1901002332013Gıda ve İş EtiğiSeçmeli3Seçmeli (III.Donem)2003.00
1901002182005Mesleki Yabancı Dil ISeçmeli3Seçmeli (III.Donem)2003.00
1901002142005Araştırma ve Deneme YöntemleriSeçmeli4Seçmeli (IV.Donem)2003.00
1901003062005İşletme YönetimiSeçmeli4Seçmeli (IV.Donem)2003.00
1901003082005Proses KontrolSeçmeli4Seçmeli (IV.Donem)2003.00
1901002192005Yabancı Dilde Okuma ve KonuşmaSeçmeli4Seçmeli (IV.Donem)2003.00
1901004292010Beslenme İlkeleri (Seç.)Seçmeli4Seçmeli (IV.Donem)2003.00
1901003172005Mesleki Yabancı Dil IISeçmeli5Seçmeli (V.Donem)2004.00
1901003092005Endüstriyel MikrobiyolojiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)2004.00
1901003112005Gıda ReolojisiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)2004.00
1901003212007Gıda Katkı MaddeleriSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)2004.00
1901003132005Gıda Makine ve EkipmanlarıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)2004.00
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
BESY0001Doğa Sporları ve RekreasyonSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)2204.00
REKL002YenilikSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL003Yenilik YönetimiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL004Yeni Ürün GeliştirmeSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL005Yeni Hizmet TasarımıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL006Yenilikçi Ürün TasarımıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL007Marka GeliştirmeSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL008Marka YönetimiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL009Teknoloji YönetimiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL010TicarileşmeSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL011Bilim ve Teknoloji PolitikasıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL012Stratejik Teknoloji AnaliziSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL013Teknoloji Öngörüsü ve TahminiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL014Teknoloji DeğerlendirmesiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL015İş HukukuSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL016İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL017DenetimSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL018Bilim TarihiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL019Ekonomiye GirişSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
MIM0001Serbest El ÇizimiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
MIM0002Bilim Felsefesine GirişSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme TeknikleriSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
1903003382013Gıda Mikrobiyolojisi IISeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)2004.00
1901003142005Özel Gıdalar TeknolojisiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)2004.00
1901003162005Duyusal Analiz TeknikleriSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)2004.00
1901003182005İş Hayatı İçin Yabancı DilSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)2004.00
1901003222007Gıda Muhafaza TeknikleriSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)2004.00
1901003302011Temel Et BilimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)2004.00
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
BESY0001Doğa Sporları ve RekreasyonSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)2204.00
REKL002YenilikSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL003Yenilik YönetimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL004Yeni Ürün GeliştirmeSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL005Yeni Hizmet TasarımıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL006Yenilikçi Ürün TasarımıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL007Marka GeliştirmeSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL008Marka YönetimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL009Teknoloji YönetimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL010TicarileşmeSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL011Bilim ve Teknoloji PolitikasıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL012Stratejik Teknoloji AnaliziSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL013Teknoloji Öngörüsü ve TahminiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL014Teknoloji DeğerlendirmesiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL015İş HukukuSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL016İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL017DenetimSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL018Bilim TarihiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL019Ekonomiye GirişSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
MIM0001Serbest El ÇizimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
MIM0002Bilim Felsefesine GirişSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme TeknikleriSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
1901003402019Su Ürünleri TeknolojisiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)2004.00
1901004112005Fonksiyonel GıdalarSeçmeli7Seçmeli (VII. Donem)2003.00
1901004152007Mesleki Yabancı Dil IIISeçmeli7Seçmeli (VII. Donem)2003.00
1901004232007Moleküler Biyoloji-GenetikSeçmeli7Seçmeli (VII. Donem)2003.00
1901004292010Beslenme İlkeleri (Seç.)Seçmeli7Seçmeli (VII. Donem)2003.00
1901004192005Hazır Yemek TeknolojisiSeçmeli7Seçmeli (VII. Donem)2003.00
1901004252007Gıda AmbalajlamaSeçmeli7Seçmeli (VII. Donem)2003.00
1901004142005Kanatlı Eti TeknolojisiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Donem)2004.00
1901004162007Ürün GeliştimeSeçmeli8Seçmeli (VIII.Donem)2004.00
1901004182007Mesleki Yabancı Dil IVSeçmeli8Seçmeli (VIII.Donem)2004.00
1901004202007Peynir TeknolojisiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Donem)2004.00
1901004242007Öğütme TeknolojisiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Donem)2004.00
1901003102005Fizibilite TekniğiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Donem)2004.00
1903004342013Gıda MevzuatıSeçmeli8Seçmeli (VIII.Donem)2004.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
1901003972011Elective (V. Semester)Elective520012.00
1901004352013Fermentation TechnologyCompulsory73004.00
1901004282013Cereal Products TechnologyCompulsory83004.00