Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıGastronomi ve Mutfak Sanatları


Kuruluş


Bolu Abant İzzet Baysal Turizm Fakültesi, 03.08.2018 tarih ve 2018/122 sayılı senato kararı ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" alanında lisans derecesi verilir.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" alanında lisans derecesi verilir.


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


Türk öğrenciler için Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana (SÖZ) göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programa aktarılarak öğrenci bu ders ya da derslerden muaf tutulabilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenciler bu programda mevcut olan ve 240 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.


Program Profili


Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün temel amacı; Türk yemek kültürünü dünyaya tanıtacak bilgi ve donanıma sahip nitelikte yiyecek-içecek işletmecileri ve yönetici yetiştirerek, akademik beceri düzeyi yüksek mezunlarla, gastronomi alanında üniversitemizi marka haline getirmektir. Bu amaçla bölüm öğrencilerine yiyecek- içecek işletmeciliğine ve yemek sanatlarına dair her türlü incelik öğretilmekte, mezun öğrencilerin sektörde ileri gelen kuruluşlarda yer alabilmesi için çalışılmaktadır. Uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış; ulusal ve uluslararası mutfak kültürü konusunda uzman personel ve yönetici şefler yetiştirmek bölümün bir diğer amacıdır. Program boyunca öncelikle Türk Mutfak Kültürü ve daha sonra Uluslararası Mutfak Kültürü (International Cooking) alanında çalışmalar yaparak, Türk Mutfağının, Uluslararası Mutfaklar içerisinde yer alması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrencilere temelden ileri seviyeye kadar yemek sanatının incelikleri öğretilmekte; iş hayatında ihtiyaç duyacakları iletişim ve yönetim becerileri kazandırılmaktadır. Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin İş Başında Mesleki Uygulama dersi ile, sektörel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve profesyonel iş hayatına hazırlanması amaçlanmakta; bu amaç doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı sektörel iş birlikleri ile öğrencilere nitelikli bir iş deneyimi fırsatı sunulmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımız ağırlıklı olarak ulusal ve uluslararası beş yıldızlı otellerin mutfak ekibinde veya yiyecek içecek bölümlerinde; restoranların mutfak ya da işletme kısımlarında, gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümlerinde (ARGE), yiyecek-içecek sektöründe eğitim veren kurumlarda ve görsel-basılı yayın kuruluşlarında çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, farklı alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların dışında, tarih belirtilmeden quiz formatında sınavlar yapılabilir. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, ilgili bölüm başkanlıkları ve yüksekokul müdürlükleri tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletilir. Bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmalara göre belirlenir. Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme kriterleri ile birlikte ilgili öğretim üyesi/görevlisi tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilir. Notlar Öğrencilere aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda takdir edilen ham not, bağıl değerlendirme, öğretim üyesi takdiri ve doğrudan not dönüşümü değerlendirme sisteminden biri esas alınarak aşağıdaki eşdeğer harf notuna dönüştürülür. AKTS ve harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir: Puan Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2.5 65-74 CC 2.0 60-64 DC 1.5 55-59 DD 1.0 50-54 FD 0.5 (Başarısız) 49 ve aşağısı FF 0 (Başarısız) Başarılı öğrenciler Bir dönem sonunda en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler başarılı olarak kabul edilirler. En az normal ders yükü kadar ders alarak dönem sonunda 3.00-3.49 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Onur Öğrencisi”, 3.50-4.00 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak değerlendirilirler. Ayrıca, harf notlarından; I: Eksik notu (Incomplete); yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için devam hariç gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde notların ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Bu süre ilgili yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir. Aksi halde, I notu FF notu haline dönüştürülür. E: Muaf notu (Exempted); muafiyet sınavında başarılı olanlar ile yatay ve dikey geçiş ile gelenler ve daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okurken alınıp başarılan derslere verilir. E notları ortalama hesaplarına katılmaz. NA: Devamsız notu (Not Attended); devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Değerlendirmelerde FF notu gibi işlem görür. S: Başarılı notu (Succesful); tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. S notu ayrıca; dönem projesi gibi kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarılı olma durumunda da kullanılır. S notu genel not ortalamasına katılmaz. U: Başarısız notu (Unsuccesful); tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. U notu ayrıca; dönem projesi gibi kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. U notu genel not ortalamasına katılmaz.


Mezuniyet Koşulları


Gastronomi ve Mutfak Sanatları, bölümünden mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır: -Programın öğrencilere kazandırılması hedeflenen öğrenme çıktılarına sahip olmak, -Müfredattaki tüm dersleri başarı ile tamamlamak, -240 AKTS değerini tutturmak, -Geçme notu olarak 4.00 üzerinden en az 2.00 notuna sahip olup geçmiş dönemlerden başarısız ders bırakmamak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı Doç.Dr. Alper KURNAZ Dahili: 2670 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mengen Kampüsü Bolu /14280 Türkiye. E-posta: turizmibu.edu.tr. Telefon: +90 374 253 55 50 Faks: +90 374 253 55 51


Bölüm Olanakları


Yerleşkede ofis binaları, sınıflar, uygulama mutfakları, kantin, yemekhane, spor salonu ve çok amaçlı bina bulunmaktadır. Bölümümüz uygulama mutfağında; 24 öğrencinin birebir uygulama yapabileceği büyüklükte 2 adet uygulama mutfağı, 15 öğrencinin birebir uygulama yapacağı pastane mutfağı, hazırlanan ürünlerin sunumunun ve servisinin yapıldığı bir adet servis odası, bulaşıkhane ve soyunma odaları yer almaktadır. Mutfaklarımız öğrencilerin uygulama derslerini verimli bir şekilde tamamlayabileceği alet-ekipman ve teknolojik cihazlar açısından son derece zengin bir donanıma sahiptir.

Program Çıktıları

Bilgi


Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.

Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular.

Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular.

Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.

Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.

Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.

Beceri


Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.

Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.

Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.

İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.

Yetkinlikler


Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.

Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı; sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir

Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.

Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.

4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler, akademik, sosyal ve meslek yaşantılarında gerekli olabilecek İngilizce temel dil becerilerini kullanabilir.

Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuk düzenlemeler, meslek standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.

Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.

Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüler hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.

Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.1. Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.

2. Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular.

3. Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular.

4. Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.

5. Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.

6. Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.

7. Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.

8. Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.

9. Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.

10. İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.

11. Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.

12. Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı; sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir

13. Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.

14. Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.

15. 4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler, akademik, sosyal ve meslek yaşantılarında gerekli olabilecek İngilizce temel dil becerilerini kullanabilir.

16. Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuk düzenlemeler, meslek standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.

17. Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.

18. Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüler hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.

19. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir. 11 1 111 11
Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular.111111111 1
Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular.1111 11 1
Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir. 111111 11 11
Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.1111 1111 1
Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.111 1
Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir. 111111111 11
Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.111111111 1
Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.11111111111 11
İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.11 111111 1
Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir. 11 11 1
Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı; sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir11111 111 1
Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.11 11 111111 1
Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir. 11 1 1 1111
4 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler, akademik, sosyal ve meslek yaşantılarında gerekli olabilecek İngilizce temel dil becerilerini kullanabilir.11 1
Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuk düzenlemeler, meslek standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.11 1 11 11
Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.11 11 11 1
Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüler hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.11 1 1 11
Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.111111 11111 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENG3620120İngilizce Becerileri IIIZorunlu3607.00
GAS3620120Temel Mutfak Uygulamaları-IZorunlu2205.00
GAS3620320Malzeme BilgisiZorunlu3005.00
GAS3620520Beslenmenin Temel İlkeleriZorunlu3005.00
GAS3620720İçecek BilgisiZorunlu3105.00
GAS3620920Yiyecek İçecek İşletmeciliğiZorunlu3003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GAS3630120Mesleki İngilizce IZorunlu2204.00
GAS3630320Türk MutfağıZorunlu2205.00
GAS3639920Seçmeli Ders (V.Donem)Seçmeli00015.00
YBD3639920Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi ISeçmeli2406.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GAS3630220Mesleki İngilizce IIZorunlu2204.00
GAS3630420Uluslararası Mutfaklar Zorunlu2205.00
GAS3639820Seçmeli Ders (VI.Dönem)Seçmeli00015.00
YBD3639820Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi IISeçmeli2406.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
GAS3640120Mesleki İngilizce III Zorunlu2204.00
GAS3640320Temel PastacılıkZorunlu2205.00
GAS3649920Seçmeli Ders (VII.Donem)Seçmeli00015.00
YBD3649920Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi IIISeçmeli2406.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
GAS3631120Mutfak KimyasıSeçmeli5Seçmeli Ders (V.Donem)3005.00
GAS3631320Profesyonel Mutfak UygulamalarıSeçmeli5Seçmeli Ders (V.Donem)2205.00
GAS3631520Araştırma Teknikleri Seçmeli5Seçmeli Ders (V.Donem)3005.00
GAS3631720İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli5Seçmeli Ders (V.Donem)3005.00
GAS3631920Yemek Tarifi StandardizasyonuSeçmeli5Seçmeli Ders (V.Donem)3005.00
GAS3632120Gastronomi ve Sosyal MedyaSeçmeli5Seçmeli Ders (V.Donem)3005.00
GAS3632320Gıda Mevzuatı Seçmeli5Seçmeli Ders (V.Donem)3005.00
GAS3632520Mesleki MatematikSeçmeli5Seçmeli Ders (V.Donem)3005.00
GAS3631020Ziyafet Organizasyonu ve YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders (VI.Dönem)3005.00
GAS3631220Vejetaryen Mutfağı Seçmeli6Seçmeli Ders (VI.Dönem)2205.00
GAS3631420Filmlerde ve Kitaplarda GastronomiSeçmeli6Seçmeli Ders (VI.Dönem)3005.00
GAS3631620Hazır Yemek TeknolojisiSeçmeli6Seçmeli Ders (VI.Dönem)3005.00
GAS3631820Gıda CoğrafyasıSeçmeli6Seçmeli Ders (VI.Dönem)3005.00
GAS3632020Duyusal AnalizSeçmeli6Seçmeli Ders (VI.Dönem)2105.00
GAS3632220Gastronomide Yeni AkımlarSeçmeli6Seçmeli Ders (VI.Dönem)3005.00
GAS3632420Yemek ve SanatSeçmeli6Seçmeli Ders (VI.Dönem)3005.00
GAS3641120Restoran Yönetimi Seçmeli7Seçmeli Ders (VII.Donem)3005.00
GAS3641320Araştırma Teknikleri Seçmeli7Seçmeli Ders (VII.Donem)3005.00
GAS3641520GirişimcilikSeçmeli7Seçmeli Ders (VII.Donem)3005.00
GAS3641720Yiyecek İçecek İşletmelerinde Pazarlama Seçmeli7Seçmeli Ders (VII.Donem)3005.00
GAS3641920Gönüllülük ÇalışmalarıSeçmeli7Seçmeli Ders (VII.Donem)2105.00
GAS3642120Yemek Stilistliği ve FotoğrafçılığıSeçmeli7Seçmeli Ders (VII.Donem)2105.00
GAS3642320İletişim Teknikleri Seçmeli7Seçmeli Ders (VII.Donem)3005.00
GAS3642520Soğuk MutfakSeçmeli7Seçmeli Ders (VII.Donem)2205.00
YBD3630120Almanca ISeçmeli5Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi I2406.00
YBD3630320Rusça ISeçmeli5Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi I2406.00
YBD3630520Fransızca ISeçmeli5Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi I2406.00
YBD3630720İspanyolca I Seçmeli5Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi I2406.00
YBD3630920Çince ISeçmeli5Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi I2406.00
YBD3631120Arapça ISeçmeli5Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi I2406.00
YBD3630620Fransızca IISeçmeli6Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi II2406.00
YBD3630220Almanca IISeçmeli6Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi II2406.00
YBD3630420Rusça II Seçmeli6Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi II2406.00
YBD3630820İspanyolca IISeçmeli6Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi II2406.00
YBD3631020Çince II Seçmeli6Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi II2406.00
YBD3631220Arapça IISeçmeli6Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi II2406.00
YBD3640120Almanca IIISeçmeli7Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi III2406.00
YBD3640320Rusça III Seçmeli7Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi III2406.00
YBD3640520Fransızca IIISeçmeli7Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi III2406.00
YBD3640720İspanyolca IIISeçmeli7Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi III2406.00
YBD3640920Çince IIISeçmeli7Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi III2406.00
YBD3641120Arapça III Seçmeli7Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi III2406.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS