Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTurizm İşletmeciliği


Kuruluş


Turizm İşletmeciliği Bölümü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 30 ile 01/02/2010 tarih ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ile, Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde kuruluştur. Daha sonra Yüksekokul 24.01.2019 tarihinde yayınlanan 669 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Turizm Fakültesine dönüşmüş ve bu tarihten itibaren Turizm Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.


Kuruluş


Turizm İşletmeciliği Bölümü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 30 ile 01/02/2010 tarih ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ile, Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde kuruluştur. Daha sonra Yüksekokul 24.01.2019 tarihinde yayınlanan 669 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Turizm Fakültesine dönüşmüş ve bu tarihten itibaren Turizm Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere 'Turizm İşletmeciliği' alanında Lisans Derecesi verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Turizm İşletmeciliği Lisans Programı için öğrenciler, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSYM) ile seçilmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin dili Türkçe'dir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programa aktarılarak öğrenci bu ders ya da derslerden muaf tutulabilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenciler bu programda mevcut olan ve 240 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 8. Yarıyılda İş Başında Mesleki Uygulamasını yapmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.


Program Profili


Turizm işletmeciliği programının temel amacı; turizm endüstrisinde faaliyet göstermekte olan konaklama, yiyecek-içecek, ulaştırma ve rekreasyon sektörü için üst düzey nitelikli pesonel yetiştirmektir. Bu doğrultuda iş olanakları için gerekli olan teorik bilgi ve uygulamalarla öğrencilere mezuniyet deresi sunmaktadır. Lisans eğitimi kapsamında öğrenciler işletme ile ilgili temel konular hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Konaklama sektöründe var olan önbüro, kat hizmetleri, yiyecek içecek, insan kaynakları gibi departmanınlar hakkında eğitim görmektedirler. Bunun yanında otel işletmelerinde kullanılan paket programları öğrenmektedirler. Turizm işletmeciliği bölümü okuyan öğrencilerin sektörde çalışırken ihtiyaç duyacakları yabancı dil üzerinde önemle durulmaktadır. Bu kapsamda İngilizce eğitimine ağırlık verilmekle birlikte ikinci yabancı dil eğitimi (Almanca, Rusça, Fransızca, İspanyolca) de verilmektedir. 8. yarıyılda öğrencilerin teorik bilgileri uygulamaya yansıtabilmeleri ve sektördeki uygulamaları görmeleri amacıyla da İş Başında Mesleki Uygulama imkanı sağlanmaktadır. Bu noktada öğrenciler mesleki tecrübe yanında iş olanakları da bulmaktadırlar.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Turizm işletmeciliği bölümünde mezun olan öğrenciler konaklama, yiyecek-içecek, ulaştırma, rekreasyon sektörlerinde iş olanaklarına sahiptir. Bunun yanında Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışma imkanları mevcuttur. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyenler için de önemli bir bölümdür.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi, bazı başka alanlarda da lisansüstü programlara başvurabilirler. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar Sınavlar; ara sınav, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı, tek/çift ders sınavı, mazeret sınavı ve azami öğrenim sonu sınavı olmak üzere yedi türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Gerekli görüldüğü halde ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar ile resmi tatiller dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara ilgili birimce ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Ders sorumlusu öğretim elemanının talebi üzerine gerekli hallerde bölüm başkanlığınca sınavlarda gözetmen görevlendirilebilir. Yazılı sınavlar, ders sorumlusu öğretim elemanının ve/veya gözetmen olarak görevlendirilenlerin gözetimi ve denetiminde planlanan yerde ve zamanda yapılır. Öğrencilerin girmiş oldukları sınavlardan aldıkları notlar, öğretim elemanınca akademik takvimde belirlenen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilerek öğrencilere duyurulur. (2) Bir dersin sınavına o derse kayıtlı öğrenciler katılabilir. Sınav tutanağı, öğrenci bilgi sisteminde o derse kayıtlı öğrencilerin listesi üzerinden düzenlenir. Listede olmayan öğrenci sınava alınmaz. Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir. (3) Sınav evrakları (soru-cevap kâğıtları, cevap anahtarı, tutanaklar, not listesi/bildirim formu yazıcı dökümü ve benzeri), öğretim elemanınca en geç ertesi dönem başına kadar bölüm başkanlığına teslim edilir ve bölüm başkanlığı tarafından beş yıl süre ile saklanır. (4) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri bölüm başkanlıklarınca akademik takvime uygun olarak ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanı onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir. Ayrıca proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları, dönem sonu sınavlarından önce ilan edilir. (5) Bir dersin dönem sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda akademik takvime uygun olarak yapılır. Dönem sonu sınavları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından saptanan ve ilan edilen yer ve zamanda yapılır. (6) Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her eğitim öğretim yılı başında yapılır. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanır. (7) İlgili dönemde kayıtlanmış olduğu dersten başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde belirtilen tarihte bütünleme sınavı yapılır. Sınav programı ilgili bölüm başkanlıklarınca hazırlanarak sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Bütünleme sınavı dönem sonu sınavı yerine geçer ve bu sınava giren öğrencinin dönem başarı notu, dönem içi sınav sonuçları, varsa dönem içi diğer çalışmalar ve bütünleme sınavı sonucu dikkate alınarak hesaplanır. Dönemde, dersten devamsız (DZ/NA) olan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez. (8) Mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları staj hariç en fazla iki dersi kalan öğrenciler, tek-çift sınavına girebilirler. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması önlisans programları için 1,00'ın, lisans programları için 2,00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de diledikleri en fazla iki dersten tek-çift sınavına girebilirler. Bu sınavlardan yararlanmak isteyen öğrenciler kendi akademik birimlerine başvurarak bu haklarını kullanırlar. Tek-çift sınavları akademik takvime uygun olarak ilgili bölüm başkanlığınca belirlenen gün ve saatte bölüm başkanlığınca görevlendirilen ders alanının yeterliğine ve uzmanlığına sahip öğretim elemanı tarafından yapılır. Sınav sonuçları ilgili birim tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. (9) Herhangi bir sınava tabi olmaksızın dönem içerisinde yapılan çalışmalara göre değerlendirmeyi esas alan dersler (proje, bitirme çalışması, staj ve benzeri) için bütünleme ve tek-çift sınavı yapılmaz. Bütünleme ve tek-çift sınavı yapılmayacak dersler ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulur. (10) Bir dersin ara sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren 3 iş günü içerisinde başvurması ve ilgili bölüm başkanlığınca uygun görülmesi halinde mazeret sınavına alınır. Dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavının yer ve zaman planlaması ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır. Planlanan mazeret sınavına girmeyen öğrenci için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz. (11) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Öğrenciye sıhhi izinli (sağlık raporlu) olduğu süreler içerisinde katılamadığı ara sınavlarının ve diğer yarıyıl içi sınavlarının yerine geçmek üzere bölüm başkanlığınca uygun bulunması halinde mazeret sınavı hakkı verilir. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencinin, sağlık raporunun asıl sureti ile birlikte bölüm başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekir. Öğrenci, sağlık raporunu aldığı gün ve saatten başlayarak raporunun bitimine kadar olan süreler içerisinde yarıyıl içi değerlendirmesine esas teşkil eden hiçbir sınava katılamaz. Raporlu olunan süreler içerisinde katıldığı yarıyıl içi sınav/sınavları) var ise iptal edilir. Rapor alınan saatten önce varsa girilen sınav/sınavlar) geçerli sayılır. (12) Kayıtlı oldukları diploma programının azami süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler, daha önce devam koşulunu yerine getirmeleri koşuluyla başarısız oldukları derslerden azami öğrenim süresini tamamladıkları dönemin sonunda açılan azami öğrenim sonu sınavlarına alınır. Bu sınavlar her dönem sonunda yapılır ve o dönem itibarıyla azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler girebilir. Bu sınavlar sonunda ek süre elde eden öğrenciler, verilen ek süre içerisinde döneme ilişkin mali yükümlülüklerini yerine getirerek ders kaydı yaparlar. Azami öğrenim süresini doldurduğu dönemin sonunda yapılan sınavlara girmeyen ya da giremeyen öğrenciler daha sonraki dönemlerde yapılan bu sınavlara giremez, girse bile işleme alınmaz. Ölçme (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve dönem sonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Dönem sonu sınavının ders başarı notuna etkisi en az %40, en çok %70 olabilir. Bölüm başkanlığına bildirilmesi koşulu ile yarıyıl değerlendirilmesi yapılmayacak dersler için dönem sonu sınavının ders başarı notuna etkisi %100 yapılabilir. (2) Yarıyıl içi başarının ve dönem sonu sınavının ders başarı notuna etkileri ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur ve öğrenci bilgi sistemine işlenir. Herhangi bir bilgi girişi yapılmadığı takdirde, bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı şekliyle sistemde varsayılan olarak işlem yapılır. Başarı notuna katkısı, ara sınav %40, dönem sonu sınavı %60 olarak hesaplanır. (3) Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 puan üzerinden 27 nci maddedeki not sistemine uyarlanarak dönem sonu başarı notu belirlenir. Notlar (1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir: Puan Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4.0 85-89 BA 3.5 80-84 BB 3.0 75-79 CB 2.5 65-74 CC 2.0 60-64 DC 1.5 55-59 DD 1.0 50-54 FD 0.5 (Başarısız) 49 ve aşağısı FF 0 (Başarısız) Eksik/Incomplete E/I 0 (Başarısız) Devamsız/Not Applicable DZ/NA 0 (Başarısız) Başarılı/Successful B/S Not ortalamasına katılmaz Başarısız/Unsuccessful BZ/U Not ortalamasına katılmaz Devam ediyor/Progress DE/P Not ortalamasına katılmaz Muaf/Exempted MU/EX Not ortalamasına katılmaz (2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen harf notlarından; a) E/I notu; hastalık ve geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere, öğretim üyesince takdir olunur. Öğrenci herhangi bir dönem E/I notu aldığı takdirde, dönem için belirlenmiş son sınavın bitiminden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte yönetim kurulunun onayıyla E/I notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. E/I notu, öğrencinin not dökümünde gösterilir ve FF notu işlemi görür. b) B/S notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. B/S notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez. c) DE/P notu; not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir. ç) BZ/U notu; not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. d) MU/EX notu; Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir. MU/EX notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir. e) DZ/NA notu; ilgili dersin, 24 üncü maddede belirtilen devam şartını yerine getirmeyen öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. DZ/NA notu, not ortalamasında FF notu işlemi görür. Değerlendirme, sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi (1) Değerlendirmeye ilişkin esaslar ilgili bölüm başkanlığınca belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulur. (2) Sınav yapılmasını gerektirmeyen dersler ilgili bölümce saptanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, ders başarı notu öğrencinin dönem içi etkinlikleri göz önünde tutularak verilir. (3) Gerekli durumlarda bazı sınavlar sınav komisyonları tarafından yapılır. Bu tür komisyonlar tarafından yapılacak sınavlar dönemin başında bölüm başkanlıkları tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurulur. Komisyonlar bölüm başkanlıkları tarafından kurularak komisyonda görev alacak öğretim elemanları bilgilendirilir. (4) Sınavların komisyonlar tarafından yapıldığı programlar için öğrencinin notu sınav komisyonu tarafından takdir olunur. Komisyonun öğrenci için verdiği not değiştirilmeden dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından bilgi yönetim sistemine girilir. Bu notlara yapılan itirazlar sınav komisyonu tarafından değerlendirilir. (5) Dönem sonu notları akademik takvimde belirlenen sürede Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Dönem sonu ders notu dersin öğretim elemanı tarafından bilgi yönetim sistemine girildiği anda kesinleşir. (6) Öğrenciler, sınav notlarına sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde maddi hata yönünden dekanlık veya müdürlüğe dilekçe ile itirazda bulunabilir. Maddi hata yönünden yapılan itirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından 3 iş günü içerisinde değerlendirilir. Maddi hata sonucunda verilen karara, öğrenci tarafından karar tarihinden itibaren bir iş günü içerisinde itiraz edilebilir. Tekrar yapılan itirazı değerlendirmek üzere dekan veya müdürün uygun bulması durumunda ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurulur. Sınavlarla ilgili yapılan itirazlar en geç ilgili dersin varsa bütünleme sınav tarihine kadar veya ertesi dönem ders kayıtları başlamadan sonuçlandırılır. (7) Açıklanan ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, not girişlerinin bitiş tarihinden itibaren 10 gün içerisinde olduğunda ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine bölüm başkanlığınca, 10 günden fazla olması halinde ise ilgili öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanlığının teklifi üzerine fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.


Mezuniyet Koşulları


Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır: -Dönemi içerisindeki amaçlanan program öğrenme çıktılarını öğrenmek, -Müfredattaki tüm dersleri başarı ile tamamlamak, -240 AKTS değerini tutturmak, -Geçme notu olarak 4.00 üzerinden en az 2.00 alıp alttan ders bırakmamak. – 8. Yayırılda yapılacak olan İş Başında Mesleki uygulamadan başarılı olmak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mine HALİS Dahili: 2678; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Gölköy Kampüsü Bolu /14280 Türkiye E-posta: turizmyo@ibu.edu.tr Telefon: +90 374 253 55 50 Faks: +90 374 253 55 51


Bölüm Olanakları


Bina içerisinde bilgisayar laboratuvarı, konferans salonu ve kantin bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Turizm kavramı, turizm sektörü, sektörün işleyişi ve turizm işletmeciliği alanındaki kavramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı bilgiye sahip olunur.

Beceri


Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygular, geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm önerileri ortaya koyar.

Hizmet sektöründe başarılı olabilmek için gerekli olan yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerine sahip olur ve bunları kullanır.

Farklı kültürleri tanır, anlar ve kültürel çeşitlilik içerisinde çalışma becerisi geliştirir.

Turizm işletmeciliği alanında hizmet verme süreciyle ilgili detaylı bilgiye sahip olup bu bilgileri misafir memnuniyeti sağlamada kullanır.

Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgi sahibi olur.

Mesleki etik değerlerini bilir, bu değer ve ilkelere göre hareket eder. Kurumsal ve bireysel sosyal sorumluluğun bilincinde olur ve buna uygun davranış geliştirir.

Bilgi işlemsel düşünce becerisi kazanarak problem çözme, sistem tasarlama ve insan davranışlarını anlamada bu beceriyi kulanır.

Yetkinlikler


Turizm işletmeciliği alanında bağımsız bir şekilde çalışabilecek yetkinliğe sahip olup kendi gelişimine katkı sağlayabilecek görevlerde yer alır.

Sektöre katkı sağlayacak projelerde yer alır. Sektörel ve akademik anlamdaki veri ve bilgileri değerlendirerek sorunlara çözüm getirir; gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak amaç ve hedefler belirler ve bunları planlayarak uygulamaya koyar.

Turizm işletmeciliğiyle ilgili sorunların çözüm yollarını arayıp bunlar hakkında sorumluluk alır.

Turizm ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilir ve mesleki gelişimlerine katkı sağlar.

Turizm işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını yerel, ulusal, ve uluslararası kapsamda kavrar ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir.

Mesleki ve akademik anlamda bilgiyi arayıp bulan ve bunu sorunların çözümünde bir araç olarak aktif kullanan, sektörde meydan gelen değişimlere ayak uyduran ve aynı zamanda bu değişimlerin kaynağı olan yetkinliğe ulaşır. Mevcut bilgileri kullanarak yeni durumlar için gerekli bilgiyi kendi kendine üretebilmek yetkinliğine de sahip olur.

Turizm işletmeciliği ile ilgili olarak yaşanabilecek sorunlardan ders çıkarır ve geleceğe yönelik olarak yaşamboyu öğrenme mantığında hareket eder. Düşüncelerini paylaşarak sorun ve çözüm önerilerini aktarır.

Turizm sektörüyle ilgili konularda ilgili kişi ve kuruluşları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Turizm sektörüne ilişkin ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Sosyal sorumluluk kapsamında proje ve etkinlikler düzenler ve bu proje ve etkinliklerin her aşamasında görev alır.

Turizm işletmeciliği alanında geçerli olmak üzere alanındaki bilgileri izleyebilme ve diğer meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilecek seviyede Avrupa Dil Portföyü B1+ düzeyinde İngilizce bilir.

İkinci bir yabancı dilde okuma, anlama, konuşma ve yazma konusunda en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde elde etmiş olduğu dil becerisini sahip olur.

Turizm işletmeciliği alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri takip ederek sahip olduğu bilgi ve becerileri geliştirir ve bu teknolojik gelişmeleri kullanır.

Turizm sektöründe yapmış olduğu araştırmalar kapsamında elde edilen bilgilerin yorumlanması ve sonuçların sektör temsilcilerine duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olur.1. Turizm kavramı, turizm sektörü, sektörün işleyişi ve turizm işletmeciliği alanındaki kavramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı bilgiye sahip olunur.

2. Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygular, geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm önerileri ortaya koyar.

3. Hizmet sektöründe başarılı olabilmek için gerekli olan yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerine sahip olur ve bunları kullanır.

4. Farklı kültürleri tanır, anlar ve kültürel çeşitlilik içerisinde çalışma becerisi geliştirir.

5. Turizm işletmeciliği alanında hizmet verme süreciyle ilgili detaylı bilgiye sahip olup bu bilgileri misafir memnuniyeti sağlamada kullanır.

6. Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgi sahibi olur.

7. Mesleki etik değerlerini bilir, bu değer ve ilkelere göre hareket eder. Kurumsal ve bireysel sosyal sorumluluğun bilincinde olur ve buna uygun davranış geliştirir.

8. Bilgi işlemsel düşünce becerisi kazanarak problem çözme, sistem tasarlama ve insan davranışlarını anlamada bu beceriyi kulanır.

9. Turizm işletmeciliği alanında bağımsız bir şekilde çalışabilecek yetkinliğe sahip olup kendi gelişimine katkı sağlayabilecek görevlerde yer alır.

10. Sektöre katkı sağlayacak projelerde yer alır. Sektörel ve akademik anlamdaki veri ve bilgileri değerlendirerek sorunlara çözüm getirir; gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak amaç ve hedefler belirler ve bunları planlayarak uygulamaya koyar.

11. Turizm işletmeciliğiyle ilgili sorunların çözüm yollarını arayıp bunlar hakkında sorumluluk alır.

12. Turizm ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilir ve mesleki gelişimlerine katkı sağlar.

13. Turizm işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını yerel, ulusal, ve uluslararası kapsamda kavrar ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir.

14. Mesleki ve akademik anlamda bilgiyi arayıp bulan ve bunu sorunların çözümünde bir araç olarak aktif kullanan, sektörde meydan gelen değişimlere ayak uyduran ve aynı zamanda bu değişimlerin kaynağı olan yetkinliğe ulaşır. Mevcut bilgileri kullanarak yeni durumlar için gerekli bilgiyi kendi kendine üretebilmek yetkinliğine de sahip olur.

15. Turizm işletmeciliği ile ilgili olarak yaşanabilecek sorunlardan ders çıkarır ve geleceğe yönelik olarak yaşamboyu öğrenme mantığında hareket eder. Düşüncelerini paylaşarak sorun ve çözüm önerilerini aktarır.

16. Turizm sektörüyle ilgili konularda ilgili kişi ve kuruluşları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

17. Turizm sektörüne ilişkin ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

18. Sosyal sorumluluk kapsamında proje ve etkinlikler düzenler ve bu proje ve etkinliklerin her aşamasında görev alır.

19. Turizm işletmeciliği alanında geçerli olmak üzere alanındaki bilgileri izleyebilme ve diğer meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilecek seviyede Avrupa Dil Portföyü B1+ düzeyinde İngilizce bilir.

20. İkinci bir yabancı dilde okuma, anlama, konuşma ve yazma konusunda en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde elde etmiş olduğu dil becerisini sahip olur.

21. Turizm işletmeciliği alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri takip ederek sahip olduğu bilgi ve becerileri geliştirir ve bu teknolojik gelişmeleri kullanır.

22. Turizm sektöründe yapmış olduğu araştırmalar kapsamında elde edilen bilgilerin yorumlanması ve sonuçların sektör temsilcilerine duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

23. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olur.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Turizm kavramı, turizm sektörü, sektörün işleyişi ve turizm işletmeciliği alanındaki kavramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı bilgiye sahip olunur. 1
Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu bilgiyi uygular, geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm önerileri ortaya koyar. 1
Hizmet sektöründe başarılı olabilmek için gerekli olan yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerine sahip olur ve bunları kullanır. 1
Farklı kültürleri tanır, anlar ve kültürel çeşitlilik içerisinde çalışma becerisi geliştirir. 1
Turizm işletmeciliği alanında hizmet verme süreciyle ilgili detaylı bilgiye sahip olup bu bilgileri misafir memnuniyeti sağlamada kullanır. 1
Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgi sahibi olur. 1
Mesleki etik değerlerini bilir, bu değer ve ilkelere göre hareket eder. Kurumsal ve bireysel sosyal sorumluluğun bilincinde olur ve buna uygun davranış geliştirir. 1
Bilgi işlemsel düşünce becerisi kazanarak problem çözme, sistem tasarlama ve insan davranışlarını anlamada bu beceriyi kulanır. 1
Turizm işletmeciliği alanında bağımsız bir şekilde çalışabilecek yetkinliğe sahip olup kendi gelişimine katkı sağlayabilecek görevlerde yer alır. 1
Sektöre katkı sağlayacak projelerde yer alır. Sektörel ve akademik anlamdaki veri ve bilgileri değerlendirerek sorunlara çözüm getirir; gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak amaç ve hedefler belirler ve bunları planlayarak uygulamaya koyar. 1
Turizm işletmeciliğiyle ilgili sorunların çözüm yollarını arayıp bunlar hakkında sorumluluk alır. 1
Turizm ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilir ve mesleki gelişimlerine katkı sağlar. 1
Turizm işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını yerel, ulusal, ve uluslararası kapsamda kavrar ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanarak değerlendirir. 1
Mesleki ve akademik anlamda bilgiyi arayıp bulan ve bunu sorunların çözümünde bir araç olarak aktif kullanan, sektörde meydan gelen değişimlere ayak uyduran ve aynı zamanda bu değişimlerin kaynağı olan yetkinliğe ulaşır. Mevcut bilgileri kullanarak yeni durumlar için gerekli bilgiyi kendi kendine üretebilmek yetkinliğine de sahip olur. 1
Turizm işletmeciliği ile ilgili olarak yaşanabilecek sorunlardan ders çıkarır ve geleceğe yönelik olarak yaşamboyu öğrenme mantığında hareket eder. Düşüncelerini paylaşarak sorun ve çözüm önerilerini aktarır. 1
Turizm sektörüyle ilgili konularda ilgili kişi ve kuruluşları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 1
Turizm sektörüne ilişkin ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 1
Sosyal sorumluluk kapsamında proje ve etkinlikler düzenler ve bu proje ve etkinliklerin her aşamasında görev alır. 1
Turizm işletmeciliği alanında geçerli olmak üzere alanındaki bilgileri izleyebilme ve diğer meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilecek seviyede Avrupa Dil Portföyü B1+ düzeyinde İngilizce bilir. 1
İkinci bir yabancı dilde okuma, anlama, konuşma ve yazma konusunda en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde elde etmiş olduğu dil becerisini sahip olur. 1
Turizm işletmeciliği alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri takip ederek sahip olduğu bilgi ve becerileri geliştirir ve bu teknolojik gelişmeleri kullanır. 1
Turizm sektöründe yapmış olduğu araştırmalar kapsamında elde edilen bilgilerin yorumlanması ve sonuçların sektör temsilcilerine duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olur. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TZİ3630120Mesleki İngilizce IZorunlu2204.00
TZİ3630320Turizm Yatırım Projeleri AnaliziZorunlu3005.00
TZİ3639720Seçmeli Ders (V.Donem)Seçmeli00015.00
TZİ3639920Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil ISeçmeli2406.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TZİ3630220Mesleki İngilizce IIZorunlu2204.00
TZİ3630420Girişimcilik Zorunlu3005.00
TZİ3639620Seçmeli Ders (VI.Donem)Seçmeli00015.00
TZİ3639820Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil IISeçmeli2406.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TZİ3640120Mesleki İngilizce IIIZorunlu2204.00
TZİ3640320Turizm Politikası ve PlanmasıZorunlu3005.00
TZİ3649720Seçmeli Ders (VII.Donem)Seçmeli00015.00
TZİ3649920Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi IIISeçmeli2406.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
TZİ3630520Örgütsel DavranışSeçmeli5Seçmeli Ders (V.Donem)3005.00
TZİ3630720Etkinlik YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders (V.Donem)3005.00
TZİ3630920Tur Planlaması ve YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders (V.Donem)3005.00
TZİ3631120Destinasyon YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders (V.Donem)3005.00
TZİ3631320Restoran YönetimiSeçmeli5Seçmeli Ders (V.Donem)3005.00
TZİ3631520Turizm ÇeşitleriSeçmeli5Seçmeli Ders (V.Donem)3005.00
TZİ3630620İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders (VI.Donem)3005.00
TZİ3630820Satış Planlama ve ReklamcılıkSeçmeli6Seçmeli Ders (VI.Donem)3005.00
TZİ3631020Turizmde Çevresel Sürdürülebilir İşletmelerSeçmeli6Seçmeli Ders (VI.Donem)3005.00
TZİ3631220Hijyen SanitasyonSeçmeli6Seçmeli Ders (VI.Donem)3005.00
TZİ3631420Global İş İletişim YöntemleriSeçmeli6Seçmeli Ders (VI.Donem)3005.00
TZİ3631620Yiyecek İçecek KültürüSeçmeli6Seçmeli Ders (VI.Donem)3005.00
TZİ3640520Stratejik Otelcilik YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders (VII.Donem)3005.00
TZİ3640720Turizmde Etik ve Kurumsal Sosyal SorumlulukSeçmeli7Seçmeli Ders (VII.Donem)3005.00
TZİ3640920Kongre ve Fuar YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders (VII.Donem)3005.00
TZİ3641120Liderlik ve Mesleki GelişimSeçmeli7Seçmeli Ders (VII.Donem)3005.00
TZİ3641320RekreasyonYönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders (VII.Donem)3005.00
TZİ3641520Türk Mutfak KültürüSeçmeli7Seçmeli Ders (VII.Donem)3005.00
YBD3640120Almanca IIISeçmeli7Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi III2406.00
YBD3640320Rusça III Seçmeli7Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi III2406.00
YBD3640520Fransızca IIISeçmeli7Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi III2406.00
YBD3640720İspanyolca IIISeçmeli7Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi III2406.00
YBD3640920Çince IIISeçmeli7Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi III2406.00
YBD3641120Arapça III Seçmeli7Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil Dersi III2406.00
YBD3630120Almanca ISeçmeli5Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil I2406.00
YBD3630320Rusça ISeçmeli5Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil I2406.00
YBD3630520Fransızca ISeçmeli5Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil I2406.00
YBD3630720İspanyolca I Seçmeli5Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil I2406.00
YBD3630920Çince ISeçmeli5Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil I2406.00
YBD3631120Arapça ISeçmeli5Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil I2406.00
YBD3630620Fransızca IISeçmeli6Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil II2406.00
YBD3630220Almanca IISeçmeli6Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil II2406.00
YBD3630420Rusça II Seçmeli6Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil II2406.00
YBD3630820İspanyolca IISeçmeli6Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil II2406.00
YBD3631020Çince II Seçmeli6Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil II2406.00
YBD3631220Arapça IISeçmeli6Zorunlu Seçmeli Ek Yabancı Dil II2406.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
ATA3610120Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ICompulsory12002.00
TZİ3610220Turizm Pazarlaması Compulsory23005.00
TZİ3620520Yiyecek İçecek İşletmeciliğiCompulsory33005.00
TZİ3620920Turizm CoğrafyasıCompulsory33004.00
TZİ3621020Turizm MevzuatıCompulsory43003.00