Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıKanatlı Hayvan Yetiştiriciliği


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü


Kazanılan Derece


Ziraat Mühendisi Agricultural Engineer


Kabul ve Kayıt Koşulları


Lise mezunu olmak Üniversite kabul için uygun baraj puanın üzerinde puan almış olmak ve/veya YÖK tarafından belirlenmiş kriterlere uyması


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


İn-formal


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


İn-formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Fakültemiz bünyesinde eğitimine devam etmekte olan diğer programları zayıflatmadan eğitimine devam edebilecek bir müfredata ve akademik yapılanmaya sahiptir. Buna ilaveten müfredatında diğer bölümlerinde faydalanabileceği çok sayıda derse sahiptir. Program TUNING yaklaşımının aşağıda belirtilen özelliklerine dayalı olarak hazırlanmıştır.  Öğrenim odaklı ve çıktı merkezli müfredat hazırlanmıştır,  Akademik ve mesleki profiller tanımlanmıştır,  Öğrenim çıktıları tanımlanmıştır,  Genel ve alana özel yetkinliklere odaklanılmış ve belirlenmiştir. Bu yönleriyle, programın ilerleyen dönemlerde akreditasyonunda herhangi bir sorun yaşanmayacağı öngörülmektedir. Program çıktılarının yurtdışı pek çok benzer örnek dikkate alınarak uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir olacak şekilde hazırlanmıştır. Bologna süreci; eğitim ve öğretim hedeflerinin temelini oluşturan, eğitim programlarının uluslararası perspektifte var olan Karşılaştırılabilirlik ve şeffaflığını artıran, sürekli iyileşmeyi ve kalite güvencesini teşvik eden bir süreç olarak ele alınmış ve tüm program hazırlıkları bu çerçevede yürütülmüştür. Madde 6’da da belirtildiği üzere, uygulama ağırlıklı eğitim veren Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği programının dünyada çok sayıda mevcut olması nedeniyle, gelecekte uluslararası işbirliği, tanınma ve ortak derece sistemine geçiş yönlerinden hızlı bir açılım sağlaması mümkün olabilecektir. Kalite güvencesi ve kültürü anlam ve içerik itibariyle iç içe girmiş kavramlardır. Kalite güvencesi programın hedeflediği amaç, kültür ise bu amaca ulaşmada alınan mesafe ve yaşanan süreçtir. Eğitim programlarının yapılandırılmasında sürdürülebilir kalite güvencesinin sağlanması çok önemli bir husustur. Rekabetçi bir dünyada başarılı olarak anılabilmek için kalite göstergelerinin üst sıralarında yer almak, programın en fazla önemsediği hedeflerden birisidir. Program bünyesinde yapılacak olan eğitimin, mezunların istihdam çabukluğu/sıklığı ve ortalama gelir düzeyi ile kontrol edilmesi gereklidir. Önceki bölümlerdeki verilen detaylı açıklamalar çerçevesinde sağlanacak olan kaliteli eğitim modeliyle, sanayide ve kamuda bütünleşik süreç yönetimi odaklı teknik ve idari görevlerde istihdam edilebileceği ve bu yönde tercih sebebi oluşturabilecekleri öngörülmektedir. Programın multi-disipliner anlayışı ile uyumlu ve oldukça deneyimli bir akademik altyapısı bulunmaktadır. Programda, 1 Profesör, 1 Doçent, 5 Yardımcı Doçent ile eğitim faaliyetinde yer almaktadır. 15 öğrenci kontenjanı bulunan bölümde 2017-2018 öğrenim döneminde 17 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Yüksek lisans eğitimi için 9 öğrenci kayıtlanmıştır. Doktora programı 2017 - 2018 eğitim döneminde açılması planlanmaktadır. Bölüm ulusal ve uluslararası anlamda tam yetkinliğe sahiptir.


Program Profili


 İlimizde toplam tarımsal GSÜD (Gayrisafi üretim Değeri)’nin yaklaşık %50’sini oluşturan ve ülkemizdeki beyaz et üretiminin yaklaşık %30’unun gerçekleştirilmesini sağlayan kanatlı hayvanların (etlik piliç, yumurta, hindi) yetiştirme tekniklerindeki araştırma ve gelişmeleri ve Kanatlı Hayvan ıslahı ile ilgili tarım bilgilerini edindirmeye yönelik dersler ve uygulamalar desteğinde ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacı olan donanımlı mühendisler yetiştirmektir.  Bölümün başarısı mezunlarının gerek özel sektörde gerekse devlet kurumlarında alanı ile ilgili birimlerde istihdam edilebilmesi ile değerlendirilecektir. Buna ek olarak lisans eğitimi boyunca elde ettiği bilgiyi pratiğe aktararak alanı ile ilgili sorunları tespit eden, çözüm önerileri üreten ve bunları uygulayan mühendislerin sektörde söz sahibi olması da bölümün başarılı olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilecektir.  Kanatlı Hayvan Yetiştirme Bölümünü bitiren ziraat mühendisleri, tarım, gıda ve biyomas üretimi gibi biyolojik tabanlı sistemlere ait problemlerin çözümünde, mühendislik prensiplerinin tasarımı ve uygulanması ile ilgili alanlarda etkili şekilde rol alarak teknolojiyi yakından takip edebileceklerdir.  Yurt Dışı Örnekleri: • Auburn Univesity Department of Poultry Science. • University of Georgia Poultry Science Department • Louisiana State University Poultry Science Department • Michigan State Univesity Department of Poultry Science • North Carolina State University Prestige Department of Poultry Science • Pennsylvania University Department of Poultry Science • SFA State University Department of Poultry Science • Texas A&M University Poultry Science Department • Virginia State University Department of Animal and Poultry Sciences Yurt dışı örneklerinde özellikle ön lisans programları göze çarpmaktadır. Bununla birlikte, lisans programları mesleki alanda özelleşme adına devamlılık arz eden programlarca desteklenmektedir. Örneğin ön lisans olarak Poultry Science programını tamamlayan bir öğrenci, Poultry production (kanatlı üretimi) ile bunu destekleyerek, lisans düzeyine ulaşmaktadır. Bu şekilde farklı branşlarda uzmanlaşan eleman ihtiyacına katkı sağlanmaktadır. Özellikle ABD.’de kurulmuş olan bu programlardan mezun olan adaylar, kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılan tüm merkezlerde, özel sektöre ait tüm üretim birimlerinde, kesimhanelerde, kuluçkahanelerde, yem fabrikalarında ve diğer birçok birimde, devlet teşkilatlanmasında görev alabilmektedirler.  Yurt İçi Örnekleri Yurt dışında yukarıda verilenler de dâhil birçok örnek olmasına rağmen, yurt içinde bu konuda ön lisans eğitimi verilen örnekler bulunmakta, ancak lisans düzeyinde örnekler bulunmamaktadır. Yurt içinde, Ziraat Fakültelerinde Zootekni veya Hayvansal Üretim Bölümü içerisinde, Veteriner Fakülteleri’nde ise Zootekni bölümlerinde Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ile ilgili dersler Lisans seviyesinde daha az yer almaktadır. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakülteleri bünyesinde eğitim verebilecektir. Öğrenci alımı için başvurusu yapılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü, dünyada ve Türkiye’de Ziraat Fakülteleri bünyesinde açılan Zootekni ve Hayvansal Üretim bölümleri ile müfredat ve amaç ve hedefleri bakımından benzerlik göstermekle birlikte, kanatlı hayvancılık alanında dünyadaki en donanımlı eğitimi veren birimlerden biri olmaya adaydır. Bu yüksek teorik bilgi düzeyi ve bölgeden elde edilecek uygulama desteği ile ülkemizin uzman eleman ihtiyacına, kendi alanında çok büyük katkı vereceği düşünülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


 Ziraat mühendisleri; kamu kuruluşlarında (Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri Bakanlıkları, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.), üniversitelerde (öğretim elemanı olarak), kanatlı hayvancılığa yönelik ekipman sanayinde, tarımsal danışmanlık kuruluşlarında, kanatlı hayvancılığa dayalı kooperatiflerde, kamu ve özel bankalarda, kanatlı sektörüyle ilgili müteahhitlik firmalarında, mühendislik ve danışmanlık bürolarında, teknoloji geliştirme bölgelerinde, kanatlı yetiştiriciliği ile ilgili uluslararası şirketlerde, gıda sanayinde ve ulusal ve ulaslararası tarımsal işletmelerin yetiştirme çiftlikleri, damızlık çiftlikleri, ıslah birimleri, yem fabrikaları, kesimhaneleri, paketleme ve pazarlama birimleri, satış birimleri ve diğer çalışma alanlarında kanatlı hayvanların ve ürünlerinin yönetim, kontrol ve uygulamalarına dayalı birçok sektörde istihdam edilebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek lisans programına 4 yıllık 240 AKTS tamamlayan öğrenciler başvurabilmektedir. Yüksek lisans tamamlayan öğrenciler de Doktora programlarına başvurabilirler. (Bölümde yüksek lisans açık durumda, doktora programı başvuru aşamasındadır).


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


1 ara sınav 1 final sınavı Derslere göre değişmekle birlikte; Devam durumu Uygulama başarısı Sözlü sınav Proje hazırlama sunma Rapor hazırlama sunma Ödev hazırlama sunma Derse katılım gösterme durumu Makale yazımı Kaynak tarama Ortak çalışma (takım) Beyin fırtınası Teknik Gezi Staj Uygulama ve katılım Uygulama anlatımı ve başarılılık Ve diğer ölçme ve değerlendirme metotları kullanılarak öğrencilerin ders ve staj başarı notu girilmektedir. Ayrıntılar ilgili öğretim elemanının ders değerlendirme kriterlerine girmiş olduğu verilerden takip edilebilir.


Mezuniyet Koşulları


 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü’nden mezun olabilmek için 240 AKTS’lik ders almaları ve stajlarını tamamlamaları gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ Gölköy Yerleşkesi, BOLU Fakülte Telefon: 374 254 10 00 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa MİDİLLİ 2628 Bologna Koor. : Yrd. Doç. Dr. Sabri Arda ERATALAR 2638


Bölüm Olanakları


Bölümün halihazırda kullanmakta olduğu geçici binasında 10 adet laboratuvar ünitesi, 6 adet lisans sınıfı, 2 adet yüksek lisans sınıfı bulunmaktadır. 1 adet bölüm toplantı salonu 1 adet seminer salonu deneme kümesi Bölgede her türlü staj, gezi, teknik çalışma olanağı mevcuttur ve kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Her ortamda ve halde, mesleğini en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışan, uluslararası standartlarda ziraat mühendisleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Beceri


Uygulama becerisi yüksek mühendis mezun etmek

Ders içeriğinin tam alnaşılabilir olduğu yenilikçi ders teknikleri kullanmak

Yenilikçi ve inovatif mühendislik kavramlarını hayatına katmış, sahaya tam hazı bireyler yetiştirmek

Donanım seviyesi ülke standartlarının üzerinde, kendine güvenli, uygulama anlamında çeşitli çalışmalarda bulunmuş, meslek sahibi gençler yetiştirmek

Sorunlarla karşılaştığında ve yeni zorlayıcı durumlarda strese girmeden, hızlı şekilde tepki verebilen, işini ve mevcut durumun geleceğini planlama konusunda yetkin birey olma becerisinin kazandırılması

Yetkinlikler


Bireysel çalışmalarda tam yetkin ve becerikli olma

Mesleki bilgilerde tam donanımlı olabilme

Sorumluluk alan, işini sahiplenen, en iyi şekilde işini yapmaya çalışan vatansever birey olabilme.

Takım ruhu ve ekip çalışmasını başarabilme

Görsel, işitsel ve duyusal anlamda kendini geliştirebilen, beceri düzeyi yüksek bireyler olma

İletişim becerileri yüksek, sosyal becerileri olan bulunan ortama uyum sağlayabilen karakterli bireyler yetiştirmek

Yeni Program Çıktısı

Bölüm mezunlarında aranan vasıfta, klifiye, kaliteli, yüksek ahlak seviyeli, yenilikçi ve innovatif bireyler olması

Girişimci ve daima yenilikçi bir yapı kazanma1. Her ortamda ve halde, mesleğini en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışan, uluslararası standartlarda ziraat mühendisleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2. Uygulama becerisi yüksek mühendis mezun etmek

3. Ders içeriğinin tam alnaşılabilir olduğu yenilikçi ders teknikleri kullanmak

4. Yenilikçi ve inovatif mühendislik kavramlarını hayatına katmış, sahaya tam hazı bireyler yetiştirmek

5. Donanım seviyesi ülke standartlarının üzerinde, kendine güvenli, uygulama anlamında çeşitli çalışmalarda bulunmuş, meslek sahibi gençler yetiştirmek

6. Sorunlarla karşılaştığında ve yeni zorlayıcı durumlarda strese girmeden, hızlı şekilde tepki verebilen, işini ve mevcut durumun geleceğini planlama konusunda yetkin birey olma becerisinin kazandırılması

7. Bireysel çalışmalarda tam yetkin ve becerikli olma

8. Mesleki bilgilerde tam donanımlı olabilme

9. Sorumluluk alan, işini sahiplenen, en iyi şekilde işini yapmaya çalışan vatansever birey olabilme.

10. Takım ruhu ve ekip çalışmasını başarabilme

11. Görsel, işitsel ve duyusal anlamda kendini geliştirebilen, beceri düzeyi yüksek bireyler olma

12. İletişim becerileri yüksek, sosyal becerileri olan bulunan ortama uyum sağlayabilen karakterli bireyler yetiştirmek

13. Yeni Program Çıktısı

14. Bölüm mezunlarında aranan vasıfta, klifiye, kaliteli, yüksek ahlak seviyeli, yenilikçi ve innovatif bireyler olması

15. Girişimci ve daima yenilikçi bir yapı kazanma


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Her ortamda ve halde, mesleğini en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışan, uluslararası standartlarda ziraat mühendisleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Uygulama becerisi yüksek mühendis mezun etmek
Ders içeriğinin tam alnaşılabilir olduğu yenilikçi ders teknikleri kullanmak
Yenilikçi ve inovatif mühendislik kavramlarını hayatına katmış, sahaya tam hazı bireyler yetiştirmek
Donanım seviyesi ülke standartlarının üzerinde, kendine güvenli, uygulama anlamında çeşitli çalışmalarda bulunmuş, meslek sahibi gençler yetiştirmek
Sorunlarla karşılaştığında ve yeni zorlayıcı durumlarda strese girmeden, hızlı şekilde tepki verebilen, işini ve mevcut durumun geleceğini planlama konusunda yetkin birey olma becerisinin kazandırılması
Bireysel çalışmalarda tam yetkin ve becerikli olma1 1 1 1 1 1
Mesleki bilgilerde tam donanımlı olabilme1 11 11 1
Sorumluluk alan, işini sahiplenen, en iyi şekilde işini yapmaya çalışan vatansever birey olabilme.11 1 1 1 1
Takım ruhu ve ekip çalışmasını başarabilme1 1 1 1 11
Görsel, işitsel ve duyusal anlamda kendini geliştirebilen, beceri düzeyi yüksek bireyler olma1 1 1 1 1 1
İletişim becerileri yüksek, sosyal becerileri olan bulunan ortama uyum sağlayabilen karakterli bireyler yetiştirmek11 1 1 1 1
Yeni Program Çıktısı
Bölüm mezunlarında aranan vasıfta, klifiye, kaliteli, yüksek ahlak seviyeli, yenilikçi ve innovatif bireyler olması1 1 1 1 1 1
Girişimci ve daima yenilikçi bir yapı kazanma11 1 1 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KHY0101KimyaZorunlu3005.00
KHY0103FizikZorunlu3005.00
KHY0105Matematik IZorunlu3004.00
KHY0107ZoolojiZorunlu2002.00
2703001112015Türk Dili IZorunlu2002.00
2703001132015Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi IZorunlu2002.00
2703001152015Yabancı Dil IZorunlu2002.00
KHY0109Mesleki Uygulama IZorunlu0402.00
2703001992015Seçmeli Ders ISeçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KHY0102BiyokimyaZorunlu3205.00
KHY0104BotanikZorunlu2204.00
KHY0108Hayvan Yetiştirme İlkeleriZorunlu2003.00
2703001122015Türk Dili 2Zorunlu2002.00
2703001142015Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi IIZorunlu2002.00
2703001162015Yabancı Dil IIZorunlu2002.00
KHY0110Mesleki Uygulama 2Zorunlu0402.00
2703001982015Seçmeli Ders IISeçmeli2006.00
KHY0106Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KHY0201Genel MikrobiyolojiZorunlu3205.00
KHY0203GenetikZorunlu2205.00
KHY0205Hayvan AnatomisiZorunlu2204.00
KHY0209Tarla BitkileriZorunlu3004.00
KHY0211Mesleki Uygulama 3Zorunlu0402.00
2703002992015Seçmeli Ders IIISeçmeli2006.00
KHY0207Tarım MakinalarıZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KHY0202Yemler Bilgisi ve TeknolojisiZorunlu3205.00
KHY0208Damızlık Kanatlı Hayvan YetiştiriciliğiZorunlu2204.00
KHY0210Tarım EkonomisiZorunlu3004.00
KHY0212Mesleki Uygulama 4Zorunlu0402.00
2703002982015Seçmeli Ders IVSeçmeli2006.00
KHY0204İstatistikZorunlu3005.00
KHY0206Bahçe BitkileriZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KHY0301Hayvan BeslemeZorunlu3205.00
KHY0303Araştırma ve Deneme MetodlarıZorunlu2204.00
KHY0305Tarımsal Yapılar ve SulamaZorunlu3004.00
KHY0307Gıda Bilimi ve TeknolojisiZorunlu2204.00
KHY0309Farmakoloji ve ToksikolojiZorunlu3004.00
KHY0311Bitki KorumaZorunlu3003.00
2703003992016Seçmeli Ders VSeçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KHY0302Kanatlı Hayvan Hastalıkları ve BiyogüvenlikZorunlu3205.00
KHY0304Etlik Piliç YetiştiriciliğiZorunlu2205.00
KHY0306Hayvan IslahıZorunlu3004.00
KHY0308Kanatlı Hayvan Kesim ve Üretim TeknolojisiZorunlu2003.00
KHY0310Hayvan EkolojisiZorunlu2003.00
KHY0312StajZorunlu0004.00
2703003982016Seçmeli Ders VISeçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KHY0401Kanatlı Hayvan Besleme ve Beslenme HastalıklarıZorunlu3205.00
KHY0403Hindi, Kaz ve Ördek YetiştiriciliğiZorunlu3205.00
KHY0405Su ÜrünleriZorunlu3004.00
KHY0407Üreme Biyolojisi ve KuluçkacılıkZorunlu2204.00
KHY0409Tarımsal Kıymet Takdiri ve BilirkişilikZorunlu2004.00
KHY0411Mezuniyet Tez ÇalışmasıZorunlu0202.00
2703004992016Seçmeli Ders VIISeçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KHY0402Yumurta Tavuğu YetiştiriciliğiZorunlu2204.00
KHY0404Tarımsal BiyoteknolojiZorunlu2204.00
KHY0406İmmünoloji ve AşılamaZorunlu2204.00
KHY0408Proje Hazırlama Teknikleri ve YönetimiZorunlu2203.00
KHY0410Yem ve Gıda Katkı MaddeleriZorunlu2003.00
KHY0412SeminerZorunlu0202.00
KHY0414StajZorunlu0004.00
2703004982016Seçmeli Ders VIIISeçmeli2006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
KHY0117BilgisayarSeçmeli1Seçmeli Ders I0403.00
KHY0119Sağlıklı BeslenmeSeçmeli1Seçmeli Ders I2003.00
KHY0121İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli1Seçmeli Ders I2003.00
KHY0122Orman ve Yaban HayatıSeçmeli2Seçmeli Ders II2003.00
KHY0124Tarım Tarihi ve DeontolojisiSeçmeli2Seçmeli Ders II2003.00
KHY0120Genel EkonomiSeçmeli2Seçmeli Ders II2003.00
KHY0213Hayvan FizyolojisiSeçmeli3Seçmeli Ders III2003.00
KHY0215Tarımsal Yayım ve HaberleşmeSeçmeli3Seçmeli Ders III2003.00
KHY0219Girişimcilik ISeçmeli3Seçmeli Ders III2003.00
KHY0221Girişimcilik ISeçmeli3Seçmeli Ders III2103.00
KHY0214Yem Değerlendirme ve Analiz YöntemleriSeçmeli4Seçmeli Ders IV0403.00
KHY0218Hayvancılıkta MekanizasyonSeçmeli4Seçmeli Ders IV1203.00
KHY0220Girişimcilik IISeçmeli4Seçmeli Ders IV2003.00
KHY0222Girişimcilik IISeçmeli4Seçmeli Ders IV2103.00
KHY0313Hayvan RefahıSeçmeli5Seçmeli Ders V2003.00
KHY0315Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan YetiştiriciliğiSeçmeli5Seçmeli Ders V2003.00
KHY0316Av Kuşları YetiştiriciliğiSeçmeli6Seçmeli Ders VI2003.00
KHY0318Gıda MikrobiyolojisiSeçmeli6Seçmeli Ders VI2003.00
KHY0320ParazitolojiSeçmeli6Seçmeli Ders VI2003.00
KHY0413ArıcılıkSeçmeli7Seçmeli Ders VII2003.00
KHY0417Toplam Kalite YönetimiSeçmeli7Seçmeli Ders VII2003.00
KHY0419Hayvan Barınaklarının PlanlanmasıSeçmeli7Seçmeli Ders VII2003.00
KHY0421Zirai Alanlarda Yaban HayatıSeçmeli7Seçmeli Ders VII2003.00
KHY0416Kanatlı Hayvan MevzuatıSeçmeli8Seçmeli Ders VIII2003.00
KHY0418Egzotik Kanatlı Hayvanların Bakım ve BeslenmesiSeçmeli8Seçmeli Ders VIII2003.00
KHY0420Deney Hayvanların YetiştiriciliğiSeçmeli8Seçmeli Ders VIII2003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS