Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıFinans ve Bankacılık


Kuruluş


Bölümümüz 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim faaliyetlerine başlamış ve ilk mezunlarını 2016 yılında vermiştir. Bölümde 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere, kendi alanlarında deneyim sahibi olan toplam 5 öğretim üyesi ile 2 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm öğretim üyesi kadrosu tarafından ekonomi finans ve bankacılık alanlarında çok sayıda çalışma yürütülmektedir. Ayrıca 2016 yılından bu yana bölümümüzde finans ve bankacılık alanında yüksek lisans katılım bankacılığı alanında doktora eğitimleri verilmektedir.


Kazanılan Derece


Lisans


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Finans ve bankacılık alanında ya da bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunabilir ve eğitim hayatlarını bir üst seviyeye taşıyabilirler.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Dikey veya yatay geçiş ile Finans ve Bankacılık programına kayıt yaptıran öğrencilerin önceki eğitim programlarında alıp başarılı oldukları dersler, ders içerikleri ve kredi uyumlulukları bölüm kurulunca tartışıldıktan sonra, öğrenciler bu derslerden muaf tutulabilmektedir. Ayrıca programa yeni kayıt yaptıran öğrenciler, her yarıyıl başında yapılan İngilizce sınavda başarılı oldukları durumda bu dersten muaf tutulurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin derslere ve sınavlara katılması zorunludur. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim üyesi veya öğretim görevlisi tarafından takip edilir. Derslerin %70’ine katılan öğrenciler, final sınavına girmeye hak kazanırlar. Herhangi bir sebeple yeterli katılımı göstermeyen öğrenciler sınava giremezler.


Program Profili


1. Temel Finans bilgilerini en iyi şekilde kavramak ve yeni finansal bilgileri kavrama becerisine kavuşmak 2. Finans ve bankacılık alanındaki kavramları, teorileri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek , karşılaşılan finansal sorunları analiz edebilmek, çözümleyebilmek ve tartışabilme becerisini kazanmak. 3. Güncel finansal meseleler karşında farklı çözümler üretebilmek. 4. Mesleki ve bilimsel etik değerlere saygılı bir kişiliğe sahip olmak. 5. Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojisi araçlarını ve tekniklerini seçebilmek ve kullanabilmek. 6. Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yenileyebilmek, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olmak


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlarımızın ileride bankacılık, finansal yatırım, sigortacılık, danışmanlık gibi ülkemizde ve dünyada çok hızlı gelişme gösteren finansal alanların yanı sıra, kamu kuruluşları ve özel teşebbüslerde görev almaları hedeflenmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


lisans programından mezun olan öğrencilerimiz, eğer akademik alanda devam etmek isterlerse, gerekli koşulları sağlamaları halinde yüksek lisans ve doktora programına kayıt yaptırabilmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


bölümümüzde güze ve bahar eğitim ve öğretim dönemlerinde her ders için en az bir vize ve final sınavı yapılmaktadır. Öğrencilerin derslerden başarılı sayılabilmesi için vize ve final sınavlarında yönetmelikte belirtilen not ortalamasını sağlamak zorundadır.


Mezuniyet Koşulları


Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için her dersi başarıyla tamamlaması, 4 yılın sonunda alması gereken 240 AKTS yi tamamlaması ve not ortalamasının 2.00'ın üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca 8. Dönem İşyeri eğitiminin tamamlaması beklenmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adres : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dayıoğlu Mah. Gelişim Cad.No:10/4 14900 Gerede/BOLU Tel : (374) 311 21 11 Koordinatör: Doç. Dr. Ahmet Emre Biber


Bölüm Olanakları


Fakültemizin kapalı alanı 8300 metrekareden oluşmaktadır. 70 kişilik 12 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. ayrıca 1 adet 108 kişilik konferans salonu, 3 adet 108 kişilik amfi bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceri


1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Yetkinlikler


1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; 2. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 3. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 4. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 5. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 6. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

2. 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

3. 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme

4. 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme

5. 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; 2. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 3. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 4. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 5. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 6. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

6. 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.1111111111111111
1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.1111111111111111
1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme1111111111111111
1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme1111111111111111
1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; 2. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 3. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 4. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 5. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 6. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.1111111111111111
1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.1111111111111111

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FİB3810120Mikro EkonomiZorunlu3005.00
FİB3810320Muhasebe IZorunlu3005.00
FİB3810520Bankacılığa GirişZorunlu3005.00
FİB3810720Genel İşletmeZorunlu3005.00
FİB3810920Kariyer PlanlamaZorunlu1002.00
TUR3810120Türk Dili IZorunlu2002.00
YBD3810120Yabancı Dil IZorunlu2004.00
ATA3810120Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FİB3830120Kredi YönetimiZorunlu3005.00
FİB3830320Uluslararası FinansZorunlu3005.00
3801003992020Seçmeli ISeçmeli00020.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FİB3830220Sermaye Piyasası AraçlarıZorunlu3005.00
FİB3830420EkonometriZorunlu3005.00
3801003962020Seçmeli IISeçmeli00020.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FİB3840120Yönetim MuhasebesiZorunlu3005.00
FİB3840320Dış Ticaret İşlemleri ve FinansmanıZorunlu3005.00
3801004992020Seçmeli IIISeçmeli00020.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FİB3840220İş Yeri UygulamasıZorunlu00022.00
FİB3840420İş Yeri EğitimiZorunlu8008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
FİB3830520Ticaret HukukuSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3830720İktisadi Düşünceler TarihiSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3830920Kamu MaliyesiSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3831120İstatistikSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3831320Toplam Kalite YönetimiSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3831520Müşteri İlişkileri YönetimiSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3831720Üretim YönetimiSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3831920Hizmet İşlemleri YönetimiSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3832120GirişimcilikSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3832320Finansal Kurumlarda Risk YönetimiSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3832520Davranışsal FinansSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3832720Bankacılıkta İç Kontrol ve DenetimSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3832920Yatırım KuruluşlarıSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3833120Yaşam Boyu SporSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3833320Finansal Tablolar AnaliziSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3833520Kamu EkonomisiSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3833720Faizsiz SigortacılıkSeçmeli5Seçmeli I3004.00
FİB3830620Finansal Hizmetler PazarlamasıSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3830820Türk Vergi SistemiSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3831020Uluslararası BankacılıkSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3831220Finansal EkonometriSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3831420Türev Ürünler PiyasasıSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3831620Pazarlama AraştırmasıSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3831820Stratejik Pazarlama YönetimiSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3832020Güncel Ekonomik ve Finansal SorunlarSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3832220Bankacılıkta Pazarlama ve Satış TeknikleriSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3832420Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasaları AraçlarıSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3832620Ekonomik Göstergeler ve YorumlanmasıSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3832820Borsada Temel ve Teknik AnalizSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3833020Entelektüel Sermaye YönetimiSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3833220Bankalarda Aktif Pasif YönetimiSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3833420Finansman TeorileriSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3833620Yatırım ve Portföy AnaliziSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3833820Sayısal YöntemlerSeçmeli6Seçmeli II3004.00
FİB3840520Para-Banka Teorisi ve PolitikasıSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3840720Blockchain Teknolojisi ve Kripto Para SistemiSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3840920Kambiyo Sistemi ve MevzuatıSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3841120Finansal KrizlerSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3841320Bilgisayarlı Muhasebe UygulamalarıSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3841520İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3841720Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3841920Kalkınma PolitikalarıSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3842120Maliye PolitikasıSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3842320Fon YönetimiSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3842520Katılım Bankacılığı Hizmet ve ÜrünleriSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3842720Sosyal Güvenlik ve Emeklilik SistemleriSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3842920Takas Saklama ve Operasyon İşlemleriSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3843120İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3843320Bitirme ProjesiSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3843520Finansal DüzenlemelerSeçmeli7Seçmeli III3004.00
FİB3843720Yönetim Bileşim SistemleriSeçmeli7Seçmeli III3004.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS