Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıMütercim-Tercümanlık(İngilizce)


Kuruluş


Kültürler arası iletişimin en güçlü ve en etkin kanalı olarak çevirinin öneminin giderek daha fazla fark edilmesiyle, çevirmenin üstlendiği rol de eski yıllara göre farklılaşmıştır. Çevirmenlik dil bilmekten ziyade çok kültürlülükle özdeşleşmiş, küreselleşen dünyada iletişimde kilit önem kazanmıştır. Türkiye’de çeviriyle uğraşan pek çok kişi olmasına karşın, çevirinin sosyal, kültürel ve siyasal boyutlarının farkında olan eğitimli çevirmen sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Öğrencilerine çeviriyle ilgili tüm alanlarda farkındalık kazandırma hedefiyle, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü, 2013 senesinde Yabancı Diller Yüksekokulu’na bağlı bir lisans programı olarak kurulmuştur. 2018 yılında ilk mezunlarını vermiştir.


Kazanılan Derece


Mütercim - Tercüman


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Lisans


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde lisans eğitim görmek isteyen adayların öncelikle ÖSYM tarafından merkezi olarak her yıl düzenlenmekte olan YGS ve LYS-5 sınavlarına girmesi gerekir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü, LYS-5 (İngilizce) puanına göre çevirmen adaylarını seçmektedir. Türkiye’nin başka üniversitelerinin İngilizce Mütercim – Tercümanlık Bölümleri’nde okumakta olan öğrenciler Genel Not Ortalamalarına ve bölümümüzce açılmış kotaya bağlı olarak Bölümümüzde öğrenci olmaya hak kazanabilirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Bölüme kayıtlı yeni öğrencilerin bölüm derslerine başlamadan önce önkoşul olarak Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlilik Sınavı’na girip geçer not almaları beklenir. Sınav sonuçlarına göre başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutulup Lisans derslerini almaya hak kazanırlar. Sınav notu barajın altında kalan öğrenciler de dil seviyelerine uygun bir sınıfta hazırlık eğitimi görürler. Türkiye’de İngilizce Mütercim – Tercümanlık Lisans programı bulunan diğer üniversitelerde okumakta olan öğrenciler bölümde açılmış yatay geçiş kontenjanına ve sahip oldukları GANO’ya bağlı olarak Bölümümüz Lisans Programına geçiş yapabilirler. Bu öğrencilerin bölüme kabulü durumunda, Fakülte’nin ilgili Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucu çıkacak karara göre geçiş yaptığı üniversitede önceden almış olduğu dersler doğrultusunda bölüm programında denklik oluşturan derslerden muaf tutulabilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Lisans programı sürecince almakla yükümlü olduğu dersleri başarıyla geçen öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. İkinci sınıfın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden 1.80’den az olan öğrenciler üçüncü sınıf dersi alma haklarını kaybederler ve ikinci sınıf öğrencisi sayılırlar. Dördüncü sınıf öğrencileri, bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bir bitirme ödevi hazırlarlar. Erasmus Değişim Programına katılmak isteyen öğrenciler için başvurular yılda bir kez olmak üzere Şubat ayında açılır. Başvuru tarihlerine ve ayrıntılı bilgiye Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslar arası Ofis internet sayfasından ulaşılabilir. Erasmus programına sadece ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri başvurabilir. Adayların dil sınavından geçer not almaları gerekmektedir. Başvuru kabulleri başvuran öğrencinin Genel Not Ortalaması ve yabancı dil sınav sonucunun değerlendirilmesinin ardından başvurulan üniversitenin kontenjanına göre belirlenir.


Program Profili


Lisans Programımızın hedefi, Türkçe ve İngilizce dil becerilerine tamamıyla vakıf, çevirinin ilgili alanlarında yetkin mezunlar yetiştirmektir. Mezunlarımızın, çevirinin sosyal, siyasal, kültürel önemine hakim, uygulamalarında kuramsal bilgiyi disiplinler arası bakış açılarıyla kullanabilen çevirmenler olması hedeflenmektedir. Programda verilen eğitim, Dil Dersleri, Çeviri Alan Dersleri ve Disiplinler arası Dersler olmak üzere üç ana temel üzerine kuruludur. Öğrenciler, Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile uluslararası burs programlarından yararlanabilirler. Yabancı Diller Yüksekokulu'nda isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına kayıt olabilir ve akademik öğrenimlerini İngilizce görebilirler. Bölümümüz kadrosunda 4 yardımcı doçent,2 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmakta ve bölümümüz üniversitemizin farklı fakültelerinden öğretim elemanlarınca desteklenmektedir. Eğitim Programları: Program 3 tip ders uygulamasının yanı sıra bitirme projesini de içermektedir. 1. Zorunlu Dersler: Öğrenciler Mütercim Tercümanlık alanındaki MTT kodlu' dersleri almak zorundadırlar. 2. Ortak Dersler (Zorunlu): Öğrenciler, 2547 sayılı YÖK kanunun 5.maddesinin 1.fıkrasının (i) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini almak zorundadırlar. 3. Seçimli Dersler: Program tarafından 2. sınıf III. yarıyıldan öğrencinin seçimine bırakılan derslerdir. Bunlar, disiplinler arası olabildiği gibi öğrencinin kapasitesini ve yeteneklerini geliştirmeye yöneliktir. 4. Bitirme Projesi: Her öğrenci, bölümümüzün öğretim üyelerinden birinin önderliğinde bitirme ödevi alır, bitirme tezini yazar, seminer ya da poster şeklinde sunar.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bölümümüz mezunları; başta Çeviribilim, Konferans Çevirmenliği ve eğitimi yurtdışında mevcut olan Hukuk Dili Uzmanlığı olmak üzere sosyal bilim enstitülerine bağlı farklı programlarda uzmanlaşmak için lisansüstü eğitimlerine, arzularına göre yurt içi ve yurt dışında devam etmekteler. Meslek hayatına atılan mezunlarımız Avrupa Birliği'ne bağlı kurumlarda çevirmenlik, konferanslarda ve çeşitli kurumlarda tercümanlık, küresel şirketlere lokalizasyon hizmeti veren uluslararası tercüme firmalarında çevirmenlik ve proje koordinatorlüğü, altyazı çevirmenliği, ayrıca pedagojik formasyon sertifikası almış olan mezunlarımız Milli Eğitim Kurumları'nda öğretmenlik yapmaktalar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümümüz ilk mezunlarını 2018 yılında vereceğinden dolayı yüksek lisans ve doktora programları henüz mevcut değildir.Bununla birlikte bölümümüz lisans mezunları, gerekli koşulları sağlamaları durumunda, Çeviribilim ve Mütercim Tercümanlık başta olmak üzere, üniversitelerin Çeviri kapsamında eğitim veren farklı alanlarındaki yüksek lisans programlarına başvurabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümümüz ilk mezunlarını 2018 yılında vereceğinden dolayı yüksek lisans ve doktora programları henüz mevcut değildir.Bununla birlikte bölümümüz lisans mezunları, gerekli koşulları sağlamaları durumunda, Çeviribilim ve Mütercim Tercümanlık başta olmak üzere, üniversitelerin Çeviri kapsamında eğitim veren farklı alanlarındaki yüksek lisans programlarına başvurabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her dönem, ders programında yer alan her ders için, akademik takvimde belirtilen sınav tarihlerinde dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenen günlerde vize ve final olmak üzere iki sınav yapılır. Dönem sonu değerlendirmesi dahilinde vize sınavı, ödevler, projeler ve sunumlar yer alabilir. Her değerlendirme 100’lük not sistemi üzerinden hesaplanır ve dönem sonu genel değerlendirmesi de vize notunun % 40'ı, final notunun % 60'i alınarak hesaplanır. Bütün bir dönem boyunca tek final ve tek vize sınavı yapılır.


Mezuniyet Koşulları


Lisans programı 4 yıldır ve toplam 8 yarıyıldan oluşur.Programa kayıtlı bir öğrencinin mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması ve 8 yarıyılın sonunda 240 AKTS tamamlaması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Kat: 3 232 No'lu oda Dahili: 2356 Bolu /Merkez Öğr. Gör. İsmihan KÜLCÜ


Bölüm Olanakları


Bölümümüzdeki dersliklerin tümünde internet bağlantısı ve projeksiyon cihazı vardır.Ayrıca bir adet bilgisayar laboratuvarı ve iki sözlü çeviri kabini mevcut olup İnternet Uygulamalı Çeviri ve Sözlü Çeviri dersleri burada yapılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


As interpreter candidates equipped with general culture, which is required by the translation profession, they can work in different social areas such as human resources, education department, where they can benefit from the knowledge and skills they acquire.

Lisans süresince edindikleri kuramsal bilgileri, yazılı ve sözlü çeviri alanında uygulayarak uzmanlaşırlar.

Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptirler.

Beceri


Graduates can translate documents and texts from various professional fields.

Graduates gain competence in consecutive translation skills they will use in different professional platforms.

Graduates can translate for the purpose of translation.

Graduates can study various English and Turkish texts in linguistic and semantic terms.

Graduates can distinguish different kinds of English and Turkish texts .

Graduates can gain the ability to read, speak and write at lower and middle levels in one of the German / French / Spanish / Russian / Italian languages.

Çesitli İngilizce ve Türkçe metin türlerini ve işlevlerini ayırt ederek çeviri yaparlar.

Öğrenciler Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde öğrendikleri İspanyolca,Almanca,İtalyanca ve Fransızca dil bilgisi ve kültürü birikimi ile A-B-C dilleri arasında çeviri yaparlar.

Ardıl ve eş zamanlı sözlü çeviri becerilerinde kazandıkları yetkinlikleri, çeşitli mesleki ortamlarda kullanırlar.

Lisans süresince edindikleri araştırma becerisini mesleki hayatta kullanırlar.

Eğitimini aldıkları bilgisayar destekli çeviri programı, çevirimiçi sözlükler ve çevirimiçi kaynaklar gibi teknolojiler yardımıyla zamanı verimli kullanarak mesleki sorumluluklarını yerine getirirler.

Yetkinlikler


Graduates can engage creative thinking in the profession.

Graduates can deal with the customers, such as the cost of the job, the delivery time in the translation industry.

Graduates can gain lifelong learning awareness.

Graduates can convey their thoughts at the level of basic knowledge and skills that they have about their field through written and oral communication.

Graduates can present their research on existing transcription facts in a theoretical framework, either in writing or verbally.

Graduates ca translate the basic knowledge they acquire in the field of translational science into practice with proper starting mechanisms in written translation, interpreting and editing.

İş akışı yönetimi çerçevesinde işveren ile iletişim halinde mesleklerini icra ederler.

Çeviri sürecinde karşılaştıkları sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır ve/ya ekip üyesi olarak sorumluluk alırlar.

Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlarlar.

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirirler.

Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirirler.

Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetirler.

Mesleki değerlere yönelik farkındalık kazanırlar ve mesleki uygulamalarda etik değerleri gözetirler.

Çeşitli İngilizce ve Türkçe metinleri, dilbilim ve söylem açısından çözümler ve erek dile aktarırlar.

Özel alan çevirileri için gerekli olan terminoloji, ardalan bilgisi ve erek dil bilgisi konularında edindiği bilgiler ışığında ilgili metinleri çevirirler.1. As interpreter candidates equipped with general culture, which is required by the translation profession, they can work in different social areas such as human resources, education department, where they can benefit from the knowledge and skills they acquire.

2. Graduates can translate documents and texts from various professional fields.

3. Graduates gain competence in consecutive translation skills they will use in different professional platforms.

4. Graduates can translate for the purpose of translation.

5. Graduates can study various English and Turkish texts in linguistic and semantic terms.

6. Graduates can distinguish different kinds of English and Turkish texts .

7. Graduates can gain the ability to read, speak and write at lower and middle levels in one of the German / French / Spanish / Russian / Italian languages.

8. Graduates can engage creative thinking in the profession.

9. Graduates can deal with the customers, such as the cost of the job, the delivery time in the translation industry.

10. Graduates can gain lifelong learning awareness.

11. Graduates can convey their thoughts at the level of basic knowledge and skills that they have about their field through written and oral communication.

12. Graduates can present their research on existing transcription facts in a theoretical framework, either in writing or verbally.

13. Graduates ca translate the basic knowledge they acquire in the field of translational science into practice with proper starting mechanisms in written translation, interpreting and editing.

14. Lisans süresince edindikleri kuramsal bilgileri, yazılı ve sözlü çeviri alanında uygulayarak uzmanlaşırlar.

15. Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptirler.

16. Çesitli İngilizce ve Türkçe metin türlerini ve işlevlerini ayırt ederek çeviri yaparlar.

17. Öğrenciler Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde öğrendikleri İspanyolca,Almanca,İtalyanca ve Fransızca dil bilgisi ve kültürü birikimi ile A-B-C dilleri arasında çeviri yaparlar.

18. Ardıl ve eş zamanlı sözlü çeviri becerilerinde kazandıkları yetkinlikleri, çeşitli mesleki ortamlarda kullanırlar.

19. Lisans süresince edindikleri araştırma becerisini mesleki hayatta kullanırlar.

20. Eğitimini aldıkları bilgisayar destekli çeviri programı, çevirimiçi sözlükler ve çevirimiçi kaynaklar gibi teknolojiler yardımıyla zamanı verimli kullanarak mesleki sorumluluklarını yerine getirirler.

21. İş akışı yönetimi çerçevesinde işveren ile iletişim halinde mesleklerini icra ederler.

22. Çeviri sürecinde karşılaştıkları sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır ve/ya ekip üyesi olarak sorumluluk alırlar.

23. Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlarlar.

24. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirirler.

25. Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirirler.

26. Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetirler.

27. Mesleki değerlere yönelik farkındalık kazanırlar ve mesleki uygulamalarda etik değerleri gözetirler.

28. Çeşitli İngilizce ve Türkçe metinleri, dilbilim ve söylem açısından çözümler ve erek dile aktarırlar.

29. Özel alan çevirileri için gerekli olan terminoloji, ardalan bilgisi ve erek dil bilgisi konularında edindiği bilgiler ışığında ilgili metinleri çevirirler.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
As interpreter candidates equipped with general culture, which is required by the translation profession, they can work in different social areas such as human resources, education department, where they can benefit from the knowledge and skills they acquire.
Lisans süresince edindikleri kuramsal bilgileri, yazılı ve sözlü çeviri alanında uygulayarak uzmanlaşırlar.
Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptirler.
Graduates can translate documents and texts from various professional fields.
Graduates gain competence in consecutive translation skills they will use in different professional platforms.
Graduates can translate for the purpose of translation.
Graduates can study various English and Turkish texts in linguistic and semantic terms.
Graduates can distinguish different kinds of English and Turkish texts .
Graduates can gain the ability to read, speak and write at lower and middle levels in one of the German / French / Spanish / Russian / Italian languages.
Çesitli İngilizce ve Türkçe metin türlerini ve işlevlerini ayırt ederek çeviri yaparlar.
Öğrenciler Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde öğrendikleri İspanyolca,Almanca,İtalyanca ve Fransızca dil bilgisi ve kültürü birikimi ile A-B-C dilleri arasında çeviri yaparlar.
Ardıl ve eş zamanlı sözlü çeviri becerilerinde kazandıkları yetkinlikleri, çeşitli mesleki ortamlarda kullanırlar.
Lisans süresince edindikleri araştırma becerisini mesleki hayatta kullanırlar.
Eğitimini aldıkları bilgisayar destekli çeviri programı, çevirimiçi sözlükler ve çevirimiçi kaynaklar gibi teknolojiler yardımıyla zamanı verimli kullanarak mesleki sorumluluklarını yerine getirirler.
Graduates can engage creative thinking in the profession. 1
Graduates can deal with the customers, such as the cost of the job, the delivery time in the translation industry. 1
Graduates can gain lifelong learning awareness. 1
Graduates can convey their thoughts at the level of basic knowledge and skills that they have about their field through written and oral communication. 1
Graduates can present their research on existing transcription facts in a theoretical framework, either in writing or verbally. 1
Graduates ca translate the basic knowledge they acquire in the field of translational science into practice with proper starting mechanisms in written translation, interpreting and editing.1 1
İş akışı yönetimi çerçevesinde işveren ile iletişim halinde mesleklerini icra ederler.
Çeviri sürecinde karşılaştıkları sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır ve/ya ekip üyesi olarak sorumluluk alırlar.
Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlarlar.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirirler.
Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirirler.
Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetirler.
Mesleki değerlere yönelik farkındalık kazanırlar ve mesleki uygulamalarda etik değerleri gözetirler.
Çeşitli İngilizce ve Türkçe metinleri, dilbilim ve söylem açısından çözümler ve erek dile aktarırlar.
Özel alan çevirileri için gerekli olan terminoloji, ardalan bilgisi ve erek dil bilgisi konularında edindiği bilgiler ışığında ilgili metinleri çevirirler.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MTT201Çeviri Kuramları IZorunlu3004.00
MTT203Yazılı Çeviriye Giriş IZorunlu4006.00
MTT205Sözlü Çeviriye Giriş IZorunlu4006.00
MTT207Karşılaştırmalı Dil Bilgisi IZorunlu4006.00
MTT297Seçimlik Yabancı Dil Dersi ISeçmeli3004.00
MTT299Seçimlik Ders (III Dönem)Seçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MTT296Seçimlik Yabancı Dil Dersi IISeçmeli3004.00
MTT298Seçimlik Ders (IV Dönem)Seçmeli3004.00
MTT202Çeviri Kuramları IIZorunlu3004.00
MTT206Sözlü Çeviriye Giriş IIZorunlu4006.00
MTT204Yazılı Çeviriye Giriş IIZorunlu4006.00
MTT208Karşılaştırmalı Dil Bilgisi IIZorunlu4006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MTT301Çeviri Teknikleri IZorunlu3006.00
MTT303Yazılı Çeviri IZorunlu4006.00
MTT305Sözlü Çeviri IZorunlu4006.00
MTT307İngilizce Metin İncelemeleriZorunlu3004.00
MTT397Seçimlik Yabancı Dil Dersi IIISeçmeli3004.00
MTT399Seçimlik Ders (V Dönem)Seçmeli3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MTT302Çeviri Teknikleri IIZorunlu3006.00
MTT304Yazılı Çeviri IIZorunlu4006.00
MTT306Sözlü Çeviri IIZorunlu4006.00
MTT396Seçimlik Yabancı Dil Dersi IVSeçmeli3004.00
MTT398Seçimlik Ders (VI Dönem)Seçmeli3008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MTT401Mesleki Çeviriler IZorunlu3006.00
MTT403Yazılı Çeviri Eleştirisi IZorunlu3006.00
MTT497Seçimlik Yabancı Dil Dersi VSeçmeli3004.00
MTT499Seçimlik Ders (VII Dönem)Seçmeli3008.00
MTT405Sözlü Çeviri Eleştirisi IZorunlu3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MTT402Mesleki Çeviriler IIZorunlu3006.00
MTT404Yazılı Çeviri Eleştirisi IIZorunlu3004.00
MTT406Sözlü Çeviri Eleştirisi IIZorunlu3004.00
MTT408Bitirme ÖdeviZorunlu0204.00
MTT496Seçimlik Yabancı Dil Dersi VISeçmeli3004.00
MTT498Seçimlik Ders (VIII Dönem)Seçmeli3008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
MTT219Dilbilim ISeçmeli3Seçimlik Ders (III Dönem)3004.00
MTT220Dilbilim IISeçmeli4Seçimlik Ders (IV Dönem)3004.00
MTT317Çeviride Özel Konular IIISeçmeli5Seçimlik Ders (V Dönem)3004.00
MTT319AB Terim ve Kavramları ISeçmeli5Seçimlik Ders (V Dönem)3004.00
MTT321İleri Not Alma TeknikleriSeçmeli5Seçimlik Ders (V Dönem)3004.00
MTT323Spor ÇevirmenliğiSeçmeli5Seçimlik Ders (V Dönem)3004.00
MTT325Ardıl Çeviri ISeçmeli5Seçimlik Ders (V Dönem)3004.00
MTT327İngiliz EdebiyatıSeçmeli5Seçimlik Ders (V Dönem)3004.00
MTT335Çevirmenler için Türkçe ISeçmeli5Seçimlik Ders (V Dönem)3004.00
MTT316Çeviride Özel Konular IVSeçmeli6Seçimlik Ders (VI Dönem)3004.00
MTT318AB Terim ve Kavramları IISeçmeli6Seçimlik Ders (VI Dönem)3004.00
MTT320Ardıl Çeviri IISeçmeli6Seçimlik Ders (VI Dönem)3004.00
MTT322Karşılaştırmalı Dil ve Kültür ÇalışmalarıSeçmeli6Seçimlik Ders (VI Dönem)3004.00
MTT324Eleştirel OkumaSeçmeli6Seçimlik Ders (VI Dönem)3004.00
MTT332Çevirmenler için Türkçe IISeçmeli6Seçimlik Ders (VI Dönem)3004.00
MTT415Çeviride Özel Konular VSeçmeli7Seçimlik Ders (VII Dönem)3004.00
MTT417İnternet Uygulamalı Çeviri ISeçmeli7Seçimlik Ders (VII Dönem)3004.00
MTT419Konferans Çevirisi ISeçmeli7Seçimlik Ders (VII Dönem)3004.00
MTT423Cümle Bilgisi ISeçmeli7Seçimlik Ders (VII Dönem)3004.00
MTT425Çeviri Araştırma ÇalışmalarıSeçmeli7Seçimlik Ders (VII Dönem)3004.00
MTT427Ticaret ve Finans Metinleri ÇevirisiSeçmeli7Seçimlik Ders (VII Dönem)3004.00
MTT429Çağdaş Batı Edebiyatına GirişSeçmeli7Seçimlik Ders (VII Dönem)3004.00
MTT431Yabancı Dil Olarak İngilizce ÖğretimiSeçmeli7Seçimlik Ders (VII Dönem)3004.00
MTT418Çeviride Özel Konular VISeçmeli8Seçimlik Ders (VIII Dönem)3004.00
MTT420İnternet Uygulamalı Çeviri IISeçmeli8Seçimlik Ders (VIII Dönem)3004.00
MTT422Konferans Çevirisi IISeçmeli8Seçimlik Ders (VIII Dönem)3004.00
MTT426Cümle Bilgisi IISeçmeli8Seçimlik Ders (VIII Dönem)3004.00
MTT428Çağdaş Edebiyat TerimleriSeçmeli8Seçimlik Ders (VIII Dönem)3004.00
MTT430Fikir HareketleriSeçmeli8Seçimlik Ders (VIII Dönem)3004.00
MTT432Diplomasi Metinleri ÇevirisiSeçmeli8Seçimlik Ders (VIII Dönem)3004.00
MTT434Çevirmenler İçin Profesyonel İletişimSeçmeli8Seçimlik Ders (VIII Dönem)3004.00
MTT436Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve YenilikçilikSeçmeli8Seçimlik Ders (VIII Dönem)3004.00
MTT209Almanca ISeçmeli3Seçimlik Yabancı Dil Dersi I3004.00
MTT211Fransızca ISeçmeli3Seçimlik Yabancı Dil Dersi I3004.00
MTT213Arapça ISeçmeli3Seçimlik Yabancı Dil Dersi I3004.00
MTT231Rusça ISeçmeli3Seçimlik Yabancı Dil Dersi I3004.00
MTT210Almanca IISeçmeli4Seçimlik Yabancı Dil Dersi II3004.00
MTT212Fransızca IISeçmeli4Seçimlik Yabancı Dil Dersi II3004.00
MTT214Arapça IISeçmeli4Seçimlik Yabancı Dil Dersi II3004.00
MTT232Rusça IISeçmeli4Seçimlik Yabancı Dil Dersi II3004.00
MTT309Almanca IIISeçmeli5Seçimlik Yabancı Dil Dersi III3004.00
MTT311Fransızca IIISeçmeli5Seçimlik Yabancı Dil Dersi III3004.00
MTT313Arapça IIISeçmeli5Seçimlik Yabancı Dil Dersi III3004.00
MTT331Rusça IIISeçmeli5Seçimlik Yabancı Dil Dersi III3004.00
MTT335Çevirmenler için Türkçe ISeçmeli5Seçimlik Yabancı Dil Dersi III3004.00
MTT308Almanca IVSeçmeli6Seçimlik Yabancı Dil Dersi IV3004.00
MTT310Fransızca IVSeçmeli6Seçimlik Yabancı Dil Dersi IV3004.00
MTT312Arapça IVSeçmeli6Seçimlik Yabancı Dil Dersi IV3004.00
MTT328Rusça IVSeçmeli6Seçimlik Yabancı Dil Dersi IV3004.00
MTT332Çevirmenler için Türkçe IISeçmeli6Seçimlik Yabancı Dil Dersi IV3004.00
MTT407Almanca VSeçmeli7Seçimlik Yabancı Dil Dersi V3004.00
MTT409Fransızca VSeçmeli7Seçimlik Yabancı Dil Dersi V3004.00
MTT411Arapça VSeçmeli7Seçimlik Yabancı Dil Dersi V3004.00
MTT435Rusça VSeçmeli7Seçimlik Yabancı Dil Dersi V3004.00
MTT410Almanca VISeçmeli8Seçimlik Yabancı Dil Dersi VI3004.00
MTT412Fransızca VISeçmeli8Seçimlik Yabancı Dil Dersi VI3004.00
MTT414Arapça VISeçmeli8Seçimlik Yabancı Dil Dersi VI3004.00
MTT440Rusça VISeçmeli8Seçimlik Yabancı Dil Dersi VI3004.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
MTT101English Grammar ICompulsory13004.00
MTT103Writing Skills in English ICompulsory14006.00
MTT105Speaking Skills in English ICompulsory13005.00
MTT107Introduction to Translation ICompulsory14005.00
MTT109English Lexis ICompulsory14006.00
MTT102English Grammar IICompulsory23004.00
MTT104Writing Skills in English IICompulsory24006.00
MTT106Speaking Skills in English IICompulsory23005.00
MTT108Introduction to Translation IICompulsory24005.00
MTT110English Lexis IICompulsory24006.00
MTT201Translation Theory ICompulsory33004.00
MTT203Introduction to Written Translation ICompulsory34006.00
MTT205Introduction to Verbal Translation ICompulsory34006.00
MTT207Comperative Grammar ICompulsory34006.00
MTT297Elective Foreign Language IElective33004.00
MTT299Elective CourseElective33004.00
MTT296Elective Foreign Language IIElective43004.00
MTT298Elective CourseElective43004.00
MTT202Translation Theory IICompulsory43004.00
MTT206Introduction to Verbal Translation IICompulsory44006.00
MTT204Introduction to Written Translation IICompulsory44006.00
MTT208Comperative Grammar IICompulsory44006.00
MTT301Translation Techniques ICompulsory53006.00
MTT303Written Translation ICompulsory54006.00
MTT305Verbal Translation ICompulsory54006.00
MTT307Textual Analysis in EnglishCompulsory53004.00
MTT397Elective Foreign Language IIIElective53004.00
MTT399Elective CourseElective53004.00
MTT302Translation Techniques IICompulsory63006.00
MTT304Written Translation IICompulsory64006.00
MTT306Verbal Translation IICompulsory64006.00
MTT396Elective Foreign Language IVElective63004.00
MTT398Elective CourseElective63008.00
MTT401Professional Translation Practice ICompulsory73006.00
MTT403Written Translation Critisicm ICompulsory73006.00
MTT497Elective Foreign Language VElective73004.00
MTT499Elective CourseElective73008.00
MTT405Verbal Translation Criticsm ICompulsory73006.00
MTT402Professional Translation Practice IICompulsory83006.00
MTT404Written Translation Critisicm IICompulsory83004.00
MTT406Verbal Translation Criticsm IICompulsory83004.00
MTT408Final ThesisCompulsory80204.00
MTT496Elective Foreign Language VIElective83004.00
MTT498Elective CourseElective83008.00
MTT219Linguistics IElective3300.00
MTT220Linguistics IIElective4300.00
MTT327English LiteratureElective5300.00
MTT322Comperative Language and Culture StudiesElective6300.00
MTT324Critical ReadingElective6300.00
MTT425Research MethodsElective7300.00
MTT431Teaching English as a Foreign LanguageElective7300.00
MTT434Professional Communication For InterpretersElective8300.00
MTT209German IElective3300.00
MTT211French IElective3300.00
MTT231Russian IElective3300.00
MTT210German IIElective4300.00
MTT212French IIElective4300.00
MTT309German IIIElective5300.00
MTT311French IIIElective5300.00
MTT308German IVElective6300.00
MTT310French IVElective6300.00
MTT407German VElective7300.00
MTT409French VElective7300.00
MTT410German VIElective8300.00
MTT412French VIElective8300.00