Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıHemşirelik


Kuruluş


Hemşirelik Bölümü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan dört yıllık lisans programıdır. Hemşirelik Bölümü, 1992-1993 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik Önlisans Programı olarak öğretime başlamıştır. Bakanlar Kurulu Kararı (Resmi Gazete: 2.11.1996/ 22805) ve Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan protokol gereği, sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarındaki hemşirelik önlisans programlarına öğrenci alımına son verilmiştir. Bu mevzuatla, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 1997-1998 eğitim-öğretim yılında 32 öğrenci ile başladığı lisans eğitimine her eğitim-öğretim döneminde öğrenci sayısı artarak devam etmektedir. Programımıza 2016-2017 eğitim-öğretim yılında isteğe bağlı hazırlık sınıfı eklenmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Cumhurbaşkanlığının 25.01.2019 tarih ve 669 sayılı kararı ile 2018-2019 öğretim yılının Bahar Döneminde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine geçmiş ve eğitim öğretime devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan lisans diplomasına sahip bireylere “hemşire” unvanı verilir.


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavdan yeterli taban puanı alan adaylar Hemşirelik bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Dikey ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki programlarından aldığı ve başarılı olduğu dersler, programa uygunluğu değerlendirilerek kurulların (bölüm ve yönetim kurulu) uygun görmesi halinde kabul edilir ve öğrenci kurulun uygun gördüğü sınıftan başlayarak eğitimine devam edebilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Mevcut programdaki zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması ve toplam 240 AKTS ile mezun olabilirler.


Program Profili


Hemşirelik programının amacı; ulusal ve uluslar arası düzeyde sağlıklı/hasta birey, aile ve topluma koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veren; eğitici, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı rolleri üstlenen; iyi iletişim kurma, eleştirel düşünme, sorun saptama ve çözme, bilimsel teknolojiyi kullanma gibi niteliklere sahip gelişime açık hemşireler yetiştirmektir. Hemşirelik lisans programında birbirine bağlı temel tıp bilimleri, fen ve sosyal bilimler, mesleki bilimler, hemşirelikte yönetim, hemşirelikte araştırma gibi temel dersler ile uygulamalı hemşirelik dersleri yer almaktadır. Uygulamalı hemşirelik derslerinde, öğrenciler önce teknik laboratuvarda maketler üzerinde becerilerini geliştirmekte; daha sonra hastane, okul, toplum sağlığı merkezi, işyeri gibi kamu ve özel kuruluşlarda öğretim elemanlarının denetiminde uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirir. Dördüncü sınıf sekizinci dönemde ise intörn eğitimi ile mezuniyet öncesi hemşireliğe hazırlanmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu program mezunları, kamu ve özel hastanelerde, birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda, okul ve işyerlerinde hemşire olarak çalışlar. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerinde öğretmen ve üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim elemanı olarak çalışırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini tamamlayan adaylar lisansüstü programlara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavının sonucuna ve üniversite kurullarının belirlediği (taban) not ortalamasına göre kabul edilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Mevcut programdaki dersleri başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması ve toplam 240 AKTS'yi tamamlamış olmak.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi-Gölköy Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu İlçe Tel: 0374 253 10 00/4701


Bölüm Olanakları


Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bölümdür. Hemşirelik bölümü, 4 sınıf, 5 amfi, 4 hemşirelik uygulama laboratuvarı ve bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Aynı zamanda 2 toplantı salonu, 1 yüksek lisans sınıfı, 1 hobi salonu,1 kafeterya, 2 dinlenme salonu, 4 öğrenci soyunma odası, 2 adet malzeme deposu mevcuttur. Akademik ve idari personelimize ait toplam 29 çalışma odası mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


İnsanın biyopsikososyal ve kültürel yapısını bilir ve ilişkilerini inceler.

Hemşirelik hizmetinin yönetimini, sağlık mevzuatını, etik ilkeleri, insan haklarını, çocuk haklarını, hasta haklarını, hemşirelik haklarını, kişilerarası ve disiplinler arası iletişimi ve ekip çalışmasını tartışır.

Sağlıklı ve hasta bireyin, aile ve toplumun sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik programları bilir.

Beceri


Sağlık ve hastalık kavram ve kuram bilgilerini hemşirelik ilke ve felsefesi ile ilişkilendirerek bakım verir.

Birey, aile ve toplumun sağlığını korur, geliştirir ve sağlığın bozulduğu durumlarda tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu yapar.

Yetkinlikler


Eleştirel düşünme yaklaşımı ile hemşirelik sürecini yönetir.

Ulusal ve uluslarası mesleki birliklere katılır ve ulusal düzeyde hemşirelik politikalarının oluşumunda yer alır.

Alanındaki son güncel bilgi, uygulama ve teknolojilerin hayata geçirilmesinde sorumluluk alır.

Profesyonel ve bilimsel değerlere sahip olur ve mesleki otonomi kazanır ve etik karar verme sürecini kullanır.

Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile bilimsel çalışmaları planlar, uygular ve yönetir.

Bilişim, iletişim ve bakım teknolojisini kullanır.

Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Etkili iletişim tekniklerini kullanarak birey, aile ve toplum arasında işbirliğini sağlar ve geliştirir.

Birey, aile ve toplumun, sağlık ve sosyal sorunlarını araştırarak saptadığı riskli durumlarda, kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımlarını yönetir.

Meslektaş eğitimini yapar. .1. İnsanın biyopsikososyal ve kültürel yapısını bilir ve ilişkilerini inceler.

2. Hemşirelik hizmetinin yönetimini, sağlık mevzuatını, etik ilkeleri, insan haklarını, çocuk haklarını, hasta haklarını, hemşirelik haklarını, kişilerarası ve disiplinler arası iletişimi ve ekip çalışmasını tartışır.

3. Sağlıklı ve hasta bireyin, aile ve toplumun sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik programları bilir.

4. Sağlık ve hastalık kavram ve kuram bilgilerini hemşirelik ilke ve felsefesi ile ilişkilendirerek bakım verir.

5. Birey, aile ve toplumun sağlığını korur, geliştirir ve sağlığın bozulduğu durumlarda tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu yapar.

6. Eleştirel düşünme yaklaşımı ile hemşirelik sürecini yönetir.

7. Ulusal ve uluslarası mesleki birliklere katılır ve ulusal düzeyde hemşirelik politikalarının oluşumunda yer alır.

8. Alanındaki son güncel bilgi, uygulama ve teknolojilerin hayata geçirilmesinde sorumluluk alır.

9. Profesyonel ve bilimsel değerlere sahip olur ve mesleki otonomi kazanır ve etik karar verme sürecini kullanır.

10. Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile bilimsel çalışmaları planlar, uygular ve yönetir.

11. Bilişim, iletişim ve bakım teknolojisini kullanır.

12. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

13. Etkili iletişim tekniklerini kullanarak birey, aile ve toplum arasında işbirliğini sağlar ve geliştirir.

14. Birey, aile ve toplumun, sağlık ve sosyal sorunlarını araştırarak saptadığı riskli durumlarda, kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımlarını yönetir.

15. Meslektaş eğitimini yapar. .


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
İnsanın biyopsikososyal ve kültürel yapısını bilir ve ilişkilerini inceler. 1
Hemşirelik hizmetinin yönetimini, sağlık mevzuatını, etik ilkeleri, insan haklarını, çocuk haklarını, hasta haklarını, hemşirelik haklarını, kişilerarası ve disiplinler arası iletişimi ve ekip çalışmasını tartışır. 1
Sağlıklı ve hasta bireyin, aile ve toplumun sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik programları bilir.1
Sağlık ve hastalık kavram ve kuram bilgilerini hemşirelik ilke ve felsefesi ile ilişkilendirerek bakım verir. 11
Birey, aile ve toplumun sağlığını korur, geliştirir ve sağlığın bozulduğu durumlarda tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu yapar. 11
Eleştirel düşünme yaklaşımı ile hemşirelik sürecini yönetir. 111
Ulusal ve uluslarası mesleki birliklere katılır ve ulusal düzeyde hemşirelik politikalarının oluşumunda yer alır. 11
Alanındaki son güncel bilgi, uygulama ve teknolojilerin hayata geçirilmesinde sorumluluk alır. 111
Profesyonel ve bilimsel değerlere sahip olur ve mesleki otonomi kazanır ve etik karar verme sürecini kullanır. 111
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile bilimsel çalışmaları planlar, uygular ve yönetir. 111
Bilişim, iletişim ve bakım teknolojisini kullanır. 111
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 1111
Etkili iletişim tekniklerini kullanarak birey, aile ve toplum arasında işbirliğini sağlar ve geliştirir. 1111
Birey, aile ve toplumun, sağlık ve sosyal sorunlarını araştırarak saptadığı riskli durumlarda, kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımlarını yönetir. 11
Meslektaş eğitimini yapar. . 11

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1001001111997BiyokimyaZorunlu2002.00
1001001131997Türk Dili IZorunlu2002.00
1001001151997İngilizce IZorunlu2002.00
HEM0139AnatomiZorunlu3004.00
HEM0141FizyolojiZorunlu2002.00
HEM0145MikrobiyolojiZorunlu2002.00
HEM0147Hemşirelik Esasları IZorunlu4048.00
HEM0197Seçmeli Dersler ISeçmeli0008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1001001081997Türk Dili IIZorunlu2002.00
1001001101997İngilizce IIZorunlu2002.00
HEM0132Kişilerarası İlişkilerZorunlu2002.00
HEM0140Hemşirelik SüreciZorunlu2002.00
HEM0144Hemşirelik Esasları IIZorunlu44414.00
HEM0198Seçmeli Dersler IISeçmeli0008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1001002071997Hemşirelikte FarmakolojiZorunlu2004.00
1001002091997Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IZorunlu2002.00
1001002111997İngilizce IIIZorunlu2002.00
HEM0231İç Hastalıkları HemşireliğiZorunlu68014.00
HEM0299Seçmeli Dersler IIISeçmeli2008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1001002051997PatolojiZorunlu2002.00
1001002081997Atatürk İlk. ve İnk. Tar. IIZorunlu2002.00
1001002101997İngilizce IVZorunlu2002.00
1001002282008Enfeksiyon HemşireliğiZorunlu2202.00
HEM0202Cerrahi HemşireliğiZorunlu68014.00
HEM0298Seçmeli Dersler IVSeçmeli2008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1001003112005Sağlık EğitimiZorunlu2204.00
1001003212010Büyüme ve GelişmeZorunlu2002.00
HEM0317Mesleki İngilizce IZorunlu2002.00
HEM0325Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiZorunlu68012.00
HEM0331Hemşirelik Tarihi ve DeontolojiZorunlu2002.00
HEM0399Seçmeli Dersler VSeçmeli3008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1001003122005Araştırma TeknikleriZorunlu4004.00
HEM0308Mesleki İngilizce IIZorunlu2002.00
HEM0338İlk YardımZorunlu2204.00
HEM0340Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiZorunlu68012.00
HEM0398Seçmeli Dersler VISeçmeli2008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1001004082006Halk Sağlığı HemşireliğiZorunlu68011.00
HEM0421Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiZorunlu68011.00
HEM0499Seçmeli Dersler VIISeçmeli2008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HEM0496İntörnlük StajıSeçmeli428022.00
HEM0498Seçmeli Dersler VIIISeçmeli2008.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
HEM0424İç Hastalıkları Hemşireliği İntörnlük StajıSeçmeli8İntörnlük Stajı428022.00
HEM0426Cerrahi Hemşireliği İntörnlük StajıSeçmeli8İntörnlük Stajı428022.00
HEM0428Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörnlük StajıSeçmeli8İntörnlük Stajı428022.00
HEM0430Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörnlük StajıSeçmeli8İntörnlük Stajı428022.00
HEM0432Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörnlük StajıSeçmeli8İntörnlük Stajı428022.00
HEM0434Halk Sağlığı Hemşireliği İntörnlük StajıSeçmeli8İntörnlük Stajı428022.00
HEM0149HistolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler I2004.00
HEM0206Bilgisayar UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli Dersler I2204.00
HEM0324Temel Müzik EğitimiSeçmeli1Seçmeli Dersler I2104.00
HEM0238Temel Resim EğitimiSeçmeli1Seçmeli Dersler I2104.00
HEM0151Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli1Seçmeli Dersler I3004.00
1001001302003Fiziksel DeğerlendirmeSeçmeli1Seçmeli Dersler I2004.00
HEM0107PsikolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler I2004.00
HEM0137Beden EğitimiSeçmeli1Seçmeli Dersler I3304.00
HEM0146SeramikSeçmeli1Seçmeli Dersler I2104.00
HEM0148Yaratıcı DramaSeçmeli1Seçmeli Dersler I3304.00
HEM0146SeramikSeçmeli2Seçmeli Dersler II2104.00
HEM0130Fiziksel DeğerlendirmeSeçmeli2Seçmeli Dersler II2104.00
HEM0148Yaratıcı DramaSeçmeli2Seçmeli Dersler II3304.00
HEM0137Beden EğitimiSeçmeli2Seçmeli Dersler II3304.00
HEM0107PsikolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler II2004.00
HEM0150Yaratıcı DramaSeçmeli2Seçmeli Dersler II3004.00
HEM0152Beden EğitimiSeçmeli2Seçmeli Dersler II2204.00
1001001302003Fiziksel DeğerlendirmeSeçmeli2Seçmeli Dersler II2004.00
HEM0149HistolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler II2004.00
HEM0151Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli2Seçmeli Dersler II3004.00
HEM0206Bilgisayar UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli Dersler II2204.00
HEM0238Temel Resim EğitimiSeçmeli2Seçmeli Dersler II2104.00
HEM0324Temel Müzik EğitimiSeçmeli2Seçmeli Dersler II2104.00
1001002192004Hemşirelikte BeslenmeSeçmeli3Seçmeli Dersler III2004.00
1001002222004Yaşlı SağlığıSeçmeli3Seçmeli Dersler III2004.00
1001002232010Ameliyathane HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler III2004.00
1001002252011Evde Bakım HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler III2004.00
HEM0227Ameliyathane HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler III2004.00
1001002292010Kronik Hastalıklarda BakımSeçmeli3Seçmeli Dersler III2004.00
1001002302009Yoğun Bakım HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler III2004.00
1001002422011Diyabet HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler III2004.00
HEM0244Gıda GüvenliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler III2004.00
1001002302009Yoğun Bakım HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler IV2004.00
1001002422011Diyabet HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler IV2004.00
1001002292010Kronik Hastalıklarda BakımSeçmeli4Seçmeli Dersler IV2004.00
HEM0244Gıda GüvenliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler IV2004.00
1001002192004Hemşirelikte BeslenmeSeçmeli4Seçmeli Dersler IV2004.00
1001002222004Yaşlı SağlığıSeçmeli4Seçmeli Dersler IV2004.00
1001002252011Evde Bakım HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler IV2004.00
HEM0227Ameliyathane HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler IV2004.00
HEM0327Adolesan SağlığıSeçmeli5Seçmeli Dersler V3004.00
HEM0333Araştırma EtiğiSeçmeli5Seçmeli Dersler V3004.00
HEM0323Cinsel SağlıkSeçmeli5Seçmeli Dersler V3004.00
HEM0335EpidemiyolojiSeçmeli5Seçmeli Dersler V3004.00
HEM0315EpidemiyolojiSeçmeli5Seçmeli Dersler V2204.00
1001003061997Sağlık SosyolojisiSeçmeli5Seçmeli Dersler V2004.00
1001003031997Acil Bakım HemşireliğiSeçmeli5Seçmeli Dersler V2004.00
HEM0342Aile SağlığıSeçmeli5Seçmeli Dersler V3004.00
HEM0334Aile PlanlamasıSeçmeli5Seçmeli Dersler V3004.00
1001003061997Sağlık SosyolojisiSeçmeli6Seçmeli Dersler VI2004.00
HEM0334Aile PlanlamasıSeçmeli6Seçmeli Dersler VI3004.00
1001003031997Acil Bakım HemşireliğiSeçmeli6Seçmeli Dersler VI2004.00
HEM0342Aile SağlığıSeçmeli6Seçmeli Dersler VI3004.00
HEM0315EpidemiyolojiSeçmeli6Seçmeli Dersler VI2204.00
HEM0323Cinsel SağlıkSeçmeli6Seçmeli Dersler VI3004.00
HEM0327Adolesan SağlığıSeçmeli6Seçmeli Dersler VI3004.00
HEM0333Araştırma EtiğiSeçmeli6Seçmeli Dersler VI3004.00
HEM0423Kültürlerarası HemşirelikSeçmeli7Seçmeli Dersler VII2004.00
1001004172011Kalite YönetimiSeçmeli7Seçmeli Dersler VII2004.00
1001004192011Hemşirelikte ProfesyonellikSeçmeli7Seçmeli Dersler VII2004.00
HEM0425Hemşirelikte Eleştirel DüşünmeSeçmeli7Seçmeli Dersler VII2004.00
1001004092006Hemşirelikte YönetimSeçmeli7Seçmeli Dersler VII2204.00
1001004142011Adli HemşirelikSeçmeli7Seçmeli Dersler VII2004.00
1001004162011Hemşirelik ve EtikSeçmeli7Seçmeli Dersler VII2004.00
1001004182011Sosyal SorumlulukSeçmeli7Seçmeli Dersler VII2004.00
1001002031997Onkoloji HemşireliğiSeçmeli7Seçmeli Dersler VII2004.00
1001004142011Adli HemşirelikSeçmeli8Seçmeli Dersler VIII2004.00
1001004092006Hemşirelikte YönetimSeçmeli8Seçmeli Dersler VIII2204.00
1001004162011Hemşirelik ve EtikSeçmeli8Seçmeli Dersler VIII2004.00
1001004182011Sosyal SorumlulukSeçmeli8Seçmeli Dersler VIII2004.00
1001002031997Onkoloji HemşireliğiSeçmeli8Seçmeli Dersler VIII2004.00
HEM0423Kültürlerarası HemşirelikSeçmeli8Seçmeli Dersler VIII2004.00
HEM0425Hemşirelikte Eleştirel DüşünmeSeçmeli8Seçmeli Dersler VIII2004.00
1001004172011Kalite YönetimiSeçmeli8Seçmeli Dersler VIII2004.00
1001004192011Hemşirelikte ProfesyonellikSeçmeli8Seçmeli Dersler VIII2004.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS