Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıÇocuk Gelişimi


Kuruluş


Çocuk Gelişimi programı Ağustos 2015 tarihinde açılmış olup, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır.


Kazanılan Derece


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çocuk Gelişimi alanında Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Sınavdan ilgili alanından yeterli puan almak şartı


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden ilgili yönetmeliğin şartlarını taşımaları durumunda muaf tutulabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ÇOCUK GELİŞİMİ alanında ön lisans diploması verilir.”


Program Profili


Programın amacı, 0–18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimini destekleyici eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere Ön lisans düzeyinde bireyler yetiştirmektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Çocuk gelişimi önlisans programından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ana sınıflarında kadrosuz usta öğretici olarak görev alabilmenin yanı sıra; resmi ve özel kurumlara bağlı kreş, yuva, anaokulu ve çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında yardımcı öğretmen olarak da çalışabilmektedir. Ayrıca çocuk kliniklerinde, özel eğitim alanında ve rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin “Okul Öncesi Öğretmenliği” ve "Çocuk Gelişimi" lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Detaylı bilgi için "Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar eğer yarıyıl not ortalaması en az 2 ve üzerinde ise DC aldıkları dersten de başarılı sayılırlar.


Mezuniyet Koşulları


Çocuk Gelişimi Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy BOLU Telefon : +90 374 254 10 00 / 4702 / 4705 Fax : +90 374 253 52 59 E-Mail : shmyo@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümümüz Merkez Gölköy Kampüsünde Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu binasında yer almaktadır. Yeteri kadar derslik ve 70 kişi kapasiteli atölye imkanı mevcuttur.

Program Çıktıları

Bilgi


Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.

Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirir, bilgilerini bilimsel araştırmalar ve yeni kaynaklar doğrultusunda yeniler ve kendini geliştirmeye açıktır.

Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.

Erken çocukluk eğitimi alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

Beceri


Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.

Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.

Çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olarak, ilgi ihtiyaç ve bulundukları koşulları göz önünde bulundurarak, eğitim amaçlarına uygun öğrenme ortamları düzenler ve materyal geliştirir.

Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanır, çevresiyle sağlıklı iletişim kurar; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Yetkinlikler


Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar, uygular; dış görünüş, tutum, tavır ve davranışlarıyla topluma örnek olur.

Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.

Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.

Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.

Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

İnsan hakları ve çocuk haklarını gözeterek, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.

2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirir, bilgilerini bilimsel araştırmalar ve yeni kaynaklar doğrultusunda yeniler ve kendini geliştirmeye açıktır.

3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.

4. Erken çocukluk eğitimi alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

5. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.

6. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.

7. Çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olarak, ilgi ihtiyaç ve bulundukları koşulları göz önünde bulundurarak, eğitim amaçlarına uygun öğrenme ortamları düzenler ve materyal geliştirir.

8. Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanır, çevresiyle sağlıklı iletişim kurar; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

9. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

10. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar, uygular; dış görünüş, tutum, tavır ve davranışlarıyla topluma örnek olur.

11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.

12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.

13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.

14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

15. İnsan hakları ve çocuk haklarını gözeterek, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirir, bilgilerini bilimsel araştırmalar ve yeni kaynaklar doğrultusunda yeniler ve kendini geliştirmeye açıktır.
Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
Erken çocukluk eğitimi alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
Çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olarak, ilgi ihtiyaç ve bulundukları koşulları göz önünde bulundurarak, eğitim amaçlarına uygun öğrenme ortamları düzenler ve materyal geliştirir.
Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanır, çevresiyle sağlıklı iletişim kurar; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar, uygular; dış görünüş, tutum, tavır ve davranışlarıyla topluma örnek olur.
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
İnsan hakları ve çocuk haklarını gözeterek, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
3003001012017Türk Dili IZorunlu2002.00
3003001032017Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
3003001052017Yabancı Dil IZorunlu2002.00
SCOG0107Çocuk Gelişimi IZorunlu3005.00
SCOG0109Çocukta Yaratıcılık ve GeliştirilmesiZorunlu2104.00
SCOG0111Özel Eğitim IZorunlu2105.00
SCOG0113Anne Çocuk BeslenmesiZorunlu2004.00
3003001992017Seçmeli ISeçmeli0006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
3003001022017Türk Dili IIZorunlu2002.00
3003001042017Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
3003001062017Yabancı Dil IIZorunlu2002.00
SCOG0108Özel Eğitim IIZorunlu2105.00
SCOG0110Çocuk Gelişimi IIZorunlu3005.00
SCOG0112Eğitimde Materyal GeliştirmeZorunlu1204.00
SCOG0114Okul Öncesi Eğitim ProgramıZorunlu3004.00
3003001982017Seçmeli IISeçmeli0006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SCOG0201Çocuk ve MüzikZorunlu2103.00
SCOG0203Çocuk EdebiyatıZorunlu2103.00
SCOG0205Çocuk ve DramaZorunlu1203.00
SCOG0207Erken Çocuklukta Fen EğitimiZorunlu3003.00
SCOG0209Mesleki Uygulama IZorunlu0606.00
SCOG0211Çocuklukta Sanat ve Sanat EğitimiZorunlu1103.00
3003002992017Seçmeli IIISeçmeli0009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SCOG0202Çocuk Psikolojisi ve Ruh SağlığıZorunlu2003.00
SCOG0204Gelişimsel Tanı ve DeğerlendirmeZorunlu3003.00
SCOG0206Mesleki Uygulama IIZorunlu0606.00
SCOG0208Aile EğitimiZorunlu2003.00
SCOG0210Çocuk ve OyunZorunlu2103.00
SCOG0212Erken Çocuklukta Matematik EğitimiZorunlu2003.00
3003002982017Seçmeli IVSeçmeli0009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
SCOG0213Genel BiyolojiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
SCOG0214Sosyolojiye GirişSeçmeli1Seçmeli I2003.00
SCOG0215İletişimSeçmeli1Seçmeli I2003.00
SCOG0216Felsefeye GirişSeçmeli1Seçmeli I2003.00
SCOG0217AnatomiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
SCOG0218Beden Eğitimi ISeçmeli1Seçmeli I1203.00
SCOG0219Beden Eğitimi IISeçmeli1Seçmeli I1203.00
SCOG0220Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I2003.00
SCOG0221Aile SosyolojisiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
SCOG0227Yabancılara Türkçe' nin ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli I2003.00
SCOG0230Duyu EğitimiSeçmeli1Seçmeli I1103.00
SCOG0213Genel BiyolojiSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SCOG0214Sosyolojiye GirişSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SCOG0215İletişimSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SCOG0216Felsefeye GirişSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SCOG0217AnatomiSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SCOG0218Beden Eğitimi ISeçmeli2Seçmeli II1203.00
SCOG0219Beden Eğitimi IISeçmeli2Seçmeli II1203.00
SCOG0220Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SCOG0221Aile SosyolojisiSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SCOG0227Yabancılara Türkçe' nin ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli II2003.00
SCOG0213Genel BiyolojiSeçmeli3Seçmeli III2003.00
SCOG0214Sosyolojiye GirişSeçmeli3Seçmeli III2003.00
SCOG0215İletişimSeçmeli3Seçmeli III2003.00
SCOG0216Felsefeye GirişSeçmeli3Seçmeli III2003.00
SCOG0217AnatomiSeçmeli3Seçmeli III2003.00
SCOG0218Beden Eğitimi ISeçmeli3Seçmeli III1203.00
SCOG0219Beden Eğitimi IISeçmeli3Seçmeli III1203.00
SCOG0220Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli3Seçmeli III2003.00
SCOG0221Aile SosyolojisiSeçmeli3Seçmeli III2003.00
SCOG0222Anne Çocuk Sağlığı ve İlk YardımSeçmeli3Seçmeli III2103.00
SCOG0227Yabancılara Türkçe' nin ÖğretimiSeçmeli3Seçmeli III2003.00
SCOG0228Kaynaştırma EğitimiSeçmeli3Seçmeli III2003.00
SCOG0213Genel BiyolojiSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SCOG0214Sosyolojiye GirişSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SCOG0215İletişimSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SCOG0216Felsefeye GirişSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SCOG0217AnatomiSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SCOG0218Beden Eğitimi ISeçmeli4Seçmeli IV1203.00
SCOG0219Beden Eğitimi IISeçmeli4Seçmeli IV1203.00
SCOG0220Araştırma Yöntem ve TeknikleriSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SCOG0221Aile SosyolojisiSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SCOG0227Yabancılara Türkçe' nin ÖğretimiSeçmeli4Seçmeli IV2003.00
SCOG0232Sosyal Sorumluluk ProjesiSeçmeli4Seçmeli IV1103.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS