( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000794144{main}( )..\indexakts.php:0

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları


( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 254
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000794144{main}( )..\indexakts.php:0


Gıda Mühendisliği


Kuruluş


Gıda Mühendisliği Bölümü 2005 yılnda öğrenci kabulüne başlamıştır. Bölümde zorunlu ve uygulamalı derslerin yanı sıra seçmeli dersler de yer almaktadır. Bölüm ders müfredatının oluşturulmasında Gıda Mühendisleri Odası ve diğer gıda mühendisliği bölümleri ile eşgüdümlü hareket edilmektedir. Bölümde lisans öğrenimi dışında yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Bölümde 12 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi doktor, 4 araştırma görevlisi ve 2 uzman bulunmaktadır.


Kazanılan Derece


Bölüm yüksek öğretimde mühendislik (Gıda Mühendisliği) alanında 148 kredi ve 240 ECTS kredilik öğrenim sistemine tabidir. Bu kredi yükünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans düzeyinde diploma alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bunun dışında kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş kontenjanımıza başvuran öğrenciler (yurtdışından gelen öğrenciler dahil) ile merkezi dikey geçiş sınavı ile bölümümüzü tercih eden öğrenciler de kayıt yaptırabilmektedir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Gerekli durumlarda yatay geçiş öğrencilerininin de daha önce almış oldukları dersleri tekrar etmeleri ve/veya alt sınıflardan ek dersleri almaları talep edilebilmektedir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Ayrıca Farabi programı kapsamında yurt içinde diğer gıda mühendisliği programlarından da kontenjanımız kadar öğrenci kabulu gerçekleştirilebilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Bölümümüz yalnızca önceki formal öğrenimi kısmen ve/veya tamamaen tanımaktadır. Dikey geçiş sınavı ile gelen öğrencilerin daha önce aldığı ve başarılı olduğu dersler, bölüm kurulunun uygun görmesi halinde kabul edilebilir ve öğrenci yine bölüm kurulunun uygun gördüğü sınıftan başlayarak eğitimine devam edebilir. Öğrencilerin önceki eğitimlerine ait staj yükümlülüklerinin kabulü bölüm kurulunun öğrenci bazlı incelemesi sonucunda vereceği kararlara bağlı olmaktadır. Bölümümüz in-formal ve non-formal eğitimleri kabul etmemektedir.


Yeterlilik Koşulları ve KurallarıProgram Profili


Bölümümüzde dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılmıştır. Tüm öğrencilerimiz grup alt limiti olmaksızın o dönem açılan dersler içerisinden istedikleri dersleri seçebilmektedir. Zorunlu dersler ağırlıklı olarak gıda mühendisliği alanı ile ilgili dersleri kapsamaktadır. Gıda teknolojisinin temel dersleri de zorunlu ders kapsamında yer alırken teknoloji ağırlıklı derslerin önemli bir bölümü seçmeli ders havuzunda tutulmaktadır. Ders içeriklerinin belirlenmesinde öğretim üyeleri tam yetkilidir. Derslerin müfredata yerleştirilmesinde ise Gıda Mühendisleri Odası ve diğer gıda mühendisliği bölümleri ile işbirliği gerçekleştirilmektedir. Dersler belirlenirken temel mühendislik, gıda teknolojisi ve sosyal bilimler dersleri arasında belirli bir denge gözetilmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezun öğrenciler ağırlıklı olarak gıda sanayi ve yan sanayinde istihdam edilmektedir. Mezunlar gıda sanayinin AR-GE, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanları ile ilgili bakanlıklarda mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Gıda Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Gıda mühendisliği programından mezun olan bir öğrenci herhangi bir gıda mühendisliği alanında doğrudan yüksek lisans programına başvurabilir. Gıda mühendisliği alanı dışında kalan programların yüksek lisans ve doktora programlarına ise ilgili bölümlerin varsa ön koşullarını (hazırlık progrmaına dahil olmak vb.) yerine getirdikten sonra kayıt yaptırabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bölüm öğrencileri en az bir ara sınav ve bir final sınavına girmek zorundadır. Ara sınav sayısı ilgili dersin öğretim elemanı tarafından artırılabilir. Ayrıca, öğretim elemanları quiz, ödev, seminer vb. değerlendirme ölçütlerini de başarı notunun hesabında kullanabilir. Uygulamalı derslerde uygulama dersinin sınavı dersin teorik bölümünün sınavına girmek için ön koşul değildir. Ancak, öğretim elemanı uygulama sınav sonucunu genel değerlendirme sonucunu belirlerken kullanabilir. Yaz dönemi stajını tamamlayan öğrenci, takip eden dönemde Staj dersine kayıtlanır. Stajının geçerli olabilmesi için, öğrencinin Staj 1 ve Staj 2 dersleri kapsamında yapılan staj sınavından da başarılı olması zorunludur.


Mezuniyet Koşulları


Gıda Mühendisi unvanını alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda dönem sonu sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerin bu sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 40 iş günü staj yapmış olması ve staj sınavını başarması gerekmektedir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, 7. ve 8. yarıyıllarda öğrencinin teorik veya uygulamalı olarak hazırlayacağı çalışmalar doğrultusunda, Bitirme Tezi 1 ve Bitirme Tezi 2 derslerinden de başarılı olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı V.: Doç. Dr. Seda Karasu Yalçın Tel: (374) 254 10 00/4833


Bölüm Olanakları


Bölümümüzde 11 adet araştırma ve uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar mikrobiyoloji/biyoteknoloji, et teknolojisi, süt teknolojisi, hububat teknolojisi, yağ teknolojisi, meyve-sebze işleme teknolojisi alanlarında altyapıya sahiptir. Bölümümüzde ayrıca, öğrenci uygulamalarının ve lisansüstü araştırmalarının gerçekleştirildiği, pilot peynir yapım ünitesi, tereyağı makinesi, dondurma makinesi ile sucuk, salam gibi et ürünlerinin işlenmesinde ve diğer bazı gıda üretimlerinde kullanılan çeşitli ekipmanların yer aldığı bir araştırma geliştirme (ARGE) laboratuvarı yer almaktadır. Fakültede, Bölüm öğrencilerinin yararlanabildiği bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Güvenli gıda üretimlerinin sağlanabilmesi için, yeterli teknolojik bilgiye sahip olur

Gıda teknolojisi ve biyoteknolojisinde yeterli bilgiye sahip olur ve son gelişmeleri takip eder

Gıda mühendisliği ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmak

Gıda mühendisliği için gerekli olan temel mühendislik bilgilerini edinir

Temel mühendislik bilgilerinin gıda işlemede uygulanabilmesi

Gıda sanayisinde var olan sistemleri geliştirebilme ve yeni sistemler tasarlayabilme bilgi ve becerisine sahip olmak

Gıda biyoteknolojisindeki son gelişmeleri takip eden ve biyoteknolojik uygulamalarda yeterli bilgi ve beceriye sahip mühendislerin yetiştirilmesi

İnsanların sağlıklı ve yeterli beslenmelerini sağlayacak gıdaları üretebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak

Akademik olarak bilimsel araştırmaları takip etmek, dünya standartlarında bir akademik seviye yakalamak ve bunları sektörle paylaşmak

Gıda mühendisliği için gerekli olan temel mühendilsik bilgilerinin edinilmesi

Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma

Mesleki etik ve sorumlulukların algılanması

Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme becerisi

Gıdalarda meydana gelen değişimleri belirleyebilme, modelleyebilme, analiz yapabilme ve yorumlayabilme yeteneğinin geliştirilmesi

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinin geliştirilmesi

Beceri


Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern araçları kullanabilir

Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır

Yetkinlikler


İş etiği ve sorumluluğu bilinci kazanır

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci gelişir

Akademik araştırmaları takip eder, dünya standartlarında bir akademik seviyeyi yakalayabilir ve bunları sektörle paylaşır

Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir

Temel mühendislik bilgilerini gıda işlemede uygulayabilir

Gıdalarda meydana gelen değişimleri belirleyebilme, modelleyebilme, analiz yapabilme ve yorumlayabilme yeteneği gelişir

Gıda mühendisliği ve gıda güvenliğinin gelişimine katkıda bulunur

Gıda sanayisinde var olan sistemleri geliştirebilir, yeni sistemler ve yeni ürünler tasarlayabilir1. Güvenli gıda üretimlerinin sağlanabilmesi için, yeterli teknolojik bilgiye sahip olur

2. Gıda teknolojisi ve biyoteknolojisinde yeterli bilgiye sahip olur ve son gelişmeleri takip eder

3. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern araçları kullanabilir

4. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır

5. İş etiği ve sorumluluğu bilinci kazanır

6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci gelişir

7. Akademik araştırmaları takip eder, dünya standartlarında bir akademik seviyeyi yakalayabilir ve bunları sektörle paylaşır

8. Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir

9. Temel mühendislik bilgilerini gıda işlemede uygulayabilir

10. Gıdalarda meydana gelen değişimleri belirleyebilme, modelleyebilme, analiz yapabilme ve yorumlayabilme yeteneği gelişir

11. Gıda mühendisliği ve gıda güvenliğinin gelişimine katkıda bulunur

12. Gıda sanayisinde var olan sistemleri geliştirebilir, yeni sistemler ve yeni ürünler tasarlayabilir

13. Gıda mühendisliği ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmak

14. Gıda mühendisliği için gerekli olan temel mühendislik bilgilerini edinir

15. Temel mühendislik bilgilerinin gıda işlemede uygulanabilmesi

16. Gıda sanayisinde var olan sistemleri geliştirebilme ve yeni sistemler tasarlayabilme bilgi ve becerisine sahip olmak

17. Gıda biyoteknolojisindeki son gelişmeleri takip eden ve biyoteknolojik uygulamalarda yeterli bilgi ve beceriye sahip mühendislerin yetiştirilmesi

18. İnsanların sağlıklı ve yeterli beslenmelerini sağlayacak gıdaları üretebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak

19. Akademik olarak bilimsel araştırmaları takip etmek, dünya standartlarında bir akademik seviye yakalamak ve bunları sektörle paylaşmak

20. Gıda mühendisliği için gerekli olan temel mühendilsik bilgilerinin edinilmesi

21. Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma

22. Mesleki etik ve sorumlulukların algılanması

23. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

24. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme becerisi

25. Gıdalarda meydana gelen değişimleri belirleyebilme, modelleyebilme, analiz yapabilme ve yorumlayabilme yeteneğinin geliştirilmesi

26. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinin geliştirilmesi


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Güvenli gıda üretimlerinin sağlanabilmesi için, yeterli teknolojik bilgiye sahip olur
Gıda teknolojisi ve biyoteknolojisinde yeterli bilgiye sahip olur ve son gelişmeleri takip eder
Gıda mühendisliği ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmak
Gıda mühendisliği için gerekli olan temel mühendislik bilgilerini edinir
Temel mühendislik bilgilerinin gıda işlemede uygulanabilmesi
Gıda sanayisinde var olan sistemleri geliştirebilme ve yeni sistemler tasarlayabilme bilgi ve becerisine sahip olmak
Gıda biyoteknolojisindeki son gelişmeleri takip eden ve biyoteknolojik uygulamalarda yeterli bilgi ve beceriye sahip mühendislerin yetiştirilmesi
İnsanların sağlıklı ve yeterli beslenmelerini sağlayacak gıdaları üretebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak
Akademik olarak bilimsel araştırmaları takip etmek, dünya standartlarında bir akademik seviye yakalamak ve bunları sektörle paylaşmak
Gıda mühendisliği için gerekli olan temel mühendilsik bilgilerinin edinilmesi
Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma
Mesleki etik ve sorumlulukların algılanması
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme becerisi
Gıdalarda meydana gelen değişimleri belirleyebilme, modelleyebilme, analiz yapabilme ve yorumlayabilme yeteneğinin geliştirilmesi
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinin geliştirilmesi
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern araçları kullanabilir
Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır
İş etiği ve sorumluluğu bilinci kazanır
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci gelişir
Akademik araştırmaları takip eder, dünya standartlarında bir akademik seviyeyi yakalayabilir ve bunları sektörle paylaşır
Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
Temel mühendislik bilgilerini gıda işlemede uygulayabilir
Gıdalarda meydana gelen değişimleri belirleyebilme, modelleyebilme, analiz yapabilme ve yorumlayabilme yeteneği gelişir
Gıda mühendisliği ve gıda güvenliğinin gelişimine katkıda bulunur
Gıda sanayisinde var olan sistemleri geliştirebilir, yeni sistemler ve yeni ürünler tasarlayabilir

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1901001012010Matematik IZorunlu3206.00
1901001112004Gıda Mühendisliğine GirişZorunlu2004.00
1901001132004Türk Dili IZorunlu2002.00
1901001152004Atatürk İlk.ve İnk.Tar. IZorunlu2002.00
1901001252007BiyolojiZorunlu2003.00
1901001272013FizikZorunlu2025.00
1901001312010KimyaZorunlu3026.00
1901001172004İngilizce IZorunlu2002.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1901002312013Gıda AnalizleriZorunlu2025.00
1901002132010Gıdalarda Reaksiyon KinetiğiZorunlu2004.00
1901002232011Mühendislik MatematiğiZorunlu2004.00
1901002252011Kütle ve Enerji DenklikleriZorunlu2004.00
1901002272010TermodinamikZorunlu3004.00
1901002992011Seçmeli (III.Donem)Seçmeli2009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1901002222013Enstrümantel AnalizZorunlu2024.00
1901002022005Akışkanlar MekaniğiZorunlu3004.00
1901002042005Isı ve Kütle AktarımıZorunlu3004.00
1901002062005Gıda KimyasıZorunlu3004.00
1901002082005Genel MikrobiyolojiZorunlu2025.00
1901002982011Seçmeli (IV.Donem)Seçmeli2009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1901003292013Gıda Kalite KontrolZorunlu2004.00
1901003012010Gıda BiyokimyasıZorunlu3004.00
1901003312013Gıda Mikrobiyolojisi IZorunlu3025.00
1901003212013Staj IZorunlu0005.00
1901003972011Seçmeli (V.Donem)Seçmeli20012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1901003322013Gıda GüvenliğiZorunlu3004.00
1901003342013Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemlerZorunlu3005.00
1901003362013Gıda Mühendisliğinde TasarımZorunlu1204.00
1901003962011Seçmeli (VI.Donem)Seçmeli20012.00
1901003022013BiyoteknolojiZorunlu2205.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1901004312013Et ve Ürünleri TeknolojisiZorunlu3004.00
1901004332013Süt ve Ürünleri TeknolojisiZorunlu3004.00
1901004352013Fermantasyon TeknolojisiZorunlu3004.00
1901004372013Gıda Teknolojisi Uygulamaları IZorunlu0042.00
1901004212011Bitirme Tezi-IZorunlu0402.00
1901004412013Staj IIZorunlu0005.00
1901004972011Seçmeli (VII. Donem)Seçmeli2009.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
1901004262013Meyve-Sebze Ürünleri TeknolojisiZorunlu3004.00
1901004282013Hububat Ürünleri TeknolojisiZorunlu3004.00
1901004302013Yağ TeknolojisiZorunlu3004.00
1901004322013Gıda Teknolojisi Uygulamaları IIZorunlu0043.00
1901004222011Bitirme Tezi-IIZorunlu0403.00
1901004962011Seçmeli (VIII.Donem)Seçmeli20012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
1901003232007Temel HukukSeçmeli3Seçmeli (III.Donem)2003.00
1901003242007İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli3Seçmeli (III.Donem)2003.00
1901002332013Gıda ve İş EtiğiSeçmeli3Seçmeli (III.Donem)2003.00
1901002182005Mesleki Yabancı Dil ISeçmeli3Seçmeli (III.Donem)2003.00
1901002142005Araştırma ve Deneme YöntemleriSeçmeli4Seçmeli (IV.Donem)2003.00
1901003062005İşletme YönetimiSeçmeli4Seçmeli (IV.Donem)2003.00
1901003082005Proses KontrolSeçmeli4Seçmeli (IV.Donem)2003.00
1901002192005Yabancı Dilde Okuma ve KonuşmaSeçmeli4Seçmeli (IV.Donem)2003.00
1901004292010Beslenme İlkeleri (Seç.)Seçmeli4Seçmeli (IV.Donem)2003.00
1901003172005Mesleki Yabancı Dil IISeçmeli5Seçmeli (V.Donem)2004.00
1901003092005Endüstriyel MikrobiyolojiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)2004.00
1901003112005Gıda ReolojisiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)2004.00
1901003212007Gıda Katkı MaddeleriSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)2004.00
1901003132005Gıda Makine ve EkipmanlarıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)2004.00
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
BESY0001Doğa Sporları ve RekreasyonSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)2204.00
REKL002YenilikSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL003Yenilik YönetimiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL004Yeni Ürün GeliştirmeSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL005Yeni Hizmet TasarımıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL006Yenilikçi Ürün TasarımıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL007Marka GeliştirmeSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL008Marka YönetimiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL009Teknoloji YönetimiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL010TicarileşmeSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL011Bilim ve Teknoloji PolitikasıSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL012Stratejik Teknoloji AnaliziSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL013Teknoloji Öngörüsü ve TahminiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL014Teknoloji DeğerlendirmesiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL015İş HukukuSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL017DenetimSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL018Bilim TarihiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
REKL019Ekonomiye GirişSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
MIM0001Serbest El ÇizimiSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
MIM0002Bilim Felsefesine GirişSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme TeknikleriSeçmeli5Seçmeli (V.Donem)3004.00
1903003382013Gıda Mikrobiyolojisi IISeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)2004.00
1901003142005Özel Gıdalar TeknolojisiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)2004.00
1901003162005Duyusal Analiz TeknikleriSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)2004.00
1901003182005İş Hayatı İçin Yabancı DilSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)2004.00
1901003222007Gıda Muhafaza TeknikleriSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)2004.00
1901003302011Temel Et BilimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)2004.00
ANE0001Sağlıklı Yaşam Spor ve Fiziksel UygunlukSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
ANE0002Uygulamalı SporSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
BESY0001Doğa Sporları ve RekreasyonSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
BESY0002Spor Bilgisi ve KültürüSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
HEM0001İlk YardımSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
HEM0002Aile SağlığıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
HEM0003Cinsel SağlıkSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
HEM0004Adölesan SağlığıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
HEM0005Aile PlanlamasıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
HEM0006Araştırma EtiğiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
HEM0007Sağlığın GeliştirilmesiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
İLH0001Günümüz İnanç ProblemleriSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
İLH0002İslam Düşüncesinde Din-Devlet İlişkisiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
İLH0003Hz.Muhammedin Hayatı ve AhlakıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
İLH0004İslam EstetiğiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
İLH0005Anadolu Halk İnançlarıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL001GirişimcilikSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)2204.00
REKL002YenilikSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL003Yenilik YönetimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL004Yeni Ürün GeliştirmeSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL005Yeni Hizmet TasarımıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL006Yenilikçi Ürün TasarımıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL007Marka GeliştirmeSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL008Marka YönetimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL009Teknoloji YönetimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL010TicarileşmeSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL011Bilim ve Teknoloji PolitikasıSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL012Stratejik Teknoloji AnaliziSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL013Teknoloji Öngörüsü ve TahminiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL014Teknoloji DeğerlendirmesiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL015İş HukukuSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL016İş Sağlığı ve GüvenliğiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL017DenetimSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL018Bilim TarihiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
REKL019Ekonomiye GirişSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
MIM0001Serbest El ÇizimiSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
MIM0002Bilim Felsefesine GirişSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
MIM0003Mimarlıkta İleri Modelleme TeknikleriSeçmeli6Seçmeli (VI.Donem)3004.00
1901004112005Fonksiyonel GıdalarSeçmeli7Seçmeli (VII. Donem)2003.00
1901004152007Mesleki Yabancı Dil IIISeçmeli7Seçmeli (VII. Donem)2003.00
1901004232007Moleküler Biyoloji-GenetikSeçmeli7Seçmeli (VII. Donem)2003.00
1901004292010Beslenme İlkeleri (Seç.)Seçmeli7Seçmeli (VII. Donem)2003.00
1901004252007Gıda AmbalajlamaSeçmeli7Seçmeli (VII. Donem)2003.00
1901004142005Kanatlı Eti TeknolojisiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Donem)2004.00
1901004162007Ürün GeliştimeSeçmeli8Seçmeli (VIII.Donem)2004.00
1901004182007Mesleki Yabancı Dil IVSeçmeli8Seçmeli (VIII.Donem)2004.00
1901004202007Peynir TeknolojisiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Donem)2004.00
1901004242007Öğütme TeknolojisiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Donem)2004.00
1901003102005Fizibilite TekniğiSeçmeli8Seçmeli (VIII.Donem)2004.00
1903004342013Gıda MevzuatıSeçmeli8Seçmeli (VIII.Donem)2004.00