( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000794144{main}( )..\indexakts.php:0

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları


( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 254
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000794144{main}( )..\indexakts.php:0


İlahiyat


Kuruluş


İlahiyat Fakültemiz Millî Eğitim Bakanlığı’nın 07/02/2012 tarih ve 3168, 3169 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun Ek-30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/02/2012 tarihinde açılması karara bağlanmış, 25/03/2012 tarihli ve 28244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2852 sayılı kararla açılmıştır.


Kazanılan Derece


İlahiyat programı 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlahiyat alanında Lisans derecesine sahip olunur.


Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)


Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrenci yerleştirme işlemleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile YGS 4 puan türündeki sonuçlara göre yapılmaktadır. Ayrıca Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) , geçiş yoluyla (yatay) öğrenci alımı ve özel öğrenci statülerinde öğrenci kabul işlemleri gerçekleştirilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bu programa başlayabilmek için zorunlu Arapça Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Üniversite senatosu tarafından eşdeğer kabul edilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 60 puanı son üç yıl içinde almış olduğunu belgeleyenler ve daha önce Türkiye’de başka bir üniversiteye bağlı ilahiyat fakültesinin Arapça zorunlu hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış veya herhangi bir ilahiyat fakültesinin yaptığı Arapça yeterlilik sınavında en az 65 puan almış olan öğrenciler muaf tutularak program derslerini almaya başlayabilirler. İlahiyat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.


Program Profili


Bu programda ilâhiyat alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Genellikle projeye dayalı dersler olarak tasarlanan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak çoğaltılabilecektir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


İlâhiyat programını bitirenler dışarıdan formasyon eğitimi aldıktan sonra liselerde din kültürü ve ahlak bilgisi, İmam-Hatip Liselerinde meslek dersi öğretmeni olarak görev alabilirler. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde, din görevlisi (müftü, vaiz, imam-hatip, müezzin, Kur´an Kursu öğreticisi) olarak çalışabilirler. Mezun öğrenciler, üniversitelerde akademisyen olarak vazife alabilirler. Ayrıca kamu ve özel kuruluşlarda yönetici, memur olarak görev yapabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


İlahiyat fakültesi mezunları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sınavından yeterli not aldıklarında lisansüstü öğrenim görebilirler. Ayrıca üniversitelerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Hazırlık sınıfında başarılı sayılabilmek için, Öğrencinin devam zorunluluğu vardır ve bu akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az % 80 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı toplam ders saatinin % 20’sini geçen öğrencilerin yarıyıl başarı notu 0 (sıfır) olarak hesaplanır. Öğrencilerin yılsonu başarı notu, iki yarıyılın başarı not ortalamasının % 40’ıyla genel sınavdan aldığı notun % 60’ının toplamından oluşur. Öğrencinin Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için, yılsonu başarı notunun 100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir. Yarıyıl başarı notu 0 (sıfır) olan öğrencilerin başarılı sayılmaları için, yılsonu genel sınavdan 100 üzerinden en az 65 veya üzeri puan almaları gerekir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Ara sınıf öğrencilerinin başarılı sayılabilmeleri için; Öğrencinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmeleri ve yarıyıl sonu sınavından oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmeleri Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, 1 yarıyıl sonu (final) ve başarısız olduklarında 1 bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60'tır. Başarı notlarının 100'lük sistemden harfli başarı notuna dönüştürülmesinde “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesindeki tablo kullanılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


İlahiyat fakültesinden mezun olmak için, programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamak, genel not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı- AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÖZ Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Gölköy Kampüsü 14280 BOLU Telefon : +90 374 2534005 Fax:+90 374 2534006 http://ilahiyat.ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


İlahiyat Fakültesinde 1 Profesör, 8 Doçent, 21 Doktor Öğretim. Üyesi, 1 Doktor Öğretim Görevlisi, 11 Öğretim Görevlisi, 1 Dr. Araştırma Görevlisi, 17 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Fakülte binasında idari ve teknik hizmet üniteleri, derslikler, bilgisayar sınıfı, seminer salonları, internet salonları, öğretim elemanları odaları, kantin, Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi, Burs imkanı bulunmaktadır. Ayrıca Fakülte Uygulama Camii bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.

Felsefe ve din bilimleri ile Türk ve İslam tarihi alanlarında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.

Beceri


İslam dininin evrensel değerleri ışığında günümüz toplumunun güncel dini ve ahlaki problemlerine tatmin edecek düzeyde çözümler üretir.

Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur.

Yetkinlikler


Almış olduğu bilgiler ışığında çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.

Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayarak İslam dininin temel kaynaklarından yararlanır ve İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.

Din ve dini hayata ilişkin konularda dini sosyal hizmet, dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri yapabilir.

Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur.

Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dini hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.1. Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.

2. Felsefe ve din bilimleri ile Türk ve İslam tarihi alanlarında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.

3. İslam dininin evrensel değerleri ışığında günümüz toplumunun güncel dini ve ahlaki problemlerine tatmin edecek düzeyde çözümler üretir.

4. Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur.

5. Almış olduğu bilgiler ışığında çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.

6. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayarak İslam dininin temel kaynaklarından yararlanır ve İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.

7. Din ve dini hayata ilişkin konularda dini sosyal hizmet, dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri yapabilir.

8. Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur.

9. Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dini hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
Felsefe ve din bilimleri ile Türk ve İslam tarihi alanlarında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
İslam dininin evrensel değerleri ışığında günümüz toplumunun güncel dini ve ahlaki problemlerine tatmin edecek düzeyde çözümler üretir.
Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur.
Almış olduğu bilgiler ışığında çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayarak İslam dininin temel kaynaklarından yararlanır ve İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.
Din ve dini hayata ilişkin konularda dini sosyal hizmet, dini danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri yapabilir.
Dini ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur.
Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dini hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2504002012013Kur'an Okuma ve Tecvid IIIZorunlu2004.00
2504002032013Felsefe Tarihi IZorunlu2003.00
2504002052013Tefsir IIZorunlu4005.00
2504002072013Hadis IIZorunlu4005.00
2504002092013İslam Hukukuna GirişZorunlu2003.00
2504002112013Din PsikolojisiZorunlu3004.00
2504002132013İslam Tarihi IIZorunlu2003.00
2504002152013Türk Din Musikisi(Nazariyatı)Zorunlu2003.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2504003012013Kur'an Okuma ve Tecvid VZorunlu2003.00
2504003032013İslam Hukuku IZorunlu4005.00
2504003052013Sistematik Kelam IZorunlu4005.00
2504003072013Tasavvuf IZorunlu2002.00
2504003092013İslam Felsefesi Tarihi IZorunlu2005.00
2504003112013Türk İslam Sanatları TarihiZorunlu2002.00
2504003992013Seçmeli I(Arapça)Seçmeli2004.00
2504003972013Seçmeli V.YySeçmeli2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2504003022013Kur'an Okuma ve Tecvid VIZorunlu2004.00
2504003042013İslam Hukuku IIZorunlu4006.00
2504003062013Sistematik Kelam IIZorunlu2004.00
2504003082013İslam Felsefesi Tarihi IIZorunlu2005.00
2504003102013Tasavvuf IIZorunlu2003.00
2504003982013Seçmeli II(Arapça)Seçmeli2004.00
2504003962013Seçmeli VI.YySeçmeli2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2504004012013Kur'an Okuma ve Tecvid VIIZorunlu2003.00
2504004032013İslam Mezhepler TarihiZorunlu3004.00
2504004052013Dinler Tarihi IZorunlu2003.00
2504004072013İslam Ahlak Esasları ve FelsefesiZorunlu2003.00
2504004092013Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişimZorunlu2003.00
2504004112013Hitabet ve Mesleki Uygulama IZorunlu2004.00
2504004132013Bitirme Ödevi IZorunlu2002.00
2504004992013Seçmeli III(Arapça)Seçmeli2004.00
2504004972013Seçmeli VII.YySeçmeli2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
2504004022013Kur'an Okuma ve Tecvid VIIIZorunlu2004.00
2504004042013Din FelsefesiZorunlu3005.00
2504004062013Dinler Tarihi IIZorunlu2004.00
2504004082013Hitabet ve Mesleki Uygulama IIZorunlu2005.00
2504004102013Bitirme Ödevi IIZorunlu2004.00
2504004982013Seçmeli IV(Arapça)Seçmeli2004.00
2504004962013Seçmeli VIII.YySeçmeli2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
2504003142013Klasik Mantık MetinleriSeçmeli6Seçmeli II(Arapça)2002.00
2504004172013Çağdaş Fıkıh MetinleriSeçmeli7Seçmeli III(Arapça)2002.00
2504004122013Siyer MetinleriSeçmeli8Seçmeli IV(Arapça)2004.00
2504003192013Klasik Tefsir MetinleriSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003212013Klasik Arap Edebiyatı MetinleriSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003232013Çağdaş Kelam MetinleriSeçmeli5Seçmeli V.Yy2002.00
2504003182013İslam Felsefesi MetinleriSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504003162013İslam Tarihi MetinleriSeçmeli6Seçmeli VI.Yy2002.00
2504004192013Dinler Tarihi MetinleriSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004212013Tasavvuf MetinleriSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004232013Mezhepler Tarihi MetinleriSeçmeli7Seçmeli VII.Yy2002.00
2504004142013Çağdaş Tefsir MetinleriSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2002.00
2504004182013Çağdaş Arap Edebiyatı MetinleriSeçmeli8Seçmeli VIII.Yy2002.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
2504001052013Arabic Language and Litarature ICompulsory12003.00
2504001092013Islamic Basic Belifes TheoriesCompulsory12003.00
2504001152013Ataturk's PrinciplesCompulsory12002.00
2504001192013Turkish LanguageCompulsory12002.00
2504001032013The Life of the ProphetCompulsory12003.00
2504001022013Recitation of the Quran and Its Rules IICompulsory22003.00
2504001062013Fundamentals of Worship in IslamCompulsory21202.00
2504001102013Hadith ICompulsory24005.00
2504001142013LogicCompulsory22002.00
2504001162013Ataturk's PrinciplesCompulsory22002.00
2504001182013Foreign Language(English)Compulsory22002.00
2504001202013Turkish Language IICompulsory22002.00
2504002012013Recitation of the Quran and Its Rules IIICompulsory32004.00
2504002032013History of Philosphy ICompulsory32003.00
2504002052013Interpnetation of the Qur'an(Tafsir)IICompulsory34005.00
2504002072013Hadith IICompulsory34005.00
2504002092013Introduction to Islamic LawCompulsory32003.00
2504002112013Pschology of ReligionCompulsory33004.00
2504002132013History of Islam IICompulsory32003.00
2504002152013Turkish Religious Music (Theories)Compulsory32003.00
2504002062013Methodology of Islamic LawCompulsory43006.00
2504002082013History of Islamic ThelogyCompulsory43004.00
2504002102013Sociology of ReligionCompulsory43004.00
2504002142013History of Islamic CivilizationCompulsory42003.00
2504002162013Turkish-Islamic LiteratureCompulsory42003.00
2504003012013Recitation of the Quran and Its Rules VCompulsory52003.00
2504003032013Islamic Law ICompulsory54005.00
2504003052013Islamic Systematic Theology ICompulsory54005.00
2504003112013History of Turkish Islamic ArtCompulsory52002.00
2504003022013Recitation of the Quran and Its Rules VICompulsory62004.00
2504003042013Islamic Law IICompulsory64006.00
2504003062013Islamic Systematic Theology IICompulsory62004.00
2504003082013History of Islamic Philosopy IICompulsory62005.00
2504004012013Recitation of the Quran and Its Rules VIICompulsory72003.00
2504004032013History Islamic SetsCompulsory73004.00
2504004052013History Religions ICompulsory72003.00
2504004072013Principles of Islamic Ethics and PhilosophyCompulsory72003.00
2504004092013Guidance Andcommunication in Religious SerCompulsory72003.00
2504004112013Religious Oration and Professional Practice ICompulsory72004.00
2504004132013Gradution Thesis ICompulsory72002.00
2504004042013Philosophy of ReligionCompulsory83005.00
2504004082013Religious Oration and Professional Practice IICompulsory82005.00
2504004022013Recitation of the Quran and Its Rules VIIICompulsory82004.00
2504004172013Contemporary Fiqh TextsElective72002.00
2504004122013The Sira TextsElective82004.00
2504003182013 Texts of Islamic PhilosophyElective62002.00
2504003162013 Texts of Islamic HistoryElective62002.00
2504004192013Texts of History of ReligionsElective72002.00
2504004232013Texts of DenominationsElective72002.00
2504004142013Contemporary Tafsir TextsElective82002.00
2504004182013Contemporary Arabic Literature TextsElective82002.00