( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 39
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000795056{main}( )..\indexakts.php:0

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program Tanımları


( ! ) Notice: Undefined index: lang in C:\wamp\www\bologna3\akts\indexakts.php on line 254
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000795056{main}( )..\indexakts.php:0


Bankacılık ve Finans


Kuruluş


Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı ve yönetme becerilerini kazanmalarını sağlayacak biçimde seçilmiş ve düzenlenmiştir. Programın ilk iki yılında öğrenciler temel matematik, bilgisayar, ekonomi ve işletme alanları ile ilgili dersler alırlar. Diğer iki yılda ise Para Teorisi ve Politikası, Banka Hukuku, Sermaye Piyasaları, Banka İşlemleri, Uluslar arası Finansal Piyasalar, Kredi Politikası ve Değerlendirilmesi, Bankacılıkta Risk Yönetimi, Merkez Bankası ve Banka Muhasebesi gibi mesleki dersler almaktadırlar.


Kazanılan Derece


Bankacılık ve Finans Bölümü, Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


Adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirilir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.


Program Profili


Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır. Ulusal ve uluslar arası boyutta yaşanan ekonomik olumsuzlukların temelinde çoğunlukla finansal sorunlar yatmaktadır. Bu hususlar göz önüne alınarak Ticari Bilimler Fakültesi içinde açılan Bankacılık Bölümü finans sektöründe uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Programdan mezun olanlar, bankacılık sektörü başta olmak üzere finans sektöründe faaliyet gösteren leasing, faktoring gibi finansal kuruluşlarda ve işletmelerin finans birimlerinde aşağıdaki ünvanlarla çalışmaya başlayabilirler: · Banka Uzman Yardımcısı · Bireysel Emeklilik Uzman Yardımcısı · Leasing Uzman Yardımcısı · Faktoring Şirketi Uzman Yardımcısı · Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı · Merkez Bankası Uzman Yardımcısı · Akademisyen


Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans mezunları, uygun olan yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 55 puan alma zorunluluğu vardır. Başarılı sayılabilmesi için,ilgili dersten aldığı notların ortalamasının en az 55 olması gerekir. Bir dersten AA, BA,BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.


Mezuniyet Koşulları


Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 iş günlük “Yaz Stajı”nı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi GUBYO,Gerede/BOLU Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Işıl Tellalbaşı- isiltel@gmail.com Tel:+90 374 311 21 11 (Dahili: 4561) Faks:+90 374 311 21 12


Bölüm Olanakları


Programda kadrolu öğretim görevlisi 5 kişidir.Bunların dışında, yüksekokuldaki diğer öğretim elemanlarından, her dönem dersler için yararlanılmaktadır. Yüksekokulumuzda kadrolu olarak toplam 6 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sahip sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca, bankacılık ve finans sektörlerinin temsilcileri tarafından, bilgi ve deneyimlerinin paylaşıldığı seminerler yapılmaktadır.Ayrıca yılda bir kez, bazı tesislere teknik gezi düzenlenmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi


Banka ve finans yöneticiliği ile ilgili (finans, bankacılık ve muhasebe) alanlarda ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.

Finansal kurum ve enstrümanlarının temel fonksiyonlarını tanır.

Bunlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri açıklar.

Beceri


Bankacılık sektörü ve finansal sistemin genel işleyişi, işlemleri ve mevzuatına ait gelişmeleri takip eder.

Bankacılık ve finans alanı ile ilgili kavramları analiz ederek karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üretir.

Karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde hedef odaklı bireysel veya takım üyesi olarak çalışabilme yeteneğine sahiptir. Sorumluluk alır, liderlik yapar.

Yetkinlikler


Sorgulama ve araştırma yeteneği

Problemlere çözüm üretebilme yeteneği

Çağdaş ve uygar düşünebilme

Uluslararası ekonomik gelişmeleri takip etme,

Bankacılık mevzuatına hâkim olma,

Bankacılık ve finans konusunda gerekli olan bilgi birikimi,

1

Bankaların finansal piyasalarındaki aracılık görevleri ilebilgiyi kavrama

Yönetim planları hazırlayabilme ve yerinde ve doğru kararlar alıp uygulayabilme becerisi.

Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.1. Banka ve finans yöneticiliği ile ilgili (finans, bankacılık ve muhasebe) alanlarda ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.

2. Finansal kurum ve enstrümanlarının temel fonksiyonlarını tanır.

3. Bunlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri açıklar.

4. Bankacılık sektörü ve finansal sistemin genel işleyişi, işlemleri ve mevzuatına ait gelişmeleri takip eder.

5. Bankacılık ve finans alanı ile ilgili kavramları analiz ederek karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üretir.

6. Karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde hedef odaklı bireysel veya takım üyesi olarak çalışabilme yeteneğine sahiptir. Sorumluluk alır, liderlik yapar.

7. Sorgulama ve araştırma yeteneği

8. Problemlere çözüm üretebilme yeteneği

9. Çağdaş ve uygar düşünebilme

10. Uluslararası ekonomik gelişmeleri takip etme,

11. Bankacılık mevzuatına hâkim olma,

12. Bankacılık ve finans konusunda gerekli olan bilgi birikimi,

13. 1

14. Bankaların finansal piyasalarındaki aracılık görevleri ilebilgiyi kavrama

15. Yönetim planları hazırlayabilme ve yerinde ve doğru kararlar alıp uygulayabilme becerisi.

16. Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Banka ve finans yöneticiliği ile ilgili (finans, bankacılık ve muhasebe) alanlarda ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
Finansal kurum ve enstrümanlarının temel fonksiyonlarını tanır.
Bunlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri açıklar.
Bankacılık sektörü ve finansal sistemin genel işleyişi, işlemleri ve mevzuatına ait gelişmeleri takip eder.
Bankacılık ve finans alanı ile ilgili kavramları analiz ederek karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üretir.
Karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde hedef odaklı bireysel veya takım üyesi olarak çalışabilme yeteneğine sahiptir. Sorumluluk alır, liderlik yapar.
Sorgulama ve araştırma yeteneği
Problemlere çözüm üretebilme yeteneği
Çağdaş ve uygar düşünebilme
Uluslararası ekonomik gelişmeleri takip etme,
Bankacılık mevzuatına hâkim olma,
Bankacılık ve finans konusunda gerekli olan bilgi birikimi,
1
Bankaların finansal piyasalarındaki aracılık görevleri ilebilgiyi kavrama
Yönetim planları hazırlayabilme ve yerinde ve doğru kararlar alıp uygulayabilme becerisi.
Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TURG0101Türk Dili IZorunlu2002.00
YBDG0101Yabancı Dil I (İngilizce)Zorunlu3004.00
ATAG0101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IZorunlu2002.00
BAF0101Mikro EkonomiZorunlu3005.00
BAF0103İşletme YönetimiZorunlu3004.00
BAF0105Muhasebe IZorunlu3105.00
BAF0107Bankacılığa GirişZorunlu3005.00
BAF0109Akademik Okuma YazmaZorunlu1103.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TURG0102Türk Dili IIZorunlu2002.00
YBDG0102Yabancı Dil II (İngilizce)Zorunlu3004.00
ATAG0102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIZorunlu2002.00
BAF0102Makro EkonomiZorunlu3005.00
BAF0104MatematikZorunlu3004.00
BAF0106Muhasebe IIZorunlu3005.00
BAF0108Bilişim TeknolojileriZorunlu2104.00
BAF0110Bankacılık İlkeleri ve YönetimiZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BAF0201Sigortacılık IZorunlu3004.00
BAF0203Hukukun Temel KavramlarıZorunlu3004.00
BAF0205Finans MatematiğiZorunlu3004.00
BAF0207Finansal Yönetim IZorunlu4005.00
BAF0209Bankacılık Hizmetleri ve ÜrünleriZorunlu3004.00
BAF0211Dönem Sonu Muhasebe İşlemleriZorunlu3005.00
BAF0213Yabancı Dil III (İngilizce)Zorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BAF0202Borçlar HukukuZorunlu3003.00
BAF0204Finansal Yönetim IIZorunlu3004.00
BAF0206İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3003.00
BAF0208Banka MuhasebesiZorunlu3004.00
BAF0212Sigortacılık IIZorunlu3004.00
BAF0214Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce)Zorunlu3003.00
BAF0216Staj IZorunlu0005.00
BAF0218Yönetim MuhasebesiZorunlu3004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BAF0301İstatistikZorunlu3004.00
BAF0303Para ve Sermaye PiyasalarıZorunlu3004.00
2601003992012Seçmeli Ders ISeçmeli30020.00
Toplam:28
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BAF0302Ekonometriye GirişZorunlu3004.00
BAF0304Sermaye Piyasaları ve Bankacılık HukukuZorunlu3003.00
BAF0306Staj IIZorunlu0005.00
2601003982012Seçmeli Ders IISeçmeli30020.00
Toplam:32
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BAF0401Uluslararası FinansZorunlu3005.00
BAF0405Bankalarda Dış Ticaret İşlemleri ve UygulamalarıZorunlu3005.00
BAF0403Uluslararası Bankacılık ve PazarlamaZorunlu3004.00
2601004052012Seçmeli Ders IIISeçmeli30016.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
BAF0402Finansal Kurumlarda Risk YönetimiZorunlu3004.00
BAF0404Bankacılıkta Kredi YönetimiZorunlu3005.00
BAF0408Bitirme ProjesiZorunlu1104.00
BAF0406Parasal ve Finansal EkonomiZorunlu3005.00
2601004982012Seçmeli Ders IVSeçmeli30012.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
BAF1004Finansal Tablolar AnaliziSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
BAF1006Yatırım ve Portföy AnaliziSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
BAF1008Finansal Hizmetler PazarlamasıSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
BAF1012Avrupa Birliği Siyasi TarihiSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
BAF1015Finansal KrizlerSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
BAF1019Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Tüketici DavranışlarıSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
BAF1034Kamu EkonomisiSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
BAF1035GirişimcilikSeçmeli5Seçmeli Ders I3004.00
BAF1004Finansal Tablolar AnaliziSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
BAF1006Yatırım ve Portföy AnaliziSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
BAF1010Türk Vergi SistemiSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
BAF1013Toplam Kalite YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
BAF1017Bilgisayarlı Banka Muhasabesi UygulamalarıSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
BAF1019Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Tüketici DavranışlarıSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
BAF1021Yönetim ve OrganizasyonSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
BAF1028Stratejik Pazarlama YönetimiSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
BAF1029Kalkınma PolitikalarıSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
BAF1034Kamu EkonomisiSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
BAF1035GirişimcilikSeçmeli6Seçmeli Ders II3004.00
BAF1001Ticaret HukukuSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
BAF1004Finansal Tablolar AnaliziSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
BAF1006Yatırım ve Portföy AnaliziSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
BAF1016Finansal EkonometriSeçmeli7Seçmeli Ders III3004.00
BAF1003Bankacılık Teorisi ve PolitikasıSeçmeli8Seçmeli Ders IV3004.00
BAF1006Yatırım ve Portföy AnaliziSeçmeli8Seçmeli Ders IV3004.00
BAF1033Fon YönetimiSeçmeli8Seçmeli Ders IV3004.00
BAF1034Kamu EkonomisiSeçmeli8Seçmeli Ders IV3004.00

Erasmus Courses

2018
Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
BAF0107Introduction to BankingCompulsory13005.00
BAF0106Accounting IICompulsory23005.00
BAF0201Insurance Business ICompulsory33004.00
BAF0207Financial Management ICompulsory34005.00
BAF0209Banking Services and ProductsCompulsory33004.00
BAF0204Financial Management IICompulsory43004.00
BAF0301StatisticsCompulsory53004.00
BAF0401International Finance Compulsory73005.00
BAF0405Compulsory73005.00
BAF0403Compulsory73004.00
BAF0402Risk ManagementCompulsory83004.00
BAF0404Compulsory83005.00
BAF0408Graduation ProjectCompulsory81104.00