Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıGıda Mühendisliği Doktora


Kuruluş


Gıda Mühendisliği Anabilim dalı 2010 yılında doktora öğrencisi kabulüne başlamıştır. Anabilim dalı Doktora dersleri seçmeli olmakla birlikte her öğrencinin zorunlu olarak Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersini alması gerekmektedir. Anabilim dalında süt teknolojisi, et teknolojisi, mikrobiyoloji, biyoteknoloji, gıda kimyası, meyve-sebze teknolojisi, hububat teknolojisi, gıda reolojisi, gıda teknolojisinde temel işlemler konularında doktora çalışmaları yapılmaktadır. Bölümde 13 öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi doktor, 4 araştırma görevlisi, 1 uzman doktor ve 1 uzman bulunmaktadır. Anabilim dalımızın temel hedefi; temel bilim ve temel mühendislik ile gıda mühendisliği konusunda ileri seviyede bilgi ile donanımlı, gıda mühendisliği doktora eğitiminden elde ettiği bilgi ve becerileri profesyonel meslek yaşamında etkili kullanabilen ve bunları geliştirebilen, çalıştığı konu ile ilgili yenilikleri ve literatürü takip eden, araştırma ve geliştirmeye odaklı, meslek etiğine saygılı, doktor ünvanı ile gıda mühendisi istihdam eden tüm özel ve kamu kurumlarında öncelikle tercih edilen mezunlar yetiştirmektir.


Kazanılan Derece


Öğrenciler, doktora eğitiminde gıda mühendisliği anabilim dalı ve gıda mühendisliği anabilim dalı ile uyumlu diğer anabilim/bilim dallarından alınacak en az 30 AKTS öğrenim sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri (seminer, yeterlilik sınavı, araştırmaya dayalı tez çalışması sunumu vb.) sağlandığında Gıda Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olunur.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin üniversitenin yasal mevzuatı çerçevesinde belirlenen süreçleri tamamlamak (ALES belgesi sunmak, yabancı dil yeterliliğini kanıtlamak vb.) / yazılı ve sözlü sınavları başarmış olmak zorundadır. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı dışından gelen Doktora öğrencileri için Anabilim Dalı Kurul kararı ile belirlenen bir bilimsel hazırlık programı uygulanır. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Doktora öğrencilerimiz Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışında (ERASMUS programı) ve yurtiçinde (FARABİ programı) Doktora öğrenimlerinin bir bölümünü gerçekleştirebilirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Anabilim dalımızda yalnızca formal eğitim geçmişi olan öğrenciler kabul edilmektedir. Yatay geçiş ile anabilim dalımıza gelen öğrencilerin daha önceki formal eğitimleri sırasında almış oldukları dersler ve yürütmüş oldukları diğer çalışmaların yeterliliğine karar verme konusunda anabilim dalı kurulu yetkilidir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Doktora programına kayıt yaptıran öğrenciler için ders aşaması tamamlandıktan sonra bir doktora yeterlilik sınavı yapılır ve tez izleme komitesi belirlenir. Doktora yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler her altı ayda bir kez toplanan tez izleme komitesinin kontrolünde özgün tez çalışmalarını yürütürler.


Program Profili


Anabilim dalımızda derslerin tamamı seçmeli olmakla birlikte her öğrencinin zorunlu olarak Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersini alması gerekmektedir. Öğrenciler ders seçimlerinde özgür olmakla birlikte tez çalışması yapmayı planladıkları konuyla yakın ilişkili dersleri seçmeleri konusunda danışmanlık hizmeti almaktadırlar. Program dersleri her iki dönemde de açılabilmektedir. Bir dersin açılabilmesi için öğrenci sayısına yönelik alt sınır bulunmamaktadır. Gerekli koşullarda öğrenciler ikinci danışman atamasını talep edebilirler.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Doktora programımızdan mezun olan öğrenciler gıda sanayinin çeşitli birimleri ile ilgili bakanlıklarda Dr. mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Gıda Mühendisliği bilim alanında veya yakın disiplinlerde akademisyen olarak görev alabilmektedir. Ayrıca, kamuda üst düzey yönetici olarak da istihdam edilebilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Doktora programı öğrencinin eğitimindeki en üst derecedeki programdır.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Doktora programında her bir ders için en az birer ara sınav ve final sınavı yapılması zorunluluktur. Bunun dışında dersi yürüten öğretim elemanı gerekli görürse ara sınav sayısını artırabilir ve/veya ödev, quiz, sunum vb. akademik faaliyetleri de değerlendirme kriteri olarak uygulayabilir.


Mezuniyet Koşulları


Doktora derecesinin alınabilmesi için kayıt yaptırılan tüm derslerin yönetmeliğin öngördüğü koşulların yerine getirilerek başarılmış olması şarttır. Derslerini tamamlayan öğrenci doktora yeterlilik sınavına alınır ve başarılı olması gerekmektedir. Bilimsel bir araştırmaya dayalı özgün tezlerinin sözlü olarak savunulması ve savunmanın bilimsel kurulca kabul edilmesi ve tezlerin basılı formlarının Fen Bilimleri Enstitüsü’ne zamanında teslim edilmesi zorunludur.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim Dalı Başkanı V.: Doç. Dr. Seda Karasu Yalçın Tel: (374) 254 10 00/4833 e-mail: yalcin_s@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Bölümümüzde 11 adet araştırma ve uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar mikrobiyoloji/biyoteknoloji, et teknolojisi, süt teknolojisi, hububat teknolojisi, yağ teknolojisi, meyve-sebze işleme teknolojisi alanlarında altyapıya sahiptir. Bölümümüzde ayrıca lisansüstü araştırmalarının gerçekleştirildiği, pilot peynir yapım ünitesi, tereyağı makinesi, dondurma makinesi ile sucuk, salam gibi et ürünlerinin işlenmesinde ve diğer bazı gıda üretimlerinde kullanılan çeşitli ekipmanların yer aldığı bir araştırma geliştirme (ARGE) laboratuvarı yer almaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Doktora düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, gıda bilimi ve uygulamalarına yönelik ileri düzeyde bilgi sahibi olmak

Gıda bilimi ile ilgili alanlarda sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri kendi çalışma alanında kullanarak geliştirmek

Gıda teknolojisi ile ilgili alanlarda sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri kendi çalışma alanında kullanarak geliştirmek

Gıda mühendisliği alanının gelişmesine ileri düzeyde araştırmalar yaparak pratik ve/veya kuramsal düzeyde katkıda bulunabilecek akademisyen adayları yetiştirmek

Akademik seviyede bilimsel araştırmaları takip edebilecek, dünya standartlarında bir akademik seviye yakalayabilecek ve bunları sektörle paylaşabilecek mühendisler yetiştirmek

Gıda alanında faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE bölümlerini yönetebilecek yüksek mühendisler yetiştirmek

Kamu veya özel sektör kuruluşlarına yönetici pozisyonunda kişiler yetiştirmek

Beceri


Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek ve bu süreci yönetme becerisini kazanabilmek

Yeni ya da bilinen bir bilimsel yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve bilime katkıda bulunmak

Yetkinlikler


Gıda Mühendisliği alanında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma

Disiplin içi ve disiplinler arası AR-GE çalışmalarında ileri düzey sorumluluk alabilmek için bilimsel alt yapı kazanmak

Gıda mühendisliğinde ileri düzeyde araştırmalar yaparak pratik ve/veya kuramsal düzeyde topluma katkıda bulunabilecek akademisyen adayları yetiştirmek

Bir alanda en yeni bilgilere ulaşıp ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliliğe sahip olmak

Ulusal ve uluslararası ortamlarda daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı ve sözlü olarak akademik sunum yapma ve tartışabilme becerisi kazanmak

Akademik çalışmalarının çıktılarını akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunmak

Gıda sanayi ile gıda mühendisliği bölümleri arasındaki işbirliğini geliştirerek, sanayi-üniversite gelişimini sağlayabilecek ve bu gelişimi literatüre yansıtabilecek kişiler yetiştirmek

Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirmek ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarmak1. Doktora düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, gıda bilimi ve uygulamalarına yönelik ileri düzeyde bilgi sahibi olmak

2. Gıda bilimi ile ilgili alanlarda sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri kendi çalışma alanında kullanarak geliştirmek

3. Gıda teknolojisi ile ilgili alanlarda sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri kendi çalışma alanında kullanarak geliştirmek

4. Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek ve bu süreci yönetme becerisini kazanabilmek

5. Yeni ya da bilinen bir bilimsel yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve bilime katkıda bulunmak

6. Gıda Mühendisliği alanında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma

7. Disiplin içi ve disiplinler arası AR-GE çalışmalarında ileri düzey sorumluluk alabilmek için bilimsel alt yapı kazanmak

8. Gıda mühendisliğinde ileri düzeyde araştırmalar yaparak pratik ve/veya kuramsal düzeyde topluma katkıda bulunabilecek akademisyen adayları yetiştirmek

9. Bir alanda en yeni bilgilere ulaşıp ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliliğe sahip olmak

10. Ulusal ve uluslararası ortamlarda daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı ve sözlü olarak akademik sunum yapma ve tartışabilme becerisi kazanmak

11. Akademik çalışmalarının çıktılarını akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunmak

12. Gıda sanayi ile gıda mühendisliği bölümleri arasındaki işbirliğini geliştirerek, sanayi-üniversite gelişimini sağlayabilecek ve bu gelişimi literatüre yansıtabilecek kişiler yetiştirmek

13. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirmek ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarmak

14. Gıda mühendisliği alanının gelişmesine ileri düzeyde araştırmalar yaparak pratik ve/veya kuramsal düzeyde katkıda bulunabilecek akademisyen adayları yetiştirmek

15. Akademik seviyede bilimsel araştırmaları takip edebilecek, dünya standartlarında bir akademik seviye yakalayabilecek ve bunları sektörle paylaşabilecek mühendisler yetiştirmek

16. Gıda alanında faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE bölümlerini yönetebilecek yüksek mühendisler yetiştirmek

17. Kamu veya özel sektör kuruluşlarına yönetici pozisyonunda kişiler yetiştirmek


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Doktora düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, gıda bilimi ve uygulamalarına yönelik ileri düzeyde bilgi sahibi olmak
Gıda bilimi ile ilgili alanlarda sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri kendi çalışma alanında kullanarak geliştirmek
Gıda teknolojisi ile ilgili alanlarda sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri kendi çalışma alanında kullanarak geliştirmek
Gıda mühendisliği alanının gelişmesine ileri düzeyde araştırmalar yaparak pratik ve/veya kuramsal düzeyde katkıda bulunabilecek akademisyen adayları yetiştirmek
Akademik seviyede bilimsel araştırmaları takip edebilecek, dünya standartlarında bir akademik seviye yakalayabilecek ve bunları sektörle paylaşabilecek mühendisler yetiştirmek
Gıda alanında faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE bölümlerini yönetebilecek yüksek mühendisler yetiştirmek
Kamu veya özel sektör kuruluşlarına yönetici pozisyonunda kişiler yetiştirmek
Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek ve bu süreci yönetme becerisini kazanabilmek
Yeni ya da bilinen bir bilimsel yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve bilime katkıda bulunmak
Gıda Mühendisliği alanında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma
Disiplin içi ve disiplinler arası AR-GE çalışmalarında ileri düzey sorumluluk alabilmek için bilimsel alt yapı kazanmak
Gıda mühendisliğinde ileri düzeyde araştırmalar yaparak pratik ve/veya kuramsal düzeyde topluma katkıda bulunabilecek akademisyen adayları yetiştirmek
Bir alanda en yeni bilgilere ulaşıp ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliliğe sahip olmak
Ulusal ve uluslararası ortamlarda daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı ve sözlü olarak akademik sunum yapma ve tartışabilme becerisi kazanmak
Akademik çalışmalarının çıktılarını akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunmak
Gıda sanayi ile gıda mühendisliği bölümleri arasındaki işbirliğini geliştirerek, sanayi-üniversite gelişimini sağlayabilecek ve bu gelişimi literatüre yansıtabilecek kişiler yetiştirmek
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirmek ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarmak

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61030006992015DR Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli30030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61030006982015DR Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli30022.00
6103008052017SeminerZorunlu0202.50
6103008102017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3005.00
Toplam:29.5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6103008002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6103008902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6103008002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6103008902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6103008002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6103008902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6103008002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6103008902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6103006022010Süt Teknolojisinde Özel Konular-ISeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006042010Modifiye Yağlar ve Üretim TeknolojileriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006052010Zeytinyağı Üretim TeknolojisiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006062010Gıda Maddeleri ve KontaminantlarSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006072010Gıda Proseslerinde Elektriksel Isıtma ve Yüksek Basınca Dayanan Yöntemler Seçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006082010Gıda Proseslerinde Analiz ve ModellemeSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006092010Gıda Analizleri Spektroskopik ve Kromatografik YöntemlerSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006102010Mikrobiyolojide Kültür Koruma Yöntemleri ve Kültür Koleksiyonu Oluşturma Seçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006112010Gıda Endüstrisinde Kullanılan Küf ve MayalarSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006142010Mikroorganizmalarda Genetik Mühendisliği UygulamalarıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006152010Uygulamalı Biyopolimer Reolojisi Seçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006162010Endüstride Fiziksel Biyokimya Uygulamaları Seçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006172010Gıda Üretim Yöntemlerinde Yenilikler Seçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006182013Uçucu YağlarSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006192013Baharat Bilimi ve TeknolojisiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006202013Aroma Kimyası ve TeknolojisiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006212015Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite KontrolüSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006222015Mikrobiyolojide Kullanılan BesiyerleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006232015Mikroorganizmalarda Hücre Yapıları Ve FonksiyonlarıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006242015Kurutulmuş Meyve Sebze Teknolojisi Ve KimyasıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006252015Meyve Sebze Teknolojisinde Özel KonularSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006262015Gıda ve Biyomedikal Endüstri Uygulamalarında Makromoleküllerin Hidrodinamik MekanizmasıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006272015Gıda Ambalajlarında Teknolojik YeniliklerSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006282015Gıda Kaynaklı Viral Ve Paraziter EnfeksiyonlarSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006292015Mikrobiyal MetabolizmaSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006302015Ekmek Üretim TeknolojisiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006312015Gıda Proses Mühendisliğinde Özel KonularSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006322015Beslenme BiyokimyasıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006332015Yeni(likçi) GıdalarSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006532015Protein Ayırma ve Tanımlama TeknikleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006542015Emülsiyonlar ve Yüzey Aktif MaddelerSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006552016Glukoz Şurupları TeknolojisiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6103006042010Modifiye Yağlar ve Üretim TeknolojileriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006052010Zeytinyağı Üretim TeknolojisiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006062010Gıda Maddeleri ve KontaminantlarSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006072010Gıda Proseslerinde Elektriksel Isıtma ve Yüksek Basınca Dayanan Yöntemler Seçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006082010Gıda Proseslerinde Analiz ve ModellemeSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006092010Gıda Analizleri Spektroskopik ve Kromatografik YöntemlerSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006102010Mikrobiyolojide Kültür Koruma Yöntemleri ve Kültür Koleksiyonu Oluşturma Seçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006112010Gıda Endüstrisinde Kullanılan Küf ve MayalarSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006142010Mikroorganizmalarda Genetik Mühendisliği UygulamalarıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006152010Uygulamalı Biyopolimer Reolojisi Seçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006162010Endüstride Fiziksel Biyokimya Uygulamaları Seçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006172010Gıda Üretim Yöntemlerinde Yenilikler Seçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006182013Uçucu YağlarSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006192013Baharat Bilimi ve TeknolojisiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006202013Aroma Kimyası ve TeknolojisiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006222015Mikrobiyolojide Kullanılan BesiyerleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006232015Mikroorganizmalarda Hücre Yapıları Ve FonksiyonlarıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006242015Kurutulmuş Meyve Sebze Teknolojisi Ve KimyasıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006252015Meyve Sebze Teknolojisinde Özel KonularSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006262015Gıda ve Biyomedikal Endüstri Uygulamalarında Makromoleküllerin Hidrodinamik MekanizmasıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006272015Gıda Ambalajlarında Teknolojik YeniliklerSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006282015Gıda Kaynaklı Viral Ve Paraziter EnfeksiyonlarSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006292015Mikrobiyal MetabolizmaSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006302015Ekmek Üretim TeknolojisiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006312015Gıda Proses Mühendisliğinde Özel KonularSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006322015Beslenme BiyokimyasıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006332015Yeni(likçi) GıdalarSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006532015Protein Ayırma ve Tanımlama TeknikleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006542015Emülsiyonlar ve Yüzey Aktif MaddelerSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6103006552016Glukoz Şurupları TeknolojisiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS