Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıMakina Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Makine Mühendisliği Bölüm programı 1997 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin kurulması ile açılmış ve 2008-2009 eğitim öğretim yılı bahar döneminden beri Yüksek Lisans Programı aktif olarak devam etmektedir.


Kazanılan Derece


Yüksek Makine Mühendisi ve Bilim uzmanlığı


Kabul ve Kayıt Koşulları


Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programına kayıt, AİBÜ Fen Bilimleri Enstitüsünün her akademik yılın başında ilan ettiği koşullara bağlıdır. Kayıt kabul işleri AİBÜ Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre (Yüksek Öğretimin yaptığı ALES ve Dil sınavlarından ilan ettiği koşullara bağlı olarak geçer not alınması ve Bölümde yapılan sınavdan ilan koşullarında daha önceden belirlenmiş notun üstünde alınması) yapılmaktadır. Ayrıca, bilimsel hazırlık okumak koşulu ile Makine Mühendisliği Bölümü alanına yakın farklı Anabilim Dallarından mezun olmuş öğrenciler, belirlenen şartları sağlaması doğrultusunda bölüme kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, öğrenciler özel öğrenci olarak da Yüksek Lisans programlarında açılan dersleri takip edebilirler. Bunun yanı sıra, Makine Mühendisliği Bölümünün Yüksek Lisans programında Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen şartları sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler için de her yıl kontenjan ayrılmaktadır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal olması gerekmektedir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları, Yüksek Öğretim Kuruluna ve AİBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği esaslarına (üniversite senatosu tarafından belirlenen şartların sağlanması takdirinde) göredir.


Program Profili


Bölgenin bilimsel ve teknolojik gelişimine önderlik eden Makine Mühendisliği Programımız makine mühendisliği bölümünün, özellikle Enerji ve İmalat alt bölümleri olmak üzere tüm alt birimlerinde bilgi birikimi ve deneyime sahip mühendis yetiştirmektedir. Bu kapsamda topluma bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilecek araştırma ve geliştirme faaliyetleri gösteren bölümümüz, alanında küresel bilgi ve becerilerle donanmış, girişimci ruha sahip, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olmayı ana hedef edinen makine mühendisleri yetiştirmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Makine mühendisleri; makine veya mekanik sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve imalatı ile ilgilenir. İğneden uçağa kadar olan yelpazedeki bütün mekanik sistemler makine mühendislerin uğraşları içerinde yer alır. Makine mühendisliğinin uzmanlık alanları; enerji teknolojileri, yanma sistemleri, akustik sistemler, ses ve mekanik titreşim kontrolü, akışkanlar mekaniği, mekatronik sistemler, imalat, bilgisayar destekli mühendislik, mühendislik projeleri yönetimi, kalite yönetimi, fabrika organizasyonu, süreç yönetimi gibi alanlardır. Ayrıca, mezun olan öğrencilerimiz hem kamu hem de özel sektörde çalışma imkânına sahiplerdir. Mühendislik ofislerinde, Ar-Ge laboratuarlarında, imalat sanayinde, inşaat sektöründe, kimya, gıda ve ilaç sanayinde, enerji ve tekstil sektörü gibi bir çok yerde tasarım, Ar-Ge, planlama, imalat, kalite kontrol, ısı-proses, bakım, işletme, lojistik, satış ve servisden sorumlu mühendisler olarak çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans derecesine sahip olan öğrenciler, Makine Mühendisliği alanında veya bu alanda öğrenci kabul eden diğer Anabilim Dallarında doktora programlarına devam edebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavların değerlendirilmesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sınav Yönetmeliği çerçevesinde, ödev, sözlü sunum, dönem ödevi, uygulama, laboratuvar, ara sınav ve final sınavı olamak üzere toplam 100 puan üzerinden gerçekleştirilir. Sınavların ölçme ve değerlendirme üzerinde etkisi, dersin ilgili öğretim üyesi/elemanı/görevlisi tarafından dönem başı öğrencilere duyurulur. Seminer dersinin sınavı bölüm öğretim üyeleri tarafından belirlenen ortak bir gün ve saatte dersi alan öğrencinin seçtiği seminer konusunu (bütün herkese açık olacak şekilde) sunumunu gerçekleştirir. Fen Bilimleri Enstitüsü Sınav Yönetmeliği çerçevesinde dersten sorumlu danışman öğretim üyesi, seminer dersine U, S yada NA gibi notlandırma yapar. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci ise üç veya beş kişiden oluşan Yüksek Lisans tez jürisi önünde tezinin savunmasını yapar. Jüri tez hakkında "kabul", "red", veya "düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir.


Mezuniyet Koşulları


Üniversitelerin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde Makine Mühendisliği Yüksek Lisans programı başarılı (Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders ve bir seminer dersinin en çok dört yarıyıl içerisinde tamamlanmış olması ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması en az 3.00 olmak koşulu ile) olarak tamamlayan öğrenciler tez çalışmalarını en fazla bir yıl uzatma ile tamamlaması ve tezinin Yüksek Lisans tez jürisi tarafından kabul edilmiş olması durumunda mezun olabilirler.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gölköy Kampüsü 4280 / BOLU. Telefon:(374) 253 46 40 Fax:(374) 253 45 58 e-Posta: dekanlik_mmf@ibu.edu.tr http://mmf.ibu.edu.tr/index.php/bolumlerimiz/makine-muhendisligi/ Program Başkanı: Doç. Dr. Ömer ÖZYURT AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM


Bölüm Olanakları


Her türlü fiziksel ve donanımsal alt yapıya sahip olan bölümümüzde öğretim üyeleri/elemanları ile mühendisliği temellerinden ileri mühendislik deney düzeneklerine sahip laboratuvarlarımız ve tam donanımlı ve teşekküllü atölyemiz bulunmaktadır. Fakültemizin her dersliğinde verilen dersler için ihtiyaç olan (tahta, tepegöz, projektör, vb.) tüm alt yapı mevcuttur. Bilgisayar laboratuvarlarımız gerek lisans öğrencilerimizin eğitimini için gerek yüksek lisans öğrencilerimizin akademik çalışmaları için eksiz olarak donatılmıştır. Öğrencilerin sosyal faaliyetleri için fakülte içerisinde-dışarısında ortak kullanım alanları mevcut olup, öğrencilerimize büyük bir kantin hizmet etmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi


Makina mühendisliği alanındaki mevcut bilgileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle yeni bilgiler üreten ve üretilen bilginin uygulanmasında yeterli bilgi birikimine sahip.

By using existing information in the field of mechanical engineering, it has enough knowledge to produce new information with scientific methods and to apply the produced information.

Farklı disiplinlere ait bilgileri birleştirerek yeni bilgiler üretme noktasında yeterli bilgi birikimine sahip.

Ürettiği bilgileri değerlendirme, yorumlama ve uygulamada yeterli donanımları mevcut.

Mühendislik problemlerini çözmede yeni ve/veya özgün bilimsel düşünce ve yöntemler geliştirme yeteneği ve bunları uygulama becerisi mevcut.

Analitik, nümerik ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisine sahip.

Makina ve yakın mühendislik alanlarında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme becerisine sahip.

Bilgiye erişebilme noktasında; kaynak araştırması yapabilen ve veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilen.

Bilim ve teknolojideki gelişmeleri ve yeniklikleri izleyerek kendini sürekli yenileyen.

Gerek bireysel olarak gerekse de farklı disiplinlerdeki takımlarla etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma bilinci gelişmiş.

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktaran.

Yapmış olduğu bilimsel çalışmalardan sonra elde edilen verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeten.

Mevcut verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle yeni veriler üreterek bunları farklı disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirebilme yetkinliği mevcut.

Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkındaki farkındalığı ve bu noktadaki sorumluluk bilinci gelişmiş.

Beceri


Yeni Program Çıktısı

Yetkinlikler


Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler

Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,

Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,

Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır,

Bağımsız çalışma yeteneğiyle karşılaştığı sorunların üstesinden rahatlıkla gelebilme ve grupla içerisinde çalışma yeteneğine sahiptir.

Karşı tarafı dinleneme ve fikir yürütme

Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyumu noktasında farkındalık.

Dinamik, mekanik, ısıl, akışkanlı ve elektrik sistem bileşenleri veya süreç tasarımlarında yeni ve/veya özgün bilimsel çözümler geliştirebilme becerisi mevcut.

Mühendislik problemlerinde karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip.

Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların koşul ve sınırları hakkında kapsamlı bilgi birikimine sahip.1. Yeni Program Çıktısı

2. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,

3. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,

4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler

5. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,

6. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,

7. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir,

8. Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır,

9. Bağımsız çalışma yeteneğiyle karşılaştığı sorunların üstesinden rahatlıkla gelebilme ve grupla içerisinde çalışma yeteneğine sahiptir.

10. Karşı tarafı dinleneme ve fikir yürütme

11. Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyumu noktasında farkındalık.

12. Dinamik, mekanik, ısıl, akışkanlı ve elektrik sistem bileşenleri veya süreç tasarımlarında yeni ve/veya özgün bilimsel çözümler geliştirebilme becerisi mevcut.

13. Mühendislik problemlerinde karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip.

14. Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların koşul ve sınırları hakkında kapsamlı bilgi birikimine sahip.

15. Makina mühendisliği alanındaki mevcut bilgileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle yeni bilgiler üreten ve üretilen bilginin uygulanmasında yeterli bilgi birikimine sahip.

16. By using existing information in the field of mechanical engineering, it has enough knowledge to produce new information with scientific methods and to apply the produced information.

17. Farklı disiplinlere ait bilgileri birleştirerek yeni bilgiler üretme noktasında yeterli bilgi birikimine sahip.

18. Ürettiği bilgileri değerlendirme, yorumlama ve uygulamada yeterli donanımları mevcut.

19. Mühendislik problemlerini çözmede yeni ve/veya özgün bilimsel düşünce ve yöntemler geliştirme yeteneği ve bunları uygulama becerisi mevcut.

20. Analitik, nümerik ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisine sahip.

21. Makina ve yakın mühendislik alanlarında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme becerisine sahip.

22. Bilgiye erişebilme noktasında; kaynak araştırması yapabilen ve veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilen.

23. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri ve yeniklikleri izleyerek kendini sürekli yenileyen.

24. Gerek bireysel olarak gerekse de farklı disiplinlerdeki takımlarla etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma bilinci gelişmiş.

25. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktaran.

26. Yapmış olduğu bilimsel çalışmalardan sonra elde edilen verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeten.

27. Mevcut verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle yeni veriler üreterek bunları farklı disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirebilme yetkinliği mevcut.

28. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkındaki farkındalığı ve bu noktadaki sorumluluk bilinci gelişmiş.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Makina mühendisliği alanındaki mevcut bilgileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle yeni bilgiler üreten ve üretilen bilginin uygulanmasında yeterli bilgi birikimine sahip.
By using existing information in the field of mechanical engineering, it has enough knowledge to produce new information with scientific methods and to apply the produced information.
Farklı disiplinlere ait bilgileri birleştirerek yeni bilgiler üretme noktasında yeterli bilgi birikimine sahip.
Ürettiği bilgileri değerlendirme, yorumlama ve uygulamada yeterli donanımları mevcut.
Mühendislik problemlerini çözmede yeni ve/veya özgün bilimsel düşünce ve yöntemler geliştirme yeteneği ve bunları uygulama becerisi mevcut.
Analitik, nümerik ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisine sahip.
Makina ve yakın mühendislik alanlarında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme becerisine sahip.
Bilgiye erişebilme noktasında; kaynak araştırması yapabilen ve veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilen.
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri ve yeniklikleri izleyerek kendini sürekli yenileyen.
Gerek bireysel olarak gerekse de farklı disiplinlerdeki takımlarla etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma bilinci gelişmiş.
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktaran.
Yapmış olduğu bilimsel çalışmalardan sonra elde edilen verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeten.
Mevcut verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle yeni veriler üreterek bunları farklı disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirebilme yetkinliği mevcut.
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkındaki farkındalığı ve bu noktadaki sorumluluk bilinci gelişmiş.
Yeni Program Çıktısı
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar, 1 1 11 1 1
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,1 1 11 1 1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler1 1 11 1 1
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, 1 1 11 1 1
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,1 1 11 1 1
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir, 1 1 11 1 1
Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır, 1 1 11 1 1
Bağımsız çalışma yeteneğiyle karşılaştığı sorunların üstesinden rahatlıkla gelebilme ve grupla içerisinde çalışma yeteneğine sahiptir. 1 1 1 1 1 1
Karşı tarafı dinleneme ve fikir yürütme1 1 1 1 1 1
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyumu noktasında farkındalık. 1 1 1 11 1
Dinamik, mekanik, ısıl, akışkanlı ve elektrik sistem bileşenleri veya süreç tasarımlarında yeni ve/veya özgün bilimsel çözümler geliştirebilme becerisi mevcut.1 1 1 1 1 1
Mühendislik problemlerinde karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip. 1 1 1 1 1 1
Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların koşul ve sınırları hakkında kapsamlı bilgi birikimine sahip. 1 1 1 1 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
60103000599015YL Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli30030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
60103000598015YL Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli30015.00
6105007052015SeminerZorunlu0207.50
6105007102016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3007.50
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6105007002015 Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6105007902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6105007002015 Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6105007902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6105005012009İleri Mühendislik MatematiğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005022009Mühendislik Sistemlerinin ModellenmesiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005032009Genel TermodinamikSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005042009Isı İletimi Optimizasyon YöntemleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005052009Taşınım Isı GeçişiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005062009Isı IşınımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005072009Isıl Sistemlerin TasarımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005082009Güneş EnerjisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005092009Fotovoltaik ElemanlarSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005102009Enerji Depolama Teorisi ve SistemleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005112009Fotovoltaik Sistem TasarımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005122009Rüzgar Enerjisi Sistem TasarımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005132009Enerji Sistemlerinin ModellenmesiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005142009İleri DinamikSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005152009Kompozit Malzemeler MekaniğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005162009İleri MukavemetSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005172009YorulmaSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005182009Talaşlı İmalatın Mekaniği ve Analizi Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005192009TribolojiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005202009Konstrüksiyonda ŞekillendirmeSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005212009Dişli Çark Teknolojisi Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005222009Boyut Analizi ve Benzerlik Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005232009HidrodinamikSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005242009İleri Isı ve Kütle GeçişiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005252010Türbülans ModelleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005262010İstatistiksel TermodinamikSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005272010Isı PompalarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005282010Mühendisler için Kısmi Diferansiyel DenklemlerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005292010Isı Transferi ve Akışkanlar Mekaniğinde Sayısal YöntemlerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005302010Yanma EsaslarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005312010Kaynak MühendisliğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005322010Hasar AnaliziSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005332010Ölçme Sistemleri ve MetrolojiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005342010Kontrol Sistemlerinin Tasarımı ve SimülasyonuSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005352010Taşıt Kontrol SistemleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005362010Sürekli Ortamlar Mekaniğine GirişSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005372010Mekanik Sistemler DinamiğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005382010Elektromekanik SistemlerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005392010Modern Kontrol MühendisliğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005402010Robot MekaniğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005412010Robotların Modellenmesi ve KontrolüSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005422010Mekatronik Sistem ElemanlarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005432010Mekatronik Sistem TasarımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005442010Mekatronik Sistemlerin Modellenmesi ve KontrolüSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005452010İleri Mekanik TitreşimlerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005462010Lineer Olmayan TitreşimlerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005472010Makina Dinamiğinde Seçilmiş KonularSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005482010Gürültü ve Titreşim KontrolüSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005492010Mühendislik AkustiğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005522013Yüksek Sıcaklık Süperiletken Malzemelerin Mühendislikte UygulamalarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005532013Teknolojideki Süper İletken MıknatıslarSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005542013Taşıt Emisyonları ve Kontrol YöntemleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005552013Alternatif Yakıt ve MotorlarSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005562013Motor ve Taşıt Performans TestleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6105005012009İleri Mühendislik MatematiğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005022009Mühendislik Sistemlerinin ModellenmesiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005032009Genel TermodinamikSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005042009Isı İletimi Optimizasyon YöntemleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005052009Taşınım Isı GeçişiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005062009Isı IşınımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005072009Isıl Sistemlerin TasarımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005082009Güneş EnerjisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005092009Fotovoltaik ElemanlarSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005102009Enerji Depolama Teorisi ve SistemleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005112009Fotovoltaik Sistem TasarımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005122009Rüzgar Enerjisi Sistem TasarımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005132009Enerji Sistemlerinin ModellenmesiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005142009İleri DinamikSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005152009Kompozit Malzemeler MekaniğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005162009İleri MukavemetSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005172009YorulmaSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005182009Talaşlı İmalatın Mekaniği ve Analizi Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005192009TribolojiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005202009Konstrüksiyonda ŞekillendirmeSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005212009Dişli Çark Teknolojisi Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005222009Boyut Analizi ve Benzerlik Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005232009HidrodinamikSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005242009İleri Isı ve Kütle GeçişiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005252010Türbülans ModelleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005262010İstatistiksel TermodinamikSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005272010Isı PompalarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005282010Mühendisler için Kısmi Diferansiyel DenklemlerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005292010Isı Transferi ve Akışkanlar Mekaniğinde Sayısal YöntemlerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005302010Yanma EsaslarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005312010Kaynak MühendisliğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005322010Hasar AnaliziSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005332010Ölçme Sistemleri ve MetrolojiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005342010Kontrol Sistemlerinin Tasarımı ve SimülasyonuSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005352010Taşıt Kontrol SistemleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005362010Sürekli Ortamlar Mekaniğine GirişSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005372010Mekanik Sistemler DinamiğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005382010Elektromekanik SistemlerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005392010Modern Kontrol MühendisliğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005402010Robot MekaniğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005412010Robotların Modellenmesi ve KontrolüSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005422010Mekatronik Sistem ElemanlarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005432010Mekatronik Sistem TasarımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005442010Mekatronik Sistemlerin Modellenmesi ve KontrolüSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005452010İleri Mekanik TitreşimlerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005462010Lineer Olmayan TitreşimlerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005472010Makina Dinamiğinde Seçilmiş KonularSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005482010Gürültü ve Titreşim KontrolüSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005492010Mühendislik AkustiğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005522013Yüksek Sıcaklık Süperiletken Malzemelerin Mühendislikte UygulamalarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005532013Teknolojideki Süper İletken MıknatıslarSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005542013Taşıt Emisyonları ve Kontrol YöntemleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005552013Alternatif Yakıt ve MotorlarSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6105005562013Motor ve Taşıt Performans TestleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS