Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıKooperatifçilik


Kuruluş


Kooperatifçilik Programı 1984-1985 öğretim yılında Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak açılmıştır. Daha sonra 1992-1993 eğitim öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversite Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci alımına devam etmiştir. The Cooperative Program has been established within Ankara Gazi University in 1984-1985 academic year. After that, Abant Izzet Baysal University has been recruiting students at Bolu Vocational School, starting from 1992-1993 academic year.


Kazanılan Derece


Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler kooperatifçilik meslek alanında ön lisans diploması almaya hak kazanmaktadırlar. Students who successfully complete this program are entitled to earn a bachelor's degree in the professional field of cooperatives.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde bu programa Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav ile öğrenci alınmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçları ya da orta öğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedirler. This program accepts all national students according to legislative ground of regulations determined by the Higher Education Council (YÖK), due to their results of the enterance examination which is nationally performed by Selection and Placement Center (ÖSYM). Foreign students are accepted according to their international validity levels such as SAT, ACT, exam results or secondary education grades.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS kredisi AİBÜ’de verilen dersin içeriği ve AKTS kredisine uygun olması ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir. AİBÜ’de öğrenim gören öğrenciler, “Yabancı Dil” ile “Bilgi ve İletişim Teknolojisi” derslerinden ilgili yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. The student can be exempted from some of the courses previously taken and passed in another academic institution if the content of the course and the ECTS credits comply with AİBÜ academic content and need to be approved by the college’s administrative board. Current students who are studying at AİBÜ may apply and be exempted from "Foreign Language" and "Information and Communication Technology" courses within the scope of related regulations.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Kooperatifçilik programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin herhangi bir orta öğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir yeterlilik koşulu bulunmamaktadır. Students who want to enroll in the Cooperative Program must be graduated from any kind of secondary education program. There is no additional qualification required.


Program Profili


Programın eğitimi örgün eğitimdir. İkinci Öğretim bulunmamaktadır. Programın eğitim dili Türkçe’dir. Programın amacı; kooperatiflerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, kooperatiflerle ilgili öneriler geliştirmek, ortaya çıkan problemlere çözüm üretmek, kooperatifçiliğin her alanda yaygınlaşması için ihtiyacı duyulan eğitimli iş gücünü yetiştirmek, ülke ekonomisinin gelişmesine ve kalkınmasına destek sağlamaktır. The context of the program is formal academic education. There are no evening classes. The education language is Turkish. The main goal of this program is to develop and dissipate academic researches and practical works for cooperatives. Besides, this program offers to give a background to produce solutions about the field issues of cooperatives, maintain an educated workforce that is needed for enhancing and spreading the cooperatives in every sector, in order to support and develop cooperatives professionally hence contribute to the general economic development of the country.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Kooperatifçilik programı mezunları ülkemizde faaliyet gösteren bütün tarımsal, sanayi, konut ve kredi kooperatiflerinde nitelikli eleman olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı’nda ve hatta bankalarda ve de üst birliklerde çalışabilmektedirler. Cooperative Program graduates can be employed as qualified staff in all agricultural, industrial, housing and fiscal cooperatives operating in our country. They are also qualified to work in the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs and even in the commerical banks and high rank management positions of the related associations.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Kooperatifçilik programından mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınav sonuçlarına göre “İşletme”, “Lojistik Yönetimi”, “Tarım Ekonomisi” gibi bölümlere geçiş yaparak lisans programlarına devam edebilirler. Cooperative Program students after graduating from this program can continue their graduate educations by being transferred to departments such as "Business Administration", "Logistics Management", "Agricultural Economics" according to the results of the vertical progression examination performed by ÖSYM.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile gerekli çerçeve çizilmiştir. The applications of assessment and evaluation for each course are described in detail within the "Course Information Form" used for each courses. In addition, "Abant İzzet Baysal University Associate Degree Education and Examination Regulations" are entitled to provide the most accurate necessary framework related to all kinds of evaluations.


Mezuniyet Koşulları


Kooperatifçilik programından mezun olabilmek için verilen derslerin tümünden dört yarıyılda (toplam 120 AKTS) 100 üzerinden en az 55 puan alarak başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca 30 iş günü başarı bir şekilde staj yapmaları gerekmektedir. In order to graduate from the Cooperative Program, it is necessary to complete at least 55 points out of 100 in all four semesters (total 120 ECTS). They also need to successfully complete one internship period for 30 business days.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm başkanı ve AKTS koordinatörü: Prof. Dr. Mustafa KARA e-mail: kara_m@ibu.edu.tr Telefon: +90 374 254 10 00 (dahili 4411) Head of Department and ECTS Coordinator: Prof. Dr. Mustafa KARA e-mail: kara_m@ibu.edu.tr Phone: +90 374 254 10 00 (ext. 4411)


Bölüm Olanakları


AİBÜ Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesindeki derslikler, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ve diğer altyapı imkanları kullanılmaktadır. AİBÜ Bolu Vocational School has equipped facilities such as classrooms, computer labs, library and other infrastructure facilities.

Program Çıktıları

Bilgi


Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir. Has basic level of knowledge background in the field.

Beceri


Karar, uygulama ve davranışlarında kendi alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. Able to give decisions about using the knowledge gained in its practice, application and behavioral manners related to main field.

Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. Able to analyze, interpret and evaluate the overall information of the field.

Yetkinlikler


Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. Able to fulfill the duties and responsibilities assigned to her/him.

Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Able to take responsibility as a team member for problems encountered or unpredictly aroused in the applications about the field works.

Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. Determines and comprehends the continuity of the required learning.

Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur. Participates in programs for further learning needs and becomes capable to progress.

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. Evaluates knowledge and skills with a critical point of view.

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. Relatively and verbally able to convey her / his thoughts and suggestions at the level of knowledge and skills that s/he obtains during education in the field.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Able to use the computer software programs and information and communication technologies at least at the level required by the European Computer Usage License Basic Level.

Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; bir yabancı dili temel düzeyde kullanır. Able to effectively communicate both verbal and written in native language and also with a basic foreign language knowledge handful at the basic levels of the field.

Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır. Able to help her/his colleagues and teamworkers.

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Self-concious about the universality of social rights, social justice, institutional culture, values and environmental protection, qualified and cultural values, and has sufficient awareness of occupational health and safety issues.

Değişime ve yeniliğe açıktır. Able to open herself/himself to change and innovation.

Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. Acts in accordance with related organisation/institution, business and social ethical values within the working environment.

Girişimcilik ve yenilikçilk konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. Be aware of entrepreneurship and innovativeness issues and have knowledge about the problems of the times.1. Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir. Has basic level of knowledge background in the field.

2. Karar, uygulama ve davranışlarında kendi alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. Able to give decisions about using the knowledge gained in its practice, application and behavioral manners related to main field.

3. Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. Able to analyze, interpret and evaluate the overall information of the field.

4. Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. Able to fulfill the duties and responsibilities assigned to her/him.

5. Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Able to take responsibility as a team member for problems encountered or unpredictly aroused in the applications about the field works.

6. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. Determines and comprehends the continuity of the required learning.

7. Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur. Participates in programs for further learning needs and becomes capable to progress.

8. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. Evaluates knowledge and skills with a critical point of view.

9. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. Relatively and verbally able to convey her / his thoughts and suggestions at the level of knowledge and skills that s/he obtains during education in the field.

10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Able to use the computer software programs and information and communication technologies at least at the level required by the European Computer Usage License Basic Level.

11. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; bir yabancı dili temel düzeyde kullanır. Able to effectively communicate both verbal and written in native language and also with a basic foreign language knowledge handful at the basic levels of the field.

12. Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır. Able to help her/his colleagues and teamworkers.

13. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Self-concious about the universality of social rights, social justice, institutional culture, values and environmental protection, qualified and cultural values, and has sufficient awareness of occupational health and safety issues.

14. Değişime ve yeniliğe açıktır. Able to open herself/himself to change and innovation.

15. Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. Acts in accordance with related organisation/institution, business and social ethical values within the working environment.

16. Girişimcilik ve yenilikçilk konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. Be aware of entrepreneurship and innovativeness issues and have knowledge about the problems of the times.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir. Has basic level of knowledge background in the field.
Karar, uygulama ve davranışlarında kendi alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. Able to give decisions about using the knowledge gained in its practice, application and behavioral manners related to main field.
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. Able to analyze, interpret and evaluate the overall information of the field.
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. Able to fulfill the duties and responsibilities assigned to her/him.
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Able to take responsibility as a team member for problems encountered or unpredictly aroused in the applications about the field works.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. Determines and comprehends the continuity of the required learning.
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur. Participates in programs for further learning needs and becomes capable to progress.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. Evaluates knowledge and skills with a critical point of view.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. Relatively and verbally able to convey her / his thoughts and suggestions at the level of knowledge and skills that s/he obtains during education in the field.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Able to use the computer software programs and information and communication technologies at least at the level required by the European Computer Usage License Basic Level.
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; bir yabancı dili temel düzeyde kullanır. Able to effectively communicate both verbal and written in native language and also with a basic foreign language knowledge handful at the basic levels of the field.
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır. Able to help her/his colleagues and teamworkers.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Self-concious about the universality of social rights, social justice, institutional culture, values and environmental protection, qualified and cultural values, and has sufficient awareness of occupational health and safety issues.
Değişime ve yeniliğe açıktır. Able to open herself/himself to change and innovation.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. Acts in accordance with related organisation/institution, business and social ethical values within the working environment.
Girişimcilik ve yenilikçilk konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. Be aware of entrepreneurship and innovativeness issues and have knowledge about the problems of the times.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
803002051998Kooperatif Mevzuatı IZorunlu3004.00
803002071998Kalkınmada Koop.Zorunlu4004.00
803002091998Koop. Yön. ve Org.Zorunlu3003.00
803002572011Bilgisayarlı Muhasebe UygulamalarıZorunlu2204.00
803002672013Staj IZorunlu0004.00
803002992013Seçmeli ISeçmeli20012.00
Toplam:31
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
803002041998Vergi HukukuZorunlu3003.00
803002061998Kooperatif Mevzuatı IIZorunlu3003.00
803002082010Mesleki Çalışma ve SeminerZorunlu4207.00
803002101998Koop.Muh.ve Uyg.Zorunlu2204.00
803002982013Seçmeli IISeçmeli20012.00
803002682013Staj IIZorunlu0004.00
Toplam:33
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
803002561998Avrupa Topl. ve Türkiye İlişk.Seçmeli3Seçmeli I2002.00
803002592011Satış YönetimiSeçmeli3Seçmeli I2002.00
803002511998İstatistikSeçmeli3Seçmeli I3003.00
803002011998Türkiye EkonomisiSeçmeli3Seçmeli I3003.00
803002612011Elektronik TicaretSeçmeli3Seçmeli I2103.00
803002632011Kalite Yönetim SistemleriSeçmeli3Seçmeli I2002.00
803002692013İş ve Sosyal Sigortalar HukukuSeçmeli3Seçmeli I3003.00
803002712013Müşteri İlişkileri YönetimiSeçmeli3Seçmeli I3003.00
803002602011İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli4Seçmeli II2002.00
803002541998Örgüt PsikolojisiSeçmeli4Seçmeli II3003.00
803002622011Marka YönetimiSeçmeli4Seçmeli II2002.00
803002582011SigortacılıkSeçmeli4Seçmeli II2002.00
803002662011EmlakçılıkSeçmeli4Seçmeli II2002.00
803002742013Davranış BilimleriSeçmeli4Seçmeli II3003.00
803002722013Halkla İlişkilerSeçmeli4Seçmeli II3003.00
803002702013Tüketici DavranışlarıSeçmeli4Seçmeli II3003.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
803001081998Cooperation In Turkey Compulsory23004.00