Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıÇevre Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


Kazanılan Derece


Çevre Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi


Kabul ve Kayıt Koşulları


Çevre Mühendisliği alanında Yüksek lisans derecesi almak isteyen öğrenci, Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen kayıt ve kabul koşullarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilirler.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Anabilim dalımızda yalnızca formal eğitim geçmişi olan öğrenciler kabul edilmektedir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenci kabulünde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve bilim sınavının %20’si dikkate alınır. Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim/sanat sınavı notunun 100 üzerinden en az 50 puan olması gerekir. Kontenjanlar toplam puanı en yüksek olan adaylardan başlamak suretiyle doldurulur.


Program Profili


Çevre Mühendisliği Anabilim dalında derslerin tamamı seçmelidir. Öğrenciler tez çalışması yapmayı planladıkları konuyla yakın ilişkili dersler başta olmak üzere, danışmanları önderliğinde ders seçimlerini yapabilirler. Tez çalışması konusunda gerekli görüldüğünde ikinci danışman ataması yapılabilmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezun olan öğrencilerimiz hem kamu hem de özel sektörde çalışma imkânına sahiplerdir. Mühendislik ofislerinde, Ar-Ge laboratuvarlarında , imalat sanayiinde, inşaat sektöründe, kimya, gıda ve ilaç sanayi inde, enerji ve tekstil sektörü gibi bir çok yerde tasarım, Ar-Ge, planlama, imalat, kalite kontrol, ısı - proses, bakım, işletme, lojistik, satış ve servisten sorumlu yüksek mühendisler olarak çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Çevre Mühendisliği yüksek lisans programından mezun olan bir öğrenci herhangi bir Çevre Mühendisliği alanında doğrudan doktora programına başvurabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Yüksek lisans programında her bir ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılması zorunluluktur. Bunun dışında dersi yürüten öğretim elemanı gerekli görürse ara sınav sayısını artırabilir ve/veya ödev, quiz, sunuş vb. akademik faaliyetleri de değerlendirme kriteri olarak uygulayabilir.


Mezuniyet Koşulları


Çevre Mühendisliği alanında Yüksek lisans derecesi tamamlayabilmek için, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Sayı: 29957, Tarih: 23.01.2017) kapsamında verilen mezuniyet şartlarını sağlamış olmalıdır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Duran KARAKAŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 03742541000/4908 E-posta: dkarakas@ibu.edu.tr Bölüm AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Nazlı BALDAN PAKDİL Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu/TÜRKİYE Tel: 03742541000/4907 E-posta: pakdil_n@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


Anabilim dalımızda yedi adet araştırma ve uygulama laboratuvarı bulunmaktadır (Çevre Mühendisliği ARGE Laboratuvarı, Atmosferik Araştırma Laboratuvarı, Kimya ve Mikrobiyoloji Araştırma Lab, Kimya ve Mikrobiyoloji Araştırma Lab, Hidrojeoloji ve Limnoloji Araştırma Lab, Atıksu-Arıtma Çamurları Araştırma Lab, Kimya ve Çevre Kimyası Öğrenci Uygulama Lab, Çevre Mikrobiyolojisi Öğrenci Uygulama Lab). Bu laboratuvarlar öğrencilerimizin bilimsel ve akademik çalışmaları için yeterli donanım ve altyapıya sahiptir.

Program Çıktıları

Bilgi


Faklı mühendislik disiplinlerine ait bilgileri sentezleyebilme; bilimsel yöntemlerle elde edilebilen sınırlı veya eksik bilgileri tamamlayabilme becerisi

Mühendislikte uygulanan geleneksel ve modern teknik ve yöntemleri karşılaştırarak bunların sınırları hakkında derinlemesine görüş ve bilgi elde edebilme

Beceri


Mühendislik alanında kullanılabilir tüm materyallere başvurarak gerekli bilgiye ayrıntılı olarak ulaşabilme, bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda bilgiyi yorumlayarak değerlendirme ve uygulama becerisi

Mühendislik alanına yönelik problemlerin çözümüne farklı yorumlar getirebilme, farklı ve yenilikçi yöntem ve metot geliştirme becerisi

Yetkinlikler


Sorunlara ve sisteme yenilikçi çözümler getirerek orijinal fikir ve yöntemlerin geliştirilmesiyle uygulanabilir ve kullanılabilir tasarımlar sunabilme yetkinliği.

Deneysel, analitik ve modelleme temelli bilimsel araştırmaların tasarlanması ve uygulanması ve bu süreçte meydana gelebilecek tüm problemlere yorum getirebilme ve çözüm sunabilme yetkinliğinin kazanılması

Araştırma konusuna göre gerekli bilgiyi ayırt edebilme yetisi ve bu bilgilere ulaşarak yüksek düzeyde değerlendirme ve uygulama becerisi

Birden fazla farklı disiplinler arası çalışmalarda gruplara liderlik edebilme, problemlerle karşılaşıldığında sorumluluk alarak çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirebilme becerisi

Yapılan bilimsel içerikli araştırmaların planını, amacını, süreç ve sonuçlarını kendi platformunda veya alan dışı ulusal ve uluslararası bilimsel topluluklar önünde sözlü veya yazılı olarak sunabilme becerisi

Yapılan bilimsel çalışmaların her adımında (verilerin toplanması, yorumlanması, sunulması), Çevre Mühendisliği alanı etkinliklerde, bilimsel, toplumsal ve etik değerleri gözetme yeterliliği1. Faklı mühendislik disiplinlerine ait bilgileri sentezleyebilme; bilimsel yöntemlerle elde edilebilen sınırlı veya eksik bilgileri tamamlayabilme becerisi

2. Mühendislikte uygulanan geleneksel ve modern teknik ve yöntemleri karşılaştırarak bunların sınırları hakkında derinlemesine görüş ve bilgi elde edebilme

3. Mühendislik alanında kullanılabilir tüm materyallere başvurarak gerekli bilgiye ayrıntılı olarak ulaşabilme, bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda bilgiyi yorumlayarak değerlendirme ve uygulama becerisi

4. Mühendislik alanına yönelik problemlerin çözümüne farklı yorumlar getirebilme, farklı ve yenilikçi yöntem ve metot geliştirme becerisi

5. Sorunlara ve sisteme yenilikçi çözümler getirerek orijinal fikir ve yöntemlerin geliştirilmesiyle uygulanabilir ve kullanılabilir tasarımlar sunabilme yetkinliği.

6. Deneysel, analitik ve modelleme temelli bilimsel araştırmaların tasarlanması ve uygulanması ve bu süreçte meydana gelebilecek tüm problemlere yorum getirebilme ve çözüm sunabilme yetkinliğinin kazanılması

7. Araştırma konusuna göre gerekli bilgiyi ayırt edebilme yetisi ve bu bilgilere ulaşarak yüksek düzeyde değerlendirme ve uygulama becerisi

8. Birden fazla farklı disiplinler arası çalışmalarda gruplara liderlik edebilme, problemlerle karşılaşıldığında sorumluluk alarak çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirebilme becerisi

9. Yapılan bilimsel içerikli araştırmaların planını, amacını, süreç ve sonuçlarını kendi platformunda veya alan dışı ulusal ve uluslararası bilimsel topluluklar önünde sözlü veya yazılı olarak sunabilme becerisi

10. Yapılan bilimsel çalışmaların her adımında (verilerin toplanması, yorumlanması, sunulması), Çevre Mühendisliği alanı etkinliklerde, bilimsel, toplumsal ve etik değerleri gözetme yeterliliği


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Faklı mühendislik disiplinlerine ait bilgileri sentezleyebilme; bilimsel yöntemlerle elde edilebilen sınırlı veya eksik bilgileri tamamlayabilme becerisi
Mühendislikte uygulanan geleneksel ve modern teknik ve yöntemleri karşılaştırarak bunların sınırları hakkında derinlemesine görüş ve bilgi elde edebilme
Mühendislik alanında kullanılabilir tüm materyallere başvurarak gerekli bilgiye ayrıntılı olarak ulaşabilme, bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda bilgiyi yorumlayarak değerlendirme ve uygulama becerisi 1
Mühendislik alanına yönelik problemlerin çözümüne farklı yorumlar getirebilme, farklı ve yenilikçi yöntem ve metot geliştirme becerisi 1
Sorunlara ve sisteme yenilikçi çözümler getirerek orijinal fikir ve yöntemlerin geliştirilmesiyle uygulanabilir ve kullanılabilir tasarımlar sunabilme yetkinliği. 1
Deneysel, analitik ve modelleme temelli bilimsel araştırmaların tasarlanması ve uygulanması ve bu süreçte meydana gelebilecek tüm problemlere yorum getirebilme ve çözüm sunabilme yetkinliğinin kazanılması 1
Araştırma konusuna göre gerekli bilgiyi ayırt edebilme yetisi ve bu bilgilere ulaşarak yüksek düzeyde değerlendirme ve uygulama becerisi 1
Birden fazla farklı disiplinler arası çalışmalarda gruplara liderlik edebilme, problemlerle karşılaşıldığında sorumluluk alarak çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirebilme becerisi 1
Yapılan bilimsel içerikli araştırmaların planını, amacını, süreç ve sonuçlarını kendi platformunda veya alan dışı ulusal ve uluslararası bilimsel topluluklar önünde sözlü veya yazılı olarak sunabilme becerisi 1
Yapılan bilimsel çalışmaların her adımında (verilerin toplanması, yorumlanması, sunulması), Çevre Mühendisliği alanı etkinliklerde, bilimsel, toplumsal ve etik değerleri gözetme yeterliliği 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61070005992015YL Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61070005982015YL Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli00015.00
6107007052015SeminerZorunlu0207.50
6107007102016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3007.50
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6107007002015Tez Çalışması Zorunlu01024.00
6107007902015Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6107007002015Tez Çalışması Zorunlu01024.00
6107007902015Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6107005012012Ekosistem Dinamiği ModellemeSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107005022012Küresel Çevre DeğişiklikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6107005032012İstatistik ve Çevre Sistem AnaliziSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107005042012Arıtma Çamurlarının SusuzlaştırılmasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107005052012Coğrafi Bilgi Sistemleri ile HaritalamaSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107005062012İleri Su ve Atıksu ArıtımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107005072012Kirletilmiş Alanların IslahıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107005102012Kirleticilerin Çevredeki Taşınımı ve Davranışlarının ModellemesiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107005112012Atmosferde ve Sucul Ortamlardaki KirlilikSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6107005122012İleri Çevre KimyasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107005132012Katı AtıklarSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6107005172012Kentsel Nitelikli Atıksulardan Fosfor Geri Kazanım YöntemleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107005182012Atmosferik Kirlilik ve ModellemeSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107005192012Su Kirliliği: Kaynaklar ve Koruma AlanlarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107005082015Çevre BiyoteknolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107005092015Atıkların Anaerobik ArıtımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6107005202015Aktif Çamur ProsesiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6107005212015Çevresel Su Örneklerinde Ağır Metal Kirliliği ve Analiz YöntemleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6107005012012Ekosistem Dinamiği ModellemeSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107005022012Küresel Çevre DeğişiklikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6107005032012İstatistik ve Çevre Sistem AnaliziSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107005042012Arıtma Çamurlarının SusuzlaştırılmasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107005052012Coğrafi Bilgi Sistemleri ile HaritalamaSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107005062012İleri Su ve Atıksu ArıtımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107005072012Kirletilmiş Alanların IslahıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107005102012Kirleticilerin Çevredeki Taşınımı ve Davranışlarının ModellemesiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107005112012Atmosferde ve Sucul Ortamlardaki KirlilikSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6107005122012İleri Çevre KimyasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107005132012Katı AtıklarSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6107005172012Kentsel Nitelikli Atıksulardan Fosfor Geri Kazanım YöntemleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107005182012Atmosferik Kirlilik ve ModellemeSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107005192012Su Kirliliği: Kaynaklar ve Koruma AlanlarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107005082015Çevre BiyoteknolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107005092015Atıkların Anaerobik ArıtımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6107005202015Aktif Çamur ProsesiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6107005212015Çevresel Su Örneklerinde Ağır Metal Kirliliği ve Analiz YöntemleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
61070005992015Elective Courses Pool IElective100030.00