Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTarla Bitkileri Doktora


Kuruluş


Doktora programı 2015 yılında açılmıştır. Fakültenin kurucu bölümleri arasında yer alan Tarla Bitkileri Bölümü’nün akademik kadrosu 3 Profesör, 5 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi'nden oluşmaktadır.


Kazanılan Derece


Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tarla Bitkileri alanında Doktora Diploması" derecesi alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların sınavlara alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından en az 55 standart puan alması gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, yabancı dil belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az sekiz adet ders, uzmanlık alan dersi, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir. Ancak; tez öneri savunma sınavından sonra, en az üç tez izleme raporu sunarak başarılı olan öğrenci tezini teslim edebilir.


Program Profili


Tarla Bitkileri Bölümü Tezli Yüksek Lisans programının başlıca amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Araştırma çalışması öğrenciye, bireysel beceri ve profesyonel bakış açısını tarımsal uygulamalarda etkin bir şekilde kullanabilme imkanı sağlayacaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program mezunları; kamu kuruluşları (Tarım, Gıda, Çevre ve Orman konularıyla ilgili Bakanlıklar, Belediyeler, İl Özel İdareleri, DSİ, vb.), üniversiteler (öğretim elemanı olarak,), tarımsal danışmanlık kuruluşları, tarıma dayalı kooperatifler, Tarıma dayalı AR-GE ve üretim yapan (tohumculuk, ilaç, gübre; vs) özel sektör firmaları, kamu ve özel bankaları, sulama-drenaj müteahhitlik firmaları, mühendislik ve danışmanlık büroları, arazi toplulaştırması müteahhitlik firmaları, teknoloji geliştirme bölgeleri, tarıma dayalı uluslararası şirketler, ve tarımsal işletmelerde çalışma olanağına sahiptirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Açılan kadrolarda üst düzey iş bulma imkanının olması


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bölümümüzde her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Gölköy Yerleşkesi, BOLU Fakülte Telefon: 374 254 10 00 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ 2627


Bölüm Olanakları


Bölümün halihazırda kullanmakta olduğu geçici binasında 7 adet laboratuvar ünitesi, 2 adet iklim odası, 1 adet cam sera, 120 dönümlük araştırma uygulama alanı, 7 adet lisans sınıfı, 2 adet yüksek lisans sınıfı ve 2 adet doktora sınıfı bulunmaktadır. Bölümde staj, gezi, teknik çalışma olanağı mevcuttur ve kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ziraat mühendisliği problemlerine uygulayabilme

Beceri


Tarla Bitkileri Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi, Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi

Yetkinlikler


Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle tarım ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme, Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma, Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme

Tarla bitkileri alanında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisi1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ziraat mühendisliği problemlerine uygulayabilme

2. Tarla Bitkileri Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi, Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi

3. Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle tarım ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme, Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

4. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma, Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme

5. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme

6. Tarla bitkileri alanında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisi


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ziraat mühendisliği problemlerine uygulayabilme
Tarla Bitkileri Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi, Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi 111
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle tarım ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme, Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 1 1
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma, Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 1
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 1
Tarla bitkileri alanında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisi 11

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61090006992015DR Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61090006982015DR Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli00022.00
6109008052017SeminerZorunlu0202.50
6109008102017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3005.00
Toplam:29.5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6109008002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6109008902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6109008002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6109008902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6109008002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6109008902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6109008002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6109008902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6109006022015Yem Bitkileri Yetiştirme FizyolojisiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006052015Yapay Çayır Mera TekniğiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006062015Tarla Bitkilerinde Mutasyon IslahıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006082015Tahıl Tarımında Kültürel Uygulamalar ve EtkileşimleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006122015Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Etken Madde Tayin YöntemleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006132015Tıbbi Bitkiler ve Etken MaddeleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006142015Soğanlı ve Yumrulu Tıbbi BitkilerSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006172015Baklagil Yem Bitkileri Özel IslahıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006182015Buğdaygil Yem Bitkileri Özel IslahıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006192015Tarla Bitkilerinde Kantitatif Genetik ve Analiz YöntemleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006212015Tarla Bitkilerinde Dayanıklılık IslahıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006222015Bitki Islahının Moleküler İlkeleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006232015Agronomide Toprak HazırlığıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006242015Çayır ve Mera EkolojisiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006252015Tahıllarda Tohumluk Üretim TeknolojisiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006282015Tarla Bitkilerinde Biyoteknolojik TekniklerSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006292015Sekonder Madde BiyosenteziSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006312015Tarım Sistemlerinde Ekim NöbetiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006322015Yemeklik Tane Baklagillerde Genetik ve SitogenetikSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006332015Tarla Ürünlerinde Kalite ve StandardizasyonSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006342015Endüstri Bitkilerinde Mutasyon IslahıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006392015Türkiye'nin Tıbbi ve Aromatik Özellikteki Endemik BitkileriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006402015Tütün ve Baharat Bitkileri Özel Yetiştiricilik ve IslahıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006302015Bitkilerde Genetik HaritalamaSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109006022015Yem Bitkileri Yetiştirme FizyolojisiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006052015Yapay Çayır Mera TekniğiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006062015Tarla Bitkilerinde Mutasyon IslahıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006082015Tahıl Tarımında Kültürel Uygulamalar ve EtkileşimleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006122015Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Etken Madde Tayin YöntemleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006132015Tıbbi Bitkiler ve Etken MaddeleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006142015Soğanlı ve Yumrulu Tıbbi BitkilerSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006172015Baklagil Yem Bitkileri Özel IslahıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006182015Buğdaygil Yem Bitkileri Özel IslahıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006192015Tarla Bitkilerinde Kantitatif Genetik ve Analiz YöntemleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006212015Tarla Bitkilerinde Dayanıklılık IslahıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006222015Bitki Islahının Moleküler İlkeleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006232015Agronomide Toprak HazırlığıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006242015Çayır ve Mera EkolojisiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006252015Tahıllarda Tohumluk Üretim TeknolojisiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006282015Tarla Bitkilerinde Biyoteknolojik TekniklerSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006292015Sekonder Madde BiyosenteziSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006312015Tarım Sistemlerinde Ekim NöbetiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006322015Yemeklik Tane Baklagillerde Genetik ve SitogenetikSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006332015Tarla Ürünlerinde Kalite ve StandardizasyonSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006342015Endüstri Bitkilerinde Mutasyon IslahıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006362015Alternatif Yağ Bitkileri Yetiştiriciliği ve IslahıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006372015Endüstri Bitkileri Genetiği ve SitogenetiğiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006382015Sanayii Yağları Üretimine Yönelik BitkilerSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006392015Türkiye'nin Tıbbi ve Aromatik Özellikteki Endemik BitkileriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006402015Tütün ve Baharat Bitkileri Özel Yetiştiricilik ve IslahıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006412015Tarla Bitkilerinde Depolama TeknikleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109006302015Bitkilerde Genetik HaritalamaSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS
6109008102017Scientific Research Techniques and Publication EthicsCompulsory23005.00