Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Yüksek lisans programı 04.07.2014 tarihinde açılmıştır. Fakültenin kurucu bölümleri arasında yer alan Tarla Bitkileri Bölümü’nün akademik kadrosu 3 Profesör, 5 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi'nden oluşmaktadır.


Kazanılan Derece


Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tarla Bitkileri alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların sınavlara alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.


Program Profili


Tarla Bitkileri Bölümü Tezli Yüksek Lisans programının başlıca amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Araştırma çalışması öğrenciye, bireysel beceri ve profesyonel bakış açısını tarımsal uygulamalarda etkin bir şekilde kullanabilme imkanı sağlayacaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Tarla Bitkileri Bölümü yüksek lisans mezunları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitülerinde ve diğer çeşitli resmi kuruluşlarda,tarımsal amaçlı kooperatiflerde, tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (yem,şeker,konserve,salça,sigara vb.) tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve sınavlardan başarılı olmaları halinde kabul edilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bölümümüzde her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Gölköy Yerleşkesi, BOLU Fakülte Telefon: 374 254 10 00 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ 2627


Bölüm Olanakları


Bölümün halihazırda kullanmakta olduğu geçici binasında 7 adet laboratuvar ünitesi, 2 adet iklim odası, 1 adet cam sera, 120 dönümlük araştırma uygulama alanı, 7 adet lisans sınıfı, 2 adet yüksek lisans sınıfı ve 2 adet doktora sınıfı bulunmaktadır. Bölümde staj, gezi, teknik çalışma olanağı mevcuttur ve kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme

Beceri


Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Yetkinlikler


Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.

Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar. Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır. Sorgular ve araştırır. Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar. Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.

Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır. Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır. Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.1. Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme

2. Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

3. Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.

4. Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar. Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır. Sorgular ve araştırır. Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar. Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.

6. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır. Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır. Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür. 1
Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar. Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır. Sorgular ve araştırır. Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 1
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar. Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır. 1
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır. Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır. Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61090005992014YL Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61090005982014YL Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli00015.00
6109007052015SeminerZorunlu0207.50
6109007102016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3007.50
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6109007002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6109007902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6109007002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6109007902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6109005012014Tahıl ve Yemeklik Baklagiller Tohumculuğu ve TeknolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005022014Tarım ve Çevre İlişkileriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005042014Tarla Bitkilerinde Doku KültürleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005032014Tarla Denemeleri ve Sonuçların YorumlanmasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005062014Bitkisel Boyalar ve Boya BitkileriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005052014Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanımı Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005072014Tarla Ekim Nöbeti SistemleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005082014Tarla Bitkilerinde Organik TarımSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005102014Keyif Bitkileri Yetiştiriciliği ve Kalite ÖzellikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005122014FitoterapiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005132014Uçucu YağlarSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005152014Bitki BiyoteknolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005162014Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Özel Yetiştiriciliği ve IslahıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005172014Baharat BitkileriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005182014Tohumluk TekniğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005192014Bitki Analiz ve Laboratuar TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005222015DNA Markörlerin Kullanımı ve Moleküler Bitki IslahıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005232015Bitkilerde Genetik HaritalamaSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005262015Yeşil Alan ve Erozyon Kontrol BuğdaygilleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005272015Yem Bitkilerinde Kalite ÖzellikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005282015Tarla Yem Bitkileri Yetiştirme TekniğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005292015Çok Yıllık YembitkileriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005312015Yem Bitkileri Ayırım AnahtarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005322015Yemeklik Tane Baklagiller Özel Yetiştiriciliği ve IslahıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005332015Sıcak İklim Tahılları Özel Yetiştiricilik ve IslahıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005342015Serin İklim Tahılları Özel Yetiştiricilik ve IslahıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6109005012014Tahıl ve Yemeklik Baklagiller Tohumculuğu ve TeknolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005022014Tarım ve Çevre İlişkileriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005042014Tarla Bitkilerinde Doku KültürleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005032014Tarla Denemeleri ve Sonuçların YorumlanmasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005062014Bitkisel Boyalar ve Boya BitkileriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005052014Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanımı Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005072014Tarla Ekim Nöbeti SistemleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005082014Tarla Bitkilerinde Organik TarımSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005102014Keyif Bitkileri Yetiştiriciliği ve Kalite ÖzellikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005122014FitoterapiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005132014Uçucu YağlarSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005152014Bitki BiyoteknolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005162014Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Özel Yetiştiriciliği ve IslahıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005172014Baharat BitkileriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005182014Tohumluk TekniğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005192014Bitki Analiz ve Laboratuar TeknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005222015DNA Markörlerin Kullanımı ve Moleküler Bitki IslahıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005232015Bitkilerde Genetik HaritalamaSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005262015Yeşil Alan ve Erozyon Kontrol BuğdaygilleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005272015Yem Bitkilerinde Kalite ÖzellikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005282015Tarla Yem Bitkileri Yetiştirme TekniğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005292015Çok Yıllık YembitkileriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005312015Yem Bitkileri Ayırım AnahtarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005322015Yemeklik Tane Baklagiller Özel Yetiştiriciliği ve IslahıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005332015Sıcak İklim Tahılları Özel Yetiştiricilik ve IslahıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6109005342015Serin İklim Tahılları Özel Yetiştiricilik ve IslahıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS