Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBitki Koruma Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı


Kazanılan Derece


Bitki Koruma Alanında Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Anabilim dalına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversite ve YÖK tarafından belirlenen akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ilgili süreçleri tamamlamış ve öngörülen sınavlardan yeterlilik sağlamış olmalıdır. Yurtiçi veya yurtdışı diğer üniversiteler eşdeğer programlarda öğrenimine başlamış ya da üniversitemiz başkaca programlarında öğrenimine başlamış öğrenciler anabilim dalı ve üniversitemiz enstitümüzce belirlenen şartlar altında Anabilim dalına yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü, dönem başlamadan önce her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı alan dikkate alınarak incelenir ve usulünce değerlendirilir. Programa öğrenci kabul ve kayıt koşulları her yıl güz ve bahar dönemi başlamadan önce üniversitemiz tarafından kendi web sayfasında duyurulur.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. 2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması yerel/ kurumsal kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danı şman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve açıldığı takdirde uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.


Program Profili


Bitki Koruma Alanındaki sorunları irdelemek ve güncel çözümler üretmek. Gelişmiş teknolojileri Bitki Koruma alanına uyarlamak.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Yüksek Lisans program mezunları çeşitli devlet ve özel sektör kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedir. Bunlar; kamu kuruluşları (DPT, Tarım, Gıda, Çevre ve Orman konularıyla ilgili Bakanlıklar, Belediyeler vb.), üniversitelerde (öğretim elemanı olarak), tarımsal danışmanlık kuruluşları, tarıma dayalı kooperatifler, fidanlıklar, kamu ve özel bankalar, tarım ilaçları satan firmaları, mühendislik ve danışmanlık büroları, teknoloji geliştirme bölgeleri, tarımsal ilaç dağıtımı yapan uluslararası şirketler ve tarımsal işletmelerdir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavların ölçme ve değerlendirme yöntemleri derslere göre değişmektedir. Bilgi için anabilim dalı AKTS ders içeriklerine bakılmalıdır.


Mezuniyet Koşulları


Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için; a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının, b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının, c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının, ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin, enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof.Dr.M.Erhan GÖRE AİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Bölüm Başkanı Bolu Tel: 0090374 2541000-2655 egore@ibu.edu.tr Doç.Dr.Göksel ÖZER AİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Erasmus/Bologna Koordinatörü Bolu Tel: 0090374 2541000-2624 ozer_g@ibu.edu.tr


Bölüm Olanakları


2 cam sera - 2 plastik sera -1 uygulama alanı -1 meyve bahçesi -1 herbaryum - 7 Laboratuvar -2 öğrenci laboratuvarı -1 soğuk hava deposu -2 toplantı salonu -8 iklim odası -1 kütüphane -3 sınıf

Program Çıktıları

Bilgi


Tarım ile ilgili konularda kavram bilgilerini gözden geçirme ve lisans eğitimi süresince bitki koruma alanında edindiği bilgileri uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik bilgi kazanamı

Beceri


Çevre/halk sağlığı ve tarımsal üretim ile ilişkili olarak biyogüvenlik konularında aldığı bilgileri uygulayabilme,

Tarımsal üretimde sorun olan hastalık, zararlılar ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan yöntemler, kimyasal maddeler, biyolojik etmenler ile alternatiflerini sürdürülebilir tarım kapsamında değerlendirebilme yetisi kazanma,

Yetkinlikler


Bitki koruma alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları izleme ve yorumlama yetisi kazanabilme,

Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını rapor/tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunabilme,

Tarım ile ilgili konularda kavram bilgilerini gözden geçirme ve lisans eğitimi süresince bitki koruma alanında edindiği bilgileri uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik geliştirme becerisi kazanabilme.

Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, sistemli biçimde aktarabilme,

Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı veya projeyi bağımsız olarak yürütebilme, pratikte karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme,

Alanıyla ilgili bir araştırmayı nicel ve nitel veri toplama yöntemlerini kullanarak planlama, bilimsel etik çerçevesinde sürdürme ve uygun istatistiksel yöntemleri seçerek değerlendirme yeterliliklerine sahip olma,1. Tarım ile ilgili konularda kavram bilgilerini gözden geçirme ve lisans eğitimi süresince bitki koruma alanında edindiği bilgileri uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik bilgi kazanamı

2. Çevre/halk sağlığı ve tarımsal üretim ile ilişkili olarak biyogüvenlik konularında aldığı bilgileri uygulayabilme,

3. Tarımsal üretimde sorun olan hastalık, zararlılar ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan yöntemler, kimyasal maddeler, biyolojik etmenler ile alternatiflerini sürdürülebilir tarım kapsamında değerlendirebilme yetisi kazanma,

4. Bitki koruma alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları izleme ve yorumlama yetisi kazanabilme,

5. Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını rapor/tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunabilme,

6. Tarım ile ilgili konularda kavram bilgilerini gözden geçirme ve lisans eğitimi süresince bitki koruma alanında edindiği bilgileri uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik geliştirme becerisi kazanabilme.

7. Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, sistemli biçimde aktarabilme,

8. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı veya projeyi bağımsız olarak yürütebilme, pratikte karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme,

9. Alanıyla ilgili bir araştırmayı nicel ve nitel veri toplama yöntemlerini kullanarak planlama, bilimsel etik çerçevesinde sürdürme ve uygun istatistiksel yöntemleri seçerek değerlendirme yeterliliklerine sahip olma,


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Tarım ile ilgili konularda kavram bilgilerini gözden geçirme ve lisans eğitimi süresince bitki koruma alanında edindiği bilgileri uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik bilgi kazanamı
Çevre/halk sağlığı ve tarımsal üretim ile ilişkili olarak biyogüvenlik konularında aldığı bilgileri uygulayabilme,
Tarımsal üretimde sorun olan hastalık, zararlılar ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan yöntemler, kimyasal maddeler, biyolojik etmenler ile alternatiflerini sürdürülebilir tarım kapsamında değerlendirebilme yetisi kazanma,
Bitki koruma alanında yurtiçi ve yurtdışı süreli yayınları izleme ve yorumlama yetisi kazanabilme,1 1 11
Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını rapor/tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunabilme,1 1 1 1
Tarım ile ilgili konularda kavram bilgilerini gözden geçirme ve lisans eğitimi süresince bitki koruma alanında edindiği bilgileri uzmanlaşmak istediği bilim dalına yönelik geliştirme becerisi kazanabilme. 1 1 1
Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, sistemli biçimde aktarabilme, 1 1 1
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı veya projeyi bağımsız olarak yürütebilme, pratikte karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme,1 1 1
Alanıyla ilgili bir araştırmayı nicel ve nitel veri toplama yöntemlerini kullanarak planlama, bilimsel etik çerçevesinde sürdürme ve uygun istatistiksel yöntemleri seçerek değerlendirme yeterliliklerine sahip olma,1 1 11 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61100005992014YL Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli00030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61100005982014YL Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli00015.00
6110007052015SeminerZorunlu0207.50
6110007102016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3007.50
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6110007002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6110007902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6110007002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6110007902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6110005012014Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik SavaşSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005022014Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaşta Araştırma SüreciSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005032014Tohum PatolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005042014Bitkilerde Patolojik FizyolojiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005052014Temel MikolojiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005062014Mikolojide Laboratuvar TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005072014Bitki Korumada Biyoteknoloji UygulamalarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005082014Bitki Hastalık Etmenlerinin Tanısında Kullanılan Moleküler YöntemlerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005092014Hastalık Etmenlerinin EkolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005102014FungisitlerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005112014Bitki Korumada İlaçlama TekniğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005122014Paraziter Olmayan Bitki HastalıklarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005132014Kültür Mantarı Hastalıkları ve SavaşımıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005142014Bitkisel Üretimde Mikotoksinler ve YönetimiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005152014Konukçu Patojen İlişkileriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005162014Toprak Patojenleri Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005172014Fitopatolojide Araştırma MetotlarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005182014Moleküler Bitki PatolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005192014Tarımsal Karantina PatojenleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005202014AkarolojiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005212014Bağ ve Üzümsü Meyve ZararlılarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005222014Böcek ve Akar Üretim Teknikleri ve Kitle ÜretimleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005232014Böceklerde Preparat Yapma TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005242014Böceklerin Sınıflandırılması ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005252014Böceklerin Sınıflandırılması IISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005262014Böceklerin Toplanması ve KolleksiyonuSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005272014Entomolojide Moleküler YöntemlerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005282014Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005292014Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi IISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005302014Entomolojide Biyoteknik Savaşım YöntemleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005312014Entomolojide Örnekleme YöntemleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005322014Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005332014Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri IISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005342014Entomolojide ToksikolojiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005352014Ilıman İklim ve Meyve ZararlılarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005362014Kentsel EntomolojiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005372014Lif ve Yağ Bitkileri ZararlılarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005382014Nematolojinin PrensipleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005392014Özel Sebze ZararlarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005412014Vektör BöceklerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005432015Nematolojide Denemelerin Kurulmasi ve Değerlendirilmesi ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005442015Nematolojide Denemelerin Kurulmasi ve Değerlendirilmesi IISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005452015Nematolojide Özel Araştırma Yöntemleri ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005462015Nematolojide Özel Araştırma Yöntemleri IISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005472015Tarımsal Nematoloji Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005482015Nematod EkolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005492015Entomopatojen NematodlarSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005402014Turunçgil ve Subtropik Meyve ZerarlılarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6110005012014Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik SavaşSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005022014Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaşta Araştırma SüreciSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005032014Tohum PatolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005042014Bitkilerde Patolojik FizyolojiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005052014Temel MikolojiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005062014Mikolojide Laboratuvar TeknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005072014Bitki Korumada Biyoteknoloji UygulamalarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005082014Bitki Hastalık Etmenlerinin Tanısında Kullanılan Moleküler YöntemlerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005092014Hastalık Etmenlerinin EkolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005102014FungisitlerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005112014Bitki Korumada İlaçlama TekniğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005122014Paraziter Olmayan Bitki HastalıklarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005132014Kültür Mantarı Hastalıkları ve SavaşımıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005142014Bitkisel Üretimde Mikotoksinler ve YönetimiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005152014Konukçu Patojen İlişkileriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005162014Toprak Patojenleri Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005172014Fitopatolojide Araştırma MetotlarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005182014Moleküler Bitki PatolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005192014Tarımsal Karantina PatojenleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005202014AkarolojiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005212014Bağ ve Üzümsü Meyve ZararlılarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005222014Böcek ve Akar Üretim Teknikleri ve Kitle ÜretimleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005232014Böceklerde Preparat Yapma TeknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005242014Böceklerin Sınıflandırılması ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005252014Böceklerin Sınıflandırılması IISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005262014Böceklerin Toplanması ve KolleksiyonuSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005272014Entomolojide Moleküler YöntemlerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005282014Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005292014Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi IISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005302014Entomolojide Biyoteknik Savaşım YöntemleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005312014Entomolojide Örnekleme YöntemleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005322014Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005332014Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri IISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005342014Entomolojide ToksikolojiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005352014Ilıman İklim ve Meyve ZararlılarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005362014Kentsel EntomolojiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005372014Lif ve Yağ Bitkileri ZararlılarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005382014Nematolojinin PrensipleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005392014Özel Sebze ZararlarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005412014Vektör BöceklerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005432015Nematolojide Denemelerin Kurulmasi ve Değerlendirilmesi ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005442015Nematolojide Denemelerin Kurulmasi ve Değerlendirilmesi IISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005452015Nematolojide Özel Araştırma Yöntemleri ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005462015Nematolojide Özel Araştırma Yöntemleri IISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005472015Tarımsal Nematoloji Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005482015Nematod EkolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005492015Entomopatojen NematodlarSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6110005402014Turunçgil ve Subtropik Meyve ZerarlılarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS