Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBahçe Bitkileri Doktora


Kuruluş


Doktora programı 11.03.2016 tarihinde açılmıştır. Fakültenin kurucu bölümleri arasında yer alan Bahçe Bitkileri Bölümü’nün akademik kadrosu 2 Profesör, 2 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi'nden oluşmaktadır.


Kazanılan Derece


Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Bahçe Bitkileri alanında Doktora Diploması" derecesi alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların sınavlara alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından en az 55 standart puan alması gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, yabancı dil belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az sekiz adet ders, uzmanlık alan dersi, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir. Ancak; tez öneri savunma sınavından sonra, en az üç tez izleme raporu sunarak başarılı olan öğrenci tezini teslim edebilir.


Program Profili


Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının başlıca amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Araştırma çalışması öğrenciye, bireysel beceri ve profesyonel bakış açısını tarımsal uygulamalarda etkin bir şekilde kullanabilme imkânı sağlayacaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program mezunları; kamu kuruluşları (Tarım, Gıda, Çevre ve Orman konularıyla ilgili Bakanlıklar, Belediyeler, İl Özel İdareleri, DSİ, vb.), üniversiteler (öğretim elemanı olarak,), tarımsal danışmanlık kuruluşları, tarıma dayalı kooperatifler, Tarıma dayalı AR-GE ve üretim yapan (tohumculuk, ilaç, gübre; vs) özel sektör firmaları, kamu ve özel bankaları, sulama-drenaj müteahhitlik firmaları, mühendislik ve danışmanlık büroları, arazi toplulaştırması müteahhitlik firmaları, teknoloji geliştirme bölgeleri, tarıma dayalı uluslararası şirketler, ve tarımsal işletmelerde çalışma olanağına sahiptirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Açılan kadrolarda üst düzey iş bulma imkânının olması


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bölümümüzde her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Gölköy Yerleşkesi, BOLU Telefon: 374 254 10 00 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Turan KARADENİZ Bologna Programı Koordinatörü: Doç. Dr. Beyhan KİBAR


Bölüm Olanakları


Bölümün binasında 5 adet laboratuvar ünitesi, 2 adet sera, 120 dönümlük araştırma uygulama alanı, 5 adet lisans sınıfı, 1 adet yüksek lisans sınıfı ve 1 adet doktora sınıfı bulunmaktadır. Bölümde staj, gezi, teknik çalışma olanağı mevcuttur ve kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme

Beceri


Bahçe Bitkileri Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi, tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi

Yetkinlikler


Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle tarım ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme, Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma, hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme

Bahçe bitkileri alanında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisi1. Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme

2. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi, tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi

3. Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle tarım ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme, Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

4. Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma, hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme

5. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme

6. Bahçe bitkileri alanında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisi


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi, tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle tarım ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme, Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma, hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
Bahçe bitkileri alanında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisi

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61110006992016DR Seçmeli Dersler Havuzu I Seçmeli30030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61110006982016DR Seçmeli Dersler Havuzu II Seçmeli30022.00
6111008052017SeminerZorunlu0202.50
6111008102017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3005.00
Toplam:29.5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6111008002016Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6111008902016Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6111008002016Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6111008902016Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6111008002016Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6111008902016Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6111008002016Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6111008902016Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6111006012016Köklenme MekanizmasıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I 3007.50
6111006022016Egzotik MeyvelerSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I 3007.50
6111006042016Meyvecilikte Modern Terbiye SistemleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I 3007.50
6111006052016Bahçe Bitkilerinin Vejetatif Çoğaltılmasında Kullanılan YöntemlerSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I 3007.50
6111006062016Meyvelerin Muhafazasında Soğutma TeknikleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I 3007.50
6111006072016Sebze Tohum Teknolojisinin Temel EsaslarıSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I 3007.50
6111006082016Bahçe Bitkilerinde StresSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I 3007.50
6111006092016Anaç-Kalem ilişkileri -2Seçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I 3007.50
6111006102016İleri Meyve Ağaçları FizyolojisiSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I 3007.50
6111006112016Fındıkta Dikim SistemleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I 3007.50
6111006122016Bahçe Bitkilerinde Preparasyon ve Boyama TeknikleriSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I 3007.50
6111006132016Bahçe Bitkilerinde FitokimyasallarSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I 3007.50
6111006142016Bahçe Bitkilerinde Kambiyel AktiviteSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I 3007.50
6111006152016Moleküler Bitki BeslemeSeçmeli1DR Seçmeli Dersler Havuzu I 3007.50
6111006012016Köklenme MekanizmasıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111006022016Egzotik MeyvelerSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111006042016Meyvecilikte Modern Terbiye SistemleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111006052016Bahçe Bitkilerinin Vejetatif Çoğaltılmasında Kullanılan YöntemlerSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111006062016Meyvelerin Muhafazasında Soğutma TeknikleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111006072016Sebze Tohum Teknolojisinin Temel EsaslarıSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111006082016Bahçe Bitkilerinde StresSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111006092016Anaç-Kalem ilişkileri -2Seçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111006102016İleri Meyve Ağaçları FizyolojisiSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111006112016Fındıkta Dikim SistemleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111006122016Bahçe Bitkilerinde Preparasyon ve Boyama TeknikleriSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111006132016Bahçe Bitkilerinde FitokimyasallarSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111006142016Bahçe Bitkilerinde Kambiyel AktiviteSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111006152016Moleküler Bitki BeslemeSeçmeli2DR Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS