Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıBahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Yüksek lisans programı 10.06.2015 tarihinde açılmıştır. Fakültenin kurucu bölümleri arasında yer alan Bahçe Bitkileri Bölümü’nün akademik kadrosu 2 Profesör, 2 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi'nden oluşmaktadır.


Kazanılan Derece


Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Bahçe Bitkileri alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların sınavlara alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Program toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması ulusal kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç 3. yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.


Program Profili


Bahçe Bitkileri Bölümü Tezli Yüksek Lisans programının başlıca amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Araştırma çalışması öğrenciye, bireysel beceri ve profesyonel bakış açısını tarımsal uygulamalarda etkin bir şekilde kullanabilme imkânı sağlayacaktır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bahçe Bitkileri Bölümü yüksek lisans mezunları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitülerinde ve diğer çeşitli resmi kuruluşlarda, tarımsal amaçlı kooperatiflerde, tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (konserve, salça, meyve sebze işleme vb.) tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve sınavlardan başarılı olmaları halinde kabul edilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Anabilim dalında her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Gölköy Yerleşkesi, BOLU Telefon: 374 254 10 00 Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Turan KARADENİZ AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Beyhan KİBAR


Bölüm Olanakları


Bölümün binasında 5 adet laboratuvar ünitesi, 2 adet sera, 120 dönümlük araştırma uygulama alanı, 5 adet lisans sınıfı, 1 adet yüksek lisans sınıfı ve 1 adet doktora sınıfı bulunmaktadır. Bölümde staj, gezi, teknik çalışma olanağı mevcuttur ve kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme

Beceri


Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Yetkinlikler


Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.

Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar. Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır. Sorgular ve araştırır. Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar. Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.

Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır. Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır. Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.1. Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme

2. Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

3. Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.

4. Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar. Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır. Sorgular ve araştırır. Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

5. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar. Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.

6. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır. Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır. Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini Ziraat Mühendisliği problemlerine uygulayabilme
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar. Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır. Sorgular ve araştırır. Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler. Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar. Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır. Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır. Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır. Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61110005992015YL Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli30030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61110005982015YL Seçmeli Dersler Havuzu II Seçmeli30015.00
6111007052015SeminerZorunlu0207.50
6111007102016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3007.50
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6111007002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6111007902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6111007002015Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6111007902015Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6111005012015Sert Kabuklu Meyve Türleri IslahıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005022015Meyve Türlerinin Döllenme Biyolojisi ve PomolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005032015Sert Çekirdekli Meyve Türleri IslahıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005042015Bahçe Bitkilerinde Hasat Sonrası FizyolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005052015Hasat Sonrası Paketleme Evi UygulamalarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005062015Hasat Sonrası Projelendirme ve Laboratuvar TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6111005072015Budama Fizyolojisi ve Budamada Yeni Teknikler Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005082015Bahçe Bitkilerinin Çoğaltılmasının Biyolojik EsaslarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005092015Anaç-Kalem İlişkileri-ISeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005102015Sebze Fidesi Yetiştirme TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005112015Sebze Islahının PrensipleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005122015Topraksız Tarım TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6111005132015Organik Sebze YetiştiriciliğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6111005142015Bahçe Bitkileri Deneme TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6111005152015Sera İklimlendirme TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6111005162016Ülkemizde Yeni Meyve TürleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005172016Meyve Türlerinin Kullanım Alanları Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005212016Subtropik İklim Meyveleri Islahı Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005192016 Bahçe Bitkileri Döllenme BiyolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005182016İleri Fidancılık TekniğiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6111005202016Meyve PomolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6111005222016ProjeSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6111005232016Meyvecilikte Seleksiyon Islahı ve ÖnemiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005242016Hormonlar ve Bahçe Bitkilerinde Hormonların KullanılmasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6111005252016Bahçe Bitkileri EkolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005262016Üzümsü Meyveler IslahıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005272016Asma IslahıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6111005282016Asma Fidanı Üretim Teknikleri Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6111005012015Sert Kabuklu Meyve Türleri IslahıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005022015Meyve Türlerinin Döllenme Biyolojisi ve PomolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005032015Sert Çekirdekli Meyve Türleri IslahıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005042015Bahçe Bitkilerinde Hasat Sonrası FizyolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005052015Hasat Sonrası Paketleme Evi UygulamalarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005062015Hasat Sonrası Projelendirme ve Laboratuvar TeknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 2207.50
6111005072015Budama Fizyolojisi ve Budamada Yeni Teknikler Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005082015Bahçe Bitkilerinin Çoğaltılmasının Biyolojik EsaslarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005092015Anaç-Kalem İlişkileri-ISeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005102015Sebze Fidesi Yetiştirme TeknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005112015Sebze Islahının PrensipleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005122015Topraksız Tarım TeknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 2207.50
6111005132015Organik Sebze YetiştiriciliğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 2207.50
6111005142015Bahçe Bitkileri Deneme TeknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 2207.50
6111005152015Sera İklimlendirme TeknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 2207.50
6111005162016Ülkemizde Yeni Meyve TürleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005172016Meyve Türlerinin Kullanım Alanları Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005212016Subtropik İklim Meyveleri Islahı Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005192016 Bahçe Bitkileri Döllenme BiyolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005182016İleri Fidancılık TekniğiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 2207.50
6111005202016Meyve PomolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 2207.50
6111005222016ProjeSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 2207.50
6111005242016Hormonlar ve Bahçe Bitkilerinde Hormonların KullanılmasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 2207.50
6111005252016Bahçe Bitkileri EkolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005262016Üzümsü Meyveler IslahıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005272016Asma IslahıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 3007.50
6111005282016Asma Fidanı Üretim Teknikleri Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II 2207.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS