Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıKanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü


Kazanılan Derece


Ziraat Yüksek Mühendisi


Kabul ve Kayıt Koşulları


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilen asgari kabul koşullarını sağlayan öğrenciler yüksek lisans eğitimine alınacaklardır. Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi mezunlarının alan içi olarak; (Ziraat Fakülteleri Zootekni Bölümü, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü ve Veteriner Fakültesi mezunları başlıca tercihli olmak üzere); Gıda Mühendisliği Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü mezunu olma şartı aranacaktır. TC vatandaşı olmak veya yabancı uyruklu olmak, Lisans Akademik Not ortalaması, Yabancı dil (İngilizce), ilgili ÖSYM sınavlarından alınması gereken asgari puanlar her öğrenci alım döneminde duyurularak enstitü sayfasında ilan edilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Fakültemiz bünyesinde eğitimine devam etmekte olan diğer programları zayıflatmadan eğitimine devam edebilecek bir müfredata ve akademik yapılanmaya sahiptir. Buna ilaveten müfredatında diğer bölümlerinde faydalanabileceği çok sayıda derse sahiptir. Bölümümüz SWOT analizleri yapılarak, bölümün ilerideki yıllardaki ihtiyaçları da değerlendirilmekte ve gerekli olabilecek her türlü ihtiyacın önceden organize edilmesine ve gerek akademik çalışmalarda, gerekse eğitim öğretim amaçlı eksiklerin ve olası eksiklerin önceden tamamlanmasına çalışılmaktadır. Program TUNING yaklaşımının aşağıda belirtilen özelliklerine dayalı olarak hazırlanmıştır.  Öğrenim odaklı ve çıktı merkezli müfredat hazırlanmıştır,  Akademik ve mesleki profiller tanımlanmıştır,  Öğrenim çıktıları tanımlanmıştır,  Genel ve alana özel yetkinliklere odaklanılmış ve belirlenmiştir. Bu yönleriyle, programın ilerleyen dönemlerde akreditasyonunda herhangi bir sorun yaşanmayacağı öngörülmektedir. Program çıktılarının yurtdışı pek çok benzer örnek dikkate alınarak uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir olacak şekilde hazırlanmıştır. Bologna süreci; eğitim ve öğretim hedeflerinin temelini oluşturan, eğitim programlarının uluslararası perspektifte var olan Karşılaştırılabilirlik ve şeffaflığını artıran, sürekli iyileşmeyi ve kalite güvencesini teşvik eden bir süreç olarak ele alınmış ve tüm program hazırlıkları bu çerçevede yürütülmüştür. Madde 6’da da belirtildiği üzere, uygulama ağırlıklı eğitim veren Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği programının dünyada çok sayıda mevcut olması nedeniyle, gelecekte uluslararası işbirliği, tanınma ve ortak derece sistemine geçiş yönlerinden hızlı bir açılım sağlaması mümkün olabilecektir. Kalite güvencesi ve kültürü anlam ve içerik itibariyle iç içe girmiş kavramlardır. Kalite güvencesi programın hedeflediği amaç, kültür ise bu amaca ulaşmada alınan mesafe ve yaşanan süreçtir. Eğitim programlarının yapılandırılmasında sürdürülebilir kalite güvencesinin sağlanması çok önemli bir husustur. Rekabetçi bir dünyada başarılı olarak anılabilmek için kalite göstergelerinin üst sıralarında yer almak, programın en fazla önemsediği hedeflerden birisidir. Program bünyesinde yapılacak olan eğitimin, mezunların istihdam çabukluğu/sıklığı ve ortalama gelir düzeyi ile kontrol edilmesi gereklidir. Önceki bölümlerdeki verilen detaylı açıklamalar çerçevesinde sağlanacak olan kaliteli eğitim modeliyle, sanayide ve kamuda bütünleşik süreç yönetimi odaklı teknik ve idari görevlerde istihdam edilebileceği ve bu yönde tercih sebebi oluşturabilecekleri öngörülmektedir. Programın multi-disipliner anlayışı ile uyumlu ve oldukça deneyimli bir akademik altyapısı bulunmaktadır. Programda, 1 Profesör, 1 Doçent, 5 Yardımcı Doçent ile eğitim faaliyetinde yer almaktadır. 15 öğrenci kontenjanı bulunan bölümde 2017-2018 öğrenim döneminde 17 öğrenci kayıt yaptırmış olup, öğrenci sayısı 30'u geçmiştir.. Yüksek lisans eğitimi için toplam 20 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Doktora programı 2017 - 2018 eğitim döneminde açılması planlanmaktadır. Bölüm ulusal ve uluslararası anlamda tam yetkinliğe sahiptir. Yakın bir zamanda doktora programımız da açılacaktır.


Program Profili


İlimizde toplam tarımsal GSÜD (Gayrisafi üretim Değeri)’nin yaklaşık %50’sini oluşturan ve ülkemizdeki beyaz et üretiminin yaklaşık %30’unun gerçekleştirilmesini sağlayan kanatlı hayvanların (etlik piliç, yumurta, hindi) yetiştirme tekniklerindeki araştırma ve gelişmeleri ve Kanatlı Hayvan ıslahı ile ilgili tarım bilgilerini edindirmeye yönelik dersler ve uygulamalar desteğinde ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacı olan donanımlı mühendisler yetiştirmektir.  Bölümün başarısı mezunlarının gerek özel sektörde gerekse devlet kurumlarında alanı ile ilgili birimlerde istihdam edilebilmesi ile değerlendirilecektir. Buna ek olarak lisans eğitimi boyunca elde ettiği bilgiyi pratiğe aktararak alanı ile ilgili sorunları tespit eden, çözüm önerileri üreten ve bunları uygulayan mühendislerin sektörde söz sahibi olması da bölümün başarılı olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilecektir.  Kanatlı Hayvan Yetiştirme Bölümünü bitiren ziraat mühendisleri, tarım, gıda ve biyomas üretimi gibi biyolojik tabanlı sistemlere ait problemlerin çözümünde, mühendislik prensiplerinin tasarımı ve uygulanması ile ilgili alanlarda etkili şekilde rol alarak teknolojiyi yakından takip edebileceklerdir.  Yurt Dışı Örnekleri: • Auburn Univesity Department of Poultry Science. • University of Georgia Poultry Science Department • Louisiana State University Poultry Science Department • Michigan State Univesity Department of Poultry Science • North Carolina State University Prestige Department of Poultry Science • Pennsylvania University Department of Poultry Science • SFA State University Department of Poultry Science • Texas A&M University Poultry Science Department • Virginia State University Department of Animal and Poultry Sciences Yurt dışı örneklerinde özellikle ön lisans programları göze çarpmaktadır. Bununla birlikte, lisans programları mesleki alanda özelleşme adına devamlılık arz eden programlarca desteklenmektedir. Örneğin ön lisans olarak Poultry Science programını tamamlayan bir öğrenci, Poultry production (kanatlı üretimi) ile bunu destekleyerek, lisans düzeyine ulaşmaktadır. Bu şekilde farklı branşlarda uzmanlaşan eleman ihtiyacına katkı sağlanmaktadır. Özellikle ABD.’de kurulmuş olan bu programlardan mezun olan adaylar, kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılan tüm merkezlerde, özel sektöre ait tüm üretim birimlerinde, kesimhanelerde, kuluçkahanelerde, yem fabrikalarında ve diğer birçok birimde, devlet teşkilatlanmasında görev alabilmektedirler.  Yurt İçi Örnekleri Yurt dışında yukarıda verilenler de dâhil birçok örnek olmasına rağmen, yurt içinde bu konuda ön lisans eğitimi verilen örnekler bulunmakta, ancak lisans düzeyinde örnekler bulunmamaktadır. Yurt içinde, Ziraat Fakültelerinde Zootekni veya Hayvansal Üretim Bölümü içerisinde, Veteriner Fakülteleri’nde ise Zootekni bölümlerinde Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ile ilgili dersler Lisans seviyesinde daha az yer almaktadır. Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakülteleri bünyesinde eğitim verebilecektir. Öğrenci alımı için başvurusu yapılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü, dünyada ve Türkiye’de Ziraat Fakülteleri bünyesinde açılan Zootekni ve Hayvansal Üretim bölümleri ile müfredat ve amaç ve hedefleri bakımından benzerlik göstermekle birlikte, kanatlı hayvancılık alanında dünyadaki en donanımlı eğitimi veren birimlerden biri olmaya adaydır. Bu yüksek teorik bilgi düzeyi ve bölgeden elde edilecek uygulama desteği ile ülkemizin uzman eleman ihtiyacına, kendi alanında çok büyük katkı vereceği düşünülmektedir. Ülkemizde daha kaliteli, donanımlı ve kendine yeterli düzeyde idari ve innovatif lisansüstü mezunları verebilmek hedeflenmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Ziraat mühendisleri; kamu kuruluşlarında (Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su İşleri Bakanlıkları, İl Özel İdareleri, Belediyeler vb.), üniversitelerde (öğretim elemanı olarak), kanatlı hayvancılığa yönelik ekipman sanayinde, tarımsal danışmanlık kuruluşlarında, kanatlı hayvancılığa dayalı kooperatiflerde, kamu ve özel bankalarda, kanatlı sektörüyle ilgili müteahhitlik firmalarında, mühendislik ve danışmanlık bürolarında, teknoloji geliştirme bölgelerinde, kanatlı yetiştiriciliği ile ilgili uluslararası şirketlerde, gıda sanayinde ve ulusal ve ulaslararası tarımsal işletmelerin yetiştirme çiftlikleri, damızlık çiftlikleri, ıslah birimleri, yem fabrikaları, kesimhaneleri, paketleme ve pazarlama birimleri, satış birimleri ve diğer çalışma alanlarında kanatlı hayvanların ve ürünlerinin yönetim, kontrol ve uygulamalarına dayalı birçok sektörde istihdam edilebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümde açılması planlanan DOKTORA programına geçiş yapabileceklerdir. Diğer ziraat fakültelerinde açılan doktora programlarından uygunluğu olanlara girebileceklerdir. Akademik olarak ilerleme imkanları bulunmaktadır.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her dersin dönem sonunda bir final sınavı ve dönem içerisinden en az bir vize sınavı yapılmaktadır. Bununla birlikte, devamlılık, beyin fırtınası, proje ve ödev hazırlama ve sunma, seminer hazırlama ve sunma çalışmaları titizlikle takip edilmektedir. Her dersin ölçme ve değerlendirmesi ders sahibi öğretim üyesinin ders ölçme - değerlendirme şablonuna girdiği şekilde kendisi tarafından en titiz şekilde değerlendirilecektir.


Mezuniyet Koşulları


En az 21 Kredilik ders almış ve başarı ile tamamlamış olmak 1 adet seminer vermiş ve başarı ile tamamlamış olmak 1 tez çalışması planlamak, yürütmek, başarı ile sunarak tez jürisinden başarılı sonuç almak Gerekli görülenler için bilimsel hazırlık derslerini başarı ile tamamlamış olmak Enstitünün duyurular bölümünde güncel olarak ilan ettiği mezuniyet şartlarını sağlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖLÜMÜ Gölköy Yerleşkesi, BOLU Fakülte Telefon: 374 254 10 00 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa MİDİLLİ 2628 Bologna Koor. : Yrd. Doç. Dr. Sabri Arda ERATALAR 2638


Bölüm Olanakları


Bölümün halihazırda kullanmakta olduğu geçici binasında 10 adet laboratuvar ünitesi, 6 adet lisans sınıfı, 2 adet yüksek lisans sınıfı bulunmaktadır. 1 adet bölüm toplantı salonu 1 adet seminer salonu deneme kümesi Bölgede her türlü staj, gezi, teknik çalışma olanağı mevcuttur ve kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Her ortamda ve halde, mesleğini en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışan, uluslararası standartlarda ziraat mühendisleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Beceri


Yenilikçi ve inovatif mühendislik kavramlarını hayatına katmış, sahaya tam hazır yüksek mühendisler yetiştirmek

Sorunlarla karşılaştığında ve yeni zorlayıcı durumlarda strese girmeden, hızlı şekilde tepki verebilen, işini ve mevcut durumun geleceğini planlama konusunda yetkin birey olma becerisinin kazandırılması

Yetkinlikler


Sorumluluk alan, işini sahiplenen, en iyi şekilde işini yapmaya çalışan vatansever birey olabilme.

Bireysel çalışmalarda tam yetkin ve becerikli olma

Görsel, işitsel ve duyusal anlamda kendini geliştirebilen, beceri düzeyi yüksek bireyler olma

İletişim becerileri yüksek, sosyal becerileri olan bulunan ortama uyum sağlayabilen karakterli bireyler yetiştirmek

Bölüm mezunlarında aranan vasıfta, klifiye, kaliteli, yüksek ahlak seviyeli, yenilikçi ve innovatif bireyler olması1. Her ortamda ve halde, mesleğini en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışan, uluslararası standartlarda ziraat mühendisleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2. Yenilikçi ve inovatif mühendislik kavramlarını hayatına katmış, sahaya tam hazır yüksek mühendisler yetiştirmek

3. Sorunlarla karşılaştığında ve yeni zorlayıcı durumlarda strese girmeden, hızlı şekilde tepki verebilen, işini ve mevcut durumun geleceğini planlama konusunda yetkin birey olma becerisinin kazandırılması

4. Sorumluluk alan, işini sahiplenen, en iyi şekilde işini yapmaya çalışan vatansever birey olabilme.

5. Bireysel çalışmalarda tam yetkin ve becerikli olma

6. Görsel, işitsel ve duyusal anlamda kendini geliştirebilen, beceri düzeyi yüksek bireyler olma

7. İletişim becerileri yüksek, sosyal becerileri olan bulunan ortama uyum sağlayabilen karakterli bireyler yetiştirmek

8. Bölüm mezunlarında aranan vasıfta, klifiye, kaliteli, yüksek ahlak seviyeli, yenilikçi ve innovatif bireyler olması


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Her ortamda ve halde, mesleğini en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışan, uluslararası standartlarda ziraat mühendisleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Yenilikçi ve inovatif mühendislik kavramlarını hayatına katmış, sahaya tam hazır yüksek mühendisler yetiştirmek
Sorunlarla karşılaştığında ve yeni zorlayıcı durumlarda strese girmeden, hızlı şekilde tepki verebilen, işini ve mevcut durumun geleceğini planlama konusunda yetkin birey olma becerisinin kazandırılması
Sorumluluk alan, işini sahiplenen, en iyi şekilde işini yapmaya çalışan vatansever birey olabilme.1 1 11 1 1
Bireysel çalışmalarda tam yetkin ve becerikli olma 1 1 11 1 1
Görsel, işitsel ve duyusal anlamda kendini geliştirebilen, beceri düzeyi yüksek bireyler olma1 1 11 1 1
İletişim becerileri yüksek, sosyal becerileri olan bulunan ortama uyum sağlayabilen karakterli bireyler yetiştirmek1 1 1 1 1 1
Bölüm mezunlarında aranan vasıfta, klifiye, kaliteli, yüksek ahlak seviyeli, yenilikçi ve innovatif bireyler olması 1 1 11 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61120005992016YL Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli30030.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
61120005982016YL Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli30015.00
6112007052016SeminerZorunlu0207.50
6112007102016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3007.50
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6112007002016Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6112007902016Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
6112007002016Tez ÇalışmasıZorunlu01024.00
6112007902016Uzmanlık Alan DersiZorunlu5006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
6112005012016İstatistiksel Proses KontrolüSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005022016Hayvansal Üretimde BiyoteknolojiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005032016Kanatlı Ürünleri ve Üretim TeknolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005042016Kanatlı Hayvan Kesim TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005062016Et Teknolojisinde Üretim HatalarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005052016Kasaplık Hayvan ve Karkas DeğerlendirmeSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005072016Et Teknolojisinde Kalite KontrolSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005082016Yumurta ve Yumurta TeknolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005092016Kuluçkacılığın Bilimsel EsaslarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6112005102016Tavukçulukta Organik ve Alternatif Yetiştirme SistemleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005112016Kanatlı Hayvan Sektöründe SertifikalandırmaSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005122016Proje Hazırlama Teknikleri ve YönetimiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005132016Deneme PlanlamasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005142016Hayvan Besleme Araştırmalarında Kullanılan Deneme Metodları Ve DizaynlarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005162016Kanatlı Hayvanların Beslenmesinde Kullanılan YemlerSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005172016Yem ve Gıda Katkı MaddeleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005182016Kanatlı Hayvan Beslenme HastalıklarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005192016Kanatlı Hayvanlar İçin Rasyon Hazırlama Tekniği Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6112005202016Yem Analiz Yöntemleri Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6112005212016Hayvancılıkta Laboratuar TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005222016Kanatlı Hayvan Refahı Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005232016Tavuk Üretiminin Bilimsel EsaslarıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6112005242016Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği ve IslahıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005252016Hindi YetiştirmeSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005262016Kanatlı Hayvanlarda ÜremeSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005272016Kanatlı Hayvanların BeslenmesiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005292016Et BiyokimyasıSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005302016Hücre FizyolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005312016Hayvan FizyolojisiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005322016Kanatlı Sektöründe Atık YönetimiSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005332016Yemlerde Bulunan Antinutrisyonel Faktörler Seçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005282016Parametrik Olmayan İstatistik MetodlarSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I2207.50
6112005342017Gıda Ambalaj Materyalleri ve TeknikleriSeçmeli1YL Seçmeli Dersler Havuzu I3007.50
6112005012016İstatistiksel Proses KontrolüSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005022016Hayvansal Üretimde BiyoteknolojiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005032016Kanatlı Ürünleri ve Üretim TeknolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005042016Kanatlı Hayvan Kesim TeknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005062016Et Teknolojisinde Üretim HatalarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005052016Kasaplık Hayvan ve Karkas DeğerlendirmeSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005072016Et Teknolojisinde Kalite KontrolSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005082016Yumurta ve Yumurta TeknolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005092016Kuluçkacılığın Bilimsel EsaslarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6112005102016Tavukçulukta Organik ve Alternatif Yetiştirme SistemleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005112016Kanatlı Hayvan Sektöründe SertifikalandırmaSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005122016Proje Hazırlama Teknikleri ve YönetimiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005132016Deneme PlanlamasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005142016Hayvan Besleme Araştırmalarında Kullanılan Deneme Metodları Ve DizaynlarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005162016Kanatlı Hayvanların Beslenmesinde Kullanılan YemlerSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005172016Yem ve Gıda Katkı MaddeleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005182016Kanatlı Hayvan Beslenme HastalıklarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005192016Kanatlı Hayvanlar İçin Rasyon Hazırlama Tekniği Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6112005202016Yem Analiz Yöntemleri Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6112005212016Hayvancılıkta Laboratuar TeknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005222016Kanatlı Hayvan Refahı Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005232016Tavuk Üretiminin Bilimsel EsaslarıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6112005242016Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği ve IslahıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005252016Hindi YetiştirmeSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005262016Kanatlı Hayvanlarda ÜremeSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005272016Kanatlı Hayvanların BeslenmesiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005292016Et BiyokimyasıSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005302016Hücre FizyolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005312016Hayvan FizyolojisiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005322016Kanatlı Sektöründe Atık YönetimiSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005332016Yemlerde Bulunan Antinutrisyonel Faktörler Seçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50
6112005282016Parametrik Olmayan İstatistik MetodlarSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II2207.50
6112005342017Gıda Ambalaj Materyalleri ve TeknikleriSeçmeli2YL Seçmeli Dersler Havuzu II3007.50

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS