Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıHemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı


Kuruluş


Hemşirelik Anabilim Dalı Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 29 Ocak 1999 yılında Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Hemşirelik Bölümümüzün Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum-Kadın Sağlığı Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarında görev yapan öğretim üyeleri yer almaktadır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında yüksek lisans diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinden lisans mezunu olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) Sayısal puan türünden ya da eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 65 almış olmak, Yabancı Dil sınavından (YDS/ÜDS/YÖKDİL/KPDS veya Üniversitemizin yapacağı dil sınavı) en az 50 almış olmak, 4'lük sistem üzerinden en az 2,25 mezuniyet not ortalamasına sahip olmak ve Anabilim Dalınca yapılan bilim sınavından en az 50 almış olmaktır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Öğrencinin başka bir üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Abant İzzet Baysal Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı akademik kurulu ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS’lik kredinin tamamlanması gerekmektedir. Dört dönemlik sürede öğretim planında yer alan kredili derslerin ve seminer dersinin başarıyla tamamlanması veya 100 üzerinden en az 75 genel not ortalamasına sahip olunması; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarılı olunması gerekmektedir.


Program Profili


Bu programın amacı hemşirelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek için planlayıcı, örgütleyici, denetleyici ve geliştirici özelliklere sahip; kaliteli hizmet anlayışı içinde bilgi, beceri ve ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen; araştırma bulgularına dayalı eğitim planlayabilen; toplumun değişik kesimleri ile etkin iletişim kurabilen; bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen sorgulayıcı ve araştırıcı uzman hemşire yetiştirmektir. Programda her dönem zorunlu dersler ile birlikte hemşireliğin farklı alanlarındaki seçmeli dersler yer almaktadır. Öğrenciler diğer Anabilim dalları veya enstitüler veya üniversitelerden de ders seçebilirler.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Programdan mezun olan uzman hemşireler, koruyucu/tedavi ve rehabilite edici kurum ve kuruluşlarda, devlet ve üniversite hastanelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında: klinik hemşire, yönetici hemşire, eğitim hemşiresi; eğitim kurumlarında akademisyen hemşire olarak çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programı olan doktora öğrenimini görebilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS’lik kredinin tamamlanması gerekmektedir. Dört dönemlik sürede öğretim planında yer alan kredili derslerin ve seminer dersinin başarıyla tamamlanması veya 100 üzerinden en az 75 genel not ortalamasına sahip olunması gerekmekte; azami süreler içerisinde ise tez çalışması tamamlanıp jüri önünde sunulmalı ve tez jüri tarafında da başarılı kabul edilmelidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı Dr Öğr Üyesi Arzu Akman Yılmaz AİBÜ Bolu Sağlık Yüksekokulu mail:aayilmaz@ibu.edu.tr Tel:03742541000-4753


Bölüm Olanakları


Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde yürütülmektedir. Yüksekokul binasında iki yüksek lisans dersliği, bir teknik laboratuvarı, eğitim amaçlı kullanılan bir seminer salonu, bir ilk yardım dersliği, 109 kişilik amfi, öğrencilerin derslerde kaynak kitap ve not olarak yararlanabilecekleri küçük bir kitaplık ve okuma salonu, öğrenciler stajları için iki giyinme odası, bir öğrenci hobi/ aktivite salonu ve yaklaşık 130 kişilik öğrenci kantini bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

Hemşireliğin temel kavramlarını - insan, çevre, sağlık, hastalık ve hemşirelik – temel alarak birey/toplumun bakımına yönelik kavram haritasını oluşturabilme.

Beceri


Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme

Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,

Hemşirelik ile ilgili sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma planlayabilme ve yürütebilme.

Uygun istatistiksel yöntemleri kullanarak araştırma verilerini analiz edebilme ve yorumlayabilme.

Yetkinlikler


Hemşirelik ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

Hemşireliğe özgü sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirerek mesleki gelişimini sürdürebilme.

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.1. Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

2. Hemşireliğin temel kavramlarını - insan, çevre, sağlık, hastalık ve hemşirelik – temel alarak birey/toplumun bakımına yönelik kavram haritasını oluşturabilme.

3. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme

4. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,

5. Hemşirelik ile ilgili sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma planlayabilme ve yürütebilme.

6. Uygun istatistiksel yöntemleri kullanarak araştırma verilerini analiz edebilme ve yorumlayabilme.

7. Hemşirelik ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

8. Hemşireliğe özgü sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

9. Alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirerek mesleki gelişimini sürdürebilme.

10. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

12. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

13. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

14. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

15. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

16. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Hemşireliğin temel kavramlarını - insan, çevre, sağlık, hastalık ve hemşirelik – temel alarak birey/toplumun bakımına yönelik kavram haritasını oluşturabilme.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
Hemşirelik ile ilgili sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma planlayabilme ve yürütebilme.
Uygun istatistiksel yöntemleri kullanarak araştırma verilerini analiz edebilme ve yorumlayabilme.
Hemşirelik ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 111
Hemşireliğe özgü sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 111
Alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirerek mesleki gelişimini sürdürebilme. 1
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. 1111
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. 1111
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. 1111
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 1111
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. 111
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. 111
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. 111

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620800011912013Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli3006.00
620800015562016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620800011922013Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli3006.00
620800015202015Seminer Zorunlu0206.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620800017012013Tez Çalışması IZorunlu01025.00
620800017032013Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620800017022013Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
620800017042013Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
620800015022010Onkoloji HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015012010Sıvı Elektrolit Dengesi ve UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015032010Fiziksel Değerlendirme  Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015042010Hemşirelik TanılarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015052010Sağlığı Geliştirme ModelleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015062010Hemşirelikte EtikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015072010Beslenme-Hastalık İlişkileriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015082010Ailenin Değerlendirilmesi  Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015092010Sağlık Hizmetlerinde İletişimSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015112010Fizyopatoloji ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015122010Fizyopatoloji II    Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015132010Hemşireliğin  Kavramsal Çerçevesi ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015142010Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015212010Dahiliye HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015222010Dahiliye Hemşireliğinin ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015312010Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015322010Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemş. ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015412010Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015422010Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015442010NörofizyopatolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015512010Halk Sağlığı Hemşireliği ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015522010Halk Sağlığı Hemşireliği IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015532010Genel EpidemiyolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015542010Halk Sağlığı Hemşireliği UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I040.00
620800015552010Sağlık EkonomisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015562010Araştırma Planlama ve YürütmeSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015572010BiyoistatistikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015582010Çevre Sağlığı    Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015592010Sağlık Çalışanlarının SağlığıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015152014Hemşirelik Esasları Öğretimi IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015162014Hemşirelik Esasları  Öğretimi ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I300.00
620800015702014Hemşirelik Esasları Öğretimi UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800015612014İlk Yardım ve Afetlerde BakımSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2206.00
620800015622014Hastane EnfeksiyonlarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015632014Cerrahi Hastalıklar HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015642014Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ÖğretimiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015652014Ameliyathane HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015662014Cerrahi Yoğun Bakım HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015672014Cerrahi Onkoloji HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015682014Sağlık PolitikalarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015692014Acil Cerrahi HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015712015Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015722015Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015732015Perinatoloji HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015742015Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800015752015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800015762015Çocuk Hemşireliğinde Güncel KonularSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800015312015Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği-ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015322015Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği-IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015622015Sağlık Bakımı İlişkili EnfeksiyonlarSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015772016Diyabet Hemşireliğinde GelişmelerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015542017Halk Sağlığı Hemşireliği UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800015782017Bilimsel Yazım TeknikleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015792017Hemşirelikte Klinik FarmakolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015802017Nörobiyolojiden Kliniğe Ağrı Doğası ve KontrolüSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800015022010Onkoloji HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015012010Sıvı Elektrolit Dengesi ve UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015032010Fiziksel Değerlendirme  Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015042010Hemşirelik TanılarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015052010Sağlığı Geliştirme ModelleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015062010Hemşirelikte EtikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015072010Beslenme-Hastalık İlişkileriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015082010Ailenin Değerlendirilmesi  Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015092010Sağlık Hizmetlerinde İletişimSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015112010Fizyopatoloji ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015122010Fizyopatoloji II    Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015132010Hemşireliğin  Kavramsal Çerçevesi ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015142010Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015212010Dahiliye HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015222010Dahiliye Hemşireliğinin ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015312010Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015322010Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemş. ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015412010Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015422010Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015442010NörofizyopatolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015512010Halk Sağlığı Hemşireliği ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015522010Halk Sağlığı Hemşireliği IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015532010Genel EpidemiyolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015552010Sağlık EkonomisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015562010Araştırma Planlama ve YürütmeSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015572010BiyoistatistikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015582010Çevre Sağlığı    Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015592010Sağlık Çalışanlarının SağlığıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015152014Hemşirelik Esasları Öğretimi IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015162014Hemşirelik Esasları  Öğretimi ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II300.00
620800015702014Hemşirelik Esasları Öğretimi UygulamasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II0606.00
620800015612014İlk Yardım ve Afetlerde BakımSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II2206.00
620800015622014Hastane EnfeksiyonlarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015632014Cerrahi Hastalıklar HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015642014Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ÖğretimiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015652014Ameliyathane HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015662014Cerrahi Yoğun Bakım HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015672014Cerrahi Onkoloji HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015682014Sağlık PolitikalarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015692014Acil Cerrahi HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015712015Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015722015Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015732015Perinatoloji HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015742015Doğum,Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II0606.00
620800015752015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II0606.00
620800015762015Çocuk Hemşireliğinde Güncel KonularSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II0606.00
620800015312015Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği-ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015322015Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği-IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015622015Sağlık Bakımı İlişkili EnfeksiyonlarSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015772016Diyabet Hemşireliğinde GelişmelerSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015542017Halk Sağlığı Hemşireliği UygulamasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II0606.00
620800015782017Bilimsel Yazım TeknikleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015792017Hemşirelikte Klinik FarmakolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00
620800015802017Nörobiyolojiden Kliniğe Ağrı Doğası ve KontrolüSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS