Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıHemşirelik Doktora Programı


Kuruluş


Hemşirelik Anabilim Dalı Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 27 Mayıs 2015 yılında YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Hemşirelik Bölümümüzün İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalında, görev yapan öğretim üyeleri yer almaktadır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.


Kazanılan Derece


Hemşirelik Doktora Derecesi


Kabul ve Kayıt Koşulları


Hemşirelik Doktora Programı`na; hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu bölümü lisans mezunu ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Hemşirelik Yüksek Lisans ya da Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Halk Sağlığı Hemşireliği gibi yüksek lisans programlarının herhangi birinden tezli yüksek lisansını tamamlamış olanlar başvurabilir ve bilimsel hazırlık gerekmez. Bunların dışında kalan bölümlerde yüksek lisansını tamamlamışsa bilimsel hazırlık zorunludur. Diğer koşullar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) Sayısal puan türünden ya da eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 65 almış olmak, Yabancı Dil sınavından (YDS/ÜDS/YÖKDİL/KPDS) en az 55 almış olmak ve Anabilim Dalınca yapılan bilim sınavından en az 50 almış olmaktır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Öğrencinin başka bir üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Abant İzzet Baysal Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı akademik kurulu ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Doktora programı, yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.


Program Profili


Program kapsamında, hemşireliğe ilişkin hem zorunlu hem de öğrencinin uzmanlaştığı alana yönelik ve ihtiyaçları doğrultusunda alabileceği Hemşirelik Esasları, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile Halk Sağlığı Hemşireliği alanlarına ilişkin seçmeli dersler yer almaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Programdan mezun olanlar, koruyucu/tedavi ve rehabilite edici kurum ve kuruluşlarda, devlet ve üniversite hastanelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında: klinik hemşire, yönetici hemşire, eğitim hemşiresi; eğitim kurumlarında akademisyen hemşire olarak çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav 1 final sınavı, ödev, seminer ve projelerdeki başarısı doğrultusunda yapılır.


Mezuniyet Koşulları


Doktora derecesi almak için yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’ den az olmamak şartıyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’ nin tamamlanması; genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması gerekmektedir. Tez çalışması tamamlanıp jüri önünde sunulmalı ve tez jüri tarafında da başarılı kabul edilmelidir. Ayrıca uluslararası indesklerde taranan dergilerde en az bir yayın yapılması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Dr. Öğr. Ü. Arzu AKMAN YILMAZ e-mail: aayilmaz@ibu.edu.tr Tel: 90(374)253 45 20


Bölüm Olanakları


Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde yürütülmektedir. Yüksekokul binasında iki yüksek lisans dersliği, bir teknik laboratuvarı, eğitim amaçlı kullanılan bir seminer salonu, bir ilk yardım dersliği, 109 kişilik amfi, öğrencilerin derslerde kaynak kitap ve not olarak yararlanabilecekleri küçük bir kitaplık ve okuma salonu, öğrenciler stajları için iki giyinme odası, bir öğrenci hobi/ aktivite salonu ve yaklaşık 130 kişilik öğrenci kantini bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik ile ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve hemşireliğe yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

Hemşirelik kuramlarını bilgi ve deneyimleri ile birleştirerek bireyin/ailenin/toplumun bakımında kullanabilme.

Beceri


Hemşireliğe ilişkin güncel bilgileri ve kanıta dayalı uygulamaları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve bakım uygulamalarında kullanabilme.

Hemşirelik alanında bilimsel bir makaleyi edindiği ileri araştırma ve istatistik bilgileri ile değerlendirebilme.

Hemşireliğe yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da farklı bir alanda bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı hemşireliğe uyarlayabilme.

Yetkinlikler


Hemşirelik alanına yenilik getiren veya mevcut sorunların çözümüne katkıda bulunabilen özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

Hemşirelik ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak hemşireliğin bilgi birikimini genişletebilme.

Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak hemşirelik ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Uzman kişiler ile hemşireliğe ilişkin konularda özgün görüşlerini savunarak tartışabilme ve etkili bir iletişim kurabilme.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Hemşirelik ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümü için stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme

Hemşirelik ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Hemşirelik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik ile ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve hemşireliğe yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

2. Hemşirelik kuramlarını bilgi ve deneyimleri ile birleştirerek bireyin/ailenin/toplumun bakımında kullanabilme.

3. Hemşireliğe ilişkin güncel bilgileri ve kanıta dayalı uygulamaları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve bakım uygulamalarında kullanabilme.

4. Hemşirelik alanında bilimsel bir makaleyi edindiği ileri araştırma ve istatistik bilgileri ile değerlendirebilme.

5. Hemşireliğe yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da farklı bir alanda bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı hemşireliğe uyarlayabilme.

6. Hemşirelik alanına yenilik getiren veya mevcut sorunların çözümüne katkıda bulunabilen özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

7. Hemşirelik ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak hemşireliğin bilgi birikimini genişletebilme.

8. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

9. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak hemşirelik ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

10. Uzman kişiler ile hemşireliğe ilişkin konularda özgün görüşlerini savunarak tartışabilme ve etkili bir iletişim kurabilme.

11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

12. Hemşirelik ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümü için stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme

13. Hemşirelik ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

14. Hemşirelik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik ile ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve hemşireliğe yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Hemşirelik kuramlarını bilgi ve deneyimleri ile birleştirerek bireyin/ailenin/toplumun bakımında kullanabilme.
Hemşireliğe ilişkin güncel bilgileri ve kanıta dayalı uygulamaları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve bakım uygulamalarında kullanabilme. 1111
Hemşirelik alanında bilimsel bir makaleyi edindiği ileri araştırma ve istatistik bilgileri ile değerlendirebilme. 1111
Hemşireliğe yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da farklı bir alanda bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı hemşireliğe uyarlayabilme. 1111
Hemşirelik alanına yenilik getiren veya mevcut sorunların çözümüne katkıda bulunabilen özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. 111
Hemşirelik ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak hemşireliğin bilgi birikimini genişletebilme. 111
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 111
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak hemşirelik ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme. 1
Uzman kişiler ile hemşireliğe ilişkin konularda özgün görüşlerini savunarak tartışabilme ve etkili bir iletişim kurabilme. 111
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme. 111
Hemşirelik ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümü için stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme 111
Hemşirelik ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme. 111
Hemşirelik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme. 111

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620800026722015Hemşirelikte Kuramsal Öğeler IZorunlu3006.00
620800026992015Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620800026732015Hemşirelikte Kuramsal Öğeler II Zorunlu3006.00
620800026982015Seçmeli Dersler Havuzu II Seçmeli3006.00
620800026762015Seminer Zorunlu0206.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620800026972015Seçmeli Dersler Havuzu IIISeçmeli3006.00
Toplam:6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620800026742015İleri Düzey İstatistikZorunlu3006.00
620800026962015Seçmeli Dersler Havuzu IVSeçmeli3006.00
Toplam:12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620800028012015Tez Çalışması IZorunlu01025.00
620800028032015Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
620800028022015Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
620800028042015Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
620800026012015Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi ve Sosyolojik YapısıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026042015Hemşirelikte BilişimSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026052015Hemşirelik Esaslarında Kanıt Temelli UygulamalarSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026062015İleri Hemşirelik Esasları Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026082015İç Hastalıkları Hemşireliği ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026092015İç Hastalıkları Hemşireliği IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026102015Fizyopatoloji ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026122015İç Hastalıkları Hemşireliği IIISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026112015Fizyopatoloji IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026132015Kronik Yara Bakımında GelişmelerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026142015Erişkin Sağlığını Koruma ve GeliştirmeSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026152015Onkoloji Hemşireliğinde GelişmelerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026162015Diyabet HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026172015Kardiyoloji HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026182015Nefroloji HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026192015Nöroloji HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026202015Geriatri HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026212015Rehabilitasyon HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026222015Evde Bakım HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026232015Kronik Hastalıklarda Kanıt Temelli Hemşirelik UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026242015Kanıta Dayalı Hemşirelik UygulamalarıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026262015Hemşirelikte Sağlığın Değerlendirilmesi Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026272015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliğinde Temel KavramlarSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026282015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliğinde Yenilikler ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026292015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliğinde Yenilikler IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026302015Sağlık Alanında Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı HemşirelikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026312015Ameliyathanede YeniliklerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026322015Acil Hemşireliğinde YeniliklerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026332015Bilim Tarihi Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026342015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliği Uygulaması ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026362015Liderlik, Yaratıcılık, Buluşçuluk ve GirişimcilikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026372015Yoğun Bakım Hemşireliğinde YeniliklerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026382015İleri Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026392015İleri Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026412015Yardımcı Üreme Teknikleri Hemşireliği Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026422015Cinsellik ve Cinsel SağlıkSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026432015Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026452015İleri Perinatoloji HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026462015İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026472015İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026482015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Yaklaşımlar I Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026492015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Yaklaşımlar II Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026512015Özel Bakım Gerektiren ve Farklı Ortamlarda Yaşayan Çocuklar Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026522015Yenidoğan Hemşireliği Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026532015Pediatri Hemşireliğinde Tanılama Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026542015Çocuk Acil ve Yoğun Bakım HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026552015Pediatri Hemşireliğinde Özel Konular Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026562015Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026572015Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026592015PsikoterapilerSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026602015Davranşın NörobiyolojisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026612015İleri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026622015İleri Yaş Ruh Sağlığı ve Hastalıklari HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026632015Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026642015Aile ve Toplum Sağlığı İçin Halk Sağlığı Hemşireliği ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026652015Aile ve Toplum Sağlığı İçin Halk Sağlığı Hemşireliği IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026672015Hemşirelikte Nicel Araştırma YöntemleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026682015Hemşirelikte Nitel Araştırma YöntemleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026692015Çalışan SağlığıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026702015Okul SağlığıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026712015Deneysel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve DeğerlendirilmesiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026022015Hemşirelikte Sistematik YaklaşımSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2406.00
620800026032015Hemşirelikte Yöntem GeliştirmeSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2406.00
620800026072015İleri Hemşirelik Esasları Klinik UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800026252015İç Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800026352015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliği Uygulaması IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800026402015İleri Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800026442015Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Bakım UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800026502015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Bakım Uygulaması Seçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800026582015Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği Klinik UygulamaSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800026662015Aile ve Toplum Sağlığı İçin Halk Sağlığı Hemşireliği UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800026752015İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800040702016İş Sağlığı HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2006.00
620800040802016Hemşirelik Bakımında Kültürel YaklaşımSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2006.00
620800026342015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliği Uygulaması ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I0606.00
620800016772017Cerrahi Onkoloji HemşireliğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800016782017İleri Hemşirelikte FarmakolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800016792017Adli HemşirelikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800016802017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
620800026012015Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi ve Sosyolojik YapısıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026042015Hemşirelikte BilişimSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026052015Hemşirelik Esaslarında Kanıt Temelli UygulamalarSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026062015İleri Hemşirelik Esasları Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026082015İç Hastalıkları Hemşireliği ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026092015İç Hastalıkları Hemşireliği IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026102015Fizyopatoloji ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026122015İç Hastalıkları Hemşireliği IIISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026112015Fizyopatoloji IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026132015Kronik Yara Bakımında GelişmelerSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026142015Erişkin Sağlığını Koruma ve GeliştirmeSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026152015Onkoloji Hemşireliğinde GelişmelerSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026162015Diyabet HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026172015Kardiyoloji HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026182015Nefroloji HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026192015Nöroloji HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026202015Geriatri HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026212015Rehabilitasyon HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026222015Evde Bakım HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026232015Kronik Hastalıklarda Kanıt Temelli Hemşirelik UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026242015Kanıta Dayalı Hemşirelik UygulamalarıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026262015Hemşirelikte Sağlığın Değerlendirilmesi Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026272015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliğinde Temel KavramlarSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026282015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliğinde Yenilikler ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026292015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliğinde Yenilikler IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026302015Sağlık Alanında Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı HemşirelikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026312015Ameliyathanede YeniliklerSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026322015Acil Hemşireliğinde YeniliklerSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026332015Bilim Tarihi Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026342015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliği Uygulaması ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026362015Liderlik, Yaratıcılık, Buluşçuluk ve GirişimcilikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026372015Yoğun Bakım Hemşireliğinde YeniliklerSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026382015İleri Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026392015İleri Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026412015Yardımcı Üreme Teknikleri Hemşireliği Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026422015Cinsellik ve Cinsel SağlıkSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026432015Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026452015İleri Perinatoloji HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026462015İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026472015İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026482015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Yaklaşımlar I Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026492015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Yaklaşımlar II Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026512015Özel Bakım Gerektiren ve Farklı Ortamlarda Yaşayan Çocuklar Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026522015Yenidoğan Hemşireliği Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026532015Pediatri Hemşireliğinde Tanılama Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026542015Çocuk Acil ve Yoğun Bakım HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026552015Pediatri Hemşireliğinde Özel Konular Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026562015Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026572015Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026592015PsikoterapilerSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026602015Davranşın NörobiyolojisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026612015İleri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026622015İleri Yaş Ruh Sağlığı ve Hastalıklari HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026632015Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026642015Aile ve Toplum Sağlığı İçin Halk Sağlığı Hemşireliği ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026652015Aile ve Toplum Sağlığı İçin Halk Sağlığı Hemşireliği IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026672015Hemşirelikte Nicel Araştırma YöntemleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026682015Hemşirelikte Nitel Araştırma YöntemleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026692015Çalışan SağlığıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026702015Okul SağlığıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026712015Deneysel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve DeğerlendirilmesiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026022015Hemşirelikte Sistematik YaklaşımSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2406.00
620800026032015Hemşirelikte Yöntem GeliştirmeSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 2406.00
620800026072015İleri Hemşirelik Esasları Klinik UygulamasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 0606.00
620800026252015İç Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 0606.00
620800026352015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliği Uygulaması IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 0606.00
620800026402015İleri Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 0606.00
620800026442015Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Bakım UygulamasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 0606.00
620800026502015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Bakım Uygulaması Seçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 0606.00
620800026582015Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği Klinik UygulamaSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 0606.00
620800026662015Aile ve Toplum Sağlığı İçin Halk Sağlığı Hemşireliği UygulamasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 0606.00
620800026752015İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 0606.00
620800026342015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliği Uygulaması ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 0606.00
620800016772017Cerrahi Onkoloji HemşireliğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800016782017İleri Hemşirelikte FarmakolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800016792017Adli HemşirelikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800016802017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
620800026012015Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi ve Sosyolojik YapısıSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026042015Hemşirelikte BilişimSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026052015Hemşirelik Esaslarında Kanıt Temelli UygulamalarSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026062015İleri Hemşirelik Esasları Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026082015İç Hastalıkları Hemşireliği ISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026092015İç Hastalıkları Hemşireliği IISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026102015Fizyopatoloji ISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026122015İç Hastalıkları Hemşireliği IIISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026112015Fizyopatoloji IISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026132015Kronik Yara Bakımında GelişmelerSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026142015Erişkin Sağlığını Koruma ve GeliştirmeSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026152015Onkoloji Hemşireliğinde GelişmelerSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026162015Diyabet HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026172015Kardiyoloji HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026182015Nefroloji HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026192015Nöroloji HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026202015Geriatri HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026212015Rehabilitasyon HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026222015Evde Bakım HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026232015Kronik Hastalıklarda Kanıt Temelli Hemşirelik UygulamalarıSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026242015Kanıta Dayalı Hemşirelik UygulamalarıSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026262015Hemşirelikte Sağlığın Değerlendirilmesi Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026272015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliğinde Temel KavramlarSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026282015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliğinde Yenilikler ISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026292015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliğinde Yenilikler IISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026302015Sağlık Alanında Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı HemşirelikSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026312015Ameliyathanede YeniliklerSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026322015Acil Hemşireliğinde YeniliklerSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026332015Bilim Tarihi Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026342015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliği Uygulaması ISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026362015Liderlik, Yaratıcılık, Buluşçuluk ve GirişimcilikSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026372015Yoğun Bakım Hemşireliğinde YeniliklerSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026382015İleri Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026392015İleri Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği IISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026412015Yardımcı Üreme Teknikleri Hemşireliği Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026422015Cinsellik ve Cinsel SağlıkSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026432015Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli YaklaşımlarSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026452015İleri Perinatoloji HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026462015İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026472015İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği IISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026482015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Yaklaşımlar I Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026492015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Yaklaşımlar II Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026512015Özel Bakım Gerektiren ve Farklı Ortamlarda Yaşayan Çocuklar Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026522015Yenidoğan Hemşireliği Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026532015Pediatri Hemşireliğinde Tanılama Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026542015Çocuk Acil ve Yoğun Bakım HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026552015Pediatri Hemşireliğinde Özel Konular Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026562015Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği ISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026572015Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği IISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026592015PsikoterapilerSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026602015Davranşın NörobiyolojisiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026612015İleri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026622015İleri Yaş Ruh Sağlığı ve Hastalıklari HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026632015Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026642015Aile ve Toplum Sağlığı İçin Halk Sağlığı Hemşireliği ISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026652015Aile ve Toplum Sağlığı İçin Halk Sağlığı Hemşireliği IISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026672015Hemşirelikte Nicel Araştırma YöntemleriSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026682015Hemşirelikte Nitel Araştırma YöntemleriSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026692015Çalışan SağlığıSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026702015Okul SağlığıSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026712015Deneysel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve DeğerlendirilmesiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026022015Hemşirelikte Sistematik YaklaşımSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2406.00
620800026032015Hemşirelikte Yöntem GeliştirmeSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III2406.00
620800026072015İleri Hemşirelik Esasları Klinik UygulamasıSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III0606.00
620800026252015İç Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III0606.00
620800026352015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliği Uygulaması IISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III0606.00
620800026402015İleri Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III0606.00
620800026442015Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Bakım UygulamasıSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III0606.00
620800026502015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Bakım Uygulaması Seçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III0606.00
620800026582015Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği Klinik UygulamaSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III0606.00
620800026662015Aile ve Toplum Sağlığı İçin Halk Sağlığı Hemşireliği UygulamasıSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III0606.00
620800026752015İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III0606.00
620800026342015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliği Uygulaması ISeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III0606.00
620800016772017Cerrahi Onkoloji HemşireliğiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800016782017İleri Hemşirelikte FarmakolojiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800016792017Adli HemşirelikSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800016802017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiSeçmeli3Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
620800026012015Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi ve Sosyolojik YapısıSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026042015Hemşirelikte BilişimSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026052015Hemşirelik Esaslarında Kanıt Temelli UygulamalarSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026062015İleri Hemşirelik Esasları Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026082015İç Hastalıkları Hemşireliği ISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026092015İç Hastalıkları Hemşireliği IISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026102015Fizyopatoloji ISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026122015İç Hastalıkları Hemşireliği IIISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026112015Fizyopatoloji IISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026132015Kronik Yara Bakımında GelişmelerSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026142015Erişkin Sağlığını Koruma ve GeliştirmeSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026152015Onkoloji Hemşireliğinde GelişmelerSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026162015Diyabet HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026172015Kardiyoloji HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026182015Nefroloji HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026192015Nöroloji HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026202015Geriatri HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026212015Rehabilitasyon HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026222015Evde Bakım HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026232015Kronik Hastalıklarda Kanıt Temelli Hemşirelik UygulamalarıSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026242015Kanıta Dayalı Hemşirelik UygulamalarıSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026262015Hemşirelikte Sağlığın Değerlendirilmesi Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026272015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliğinde Temel KavramlarSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026282015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliğinde Yenilikler ISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026292015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliğinde Yenilikler IISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026302015Sağlık Alanında Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı HemşirelikSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026312015Ameliyathanede YeniliklerSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026322015Acil Hemşireliğinde YeniliklerSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026332015Bilim Tarihi Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026342015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliği Uygulaması ISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026362015Liderlik, Yaratıcılık, Buluşçuluk ve GirişimcilikSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026372015Yoğun Bakım Hemşireliğinde YeniliklerSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026382015İleri Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026392015İleri Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği IISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026412015Yardımcı Üreme Teknikleri Hemşireliği Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026422015Cinsellik ve Cinsel SağlıkSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026432015Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli YaklaşımlarSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026452015İleri Perinatoloji HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026462015İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026472015İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği IISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026482015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Yaklaşımlar I Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026492015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Yaklaşımlar II Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026512015Özel Bakım Gerektiren ve Farklı Ortamlarda Yaşayan Çocuklar Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026522015Yenidoğan Hemşireliği Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026532015Pediatri Hemşireliğinde Tanılama Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026542015Çocuk Acil ve Yoğun Bakım HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026552015Pediatri Hemşireliğinde Özel Konular Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026562015Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği ISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026572015Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği IISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026592015PsikoterapilerSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026602015Davranşın NörobiyolojisiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026612015İleri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026622015İleri Yaş Ruh Sağlığı ve Hastalıklari HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026632015Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026642015Aile ve Toplum Sağlığı İçin Halk Sağlığı Hemşireliği ISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026652015Aile ve Toplum Sağlığı İçin Halk Sağlığı Hemşireliği IISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026672015Hemşirelikte Nicel Araştırma YöntemleriSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026682015Hemşirelikte Nitel Araştırma YöntemleriSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026692015Çalışan SağlığıSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026702015Okul SağlığıSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026712015Deneysel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve DeğerlendirilmesiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800026022015Hemşirelikte Sistematik YaklaşımSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2406.00
620800026032015Hemşirelikte Yöntem GeliştirmeSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2406.00
620800026072015İleri Hemşirelik Esasları Klinik UygulamasıSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV0606.00
620800026252015İç Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV0606.00
620800026352015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliği Uygulaması IISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV0606.00
620800026402015İleri Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV0606.00
620800026442015Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Bakım UygulamasıSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV0606.00
620800026502015Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Yenilikler ve Kanıt Temelli Bakım Uygulaması Seçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV0606.00
620800026582015Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği Klinik UygulamaSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV0606.00
620800026662015Aile ve Toplum Sağlığı İçin Halk Sağlığı Hemşireliği UygulamasıSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV0606.00
620800026752015İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği UygulamasıSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV0606.00
620800026342015Cerrahi Hastalıklari Hemşireliği Uygulaması ISeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV0606.00
620800016772017Cerrahi Onkoloji HemşireliğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800016782017İleri Hemşirelikte FarmakolojiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800016792017Adli HemşirelikSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
620800016802017Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS