Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıMikrobiyoloji Yüksek Lisans Dereceli Doktora


Kuruluş


Anabilim Dalımız 03.09.1998 de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu onayı ile kurulmuş ve ilk öğrenci kabulüne 1998–1999 Bahar döneminde başlanmıştır.


Kazanılan Derece


Doktora


Kazanılan Derece


Doktora


Kabul ve Kayıt Koşulları


Doktora programına başvurabilmek için adayların ilgili programlardan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı) yüksek lisans diplomasına veya en az 10 yarıyıllık (hazırlık hariç) sağlıkla ilgili fakültelerin (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi gibi…) Lisans diplomasına sahip olmaları veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekmektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


.1-Kredisiz seminer dersi ile birlikte toplam 243 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir. 2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


.


Yeterlilik Koşulları ve KurallarıProgram Profili


Tıbbi mikrobiyoloji doktora programı, kariyer amaçlı araştırma ve eğitim yapmak isteyen öğrenciler için açılmaktadır.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Çeşitli Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullarda araştırmacı ve/veya öğretim elemanı olarak, resmi veya özel sağlık kuruluşlarında veya sağlıkla ilgili kuruluşlarda ( ilaç firmaları,klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında kullanılan kitleri ve tıbbi cihazları pazarlayan kuruluşlar vb) iş olanağı


Üst Derece Programlarına Geçiş


Programı tamamlayan öğrenciler; doktora sonrası programlarına başvurabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda tanımlanmıştır.


Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.


Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)Bölüm Olanakları


Anabilim Dalımız bünyesinde Rutin hasta hizmetinin verildiği Bakteriyoloji, Tüberküloz laboratuarları, Seroloji ve İmmunoloji laboratuarlarına ek olarak Moleküler Mikrobiyoloji laboratuarları bulunmaktadır. Ayrıca iki adet araştırma laboratuarı bulunmaktadır. Rektörlüğe bağlı olab Deney Hayvanları Araştırma laboratuarlarında da araştırma olanakları bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak sonuçlara ulaşır.

Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.

Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

Beceri


Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.

Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.

Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir

Yaptığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.

Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır

Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

Yeni Program Çıktısı

Yetkinlikler


Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.

Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.sı

Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.1. alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak sonuçlara ulaşır.

3. Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.

4. Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.

5. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.

6. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.

7. Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir

8. Yaptığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.

9. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır

10. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

11. Yeni Program Çıktısı

12. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

13. Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.

14. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

15. Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

16. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

17. Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

18. Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

19. Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.sı

20. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak sonuçlara ulaşır.
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir
Yaptığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
Yeni Program Çıktısı
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.sı
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621000026012013Klinik MikrobiyolojiZorunlu22012.00
621000026052013Klinik VirolojiZorunlu22012.00
62100002972013Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621000026022013Klinik İmmunolojiZorunlu22012.00
621000026042013Klinik MikolojiZorunlu22012.00
621000026902015Seminer Zorunlu0206.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621000026032013Klinik ParazitolojiZorunlu22012.00
62100002982013Seçmeli Dersler Havuzu II Seçmeli3009.00
Toplam:21
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
62100002992013Seçmeli Dersler Havuzu IIISeçmeli3009.00
621000026062013Mikrobiyolojide Tanı YöntemleriZorunlu22012.00
62100002962013Seçmeli Dersler Havuzu IVSeçmeli2004.00
Toplam:25
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621000028012013Tez Çalışması IZorunlu01025.00
621000028032013Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621000028022013Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
621000028042013Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
621000026202016Mikrobiyolojik Tanıda İmmünfloresan YöntemlerSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu III2209.00
621000015022010Tıbbi MikrobiyolojiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2206.00
621000015032010Temel ve Klinik İmmunolojiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV3006.00
621000015062010Pazitolojiye Giriş ve Tanı YöntemleriSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2206.00
621000015072010Tıbbi ParazitolojiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2206.00
621000015102010Bakteriyolojik Tanı YöntemleriSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2206.00
621000015132010Sterilizasyon ve DezenfeksiyonSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2206.00
621000015012010Temel MikrobiyolojiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2006.00
621000015082010Genel VirolojiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2004.00
621000015142010Direkt Mikroskopik Tanı YöntemleriSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2206.00
621000015172010Mikroorganizma GenetiğiSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2002.00
621000017002010Tez DanışmanlığıSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV010.00
621000026312016Antiparaziter İlaçlarSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2004.00
621000026262016Hepatit VirüsleriSeçmeli4Seçmeli Dersler Havuzu IV2209.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS