Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıMikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Anabilim Dalımız 03.09.1998 de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu onayı ile kurulmuş ve ilk öğrenci kabulüne 1998–1999 Bahar döneminde başlanmıştır.


Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans diploması verilir.


Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri ile ilgili dalların lisans mezunu olması gerekmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


1-Kredisiz seminer dersi ile birlikte toplam 120 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir. 2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.


Program Profili


Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Mikrobiyoloji Bilim uzmanı yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir. Mikrobiyoloji alanında bilimsel ve verimli çalışmak için planlayıcı ve geliştirici özelliklere sahip, bilgi, beceri ve teknolojiyi etkin biçimde kullanarak, bilimsel araştırmalar yapabilen ve bu araştırma bulgularına dayalı eğitim planlayabilen, bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen bilim adamı yetiştirmek amacı ile eğitim verilmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Farklı mikrobiyoloji disiplinlerini (sağlık, veterinerlik , eczacılık, diş sağlığı, çevresel, vb) barındıran iş kollarında görev alabilir.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programı başarıyla tamamlayanlar Doktora eğitimine başlama hakkını elde ederler


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her yarıyılda bir arasınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Uygulamalı derslerde pratik sınav yapılır.


Mezuniyet Koşulları


Öğrencilerin bu programın birbirini izleyen 2 yarıyıllık ders döneminde kazanmaları gereken en az kredi miktarı 24’tür. 1 seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmalıdır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)Bölüm Olanakları


Anabilim Dalımız bünyesinde Rutin hasta hizmetinin verildiği Bakteriyoloji, Tüberküloz laboratuarları, Seroloji ve İmmunoloji laboratuarlarına ek olarak Moleküler Mikrobiyoloji laboratuarları bulunmaktadır. Ayrıca iki adet araştırma laboratuarı bulunmaktadır. Rektörlüğe bağlı olab Deney Hayvanları Araştırma laboratuarlarında da araştırma olanakları bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi


Program Mikrobiyoloji alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere Tıbbi Mikrobiyoloji ile ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve Mikrobiyoloji alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

1. Genel ve temel mikrobiyoloji bilgileri birikimi ile bu bilgileri uygulama kabiliyeti kazanır.

2. Mikrobiyolojiyle ilgili güncel kaynaklara ve bilgilere ulaşır, sürekli olarak izler, yeni bilgi ve uygulamaları kanıta dayalı ilkeleri kullanarak eleştirel olarak değerlendirebilir, oluşturabilir, hayata geçirebilir, yaygınlaştırabilir, kendi bilgi ve becerilerini güncel tutar.

3. Mikrobiyoloji alanında araştırmalara katılır, planlar, uygular ve sonuçları değerlendirip yayınlar ve bu çalışmaları yürütürken bilimsel ve etik açıdan model olur.

4. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti kazanır.

5. Takım çalışmasında uyumlu, disiplinli ve etkin biçimde çalışabilme kabiliyeti kazanır.

6. Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.

7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti kazanır.

8. Mikrobiyoloji ile ilgili deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama kabiliyeti kazanır.

Beceri


Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

Yaptığı araştırmanın raporunu yazar

Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

Deneysel araştırma planlar, yapar.

bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, sorunları çözer.

Yetkinlikler


Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.

Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.ı

bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder

Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirir

Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun değerlerini kapsayacak şekilde ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.

Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.1. Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

2. Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

3. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar

4. Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

5. Deneysel araştırma planlar, yapar.

6. bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, sorunları çözer.

7. Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

8. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

9. Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

10. Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.

11. Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

12. Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.ı

13. bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder

14. Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.

15. Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirir

16. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

17. Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun değerlerini kapsayacak şekilde ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

18. Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.

19. Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

20. Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

21. Program Mikrobiyoloji alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere Tıbbi Mikrobiyoloji ile ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve Mikrobiyoloji alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler.

22. 1. Genel ve temel mikrobiyoloji bilgileri birikimi ile bu bilgileri uygulama kabiliyeti kazanır.

23. 2. Mikrobiyolojiyle ilgili güncel kaynaklara ve bilgilere ulaşır, sürekli olarak izler, yeni bilgi ve uygulamaları kanıta dayalı ilkeleri kullanarak eleştirel olarak değerlendirebilir, oluşturabilir, hayata geçirebilir, yaygınlaştırabilir, kendi bilgi ve becerilerini güncel tutar.

24. 3. Mikrobiyoloji alanında araştırmalara katılır, planlar, uygular ve sonuçları değerlendirip yayınlar ve bu çalışmaları yürütürken bilimsel ve etik açıdan model olur.

25. 4. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti kazanır.

26. 5. Takım çalışmasında uyumlu, disiplinli ve etkin biçimde çalışabilme kabiliyeti kazanır.

27. 6. Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.

28. 7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti kazanır.

29. 8. Mikrobiyoloji ile ilgili deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama kabiliyeti kazanır.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Program Mikrobiyoloji alanında çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen bireylere Tıbbi Mikrobiyoloji ile ilgili ve gerekli yetkinliklerin (bilgi, beceri ve tutum) kazandırılmasını ve Mikrobiyoloji alanında eleştirel okuma, araştırma yapma, yayınlama yetkinliğini hedefler. 11
1. Genel ve temel mikrobiyoloji bilgileri birikimi ile bu bilgileri uygulama kabiliyeti kazanır.
2. Mikrobiyolojiyle ilgili güncel kaynaklara ve bilgilere ulaşır, sürekli olarak izler, yeni bilgi ve uygulamaları kanıta dayalı ilkeleri kullanarak eleştirel olarak değerlendirebilir, oluşturabilir, hayata geçirebilir, yaygınlaştırabilir, kendi bilgi ve becerilerini güncel tutar. 11
3. Mikrobiyoloji alanında araştırmalara katılır, planlar, uygular ve sonuçları değerlendirip yayınlar ve bu çalışmaları yürütürken bilimsel ve etik açıdan model olur.
4. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kabiliyeti kazanır. 11
5. Takım çalışmasında uyumlu, disiplinli ve etkin biçimde çalışabilme kabiliyeti kazanır.
6. Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur. 11
7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti kazanır.
8. Mikrobiyoloji ile ilgili deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama kabiliyeti kazanır. 11
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
Yaptığı araştırmanın raporunu yazar
Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
Deneysel araştırma planlar, yapar.
bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, sorunları çözer.
Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.ı
bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder
Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirir
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun değerlerini kapsayacak şekilde ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621000015012010Temel MikrobiyolojiZorunlu2006.00
621000015062010Pazitolojiye Giriş ve Tanı YöntemleriZorunlu2206.00
621000015102010Bakteriyolojik Tanı YöntemleriZorunlu2206.00
62100001912013Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli3006.00
621000015192016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621000015032010Temel ve Klinik İmmunolojiZorunlu3006.00
621000015042010Genel MikolojiZorunlu2206.00
621000015082010Genel VirolojiZorunlu2004.00
621000015902015SeminerZorunlu0206.00
62100001922013 Seçmeli Dersler Havuzu IISeçmeli2002.00
62100001932013Seçmeli Dersler Havuzu IIISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621000017012013Tez Çalışması IZorunlu01025.00
621000017032013Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621000017022013Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
621000017042013Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
621000015072010Tıbbi ParazitolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2206.00
621000015142010Direkt Mikroskopik Tanı YöntemleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2206.00
621000015092010Klinik ve Diagnostik VirolojiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS