Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıTıbbi Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Tıbbi Biyoloji ve Genetik Enstitü Kuruluşu 03.12.2011 (2001-03 nolu karar) Üniversite Senatosu 02.07.2002/24 tarih ve nolu karar İlk öğrenci alımı: 2002-2003 güz dönemi


Kazanılan Derece


Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Koşulları


En az 4 yıllık lisans eğitimi mezunu (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakülteleri, İlgili Fakültelerin Biyoloji Bölümü ve Sağlık Bilimleri ile ilgili 4 yıllık Yüksekokul/Fakülte mezunları) adaylar başvurabilir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında KurallarYeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencilerin bu programın birbirini izleyen 2 yarıyıllık ders dönemi içinde en az 24 kredi kazanmaları gerekmektedir. Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde birbirini izleyen iki yarıyıl içinde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları AİBÜ Lisansüstü eğitim yönetmeliğine uygun olarak yazmak ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.


Program Profili


Moleküler Biyoloji Tıbbi Biyoloji Temel Genetik Moleküler Genetik Tıbbi Genetik


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Üniversitelerin ilgili birimlerinde araştırmacı, uzman, danışman, öğretim görevlisi/üyesi Özel sektör: üretim firmaları (biyoteknoloji), özel enstitü, özel hastaneler


Üst Derece Programlarına Geçiş


Doktora


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Yazılı sınav performansı Sözlü sınav performansı Uygulamadaki performans


Mezuniyet Koşulları


Öğrencilerin bu programın birbirini izleyen 2 yarıyıllık ders dönemi içinde en az 24 kredi kazanmaları gerekmektedir. Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde birbirini izleyen iki yarıyıl içinde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları AİBÜ Lisansüstü eğitim yönetmeliğine uygun olarak yazmak ve Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD duzenlis@gmail.com 2534656-3083 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Enstitü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selma DÜZENLİ, MD, PhD


Bölüm Olanakları


Moleküler Genetik Laboratuarı: Klasik PCR, RT-PCR, RFLP, PAGE, mutasyon analizi, ekspresyon çalışması. Sitogenetik Laboratuarı: Kromozom analizi, karyotipleme. Moleküler Sitogenetik Laboratuarı: FISH (Fluoresan in situ Hibridizasyon). Klinik Genetik: Poliklinik muayene, genetik danışmanlık. Seminer salonu. Depo. Mutfak :-)

Program Çıktıları

Bilgi


Temel Tıbbi Genetik: İnsan genetiğine giriş, sınıflama, inceleme yöntemleri, Mendel kuralları, mutasyonlar, otozomal dominant, otozomal resesif, X kromozomal kalıtımın özellikleri, tek gen hastalıklarında fenotipi etkileyen faktörler, mitokondriyal kalıtım, mozaisizm, uniparental dizomi ve genomik imprinting, multifaktöriyel kalıtım prensipleri, genetik hastalıkların moleküler ve biyokimyasal temelleri, tedavi prensipleri işlenecektir.

Basic Medical Genetics: Introduction to human genetics, classification, examination methods, Mendel rules, mutations, autosomal dominant, autosomal recessive, features of X chromosomal inheritance, factors affecting phenotype in single gene disorders, mitochondrial inheritance, mosaicism, uniparental disomy and genomic imprinting, principles of multifactorial inheritance , molecular and biochemical basis of genetic diseases, treatment principle will be processed.

Seminar I: A current topic on Medical Biology will be presented.

Seminer I: Tıbbi Biyoloji ile ilgili güncel bir konunun sunumu yapılacaktır.

Seminer II: Tıbbi Genetik ile ilgili güncel bir konunun ve/veya tezi ile ilgili sunumu yapılacaktır.

Seminar II: A presentation on a current topic and / or thesis related to Medical Genetics will be held.

Molecular Biology: Molecular biology of living and inanimate matter, living elements, atomic structure, biological molecules, body fluids and transport systems, cell stimulation systems and secondary reporters, cell cycle and cycle control, mitosis and meiosis will be studied.

Moleküler Biyoloji: Canlı ve cansız madde, canlıdaki elementler, atom yapısı, biyolojik moleküller, vücut sıvıları ve transport sistemleri, hücre uyarı sistemleri ve ikincil haberciler, hücre siklusu ve siklus kontrolü, mitoz ve mayozun moleküler biyolojisi işlenecektir.

Nükleik Asit Protein İlişkisi: Bu derste; DNA da major ve minorolukların tanımı ve yapıları, promotor, enhancer gibi dizilerde korunmuşluk ve özgül nükleotid dizileri, proteinlerin DNA/RNA yı tanımada kullanılan simetri kavramı, proteinlerde korunmuş motifler ve transkripsiyon faktörlerinin örneklemesi, heliks turn heliks proteinler, çinko parmak motifleri, lösin zipper motifli proteinler, proteinlerin dimerizasyonu, heterodimerlerin oluşumu ve DNA ile etkileşime katkıları, homeodomain mutantlarının bağlanma özgüllüğünün araştırılması için kullanılması, yapısal bilginin kullanımına örnek olarak sentromer/ kinetekor, nukleozom gibi yapılarda protein/DNA etkileşiminin incelenmesi, mobility shift assay , footprinting metodlarının tanımlanması ve kullanımlarındaki amaçların açıklanması konuları işlenecektir.

Nucleic Acid Protein Association: In this lesson; Definition and structure of DNA major and minoroluks, conservation and specific nucleotide sequences in promoter and enhancer sequences, symmetry concept of DNA / RNA digestion of proteins, sampling of protected motifs and transcription factors in proteins, helix turn helix proteins, zinc finger motifs, leucine zipper motifs Identification of proteins and proteins dimerization, formation of heterodimers and DNA interactions, exploration of the binding specificity of homeodomain mutants, identification of protein / DNA interactions in structures such as centromere / kinetekor, nucleosomes, mobility shift assay, footprinting methods and use of structural information the topics will be processed.

Cytogenetics: general cytogenetics, history of cytogenetics, basic principles, morphological structure of human chromosomes, basic features of chromosomal anomalies, number and structure anomalies, X inactivation, Lyon hypothesis, meiotic chromosomes, chromosomal breaks, elongation of human chromosomes from long term cultures, molecular cytogenetic methods and tıpta will be explained.

Sitogenetik: Genel sitogenetik, sitogenetiğin tarihçesi, temel prensipler, insan kromozomlarının morfolojik yapısı, kromozom anomalilerinin temel özellikleri, sayı ve yapı anomalileri, X inaktivasyonu, Lyon hipotezi, mayotik kromozomlar, kromozom kırıkları, uzun süreli kültürlerden insan kromozomlarının eldesi, moleküler sitogenetik yöntemler ve tıpta kullanımı anlatılacaktır.

Genetik Danışma: Genetik danışmanın önemi ve temel prensipleri, tek gen hastalıklarında, nonmendelian ve multifaktöriyel hastalıklarda genetik danışma, kromozom anomalilerinde, mental geriliklerde ve konjenital malformasyonlarda genetik danışma anlatılacaktır.

Genetic counseling: Genetic counseling and basic principles, genetic counseling in single gene disorders, nonmendelian and multifactorial diseases, genetic counseling in chromosomal anomalies, mental retardation and congenital malformations will be explained.

Genetics of Population: Human population, distribution of phenotype-genotype and gene frequencies in society, Hardy-Weinberg law, factors that disrupt the Hardy-Weinberg equilibrium, distribution of polymorphic systems and disease genes will be processed in society.

Populasyon Genetiği: İnsan populasyonu, toplumda fenotip-genotip ve gen frekanslarının dağılımı, Hardy-Weinberg yasası, Hardy-Weinberg dengesini bozan faktörler, polimorfik sistemlerin ve hastalık genlerinin toplumda dağılımı işlenecektir.

Kanser Moleküler Biyolojisi: Bu derste; Kanser moleküler biyolojisine genel bakış - Transforme - kanser hücresinin genel özellikleri, kanser hücrelerini çalışmakta kullanılan model sistemler, hücre siklusu ve kontrolu - Bölünme, farklılaşma ve apoptozis, Hücre siklusu evreleri bu evrelerindeki moleküler olaylar, hücre siklusu kontrolunda rol oynayan moleküller, tümör gelişimi ve ilerlemesindeki ana mekanizmalar; onkogen aktivasyonu, Tümör süpressör gen inaktivasyonu, DNA tamir sentezindeki aksamalar. Onkogenlerin klasifikasyonu: 1. Büyüme faktörleri 2. Büyüme faktörü reseptörleri (RTK’lar) 3. Reseptör olmayan tirozin kinazlar 4. GTP bağlayan proteinler 5. ser / thr kinazlar 6. Nüklear transkripsiyon faktörleri 7. Diğer onkogenlerin örnek verilerek gözden geçirilmesi. Mutasyonlar ve kimyasal karsinogenler - Kimyasal karsinogenezde mekanizmalar. DNA tamir mekanizmaları ve kanser, kromozomal değişimler ve kanser - Translokasyonlar, Kanser tiplerine özgü marker kromozomlar, kanser sitogenetiğinin tanı ve takipte kullanılması, gen amplifikasyonu ve onkogen aktivasyonu. Kansere yatkınlık ve kalıtsal kanser kavramı, apopitoz ve kanser. Kanser tanı, tedavi ve takibinde kullanılan moleküler biyolojik yaklaşımlar.

Cancer Molecular Biology: This lesson; Overview of cancer molecular biology - General features of cancer cell, model systems used in working cancer cells, cell cycle and control - Division, differentiation and apoptosis, Cell cycle stages, Molecular events in these stages, Molecules involved in cell cycle control, Tumor development and progression main mechanisms; oncogen activation, tumor suppressor gene inactivation, DNA repair synthesis accents. Classification of oncogenes: 1. Growth factors 2. Growth factor receptors (RTKs) 3. Non-receptor tyrosine kinases 4. GTP binding proteins 5. Ser / thr kinases 6. Nuclear transcription factors 7. Passing other oncogenes through the eye. Mutations and chemical carcinogens - Mechanisms in chemical carcinogenesis. DNA repair mechanisms and cancer, chromosomal alterations and cancer - Translocations, Cancer type marker chromosomes, diagnosis and follow-up of cancer cytogenetics, gene amplification and oncogen activation. Cancer susceptibility and hereditary cancer concept, apoptosis and cancer. Molecular biological approaches used in diagnosis, treatment and follow-up of cancer.

Pharmacogenetics: Changes in drug and other xenobiotics depending on pharmacokinetic and pharmacodynamic variations, methods of phenotyping and genotyping genetic polymorphisms of enzymes, drug receptors and target enzymes metabolizing them, changes in populations and interpersonal effects and results will be processed.

Farmakogenetik: İlaç ve diğer ksenobiyotiklerin farmakokinetik ve farmakodinamik varyasyonlara bağlı olarak değişmesi, bunları metabolize eden enzimlerin, ilaç reseptörlerinin ve hedef enzimlerinin genetik polimorfları fenotipleme ve genotipleme yöntemleri, populasyonlar ve kişiler arası etki değişmesi ve sonuçları işlenecektir.

Temel Biyoloji Teknikleri: Bu derste genel laboratuvar kuralları, konsantrasyon kavramları, çözelti ve tampon hazırlama, pH ölçüm ve hesaplamaları, temel sterilizasyon tipleri, spektrofotometre kullanımı, agaroz poliakrilamid, sefadex gibi matriks sistemleri, görüntülemede kullanılan EtBr, syber green, gümüş nitrat gibi moleküllerin özelliklerine ilişkin konular işlenecektir. Bu bilgi birikimine paralel olarak temel moleküler genetik analizleri kullanarak bu bilgilerini pratik uygulamalar ile pekiştireceklerdir.

Basic Biology Techniques: This is the general laboratory rules, concentration concepts, solution and buffer preparation, pH measurement and calculations, basic sterilization types, spectrophotometer use, agarose polyacrylamide, sefadex matrix systems, EtBr, syber green, silver nitrate related topics will be processed. Parallel to this knowledge, they will use basic molecular genetic analyzes to reinforce this knowledge with practical applications.

Methods of Genome Analysis: In this lesson; description of cloning vectors, plasmid, phage, cosmid vectors for bacterial systems, YAC (yeast artificial chromosomes) as examples of high capacity vectors, expression of cloned genes in eukaryotic cells, description of techniques based on hybridization for eukaryotic genomic analysis, S.Blot, N The definition and use of bloot techniques, probes used, marking methods, in vitro amplification (PCR), RT PCR, quantitative PCR, long PCR techniques, diagnostic genetic test definition, rules and quality assurance requirements will be covered.

Genom Analiz Yöntemleri: Bu derste; klonlama vektörlerinin tanımı, bakteri sistemleri için plasmid, faj, cosmid vektörleri, yüksek kapasiteli vektörlere örnek olarak YAC (maya yapay kromozomları), hücrelere transfeksiyon yöntemleri, ökaryotik hücrelerde klonlanmış genlerin ekpresyonu, ökaryotik genom analizi için hibridizasyona dayalı tekniklerin tanımı, S.Blot, N.Blot teknikleri, kullanılan problar, işaretleme yöntemleri, in vitro amplifikasyon (PCR), RT PCR, kantitatif PCR, long PCR teknikleri tanımı ve kullanımı, tanı amaçlı genetik test tanımı, kurallar ve kalite güvence şartları konuları işlenecektir.

Moleküler Genetik I: Bu derste;DNA yı oluşturan bazların, şekerlerin ve nükleotid yapıların özellikleri,DNA tipleri, mitokondri DNA sının yapı ve özelliklerinin acıklanması, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde DNA replikasyon orijinin tanımlanması, replikasyon kompleksinin özellikleri ve regülasyonu, DNA rekombinasyon modelleri, ökaryot hücrede nükleozom yapısının oluşumu ve histon oktamerlerinin organizasyonu, DNA paketlenmesi, sentromer ve telomer yapısının özellikleri, heterokromatik ve ökromatik DNA özellikleri, interfaz ve mitotik kromozomların özellikleri, fonksiyonel olarak özdeş ve benzer genler, overlapping genler, gen içi genler, pseudogenler, DNA tekrar dizileri ve transpozible genlerin özellikleri anlatılacaktır.

Molecular Genetics I: In this lesson; the genome of DNA bases, sugar and nucleotide structures, types of DNA, description of structure and properties of mitochondrial DNA, definition of DNA replication origin in prokaryotic and eukaryotic cells, properties and regulation of replication complex, DNA recombination models, heterochromatic and echromatic DNA properties, properties of interphase and mitotic chromosomes, functionally identical and similar genes, overlapping genes, intramolecular genes, pseudogenes, DNA rearrangements and transposable properties of chromosomes, functionally identical and similar genes, nucleosome structure and organization of histone octamers, DNA packaging, the characteristics of the genes will be explained.

Molecular Genetics II: Genetic information flow: Chain dogma, DNA bases and protein amino acid sequences are cholinergic, gene expression RNA types: mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, hnRNA etc.Transcription: Transcription of Class I, II and III genes, chromatin structure and nucleosome capping, polyadenylation, chemical modification Protein synthesis and processing: Genetic code properties, amino acid substitutions, amino acid substitutions, nucleotide and amino acid substitutions, nucleotide and amino acid substitutions, promoter sequences, general transcription factors and accessory proteins, prokaryotic and eukaryotic transcription initiation rate control, RNA types and processing: synthase enzyme, initiation, extension and termination of translation into ribosomes, eukaryotes and prokaryotes, gain of newly synthesized protein function regulation of gene activity: response to external stimulus cell, transient and permanent changes in genomic activity (DNA rearrangement, chromatin structure change etc.) the will.

Moleküler Genetik II: Genetik bilgi akışı: Santral dogma, DNA bazları ve protein aminoasit dizilerinin kolineer olması,gen ekpresyonu RNA tipleri: mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, hnRNA v.b.Transkripsiyon: Sınıf I, II ve III genlerinin transkripsiyonu, kromatin yapısı ve nükleozom pozisyonu etkisi,başlangıç kompleksi ve promotor dizi, genel transkripsiyon faktörleri ve aksesuvar proteinler,prokaryot ve ökaryotlarda transkripsiyon başlangıç hızı kontrolü,RNA tipleri ve işlenmeleri: Kodlayan ve kodlamayan RNAlar, capping, poliadenilasyon, kimyasal modifikasyon Protein sentezi ve işlenmesi: Genetik kod özellikleri, aminoaçil sentetaz enzimi, ribozomlar, ökaryot ve prokaryotlarda translasyonun başlangıcı, uzaması ve sonlanması, yeni sentezlenen proteinin fonksiyon kazanması Gen aktivitesinin regülasyonu: Eksternal uyarılara hücrenin yanıtı, genom aktivitesinde geçici ve kalıcı (DNA rearrangment, kromatin yapı değişimi vb.) değişiklikler konuları işlenecektir.

Tez Danışmanlığı

Thesis Advisory

Beceri


Yetkinlikler
1. Temel Tıbbi Genetik: İnsan genetiğine giriş, sınıflama, inceleme yöntemleri, Mendel kuralları, mutasyonlar, otozomal dominant, otozomal resesif, X kromozomal kalıtımın özellikleri, tek gen hastalıklarında fenotipi etkileyen faktörler, mitokondriyal kalıtım, mozaisizm, uniparental dizomi ve genomik imprinting, multifaktöriyel kalıtım prensipleri, genetik hastalıkların moleküler ve biyokimyasal temelleri, tedavi prensipleri işlenecektir.

2. Basic Medical Genetics: Introduction to human genetics, classification, examination methods, Mendel rules, mutations, autosomal dominant, autosomal recessive, features of X chromosomal inheritance, factors affecting phenotype in single gene disorders, mitochondrial inheritance, mosaicism, uniparental disomy and genomic imprinting, principles of multifactorial inheritance , molecular and biochemical basis of genetic diseases, treatment principle will be processed.

3. Seminar I: A current topic on Medical Biology will be presented.

4. Seminer I: Tıbbi Biyoloji ile ilgili güncel bir konunun sunumu yapılacaktır.

5. Seminer II: Tıbbi Genetik ile ilgili güncel bir konunun ve/veya tezi ile ilgili sunumu yapılacaktır.

6. Seminar II: A presentation on a current topic and / or thesis related to Medical Genetics will be held.

7. Molecular Biology: Molecular biology of living and inanimate matter, living elements, atomic structure, biological molecules, body fluids and transport systems, cell stimulation systems and secondary reporters, cell cycle and cycle control, mitosis and meiosis will be studied.

8. Moleküler Biyoloji: Canlı ve cansız madde, canlıdaki elementler, atom yapısı, biyolojik moleküller, vücut sıvıları ve transport sistemleri, hücre uyarı sistemleri ve ikincil haberciler, hücre siklusu ve siklus kontrolü, mitoz ve mayozun moleküler biyolojisi işlenecektir.

9. Nükleik Asit Protein İlişkisi: Bu derste; DNA da major ve minorolukların tanımı ve yapıları, promotor, enhancer gibi dizilerde korunmuşluk ve özgül nükleotid dizileri, proteinlerin DNA/RNA yı tanımada kullanılan simetri kavramı, proteinlerde korunmuş motifler ve transkripsiyon faktörlerinin örneklemesi, heliks turn heliks proteinler, çinko parmak motifleri, lösin zipper motifli proteinler, proteinlerin dimerizasyonu, heterodimerlerin oluşumu ve DNA ile etkileşime katkıları, homeodomain mutantlarının bağlanma özgüllüğünün araştırılması için kullanılması, yapısal bilginin kullanımına örnek olarak sentromer/ kinetekor, nukleozom gibi yapılarda protein/DNA etkileşiminin incelenmesi, mobility shift assay , footprinting metodlarının tanımlanması ve kullanımlarındaki amaçların açıklanması konuları işlenecektir.

10. Nucleic Acid Protein Association: In this lesson; Definition and structure of DNA major and minoroluks, conservation and specific nucleotide sequences in promoter and enhancer sequences, symmetry concept of DNA / RNA digestion of proteins, sampling of protected motifs and transcription factors in proteins, helix turn helix proteins, zinc finger motifs, leucine zipper motifs Identification of proteins and proteins dimerization, formation of heterodimers and DNA interactions, exploration of the binding specificity of homeodomain mutants, identification of protein / DNA interactions in structures such as centromere / kinetekor, nucleosomes, mobility shift assay, footprinting methods and use of structural information the topics will be processed.

11. Cytogenetics: general cytogenetics, history of cytogenetics, basic principles, morphological structure of human chromosomes, basic features of chromosomal anomalies, number and structure anomalies, X inactivation, Lyon hypothesis, meiotic chromosomes, chromosomal breaks, elongation of human chromosomes from long term cultures, molecular cytogenetic methods and tıpta will be explained.

12. Sitogenetik: Genel sitogenetik, sitogenetiğin tarihçesi, temel prensipler, insan kromozomlarının morfolojik yapısı, kromozom anomalilerinin temel özellikleri, sayı ve yapı anomalileri, X inaktivasyonu, Lyon hipotezi, mayotik kromozomlar, kromozom kırıkları, uzun süreli kültürlerden insan kromozomlarının eldesi, moleküler sitogenetik yöntemler ve tıpta kullanımı anlatılacaktır.

13. Genetik Danışma: Genetik danışmanın önemi ve temel prensipleri, tek gen hastalıklarında, nonmendelian ve multifaktöriyel hastalıklarda genetik danışma, kromozom anomalilerinde, mental geriliklerde ve konjenital malformasyonlarda genetik danışma anlatılacaktır.

14. Genetic counseling: Genetic counseling and basic principles, genetic counseling in single gene disorders, nonmendelian and multifactorial diseases, genetic counseling in chromosomal anomalies, mental retardation and congenital malformations will be explained.

15. Genetics of Population: Human population, distribution of phenotype-genotype and gene frequencies in society, Hardy-Weinberg law, factors that disrupt the Hardy-Weinberg equilibrium, distribution of polymorphic systems and disease genes will be processed in society.

16. Populasyon Genetiği: İnsan populasyonu, toplumda fenotip-genotip ve gen frekanslarının dağılımı, Hardy-Weinberg yasası, Hardy-Weinberg dengesini bozan faktörler, polimorfik sistemlerin ve hastalık genlerinin toplumda dağılımı işlenecektir.

17. Kanser Moleküler Biyolojisi: Bu derste; Kanser moleküler biyolojisine genel bakış - Transforme - kanser hücresinin genel özellikleri, kanser hücrelerini çalışmakta kullanılan model sistemler, hücre siklusu ve kontrolu - Bölünme, farklılaşma ve apoptozis, Hücre siklusu evreleri bu evrelerindeki moleküler olaylar, hücre siklusu kontrolunda rol oynayan moleküller, tümör gelişimi ve ilerlemesindeki ana mekanizmalar; onkogen aktivasyonu, Tümör süpressör gen inaktivasyonu, DNA tamir sentezindeki aksamalar. Onkogenlerin klasifikasyonu: 1. Büyüme faktörleri 2. Büyüme faktörü reseptörleri (RTK’lar) 3. Reseptör olmayan tirozin kinazlar 4. GTP bağlayan proteinler 5. ser / thr kinazlar 6. Nüklear transkripsiyon faktörleri 7. Diğer onkogenlerin örnek verilerek gözden geçirilmesi. Mutasyonlar ve kimyasal karsinogenler - Kimyasal karsinogenezde mekanizmalar. DNA tamir mekanizmaları ve kanser, kromozomal değişimler ve kanser - Translokasyonlar, Kanser tiplerine özgü marker kromozomlar, kanser sitogenetiğinin tanı ve takipte kullanılması, gen amplifikasyonu ve onkogen aktivasyonu. Kansere yatkınlık ve kalıtsal kanser kavramı, apopitoz ve kanser. Kanser tanı, tedavi ve takibinde kullanılan moleküler biyolojik yaklaşımlar.

18. Cancer Molecular Biology: This lesson; Overview of cancer molecular biology - General features of cancer cell, model systems used in working cancer cells, cell cycle and control - Division, differentiation and apoptosis, Cell cycle stages, Molecular events in these stages, Molecules involved in cell cycle control, Tumor development and progression main mechanisms; oncogen activation, tumor suppressor gene inactivation, DNA repair synthesis accents. Classification of oncogenes: 1. Growth factors 2. Growth factor receptors (RTKs) 3. Non-receptor tyrosine kinases 4. GTP binding proteins 5. Ser / thr kinases 6. Nuclear transcription factors 7. Passing other oncogenes through the eye. Mutations and chemical carcinogens - Mechanisms in chemical carcinogenesis. DNA repair mechanisms and cancer, chromosomal alterations and cancer - Translocations, Cancer type marker chromosomes, diagnosis and follow-up of cancer cytogenetics, gene amplification and oncogen activation. Cancer susceptibility and hereditary cancer concept, apoptosis and cancer. Molecular biological approaches used in diagnosis, treatment and follow-up of cancer.

19. Pharmacogenetics: Changes in drug and other xenobiotics depending on pharmacokinetic and pharmacodynamic variations, methods of phenotyping and genotyping genetic polymorphisms of enzymes, drug receptors and target enzymes metabolizing them, changes in populations and interpersonal effects and results will be processed.

20. Farmakogenetik: İlaç ve diğer ksenobiyotiklerin farmakokinetik ve farmakodinamik varyasyonlara bağlı olarak değişmesi, bunları metabolize eden enzimlerin, ilaç reseptörlerinin ve hedef enzimlerinin genetik polimorfları fenotipleme ve genotipleme yöntemleri, populasyonlar ve kişiler arası etki değişmesi ve sonuçları işlenecektir.

21. Temel Biyoloji Teknikleri: Bu derste genel laboratuvar kuralları, konsantrasyon kavramları, çözelti ve tampon hazırlama, pH ölçüm ve hesaplamaları, temel sterilizasyon tipleri, spektrofotometre kullanımı, agaroz poliakrilamid, sefadex gibi matriks sistemleri, görüntülemede kullanılan EtBr, syber green, gümüş nitrat gibi moleküllerin özelliklerine ilişkin konular işlenecektir. Bu bilgi birikimine paralel olarak temel moleküler genetik analizleri kullanarak bu bilgilerini pratik uygulamalar ile pekiştireceklerdir.

22. Basic Biology Techniques: This is the general laboratory rules, concentration concepts, solution and buffer preparation, pH measurement and calculations, basic sterilization types, spectrophotometer use, agarose polyacrylamide, sefadex matrix systems, EtBr, syber green, silver nitrate related topics will be processed. Parallel to this knowledge, they will use basic molecular genetic analyzes to reinforce this knowledge with practical applications.

23. Methods of Genome Analysis: In this lesson; description of cloning vectors, plasmid, phage, cosmid vectors for bacterial systems, YAC (yeast artificial chromosomes) as examples of high capacity vectors, expression of cloned genes in eukaryotic cells, description of techniques based on hybridization for eukaryotic genomic analysis, S.Blot, N The definition and use of bloot techniques, probes used, marking methods, in vitro amplification (PCR), RT PCR, quantitative PCR, long PCR techniques, diagnostic genetic test definition, rules and quality assurance requirements will be covered.

24. Genom Analiz Yöntemleri: Bu derste; klonlama vektörlerinin tanımı, bakteri sistemleri için plasmid, faj, cosmid vektörleri, yüksek kapasiteli vektörlere örnek olarak YAC (maya yapay kromozomları), hücrelere transfeksiyon yöntemleri, ökaryotik hücrelerde klonlanmış genlerin ekpresyonu, ökaryotik genom analizi için hibridizasyona dayalı tekniklerin tanımı, S.Blot, N.Blot teknikleri, kullanılan problar, işaretleme yöntemleri, in vitro amplifikasyon (PCR), RT PCR, kantitatif PCR, long PCR teknikleri tanımı ve kullanımı, tanı amaçlı genetik test tanımı, kurallar ve kalite güvence şartları konuları işlenecektir.

25. Moleküler Genetik I: Bu derste;DNA yı oluşturan bazların, şekerlerin ve nükleotid yapıların özellikleri,DNA tipleri, mitokondri DNA sının yapı ve özelliklerinin acıklanması, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde DNA replikasyon orijinin tanımlanması, replikasyon kompleksinin özellikleri ve regülasyonu, DNA rekombinasyon modelleri, ökaryot hücrede nükleozom yapısının oluşumu ve histon oktamerlerinin organizasyonu, DNA paketlenmesi, sentromer ve telomer yapısının özellikleri, heterokromatik ve ökromatik DNA özellikleri, interfaz ve mitotik kromozomların özellikleri, fonksiyonel olarak özdeş ve benzer genler, overlapping genler, gen içi genler, pseudogenler, DNA tekrar dizileri ve transpozible genlerin özellikleri anlatılacaktır.

26. Molecular Genetics I: In this lesson; the genome of DNA bases, sugar and nucleotide structures, types of DNA, description of structure and properties of mitochondrial DNA, definition of DNA replication origin in prokaryotic and eukaryotic cells, properties and regulation of replication complex, DNA recombination models, heterochromatic and echromatic DNA properties, properties of interphase and mitotic chromosomes, functionally identical and similar genes, overlapping genes, intramolecular genes, pseudogenes, DNA rearrangements and transposable properties of chromosomes, functionally identical and similar genes, nucleosome structure and organization of histone octamers, DNA packaging, the characteristics of the genes will be explained.

27. Molecular Genetics II: Genetic information flow: Chain dogma, DNA bases and protein amino acid sequences are cholinergic, gene expression RNA types: mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, hnRNA etc.Transcription: Transcription of Class I, II and III genes, chromatin structure and nucleosome capping, polyadenylation, chemical modification Protein synthesis and processing: Genetic code properties, amino acid substitutions, amino acid substitutions, nucleotide and amino acid substitutions, nucleotide and amino acid substitutions, promoter sequences, general transcription factors and accessory proteins, prokaryotic and eukaryotic transcription initiation rate control, RNA types and processing: synthase enzyme, initiation, extension and termination of translation into ribosomes, eukaryotes and prokaryotes, gain of newly synthesized protein function regulation of gene activity: response to external stimulus cell, transient and permanent changes in genomic activity (DNA rearrangement, chromatin structure change etc.) the will.

28. Moleküler Genetik II: Genetik bilgi akışı: Santral dogma, DNA bazları ve protein aminoasit dizilerinin kolineer olması,gen ekpresyonu RNA tipleri: mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, hnRNA v.b.Transkripsiyon: Sınıf I, II ve III genlerinin transkripsiyonu, kromatin yapısı ve nükleozom pozisyonu etkisi,başlangıç kompleksi ve promotor dizi, genel transkripsiyon faktörleri ve aksesuvar proteinler,prokaryot ve ökaryotlarda transkripsiyon başlangıç hızı kontrolü,RNA tipleri ve işlenmeleri: Kodlayan ve kodlamayan RNAlar, capping, poliadenilasyon, kimyasal modifikasyon Protein sentezi ve işlenmesi: Genetik kod özellikleri, aminoaçil sentetaz enzimi, ribozomlar, ökaryot ve prokaryotlarda translasyonun başlangıcı, uzaması ve sonlanması, yeni sentezlenen proteinin fonksiyon kazanması Gen aktivitesinin regülasyonu: Eksternal uyarılara hücrenin yanıtı, genom aktivitesinde geçici ve kalıcı (DNA rearrangment, kromatin yapı değişimi vb.) değişiklikler konuları işlenecektir.

29. Tez Danışmanlığı

30. Thesis Advisory


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Temel Tıbbi Genetik: İnsan genetiğine giriş, sınıflama, inceleme yöntemleri, Mendel kuralları, mutasyonlar, otozomal dominant, otozomal resesif, X kromozomal kalıtımın özellikleri, tek gen hastalıklarında fenotipi etkileyen faktörler, mitokondriyal kalıtım, mozaisizm, uniparental dizomi ve genomik imprinting, multifaktöriyel kalıtım prensipleri, genetik hastalıkların moleküler ve biyokimyasal temelleri, tedavi prensipleri işlenecektir.
Basic Medical Genetics: Introduction to human genetics, classification, examination methods, Mendel rules, mutations, autosomal dominant, autosomal recessive, features of X chromosomal inheritance, factors affecting phenotype in single gene disorders, mitochondrial inheritance, mosaicism, uniparental disomy and genomic imprinting, principles of multifactorial inheritance , molecular and biochemical basis of genetic diseases, treatment principle will be processed.
Seminar I: A current topic on Medical Biology will be presented. 1 1 11 1 1
Seminer I: Tıbbi Biyoloji ile ilgili güncel bir konunun sunumu yapılacaktır.
Seminer II: Tıbbi Genetik ile ilgili güncel bir konunun ve/veya tezi ile ilgili sunumu yapılacaktır.
Seminar II: A presentation on a current topic and / or thesis related to Medical Genetics will be held.
Molecular Biology: Molecular biology of living and inanimate matter, living elements, atomic structure, biological molecules, body fluids and transport systems, cell stimulation systems and secondary reporters, cell cycle and cycle control, mitosis and meiosis will be studied. 1 1 11 1 1
Moleküler Biyoloji: Canlı ve cansız madde, canlıdaki elementler, atom yapısı, biyolojik moleküller, vücut sıvıları ve transport sistemleri, hücre uyarı sistemleri ve ikincil haberciler, hücre siklusu ve siklus kontrolü, mitoz ve mayozun moleküler biyolojisi işlenecektir.
Nükleik Asit Protein İlişkisi: Bu derste; DNA da major ve minorolukların tanımı ve yapıları, promotor, enhancer gibi dizilerde korunmuşluk ve özgül nükleotid dizileri, proteinlerin DNA/RNA yı tanımada kullanılan simetri kavramı, proteinlerde korunmuş motifler ve transkripsiyon faktörlerinin örneklemesi, heliks turn heliks proteinler, çinko parmak motifleri, lösin zipper motifli proteinler, proteinlerin dimerizasyonu, heterodimerlerin oluşumu ve DNA ile etkileşime katkıları, homeodomain mutantlarının bağlanma özgüllüğünün araştırılması için kullanılması, yapısal bilginin kullanımına örnek olarak sentromer/ kinetekor, nukleozom gibi yapılarda protein/DNA etkileşiminin incelenmesi, mobility shift assay , footprinting metodlarının tanımlanması ve kullanımlarındaki amaçların açıklanması konuları işlenecektir.
Nucleic Acid Protein Association: In this lesson; Definition and structure of DNA major and minoroluks, conservation and specific nucleotide sequences in promoter and enhancer sequences, symmetry concept of DNA / RNA digestion of proteins, sampling of protected motifs and transcription factors in proteins, helix turn helix proteins, zinc finger motifs, leucine zipper motifs Identification of proteins and proteins dimerization, formation of heterodimers and DNA interactions, exploration of the binding specificity of homeodomain mutants, identification of protein / DNA interactions in structures such as centromere / kinetekor, nucleosomes, mobility shift assay, footprinting methods and use of structural information the topics will be processed.
Cytogenetics: general cytogenetics, history of cytogenetics, basic principles, morphological structure of human chromosomes, basic features of chromosomal anomalies, number and structure anomalies, X inactivation, Lyon hypothesis, meiotic chromosomes, chromosomal breaks, elongation of human chromosomes from long term cultures, molecular cytogenetic methods and tıpta will be explained. 1 1 11 1 1
Sitogenetik: Genel sitogenetik, sitogenetiğin tarihçesi, temel prensipler, insan kromozomlarının morfolojik yapısı, kromozom anomalilerinin temel özellikleri, sayı ve yapı anomalileri, X inaktivasyonu, Lyon hipotezi, mayotik kromozomlar, kromozom kırıkları, uzun süreli kültürlerden insan kromozomlarının eldesi, moleküler sitogenetik yöntemler ve tıpta kullanımı anlatılacaktır.
Genetik Danışma: Genetik danışmanın önemi ve temel prensipleri, tek gen hastalıklarında, nonmendelian ve multifaktöriyel hastalıklarda genetik danışma, kromozom anomalilerinde, mental geriliklerde ve konjenital malformasyonlarda genetik danışma anlatılacaktır.
Genetic counseling: Genetic counseling and basic principles, genetic counseling in single gene disorders, nonmendelian and multifactorial diseases, genetic counseling in chromosomal anomalies, mental retardation and congenital malformations will be explained.
Genetics of Population: Human population, distribution of phenotype-genotype and gene frequencies in society, Hardy-Weinberg law, factors that disrupt the Hardy-Weinberg equilibrium, distribution of polymorphic systems and disease genes will be processed in society. 1 1 11 1 1
Populasyon Genetiği: İnsan populasyonu, toplumda fenotip-genotip ve gen frekanslarının dağılımı, Hardy-Weinberg yasası, Hardy-Weinberg dengesini bozan faktörler, polimorfik sistemlerin ve hastalık genlerinin toplumda dağılımı işlenecektir.
Kanser Moleküler Biyolojisi: Bu derste; Kanser moleküler biyolojisine genel bakış - Transforme - kanser hücresinin genel özellikleri, kanser hücrelerini çalışmakta kullanılan model sistemler, hücre siklusu ve kontrolu - Bölünme, farklılaşma ve apoptozis, Hücre siklusu evreleri bu evrelerindeki moleküler olaylar, hücre siklusu kontrolunda rol oynayan moleküller, tümör gelişimi ve ilerlemesindeki ana mekanizmalar; onkogen aktivasyonu, Tümör süpressör gen inaktivasyonu, DNA tamir sentezindeki aksamalar. Onkogenlerin klasifikasyonu: 1. Büyüme faktörleri 2. Büyüme faktörü reseptörleri (RTK’lar) 3. Reseptör olmayan tirozin kinazlar 4. GTP bağlayan proteinler 5. ser / thr kinazlar 6. Nüklear transkripsiyon faktörleri 7. Diğer onkogenlerin örnek verilerek gözden geçirilmesi. Mutasyonlar ve kimyasal karsinogenler - Kimyasal karsinogenezde mekanizmalar. DNA tamir mekanizmaları ve kanser, kromozomal değişimler ve kanser - Translokasyonlar, Kanser tiplerine özgü marker kromozomlar, kanser sitogenetiğinin tanı ve takipte kullanılması, gen amplifikasyonu ve onkogen aktivasyonu. Kansere yatkınlık ve kalıtsal kanser kavramı, apopitoz ve kanser. Kanser tanı, tedavi ve takibinde kullanılan moleküler biyolojik yaklaşımlar.
Cancer Molecular Biology: This lesson; Overview of cancer molecular biology - General features of cancer cell, model systems used in working cancer cells, cell cycle and control - Division, differentiation and apoptosis, Cell cycle stages, Molecular events in these stages, Molecules involved in cell cycle control, Tumor development and progression main mechanisms; oncogen activation, tumor suppressor gene inactivation, DNA repair synthesis accents. Classification of oncogenes: 1. Growth factors 2. Growth factor receptors (RTKs) 3. Non-receptor tyrosine kinases 4. GTP binding proteins 5. Ser / thr kinases 6. Nuclear transcription factors 7. Passing other oncogenes through the eye. Mutations and chemical carcinogens - Mechanisms in chemical carcinogenesis. DNA repair mechanisms and cancer, chromosomal alterations and cancer - Translocations, Cancer type marker chromosomes, diagnosis and follow-up of cancer cytogenetics, gene amplification and oncogen activation. Cancer susceptibility and hereditary cancer concept, apoptosis and cancer. Molecular biological approaches used in diagnosis, treatment and follow-up of cancer.
Pharmacogenetics: Changes in drug and other xenobiotics depending on pharmacokinetic and pharmacodynamic variations, methods of phenotyping and genotyping genetic polymorphisms of enzymes, drug receptors and target enzymes metabolizing them, changes in populations and interpersonal effects and results will be processed. 1 1 11 1 1
Farmakogenetik: İlaç ve diğer ksenobiyotiklerin farmakokinetik ve farmakodinamik varyasyonlara bağlı olarak değişmesi, bunları metabolize eden enzimlerin, ilaç reseptörlerinin ve hedef enzimlerinin genetik polimorfları fenotipleme ve genotipleme yöntemleri, populasyonlar ve kişiler arası etki değişmesi ve sonuçları işlenecektir.
Temel Biyoloji Teknikleri: Bu derste genel laboratuvar kuralları, konsantrasyon kavramları, çözelti ve tampon hazırlama, pH ölçüm ve hesaplamaları, temel sterilizasyon tipleri, spektrofotometre kullanımı, agaroz poliakrilamid, sefadex gibi matriks sistemleri, görüntülemede kullanılan EtBr, syber green, gümüş nitrat gibi moleküllerin özelliklerine ilişkin konular işlenecektir. Bu bilgi birikimine paralel olarak temel moleküler genetik analizleri kullanarak bu bilgilerini pratik uygulamalar ile pekiştireceklerdir.
Basic Biology Techniques: This is the general laboratory rules, concentration concepts, solution and buffer preparation, pH measurement and calculations, basic sterilization types, spectrophotometer use, agarose polyacrylamide, sefadex matrix systems, EtBr, syber green, silver nitrate related topics will be processed. Parallel to this knowledge, they will use basic molecular genetic analyzes to reinforce this knowledge with practical applications.
Methods of Genome Analysis: In this lesson; description of cloning vectors, plasmid, phage, cosmid vectors for bacterial systems, YAC (yeast artificial chromosomes) as examples of high capacity vectors, expression of cloned genes in eukaryotic cells, description of techniques based on hybridization for eukaryotic genomic analysis, S.Blot, N The definition and use of bloot techniques, probes used, marking methods, in vitro amplification (PCR), RT PCR, quantitative PCR, long PCR techniques, diagnostic genetic test definition, rules and quality assurance requirements will be covered. 1 1 11 1 1
Genom Analiz Yöntemleri: Bu derste; klonlama vektörlerinin tanımı, bakteri sistemleri için plasmid, faj, cosmid vektörleri, yüksek kapasiteli vektörlere örnek olarak YAC (maya yapay kromozomları), hücrelere transfeksiyon yöntemleri, ökaryotik hücrelerde klonlanmış genlerin ekpresyonu, ökaryotik genom analizi için hibridizasyona dayalı tekniklerin tanımı, S.Blot, N.Blot teknikleri, kullanılan problar, işaretleme yöntemleri, in vitro amplifikasyon (PCR), RT PCR, kantitatif PCR, long PCR teknikleri tanımı ve kullanımı, tanı amaçlı genetik test tanımı, kurallar ve kalite güvence şartları konuları işlenecektir.
Moleküler Genetik I: Bu derste;DNA yı oluşturan bazların, şekerlerin ve nükleotid yapıların özellikleri,DNA tipleri, mitokondri DNA sının yapı ve özelliklerinin acıklanması, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde DNA replikasyon orijinin tanımlanması, replikasyon kompleksinin özellikleri ve regülasyonu, DNA rekombinasyon modelleri, ökaryot hücrede nükleozom yapısının oluşumu ve histon oktamerlerinin organizasyonu, DNA paketlenmesi, sentromer ve telomer yapısının özellikleri, heterokromatik ve ökromatik DNA özellikleri, interfaz ve mitotik kromozomların özellikleri, fonksiyonel olarak özdeş ve benzer genler, overlapping genler, gen içi genler, pseudogenler, DNA tekrar dizileri ve transpozible genlerin özellikleri anlatılacaktır.
Molecular Genetics I: In this lesson; the genome of DNA bases, sugar and nucleotide structures, types of DNA, description of structure and properties of mitochondrial DNA, definition of DNA replication origin in prokaryotic and eukaryotic cells, properties and regulation of replication complex, DNA recombination models, heterochromatic and echromatic DNA properties, properties of interphase and mitotic chromosomes, functionally identical and similar genes, overlapping genes, intramolecular genes, pseudogenes, DNA rearrangements and transposable properties of chromosomes, functionally identical and similar genes, nucleosome structure and organization of histone octamers, DNA packaging, the characteristics of the genes will be explained.
Molecular Genetics II: Genetic information flow: Chain dogma, DNA bases and protein amino acid sequences are cholinergic, gene expression RNA types: mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, hnRNA etc.Transcription: Transcription of Class I, II and III genes, chromatin structure and nucleosome capping, polyadenylation, chemical modification Protein synthesis and processing: Genetic code properties, amino acid substitutions, amino acid substitutions, nucleotide and amino acid substitutions, nucleotide and amino acid substitutions, promoter sequences, general transcription factors and accessory proteins, prokaryotic and eukaryotic transcription initiation rate control, RNA types and processing: synthase enzyme, initiation, extension and termination of translation into ribosomes, eukaryotes and prokaryotes, gain of newly synthesized protein function regulation of gene activity: response to external stimulus cell, transient and permanent changes in genomic activity (DNA rearrangement, chromatin structure change etc.) the will. 1 1 1 1 1
Moleküler Genetik II: Genetik bilgi akışı: Santral dogma, DNA bazları ve protein aminoasit dizilerinin kolineer olması,gen ekpresyonu RNA tipleri: mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, hnRNA v.b.Transkripsiyon: Sınıf I, II ve III genlerinin transkripsiyonu, kromatin yapısı ve nükleozom pozisyonu etkisi,başlangıç kompleksi ve promotor dizi, genel transkripsiyon faktörleri ve aksesuvar proteinler,prokaryot ve ökaryotlarda transkripsiyon başlangıç hızı kontrolü,RNA tipleri ve işlenmeleri: Kodlayan ve kodlamayan RNAlar, capping, poliadenilasyon, kimyasal modifikasyon Protein sentezi ve işlenmesi: Genetik kod özellikleri, aminoaçil sentetaz enzimi, ribozomlar, ökaryot ve prokaryotlarda translasyonun başlangıcı, uzaması ve sonlanması, yeni sentezlenen proteinin fonksiyon kazanması Gen aktivitesinin regülasyonu: Eksternal uyarılara hücrenin yanıtı, genom aktivitesinde geçici ve kalıcı (DNA rearrangment, kromatin yapı değişimi vb.) değişiklikler konuları işlenecektir.
Tez Danışmanlığı
Thesis Advisory

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621100015012010Hücre BiyolojisiZorunlu3208.00
62110001912013Seçmeli Dersler Havuzu ISeçmeli2004.00
62110001922013Seçmeli Dersler Havuzu II Seçmeli3006.00
Toplam:18
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621100015162016Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
621100015022010Temel Tıbbi GenetikZorunlu3208.00
621100015032015Seminer Zorunlu0206.00
62110001932015Seçmeli Dersler Havuzu IIISeçmeli3206.00
62110001942015Seçmeli Dersler Havuzu IVSeçmeli2004.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621100017012013Tez Çalışması IZorunlu01025.00
621100017032013Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
621100017022013Tez Çalışması IIZorunlu01025.00
621100017042013Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu5005.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
621100015062010Nükleik Asit Protein İlişkisiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
621100015082010Genetik DanışmaSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2206.00
621100015112010FarmakogenetikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2004.00
621100015122010Temel Biyoloji TeknikleriSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I2206.00
621100015142010Moleküler Genetik ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
621100015152010Moleküler Genetik IISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu I3006.00
621100015052010Moleküler BiyolojiSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu II 3206.00
621100015072010SitogenetikSeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu II 2406.00
621100015142010Moleküler Genetik ISeçmeli1Seçmeli Dersler Havuzu II 3006.00
621100015062010Nükleik Asit Protein İlişkisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
621100015082010Genetik DanışmaSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu III2206.00
621100015122010Temel Biyoloji TeknikleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu III2206.00
621100015142010Moleküler Genetik ISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
621100015152010Moleküler Genetik IISeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu III3006.00
621100015092010Populasyon GenetiğiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu IV2004.00
621100015112010FarmakogenetikSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu IV2004.00
621100015132013Genom Analiz YöntemleriSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu IV2004.00
621100015102013Kanser Moleküler BiyolojisiSeçmeli2Seçmeli Dersler Havuzu IV2004.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS