Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıEğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalına bağlı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalıdır.


Kazanılan Derece


Doktor


Kabul ve Kayıt Koşulları


Eğitim Yönetimi ve Denetimi doktora programı için öğrenciler lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlamış ve doktora giriş sınav şartlarını yerine getirmeleri durumunda programa kayıt yaptırabilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Eğitim Fakültesi mezunlarının yüksek lisans düzeyinde sahip olduğu yeterliklere dayalı olarak, Eğitim yönetimi ve denetimi ile ilgili alanlarda ve konularda bilimsel araştırma yapabilecek bilgileri ve etik değerleri uzmanlık düzeyinde geliştirebilmiş, eğitim yönetimi ve denetimini içeren konuları disiplinler arası yaklaşımla analiz, sentez ve yorumlama yaparak yeni bilgiler oluşturabilen, kişisel ve mesleki gelişime açık eğitim doktorları yetiştirmektir. Abant izzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampusundeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi bilim dalı programı, 4 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.


Program Profili


Programda, zorunlu, alan bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Eğitim doktoru. Mezuniyet sonrasında yurt içinde ve dışında eğitim yönetimi yanında denetim gibi alanlarda istihdam edilebilirler. Akademik çalışmalar yapabilirler. Özel ya da Kamu Üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Eğitim yönetimi ve Denetimi doktora programını bitiren öğrenciler, koşulları uyan mezun öğrenciler üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilirler.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersin içeriklerine göre ara sınav, rapor hazırlama ve sunma, proje hazırlama, ev ödevi, sunum gibi performans çalışmalarıyla birlikte dönem sonunda bir sınav ya da ödevlerle değerlendirilme yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Doktora programının normal eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve özgün bir araştırma yaparak bu araştırmayı tez haline getirip bir jüri önünde sunması ve başarılı olması gerekmektedir.


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı Gölköy / BOLU Doç.Dr. Şenay Sezgin Nartgün


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç gereçler bulunmaktadır

Program Çıktıları

Bilgi


Alana ilişkin bilgilerini derinleştirerek eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki sorunlara yeni çözüm önerileri üretebilme.

Eğitim alanları ile eğitim yönetimi ve denetimi alanı arasında ilişkileri kurabilme

EYTEPE alanı ile ilgili konu ve uygulamalarda görev alan kişi kurum ve kuruluşlar arasında gerçekleşen örgütsel davranış değişkenlerini analiz edebilme.

EYTEPE alanına ilişkin sorunların çözümü ile stratejik karar verme süreçleri arasındaki ilişkileri ortaya koyabilme.

Eğitim sisteminin işleyişi, bu işleyişe yön veren toplumsal ve bilimsel konularda çözümler üretebilme.

Eğitim örgütlerinin geliştirilmesinde insan kaynaklarına bağlı sorunları eğitime özgü özellikler ve disiplinler arası gelişmeler açısından değerlendirebilme.

Eğitimin ekonomik kalkınmaya yönelik katkılarını bilgi toplumu çerçevesinde, ek olarak bilgiye dayalı ekonomik gelişim anlayışına katkı sağlayacak yeni düşünceleri değerlendirebilme.

Türk Eğitim Sistemi’ne yön veren politikaları ve bu politikaların ortaya çıkış gerekçelerini değerlendirerek, sosyal, kültürel, ekonomik ve uluslar arası gelişmeler doğrultusunda Türk Eğim Sistemi’ne yön verecek politikaları tartışabilme.

EYTEPE alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirebilme

Örgüt ve yönetim kuramları ile güncel uygulamalar arasındaki ilişkiyi saptayabilme

Ulusal ve uluslar arası eğitim denetimi uygulamalarından hareket ederek denetim kuramlarını değerlendirebilme

EYTEPE alanındaki değişim ve değişimi etkileyen faktörler arasındaki ilişkileri irdeleyebilme.

Beceri


EYTEPE alanına ilişkin özgün ve yeni bilgileri belirli bir yönteme dayandırarak sınıflandırabilme ve bu sistematiğe dayalı olarak eğitim yönetimi ve denetimi alanında analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde sonuçlara varılabilecek bilimsel araştırma becerilerine sahip olabilme.

EYTEPE alanına ilişkin güncel ve karmaşık konulara farklı açılımlar sağlayacak yeni bilimsel yöntemler geliştirebilme, farklı disiplinlerde geliştirilen yöntemleri alana uyarlayabilme ve eğitim sistemlerinin yönetimi ve denetimine ilişkin özgün ve bilimsel araştırmalar tasarlayıp uygulayabilme.

EYTEPE araştırma ve uygulamalarında bilimsel ilkelerin farkında olarak, bu ilkeleri benimseyerek uygulayabilme.

Bilgi teknolojileri ile desteklenen paket programları kullanabilme.

dsds

Yetkinlikler
1. Alana ilişkin bilgilerini derinleştirerek eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki sorunlara yeni çözüm önerileri üretebilme.

2. Eğitim alanları ile eğitim yönetimi ve denetimi alanı arasında ilişkileri kurabilme

3. EYTEPE alanı ile ilgili konu ve uygulamalarda görev alan kişi kurum ve kuruluşlar arasında gerçekleşen örgütsel davranış değişkenlerini analiz edebilme.

4. EYTEPE alanına ilişkin sorunların çözümü ile stratejik karar verme süreçleri arasındaki ilişkileri ortaya koyabilme.

5. Eğitim sisteminin işleyişi, bu işleyişe yön veren toplumsal ve bilimsel konularda çözümler üretebilme.

6. Eğitim örgütlerinin geliştirilmesinde insan kaynaklarına bağlı sorunları eğitime özgü özellikler ve disiplinler arası gelişmeler açısından değerlendirebilme.

7. Eğitimin ekonomik kalkınmaya yönelik katkılarını bilgi toplumu çerçevesinde, ek olarak bilgiye dayalı ekonomik gelişim anlayışına katkı sağlayacak yeni düşünceleri değerlendirebilme.

8. Türk Eğitim Sistemi’ne yön veren politikaları ve bu politikaların ortaya çıkış gerekçelerini değerlendirerek, sosyal, kültürel, ekonomik ve uluslar arası gelişmeler doğrultusunda Türk Eğim Sistemi’ne yön verecek politikaları tartışabilme.

9. EYTEPE alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirebilme

10. Örgüt ve yönetim kuramları ile güncel uygulamalar arasındaki ilişkiyi saptayabilme

11. Ulusal ve uluslar arası eğitim denetimi uygulamalarından hareket ederek denetim kuramlarını değerlendirebilme

12. EYTEPE alanındaki değişim ve değişimi etkileyen faktörler arasındaki ilişkileri irdeleyebilme.

13. EYTEPE alanına ilişkin özgün ve yeni bilgileri belirli bir yönteme dayandırarak sınıflandırabilme ve bu sistematiğe dayalı olarak eğitim yönetimi ve denetimi alanında analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde sonuçlara varılabilecek bilimsel araştırma becerilerine sahip olabilme.

14. EYTEPE alanına ilişkin güncel ve karmaşık konulara farklı açılımlar sağlayacak yeni bilimsel yöntemler geliştirebilme, farklı disiplinlerde geliştirilen yöntemleri alana uyarlayabilme ve eğitim sistemlerinin yönetimi ve denetimine ilişkin özgün ve bilimsel araştırmalar tasarlayıp uygulayabilme.

15. EYTEPE araştırma ve uygulamalarında bilimsel ilkelerin farkında olarak, bu ilkeleri benimseyerek uygulayabilme.

16. Bilgi teknolojileri ile desteklenen paket programları kullanabilme.

17. dsds


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Alana ilişkin bilgilerini derinleştirerek eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki sorunlara yeni çözüm önerileri üretebilme.
Eğitim alanları ile eğitim yönetimi ve denetimi alanı arasında ilişkileri kurabilme
EYTEPE alanı ile ilgili konu ve uygulamalarda görev alan kişi kurum ve kuruluşlar arasında gerçekleşen örgütsel davranış değişkenlerini analiz edebilme.
EYTEPE alanına ilişkin sorunların çözümü ile stratejik karar verme süreçleri arasındaki ilişkileri ortaya koyabilme.
Eğitim sisteminin işleyişi, bu işleyişe yön veren toplumsal ve bilimsel konularda çözümler üretebilme.
Eğitim örgütlerinin geliştirilmesinde insan kaynaklarına bağlı sorunları eğitime özgü özellikler ve disiplinler arası gelişmeler açısından değerlendirebilme.
Eğitimin ekonomik kalkınmaya yönelik katkılarını bilgi toplumu çerçevesinde, ek olarak bilgiye dayalı ekonomik gelişim anlayışına katkı sağlayacak yeni düşünceleri değerlendirebilme.
Türk Eğitim Sistemi’ne yön veren politikaları ve bu politikaların ortaya çıkış gerekçelerini değerlendirerek, sosyal, kültürel, ekonomik ve uluslar arası gelişmeler doğrultusunda Türk Eğim Sistemi’ne yön verecek politikaları tartışabilme.
EYTEPE alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirebilme
Örgüt ve yönetim kuramları ile güncel uygulamalar arasındaki ilişkiyi saptayabilme
Ulusal ve uluslar arası eğitim denetimi uygulamalarından hareket ederek denetim kuramlarını değerlendirebilme
EYTEPE alanındaki değişim ve değişimi etkileyen faktörler arasındaki ilişkileri irdeleyebilme.
EYTEPE alanına ilişkin özgün ve yeni bilgileri belirli bir yönteme dayandırarak sınıflandırabilme ve bu sistematiğe dayalı olarak eğitim yönetimi ve denetimi alanında analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde sonuçlara varılabilecek bilimsel araştırma becerilerine sahip olabilme.
EYTEPE alanına ilişkin güncel ve karmaşık konulara farklı açılımlar sağlayacak yeni bilimsel yöntemler geliştirebilme, farklı disiplinlerde geliştirilen yöntemleri alana uyarlayabilme ve eğitim sistemlerinin yönetimi ve denetimine ilişkin özgün ve bilimsel araştırmalar tasarlayıp uygulayabilme.
EYTEPE araştırma ve uygulamalarında bilimsel ilkelerin farkında olarak, bu ilkeleri benimseyerek uygulayabilme.
Bilgi teknolojileri ile desteklenen paket programları kullanabilme.
dsds

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203036032015Eğitim Yönetimi Kuramları ve Yeni YaklaşımlarZorunlu30015.00
640203036052011Örgütsel DavranışZorunlu30015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203036022011İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu30010.00
640203036042011Eğitim Denetim ve TeknikleriZorunlu30010.00
640203036922011Seçmeli IISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203036012016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu30010.00
640203036132015Liderlik ve ModelleriZorunlu30010.00
640203036932011Seçmeli IIISeçmeli30010.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203036082015SeminerZorunlu02015.00
640203036262015Eğitim Politikaları, Planlama ve EkonomiZorunlu30010.00
Toplam:25
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203036402011YeterlikSeçmeli000
640203036412014Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640203036432014Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203036422014Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640203036442014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640203036062011Kalkınma ve EğitimSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203036092011Karşılaştırmalı Eğitim YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203036102011Türk Eğitim Sisteminin SorunlarıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203036112011Eğitimde Bilgi Teknolojilerin KullanımıSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203036122011Nitel Araştırma TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203036162011Değişim ve Değişim TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203036072015Bilim FelsefesiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640203036142015Yönetim Hukuku ve SoruşturmaSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640203036152015Örgütsel İletişimSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640203036172015Denetimde GelişmelerSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640203036182015İleri Eğitim İstatistiğiSeçmeli2Seçmeli II30010.00
640203036062011Kalkınma ve EğitimSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203036092011Karşılaştırmalı Eğitim YönetimiSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203036102011Türk Eğitim Sisteminin SorunlarıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203036112011Eğitimde Bilgi Teknolojilerin KullanımıSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203036122011Nitel Araştırma TeknikleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203036162011Değişim ve Değişim TeknikleriSeçmeli3Seçmeli III300.00
640203036072015Bilim FelsefesiSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640203036142015Yönetim Hukuku ve SoruşturmaSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640203036152015Örgütsel İletişimSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640203036172015Denetimde GelişmelerSeçmeli3Seçmeli III30010.00
640203036182015İleri Eğitim İstatistiğiSeçmeli3Seçmeli III30010.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS