Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu

Program TanımlarıEğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Eğitim Bilimleri Anabilim Dalına bağlı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalıdır.


Kazanılan Derece


Bilim Uzmanı


Kabul ve Kayıt Koşulları


Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek lisans programı için öğrenciler lisansüstü giriş sınav şartlarını yerine getirmeleri durumunda programa kayıt yaptırabilmektedir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Formal


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Eğitim Fakültesi mezunlarının yüksek lisans düzeyinde sahip olduğu yeterliklere dayalı olarak, Eğitim yönetimi ve denetimi ile ilgili alanlarda ve konularda bilimsel araştırma yapabilecek bilgileri ve etik değerleri uzmanlık düzeyinde geliştirebilmiş, eğitim yönetimi ve denetimini içeren konuları disiplinler arası yaklaşımla analiz, sentez ve yorumlama yaparak yeni bilgiler oluşturabilen, kişisel ve mesleki gelişime açık eğitim doktorları yetiştirmektir. Abant izzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampusundeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi bilim dalı programı, 4 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.


Program Profili


Programda, zorunlu, alan bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.


Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezuniyet sonrasında yurt içinde ve dışında eğitim yönetimi yanında denetim gibi alanlarda istihdam edilebilirler. Akademik çalışmalar yapabilirler. Özel ya da Kamu Üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş


Eğitim yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek lisans programını bitiren öğrenciler, koşulları uyan doktora programlarına devam edebilmektedir.


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersin içeriklerine göre ara sınav, proje, rapor hazırlama sunma, ödev, performans ve sunum ile birlikte dönem sonunda bir sınav ya da rapor yapılmaktadır.


Mezuniyet Koşulları


Yükseklisans programının normal eğitim süresi 2 yıldır. Mezun olabilmek için öğrencilerin programdaki tüm dersleri almaları ve özgün bir araştırma yaparak bu araştırmayı tez haline getirip bir jüri önünde sunması ve başarılı olması gerekmektedir


Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı Gölköy / BOLU Doç. Dr. Şenay Sezgin Nartgün


Bölüm Olanakları


Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Sınıflarda teknolojik araç gereçler bulunmaktadır

Program Çıktıları

Bilgi


Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYTEPE alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirebilme

Eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirebilme.

EYTEPE ile diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayabilme

EYTEPE’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilme.

Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimine sahip olabilme.

Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirebilme

Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme.

Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından ele alarak sonuçları ulusal ve uluslar arası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilme

Ülkenin sahip olduğu insan ve madde kaynaklarını ulusal politikalar ve meydana gelen sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel gelişmeleri değerlendirebilme.

Bilgi teknolojilerinin genel özellikleri doğrultusunda EYTEPE alanına ilişkin sorunların çözümünde tartışabilme

Beceri


Alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalarla yeni bakış açıları geliştirebilme.

EYTEPE’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilme.

EYTEPE alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan istatistikî teknikleri kullanabilme

Bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilme.

Alana ilişkin yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilme.

Eğitim örgütlerinde insan kaynaklarının örgütsel amaçlar doğrultusunda yönetime ilişkin gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilme.

Okullarda değişim yönetimine ilişkin tasarlanan strateji ve süreçleri uygulayabilme

Sınıf yönetimi ile ilgili yaklaşımları sınıf içinde karşılaşılan davranış problemlerinin çözümünde kullanabilme.

Yetkinlikler
1. Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYTEPE alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirebilme

2. Eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirebilme.

3. EYTEPE ile diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayabilme

4. EYTEPE’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilme.

5. Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimine sahip olabilme.

6. Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirebilme

7. Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme.

8. Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından ele alarak sonuçları ulusal ve uluslar arası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilme

9. Ülkenin sahip olduğu insan ve madde kaynaklarını ulusal politikalar ve meydana gelen sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel gelişmeleri değerlendirebilme.

10. Bilgi teknolojilerinin genel özellikleri doğrultusunda EYTEPE alanına ilişkin sorunların çözümünde tartışabilme

11. Alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalarla yeni bakış açıları geliştirebilme.

12. EYTEPE’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilme.

13. EYTEPE alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan istatistikî teknikleri kullanabilme

14. Bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilme.

15. Alana ilişkin yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilme.

16. Eğitim örgütlerinde insan kaynaklarının örgütsel amaçlar doğrultusunda yönetime ilişkin gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilme.

17. Okullarda değişim yönetimine ilişkin tasarlanan strateji ve süreçleri uygulayabilme

18. Sınıf yönetimi ile ilgili yaklaşımları sınıf içinde karşılaşılan davranış problemlerinin çözümünde kullanabilme.


BİLGİ BECERİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, EYTEPE alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirebilme
Eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirebilme.
EYTEPE ile diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayabilme
EYTEPE’ye ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilme.
Eğitim yönetimi ve denetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimine sahip olabilme.
Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirebilme
Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme.
Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından ele alarak sonuçları ulusal ve uluslar arası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilme
Ülkenin sahip olduğu insan ve madde kaynaklarını ulusal politikalar ve meydana gelen sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel gelişmeleri değerlendirebilme.
Bilgi teknolojilerinin genel özellikleri doğrultusunda EYTEPE alanına ilişkin sorunların çözümünde tartışabilme
Alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalarla yeni bakış açıları geliştirebilme. 1
EYTEPE’ye ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilme. 1 1
EYTEPE alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan istatistikî teknikleri kullanabilme 1 1
Bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilme. 1 1
Alana ilişkin yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; araştırma sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilme. 1 1 1
Eğitim örgütlerinde insan kaynaklarının örgütsel amaçlar doğrultusunda yönetime ilişkin gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilme. 111 1 1
Okullarda değişim yönetimine ilişkin tasarlanan strateji ve süreçleri uygulayabilme 11 1
Sınıf yönetimi ile ilgili yaklaşımları sınıf içinde karşılaşılan davranış problemlerinin çözümünde kullanabilme. 111 1 1 1

Müfredat

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203015052011Eğitim DenetimiZorunlu3006.00
640203015092011Eğitim Yönetiminde Kuram ve UygulamaZorunlu3006.00
640203015132011Eğitim İstatistiğiZorunlu3006.00
640203015172011Eğitim PlanlamasıZorunlu3006.00
640203015912011Seçmeli ISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203015042016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu3006.00
640203015062011Örgütsel Davranış Zorunlu3006.00
640203015102015SeminerZorunlu0006.00
640203015162011İnsan Kaynakları YönetimiZorunlu3006.00
640203015922011Seçmeli IISeçmeli3006.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203015422011Uzmanlık Alan Dersi IZorunlu50015.00
640203015442011Tez Çalışması IZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
640203015432014 Uzmanlık Alan Dersi IIZorunlu50015.00
640203015452014Tez Çalışması IIZorunlu01015.00
Toplam:30
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
Toplam:0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem Seçmeli Grubu T U L AKTS
640203015032011Eğitim Tarihi, Sosyal ve Felsefi TemelleriSeçmeli1Seçmeli I300.00
640203015072011Karşılaştırmalı Eğitim YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640203015152011Grup DinamiğiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640203015222011Eğitimsel LiderlikSeçmeli1Seçmeli I300.00
640203015282011Eğitimde Toplam Kalite YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640203015292011Eğitim EkonomisiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640203015302011Eğitim ve KalkınmaSeçmeli1Seçmeli I300.00
640203015322011Örgütsel EtkileşimSeçmeli1Seçmeli I300.00
640203015332011Sınıf YönetimiSeçmeli1Seçmeli I300.00
640203015342011Eğitim Hukuku ve SoruşturmaSeçmeli1Seçmeli I300.00
640203015392011Denetimde GelişmelerSeçmeli1Seçmeli I300.00
640203015012015Yönetim HukukuSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203015022015Yönetimde Yeni YaklaşımlarSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203015082015Türk Eğitim Sisteminde Yönetim ve Denetim SorunlarıSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203015122015Nitel Araştırma TeknikleriSeçmeli1Seçmeli I3006.00
640203015032011Eğitim Tarihi, Sosyal ve Felsefi TemelleriSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203015072011Karşılaştırmalı Eğitim YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203015152011Grup DinamiğiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203015222011Eğitimsel LiderlikSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203015282011Eğitimde Toplam Kalite YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203015292011Eğitim EkonomisiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203015302011Eğitim ve KalkınmaSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203015322011Örgütsel EtkileşimSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203015332011Sınıf YönetimiSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203015342011Eğitim Hukuku ve SoruşturmaSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203015392011Denetimde GelişmelerSeçmeli2Seçmeli II300.00
640203015012015Yönetim HukukuSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203015022015Yönetimde Yeni YaklaşımlarSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203015082015Türk Eğitim Sisteminde Yönetim ve Denetim SorunlarıSeçmeli2Seçmeli II3006.00
640203015122015Nitel Araştırma TeknikleriSeçmeli2Seçmeli II3006.00

Erasmus Courses

Course Code Course Name Type Semester T A L ECTS